nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

Over ons

Wij zijn een bedrijf dat zich in zet voor mensen.
Wij zijn een bedrijf met de naam “mijn ervaring tussen mij en god” dat zich in zet voor mensen Een database laten raadplegen van text bestanden die ze kunnen downloaden om via gezonde database tot een mooi resultaat te komen als gemeenschap,
die mekaar helpt door de vrijwilligers
Wij zijn gedreven met een missie. We willen een goede maatschappij bekomen, zonder corruptie dat bestaat uit mekaar lief te hebben, zonder te oordelen en functioneren als een voorbeeld figuur van het goede,
zoals de heer van ons vraagt naar zijn voorbeeld te evenaren.
om het kwaad naar de hel te verdoemen daarom geloven we in onze Meester. 
Hij beïnvloedt ons naar de wil van mijne meester. 
Voor Hem is iedereen gelijk, arm of rijk, in een mooie gemeenschap. 
Vrijheid staat er voorop, met ieder zijn eigen stek. 
We leven niet royaal. Voor wat komen gaat in de eindtijd,
bereiden wij ons voor met de liefde van mijne meester.”
ons inzetten door kennis te hebben opgedaan in Zijn leerschool,
om op de baan te gaan,
om de liefde van onze heer onze god rond te laten gaan,

wil je dat we bij u langs komt om de kennis van de cursussen bij brengen
bij u thuis laat op E-mail adres ( onzeleermeester@outlook.com )
uw gegevens van bij u thuis achter met gsm

Eigenaar (3 vuldigheid)

Ik ben de HEER de eigenaar van de website en werk met vrijwilligers die in mijn naam voor mij werken die ik uit kies door gesprekken te hebben met rechtvaardige mensen mijn vrijwilligers  verdien geen inkomen om hebzucht te voorkomen die verlagen hun er niet aan omdat ze de heer trouw zijn & de 10 geboden

mijn vrijwilligers zetten hun in voor de maatschappij ben een eerlijke persoon wil mij engageren om in de maatschappij rechtvaardig te helpen en de mogelijkheid te geven om mij te kopiëren als meester en de zieke delen hun zelf laten naakt staan en met leven om te gaan door hun te laten leven en goed voorbeeld te geven aan de autoriteiten zullen hun terecht wijzen op hun gebreken door onrechtvaardig in leven te wijzen

Het is niet enkel nemen en je liefde geven
ben rijk van geest
heb veel connecties & grote familie broeders & zusters
ben naar school geweest door te luisteren naar mijn vader zijn tekens gevolgd
me dienstbaar in gezet voor mijn vader

In realiteit is mijn moeder onbevlekt ontvangen en jozef is mijn stief vader ik had verschillende vaders met verschillende waardes waar ik uit leren kon met mijn vrijwilligers ga ik mijn gemeenschappen verrijken zoals staat geschreven door je in te zetten met uw IQ zoals staat geschreven en mensen die geen discipline heeft goeie voorbeeld te geven dat doe ik ook als leraar heb geen schrik of voel je niet achteruit gestoken omdat je beetje anders bent als de rest oordeel nooit een vis die niet een boom kan beklimmen (als een aap) en geloofd dat hij dom is omdat die vis denkt dat hij die boom niet kan beklimmen dat laten ons onderwijssysteem ons geloven het is niet jouw fout die mensen zijn niet gemaakt er voor door mijn vader waarom moest ik dit alles doen voor het papiertje (diploma) die zelfde cyclus herhaal de zich en werd er niet wijzer van om de productie van

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

“Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren. Zij genieten daarbij over een grote mate van juridische vrijheid om over deze middelen te beschikken, de vrije ondernemingsgewijze productie. Deze vrijheid betekent ook dat er sprake is van concurrentie, wat maakt dat ondernemers er belang bij hebben om de efficiëntie van hun onderneming te vergroten. Daarom zal de kapitaalbezitter de winst niet volledig consumeren, maar herinvesteren in de onderneming en vindt kapitaalaccumulatie plaats. De distributie van producten wordt geregeld door de vrije markt, waarin de rol van de overheid (in principe) beperkt is tot die van marktmeester”.

