nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

over algemeen

We zijn een organisatie die
zich niet bezig houd te functioneren als bedrijf,

dat zich in zet voor mensen. maar uit de
kracht van de liefde we hebben er bewust voor gekozen om geen vzw te zijn,

Wij zijn een bedrijf met de naam “mijn ervaring
tussen mij en god” dat zich in zet voor mensen Een database laten
raadplegen van text bestanden die ze kunnen downloaden om via gezonde
database tot een mooi resultaat te komen als gemeenschap,

die mekaar helpt door de vrijwilligers
Wij zijn gedreven met een missie. We willen een
goede maatschappij bekomen, zonder corruptie dat bestaat uit mekaar lief te
hebben, zonder te oordelen en functioneren als een voorbeeld figuur van het
goede,

zoals de heer van ons vraagt naar zijn voorbeeld
te evenaren. omdat we onze service gratis kunnen aanbieden,

voor wat we staan,
brengen we de liefde online aan u over,
door dat we bij u thuis langs
 om
onze oproep in alle vrijheid (klik hier) u interesse over de cursussen heeft,
staan we paraat zonder verplichting en uit alle
vrijheid, de keuze aan u over te laten,

om op weg te lijden tot Gods voorzienigheid tot
meer liefde in geloof.

onze toekomst (Klik Hier) is samen met u?
als u geroepen voelt om de heer te dienen
in de pracht van de weg van Zijn liefde,
en te groeien in alle vrijheid naar de Heer,
Naar
onze gezamelijke droom (klik hier) van zijn voorzienigheid

 

ik heb bewust gekozen voor deze
opstelling om de ware liefde te doen overbrengen,

om
het kwaad naar de hel te verdoemen daarom geloven we in onze
Meester. 
Hij beïnvloedt ons naar de wil van mijne meester. 
Voor Hem is iedereen gelijk, arm of rijk, in een mooie gemeenschap. 
Vrijheid staat er voorop, met ieder zijn eigen stek. 
We leven niet royaal. Voor wat komen gaat in de eindtijd,
bereiden wij ons voor met de liefde van mijne meester.”
ons inzetten door kennis te hebben opgedaan in Zijn leerschool,
om op de baan te gaan,
om de liefde van onze heer onze god rond te laten gaan,

wil je dat we bij u
langs komt om de kennis van de cursussen bij brengen

bij u thuis laat op
E-mail adres ( onzeleermeester@outlook.com )
uw gegevens van bij u thuis achter met gsm

Eigenaar (3 vuldigheid)

Ik ben de HEER de eigenaar van
de website en werk met vrijwilligers die in mijn naam voor mij werken die ik
uit kies door gesprekken te hebben met rechtvaardige mensen mijn
vrijwilligers  verdien geen inkomen om hebzucht te voorkomen die verlagen
hun er niet aan omdat ze de heer trouw zijn & de 10 geboden

mijn vrijwilligers zetten hun
in voor de maatschappij ben een eerlijke persoon wil mij engageren om in de
maatschappij rechtvaardig te helpen en de mogelijkheid te geven om mij te
kopiëren als meester en de zieke delen hun zelf laten naakt staan en met leven
om te gaan door hun te laten leven en goed voorbeeld te geven aan de
autoriteiten zullen hun terecht wijzen op hun gebreken door onrechtvaardig in
leven te wijzen

Het is niet enkel nemen en je
liefde geven
ben rijk van geest
heb veel connecties & grote familie broeders & zusters
ben naar school geweest door te luisteren naar mijn vader zijn tekens gevolgd
me dienstbaar in gezet voor mijn vader

In realiteit is mijn moeder
onbevlekt ontvangen en jozef is mijn stief vader ik had verschillende vaders
met verschillende waardes waar ik uit leren kon met mijn vrijwilligers ga ik
mijn gemeenschappen verrijken zoals staat geschreven door je in te zetten met
uw IQ zoals staat geschreven en mensen die geen discipline heeft goeie
voorbeeld te geven dat doe ik ook als leraar,
heb geen schrik of voel je niet achteruit gestoken omdat je beetje anders bent,
als de rest oordeel nooit,
een vis die niet een boom kan beklimmen (als een aap) en geloofd dat hij dom is
omdat die vis denkt dat hij die boom niet kan beklimmen dat laten ons
onderwijssysteem ons geloven het is niet jouw fout die mensen zijn niet gemaakt
er voor door mijn vader waarom moest ik dit alles doen voor het papiertje
(diploma) die zelfde cyclus herhaald die zich en werd er niet wijzer van om de
productie van

