vrijwilleger zijn

voelt u geroepen om vrijwilliger te zijn als aanspreekbuis voor de site,
ik wil je niet teleur stellen het is niet voor iedereen weg gelegd je moet geen hoog IQ te hebben om de liefde te begrijpen maar een roeping van inzet om de heer te dienen de heer roept u door de mensen om je heen door de liefde te beleven om medewerker te worden van de site is zo een geestelijke leerschool van de liefde van de heer.

voel u zich geroepen om deel te nemen aan de kennis van koninkrijk van god de ware liefde die via Jezus in ons manifesteert door zich aan hem te geven krijg je vrijheid en standvastigheid tegen het kwade die je leert zien door de gezonde databank

want christus heeft ons geroepen om het evangelie te belijden
onder zij die verloren gaan, als een echte mentor en zo
tot ware geloof te brengen van de liefde van god de vader

voel u geroepen om uw roeping voor de heer

Met de Zeven Gaven worden in de Rooms-Katholieke Kerk 
de Zeven Gaven van de Heilige Geest aangeduid.
Deze zijn:

De catechismus van de katholieke Kerk leert ons: “de zeven gaven van de Heilige Geest zijn de wijsheid, het verstand, de raad, de sterkte, de wetenschap, de godsvrucht en de vreze Gods. Ze behoren in hun volheid toe aan Christus, de zoon van David. Zij brengen de deugden van hen die de gaven ontvangen tot volkomenheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om in alle bereidheid aan de goddelijke inspiratie te gehoorzamen.

De Bijbelse grondslag van deze lijst vinden we bij Jesaja terug (Jes 11, 1-3): “Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels. De geest van de Heer rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer? (Hij ademt ontzag voor de Heer).” In het Hebreeuws wordt de term “ontzag voor de Heer” tweemaal herhaald, maar in de latere Griekse (septuagint) en Latijnse (vulgaat) vertaling is er een onderscheid gemaakt tussen “godsvrucht” en de “vreze Gods”.

De christenen lezen in deze verzen een beschrijving van de Messias. De gaven van de Geest zijn in Hem perfect identificeerbaar. Deze gaven worden door het werk van de Geest ook aan elke christen aangeboden. Dit begint bij het doopsel, wordt versterkt bij het Vormsel en wordt bij elk Pinksterfeest in het bijzonder hernieuwd.

Deze zeven gaven kunnen als volgt worden onderscheiden worden in de Rooms-Katholieke Kerk de Zeven Gaven van de Heilige Geest aangeduid. Deze zijn:

–  Wijsheid: Het vermogen om de schepping als Gods werk te erkennen, dit zowel in ons leven als in de wijde wereld. Deze gave is belangrijk om God in zowat alles terug te vinden, in het bijzonder in alles wat ons overkomt en in ieder die we ontmoeten.

–  Verstand: Het vermogen om te analyseren, om te redeneren, om problemen op te lossen en te beslissen om Christus in ons leven van elke dag na te volgen.

–  Raad: Het vermogen om het ware van het valse te onderscheiden, om eerder voor het goede dan voor het kwade te kiezen en daar ook naar te handelen.

–  Kracht: Het vermogen om zijn angsten te overwinnen, om te aanvaarden samen met Christus op pad te gaan, om aan de verleidingen te weerstaan en niet de massa te volgen daar waar deze zich vergist. Daarin volgen we de eerste christen gemeenschappen in hun moed om volgens Christus leer te leven en deze ondanks alle doodsbedreigingen te blijven verkondigen.

–  Wetenschap: Het vermogen om God te kennen en van Hem te houden.

–  Godsvrucht: Het vermogen om onderdanig te leven en samen met God op pad te gaan in totaal respect voor alle kinderen Gods. De godsvrucht voert ons tot het gebed en tot de lofbetuiging.

–  vreze des Heren: Het vermogen om te beseffen dat wij ons zonder ophouden in Gods aanwezigheid bevinden. In het Boek der Spreuken lezen we: “De vrees voor de Heer is het begin van de kennis” (Spr 1, 7). Hij die de Heer vreest, kent zijn plaats als kind dat door zijn Vader wordt bemind.

Laten wij bidden dat wij de gaven van de Geest mogen deelachtig worden. De reeks van zeven gaven is gebaseerd op Jesaja 11:2-3: “De geest van de HEER zal op hem (= de telg uit de nageslacht van Isaï / Jesse) rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER. Hij ademt eerbied voor de HEER.”

voelt u geroepen om het rijk Gods te belijden met uw eigen ervaring wat de heer in uw leven heeft gedaan ga niet verkondigen om bij de gene die hun aangesproken voelen geestelijke rijkdom bij te brengen das fout.
laat de heer zich manifesteren in uw geest zodat uw hart week word voor de liefde die de heer voor u in petto heeft