Daarom dat ik met vrijwilligers werkt om geen kapitalisme & niet enkel te laten nemen, en niet te geven (diefstal) uit te sluiten tussen mijn werknemers zodat ze niet verlijd worden tot kapitalisme maar hun inzetten voor de arme die komen liefde en goed voorbeeld te kort denk maar over na, …

ik zou zeggen breek uit de standaard volg het liefdevolle verhalen boek als ik u uit kiest als meester laat ik mensen voor mij vrijwillig werken eerst naar school/werk/pensioen/dood lichaam en naar de hemel naar eeuwig leven als je goed heeft ingezet voor de maatschappij zal er in over je verteld worden over verleden heden en toekomst omdat je dienstbaar voor mij bent zecht de heer dus breek uit de standaard de meeste mensen die wel een baan hadden haatten het omdat ze elke baan die ze konden krijgen moesten accepteren door de heftige competitie geloof in mijn boek (bijbel) geschreven in mijn boek geopenbaard door mij (god)

Meer over GWENOVITCH

Wij zetten ons in om als ezels door leven te gaan om onze heer te dienen
we zetten ons in met heel ons hart en we zijn eerlijk
wij geloven in God.  
God heeft een plaats voor ons bereid in de hemel.  
Laten we ons dienstbaar in zetten voor onze God. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de Vader tenzij door Jezus
als jij Jezus zou kennen,
zou jij ook de Vader kennen.
Nu reeds ken ik Hem en zie ik Hem 
ik laat mijn hart niet verontrust worden.

Ik ben op weg naar het hiernamaals. Daar is mijn plaats, de plaats door God bereid.

IK neemt deel aan het leven van onze Lieve Heer in de Kerk vooral door de sacramenten te ontvangen en te bidden. Ik wil een GOEDE katholiek worden die de heer graag ziet.

Bron: evangelie uit Johannes 14,9-14

Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.
ik laat mijn hart niet verontrust worden
ik wil creatief in zetten om vrijwillig mij in te zetten voor de weg naar hiernamaals
mijn plaats te krijgen omdat ik hier op aarde geen loon aanvaart met werk voor mij zelf voor barmachtig te zijn voor de heer
ik ben al zo lang bij u en gij kent mijn nog niet wie mij ziet, ziet de vader.
hoe kan ik dat zeggen: toon ons da vader?
gelooft jij niet dat ik in de vader geloofd
en de vader houd van 
mij

Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet,
gwenovitch. Wie Mij ziet, ziet de Vader.
Hoe kunt ge dan zeggen : Toon ons de Vader ?
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?

deze woorden die ik tegen over u schrijft
schrijf ik niet uit mij zelf
maar het is de vader die, blijvend in mij is
het werk verricht in de bijbel
geloofd in mij:
ik ben in de vader en de vader is in mij omdat ik zijn werken onderzoekt
voor waar, voor waar, ik zeg u
wie in mij geloofd,
zal ook zelf ook de werken doen die ik doe
en ja, grotere dan die zal hij doen
omdat ik naar de vader ga
want hij heeft een plaats voorzien voor mij, omdat de liefde in ons werkt
voor de gene die zien en geloven in jezus & 3 vuldigheid

(En)

We are a company committed to people. We are a company called “my experience between me and god” that is committed to people. Have a database consulted of text files that they can download in order to achieve a good result via my school & bad database as a community, that each other helps by the volunteers We are driven with a mission. We want to achieve a good society, without corruption that consists of loving each other, without judging and functioning as an example figure of good, to damn evil to hell therefore we believe in our Master. He 
   


  
influences us according to the will of my master. Everyone is equal to Him, rich or poor, in a beautiful community. Freedom is paramount, each with its own place. We are not living generously. For what is to come in the end times, we prepare with the love of my master. ” our bets by knowledge gained in my school , to go on the track , for the love of our lord our god around to let go , 
 
 do you want us to visit you to bring the knowledge of the courses to
your home leave on E-mail address ( onzeleermeester@outlook.com ) leave
your details from your home with mobile phone

Owner (3 fulness )

I am the LORD the owner of the website and I work with volunteers who work for me in my name whom I choose by having conversations with righteous people my volunteers do not earn income to avoid greed that does not degrade them because they are the Lord being faithful & the 10 commandments 

my volunteers dedicate them to society am an honest person want to commit me to help in society justly and give the opportunity to copy me as master and leave the sick parts naked and deal with life through their to let them live and to set a good example to the authorities will rightly point out their flaws by pointing unjustly in life

It’s not just taking and giving you love
am rich minded
have many connections & large family brothers & sisters
went to school listening to my dad followed signs of
serving me in serving my dad

In reality my mother is immaculately conceived and jozef is my step father I had several fathers with different values ​​that I could learn from with my volunteers I am going to enrich my communities as it is written by engaging with your IQ as it is written and people who no discipline has a good example to set that also I do as a teacher am not afraid or do not feel backward because you are a bit different from the rest never judge a fish that cannot climb a tree (like a monkey) and believe that he is stupid is because that fish thinks he can’t climb that tree let our education system believe us it’s not your fault those people weren’t made for it by my dad why did I have to do all this for the paper (diploma) that same cycle repeat the itself and became no wiser about the production of it

Source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme 

Capitalism is an economic system based on investing money in the expectation of making a profit. The means of production are usually privately owned by private entrepreneurs who often use wage labor to create added value. In doing so, they enjoy a great deal of legal freedom to dispose of these means, free enterprise production. This freedom also means that there is competition, which means that entrepreneurs have an interest in increasing the efficiency of their company. Hence, the capital owner will not consume the profit entirely, but reinvest in the enterprise and capital accumulation takes place. The distribution of products is regulated by the free market, in which the role of the government is (in principle) limited to that of market master ”.

