nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

vrijwillige begeleiders worden

(En) for english language scroll down
(Fr) pour la langue anglaise, faites défiler vers le bas

Wij zijn een team dat ons inzet door een goed rolmodel te zijn geestelijk ons houd aan de 10 geboden,
en niet toegeeft aan de twist van de zondeval,
gaan we voor de heer zijn liefde zetten ons zwak op om naakt door leven te gaan,
als een ezel daar zit de sterkte die de heer liefdevol voor ons uitgestippeld heeft,
om zijn naam te dienen als hij terugkomt,
daarom bouwen we aan de wereld van zijn liefde om zijn wederkomst bij te wonen,
samen met zijn zoon aan zijn rechterhand dienen we zijn woord en geest in alle eenvoud,
houden we van zijn liefde,
daarom dienen we u om eventueel met de tijd u bij te wonen onder de 7 kerken,
die ons lijd tot de ware kerk, houden we van de universele liefde die de heer ons openbaart
die ons omhoogtrekt in alle nederigheid en ons ook laat wonen zoals de arme in alle eenvoud,
daar zit zijn rijkdom waar wij voor staan

WENST U VRIJWILLEGER WORDEN

Presentatie van boeken korte inhoud te geven
om woord van betreffende boek hier te laten spreken

Over de onderwerpen

 • Geloof / levenswijze
 • Psychologie
 • eigen ervaring
 • Recepten van geneesmiddelen, kruiden, maaltijden

Deze worden gescreend en in 3 talen vertaald door website gebruiker
en door de universele liefde die ons samen brengt

AANGESTELD DOOR Gods voorzienigheid.
stuur je deze bestanden in word document (of pdf) naar

Gwenovitch: onzeleermeester@outlook.com

Vrijwilligers in opleiding naar de goddelijke vrijheid in de gemeenschap

Hendrik, kyle, Ronny, jan, luc

(En)

We are a team that commits us by being a good role model spiritually we adhere to the 10 commandmentd lord his love set us weakly to go through life
naked,like a donkey there z,and
does not give in to the twist of the fall,we
go for d it the strength that the lord has lovingly mapped out for us,
to serve his name when he returns,therefore
we are building the world of his love to attend his second coming,together
with his son at his right hand we serve his word and spirit in all simplicity,we
love his love,therefore
we serve you to possibly with time to attend you among the 7 churches,
who suffers us to the true church, we love the universal love that the lord reveals to
us that pulls us up in all humility and also lets us live like the poor in all simplicity,
there is his wealth that we stand for

DO YOU WISH TO BECOME A VOLUNTEER ARMY

Presentation of books to give short
contentto let word of the book in question speak here

About the topics

 1. Faith / way of life
 2. Psychology
 3. own experience
 4. Recipes of medicines, herbs, meals

These are screened and translated into 3 languages by website users
through the universal love that brings us together

APPOINTED BY God’s providence.
send these files in word document (or pdf) to

Gwenovitch: onzeleermeester@outlook.com

Volunteers in training for divine freedom in the community

Hendrik, kyle, Ronny, jan, luc

(Fr)

Nous sommes une équipe qui s’engage en étant un bon modèle en nous gardant spirituellement aux 10
commandements, et ne cède pas à la torsion de la Chute, nous
allons pour l’amour du Seigneur nous mettre faiblement à traverser la vie nus, comme
un âne assis là la force que le Seigneur a amoureusement tracée pour nous,
pour servir son nom quand il reviendra,donc
nous construisons le monde de son amour pour assister à sa seconde venue,avec
son fils à sa droite nous servons sa parole et son esprit en toute simplicité,nous
aimons son amour,donc
nous vous servons éventuellement avec le temps de vous assister parmi les 7 églises,
qui nous souffre à la vraie église, nous aimons l’amour universel que le Seigneur nous révèle
qui nous tire vers le haut en toute humilité et nous permet aussi de vivre comme les pauvres en toute simplicité,
il y a sa richesse que nous défendons

SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR UNE ARMÉE DE VOLONTAIRES

Présentation de livres pour donner un
contenu courtpour laisser parler le mot du livre en question ici

À propos des sujets

 1. Foi / mode de vie
 2. Psychologie
 3. expérience personnelle
 4. Recettes de médicaments, herbes, repas

Ceux-ci sont filtrés et traduits en 3 langues par
les utilisateurs du site Web à travers l’amour universel qui nous rassemble

NOMMÉ PAR la providence de Dieu.
envoyer ces fichiers dans un document Word (ou pdf) à

Gwenovitch : onzeleermeester@outlook.com

Bénévoles en formation pour la liberté divine dans la communauté

Hendrik, kyle, Ronny, jan, luc