That is why I work with volunteers not to let capitalism & not just take, and not to exclude giving (theft) between my employees so that they are not seduced into capitalism but their commitment to the poor who lack love and good example just think about it…

I would say break from the standard follow the loving storybook if I choose you as master I let people work for me voluntarily first to school / work / retirement / dead body and to heaven to eternal life if you have committed well for the society will be told about past present and future in it because you are of service to me so break from the standard most people who did have a job hated it because they had to accept any job they could get due to the fierce competition belief in my book (bible) written in my book revealed by me (god)

More about GWENOVITCH

We are committed to living like donkeys to serve our Lord,
we are committed with all our heart and we are honest,
we believe in God. God has prepared a place for us in heaven. Let us serve our God. He is the Way, the Truth and the Life. No one comes to the Father unless through Jesus if you knew Jesus, you would also know the Father. I already know Him and see Him, I will not let my heart be troubled. 
 

 

I am on my way to the afterlife. There is my place, the place prepared by God.

I participate in the life of our Lord in the Church especially by receiving the sacraments and praying. I want to become a GOOD Catholic that the lord likes to see.

Source: Gospel from John 14,9-14 

You already know Him and see Him .
I do not let my heart be troubled
I want to use creatively to voluntarily commit myself to the way to hereafter
to get my place because here on earth I do not accept any wages with work for myself for being merciful to the lord
I am already so long with you and you do not know me who sees me, sees the father.
how can I say that show us da father?
don’t you believe that I believe in the father
and the father loves me 

I’ve been with you for so long and you don’t know me yet,
gwenovitch. Whoever sees me sees the Father.
How then can you say, Show us the Father?
Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me?

these words that I
write to you I do not write of myself,
but it is the father who, abiding in me,
the work is done in the
bible.believed in me:
I am in the father and the father is in me because I have his works inquire
for true, for true, I say to you
whoever believes in me
will also himself do the works that I do
and yes, greater than those he will do
because I go to the father
for he has provided a place for me, the love in us works
for those who see and believe in jesus & 3 fulness

(Fr)

Nous sommes une entreprise engagée envers les gens. Nous sommes une entreprise appelée “mon expérience entre moi et Dieu” qui s’engage envers les gens. Avoir une base de données consultée de fichiers texte qu’ils peuvent télécharger afin d’obtenir un bon résultat via mon école et une mauvaise base de données en tant que communauté, que l’autre aide des volontaires Nous sommes animés par une mission. Nous voulons réaliser une bonne société, sans corruption qui consiste à s’aimer les uns les autres, sans juger et fonctionner comme une figure d’exemple du bien, damner le mal en enfer donc nous croyons en notre Maître. Il 
   


  
nous influence selon la volonté de mon maître. Tout le monde est égal à lui, riche ou pauvre, dans une belle communauté. La liberté est primordiale, chacun ayant sa propre place. Nous ne vivons pas généreusement. Pour ce qui arrivera à la fin des temps, nous nous préparons avec l’amour de mon maître. ” nos paris par les connaissances acquises dans mon école , pour aller sur la piste , pour l’amour de notre seigneur notre dieu autour de se laisser aller , 
 
 voulez-vous que nous vous rendions visite pour apporter la connaissance des cours à
votre domicile congé sur adresse e-mail ( onzeleermeester@outlook.com ) laissez
vos coordonnées depuis votre domicile avec votre téléphone portable

Propriétaire (3 plénitude )

Je suis le SEIGNEUR le propriétaire du site et je travaille avec des volontaires qui travaillent pour moi en mon nom que je choisis en ayant des conversations avec des justes mes volontaires ne gagnent pas de revenus pour éviter la cupidité qui ne les dégrade pas car ils sont le Seigneur être fidèle et les 10 commandements 

mes bénévoles les dédient à la société je suis une personne honnête veut m’engager à aider la société avec justice et me donner l’opportunité de me copier en tant que maître et de laisser les parties malades nues et de gérer la vie à travers leur les laisser vivre et donner le bon exemple aux autorités signalera à juste titre leurs défauts en pointant injustement dans la vie

Ce n’est pas seulement prendre et te donner de l’amour,
je suis riche d’esprit,
j’ai de nombreuses relations et les grands frères et sœurs de la famille sont
allés à l’école en écoutant mon père a suivi les signes de
me servir au service de mon père

En réalité, ma mère a été conçue impeccablement et jozef est mon beau-père J’ai eu plusieurs pères avec des valeurs différentes dont je pourrais apprendre avec mes bénévoles Je vais enrichir mes communautés comme écrit en vous engageant avec votre QI tel qu’écrit et des gens qui aucune discipline n’a un bon exemple à donner que je fais aussi en tant que professeur je n’ai pas peur ou je ne me sens pas en arrière parce que vous êtes un peu différent des autres ne jugez jamais un poisson qui ne peut pas grimper à un arbre (comme un singe) et croyez qu’il est stupide C’est parce que ce poisson pense qu’il ne peut pas grimper à cet arbre laissez notre système éducatif nous croire ce n’est pas de votre faute si ces gens n’ont pas été faits pour cela par mon père pourquoi ai-je dû faire tout cela pour le papier (diplôme) ce même cycle répéter le lui-même et ne devint pas plus sage quant à sa production

Source: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme 

Le capitalisme est un système économique basé sur l’investissement d’argent dans l’espoir de réaliser un profit. Les moyens de production sont généralement la propriété privée d’entrepreneurs privés qui utilisent souvent du travail salarié pour créer de la valeur ajoutée. Ce faisant, ils jouissent d’une grande liberté juridique pour disposer de ces moyens, la production de la libre entreprise. Cette liberté signifie également qu’il y a concurrence, ce qui signifie que les entrepreneurs ont intérêt à accroître l’ efficacité de leur entreprise. Par conséquent, le propriétaire du capital ne consommera pas entièrement le profit, mais réinvestira dans l’entreprise et il y aura accumulation de capital. La distribution des produits est réglementée par le marché libre, dans lequel le rôle du gouvernement est (en principe) limité à celui de maître du marché ».

C’est pourquoi je travaille avec des bénévoles pour ne pas laisser le capitalisme & pas seulement prendre, et ne pas exclure le don (vol) entre mes employés pour qu’ils ne soient pas séduits par le capitalisme mais leur engagement envers les pauvres qui manquent d’amour et de bon exemple pensez-y juste …

Je dirais que rompre avec la norme suivez le livre d’histoires aimant si je vous choisis comme maître.Je laisse les gens travailler pour moi volontairement d’abord à l’école / au travail / à la retraite / au cadavre et au paradis pour la vie éternelle si vous vous êtes bien engagé pour le la société sera informée du présent passé et de l’avenir parce que vous me rendez service, alors rompez avec la norme, la plupart des gens qui avaient un emploi le détestaient parce qu’ils devaient accepter n’importe quel emploi en raison de la concurrence féroce en mon livre (bible) écrit dans mon livre révélé par moi (Dieu)

En savoir plus sur GWENOVITCH

Nous nous engageons à vivre comme des ânes pour servir notre Seigneur,
nous nous engageons de tout notre cœur et nous sommes honnêtes,
nous croyons en Dieu. Dieu nous a préparé une place dans le ciel. Servons notre Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père à moins que par Jésus, si vous connaissiez Jésus, vous connaîtriez également le Père. Je le connais déjà et le vois, je ne laisserai pas mon cœur se troubler. 
 
Je suis en route vers l’au-delà. Il y a ma place, la place préparée par Dieu.

Je participe à la vie de notre Seigneur dans l’Église surtout en recevant les sacrements et en priant. Je veux devenir un BON Catholique que le seigneur aime voir.

Source: Évangile de Jean 14,9-14 

Vous le connaissez déjà et vous le voyez .
Je ne laisse pas mon cœur être troublé
Je veux utiliser de manière créative pour m’engager volontairement sur le chemin de l’au-delà
pour obtenir ma place car ici sur terre je n’accepte aucun salaire avec travail pour moi-même pour avoir été miséricordieux envers le seigneur que
je suis déjà si longtemps avec toi et tu ne me connais pas qui me voit, voit le père.
comment puis-je dire que nous montrer mon père?
ne croyez – vous pas que je crois au père
et le père aime me 

Je suis avec toi depuis si longtemps et tu ne me connais pas encore,
gwenovitch. Quiconque me voit voit le Père.
Comment pouvez-vous alors dire: Montre-nous le Père?
Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?

ces paroles que je vous
écris, je n’écris pas de moi-même,
mais c’est le père qui, demeurant en moi,
l’oeuvre se fait dans la
Bible, croyait en moi:
je suis au père et le père est en moi parce que j’ai ses oeuvres s’enquérir
pour vrai, pour vrai, je vous dis :
celui qui croit en moi
va se faire aussi les œuvres que je fais
et oui, plus grand que ceux qu’il va faire
parce que je vais au père
car il a fourni un endroit pour moi, car l’amour en nous travaille
pour ceux qui voient et croient en Jésus et 3 plénitude