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

“Het kapitalisme is een
economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting
winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van
particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om
meerwaarde te creëren. Zij genieten daarbij over een grote mate van juridische
vrijheid om over deze middelen te beschikken, de vrije ondernemingsgewijze
productie. Deze vrijheid betekent ook dat er sprake is van concurrentie, wat
maakt dat ondernemers er belang bij hebben om de efficiëntie van hun
onderneming te vergroten. Daarom zal de kapitaalbezitter de winst niet volledig
consumeren, maar herinvesteren in de onderneming en vindt kapitaalaccumulatie
plaats. De distributie van producten wordt geregeld door de vrije markt, waarin
de rol van de overheid (in principe) beperkt is tot die van marktmeester”.

Daarom dat ik met vrijwilligers
werkt om geen kapitalisme & niet enkel te laten nemen, en niet te geven
(diefstal) uit te sluiten tussen mijn werknemers zodat ze niet verlijd worden
tot kapitalisme maar hun inzetten voor de arme;
die komen liefde en goed voorbeeld te kort denk maar over na, …

ik zou zeggen breek uit de
standaard volg het liefdevolle verhalen boek als ik u uit kiest als meester
laat ik mensen voor mij vrijwillig werken eerst naar school/werk/pensioen/dood
lichaam en naar de hemel naar eeuwig leven als je goed heeft ingezet voor de
maatschappij zal er in over je verteld worden over verleden heden en toekomst
omdat je dienstbaar voor mij bent zecht de heer dus breek uit de standaard de
meeste mensen die wel een baan hadden haatten het omdat ze elke baan die ze
konden krijgen moesten accepteren door de heftige competitie geloof in mijn
boek (bijbel) geschreven in mijn boek geopenbaard door mij (god)

Meer over GWENOVITCH

Wij zetten ons in om als ezels
door leven te gaan om onze heer te dienen
we zetten ons in met heel ons hart en we zijn eerlijk
wij geloven in God.  
God heeft een plaats voor ons bereid in de hemel.  
Laten we ons dienstbaar in zetten voor onze God. Hij is de Weg, de Waarheid en
het Leven.

Niemand komt tot de Vader tenzij door Jezus
als jij Jezus zou kennen,
zou jij ook de Vader kennen.
Nu reeds ken ik Hem en zie ik Hem 
ik laat mijn hart niet verontrust worden.

Ik ben op weg naar het
hiernamaals. Daar is mijn plaats, de plaats door God bereid.

IK neemt deel aan het leven
van onze Lieve Heer in de Kerk vooral door de sacramenten te ontvangen en te
bidden. Ik wil een GOEDE katholiek worden die de heer graag ziet.

Bron: evangelie uit Johannes 14,9-14

Hoe de 3 vuldigheid gwenovitch
riep als simon (petrus) in de volgende video hier onder

Nu reeds kent gij Hem
en ziet gij Hem
.
ik laat mijn hart niet verontrust worden
ik wil creatief in zetten om vrijwillig mij in te zetten voor de
weg naar hiernamaals

mijn plaats te krijgen omdat ik hier op aarde geen loon aanvaart met werk voor
mij zelf voor barmachtig te zijn voor de Heer
ik ben al zo lang bij u en gij kent mijn nog niet wie mij ziet, ziet de vader.
hoe kan ik dat zeggen: toon ons da vader?
gelooft jij niet dat ik in de vader geloofd
en de vader houd van mij

Ik ben al zo lang bij u en gij
kent Mij nog niet,
gwenovitch. Wie Mij ziet, ziet de Vader.
Hoe kunt ge dan zeggen : Toon ons de Vader ?
Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is ?

deze woorden die ik tegen
over u schrijft

schrijf ik niet uit mij zelf
maar het is de vader die,
blijvend in mij is

het werk verricht in de bijbel
geloofd in mij:
ik ben in de vader en de vader
is in mij omdat ik zijn werken onderzoekt

voor waar, voor waar, ik zeg u
wie in mij geloofd,
zal ook zelf ook de werken
doen die ik doe

en ja, grotere dan die zal hij
doen

omdat ik naar de vader ga
want hij heeft een plaats
voorzien voor mij, omdat de liefde in ons werkt

voor de gene die zien en
geloven in jezus & 3 vuldigheid
.

 wil u ook een
vrijwilliger worden verwijs ik u naar ergens anders

 

(En)

We are an organization that is not concerned with functioning as a
company,which is committed to people. but out of
the power of love we have consciously chosen not to be a non-profit
organization,We

are a company called “my experience between
me and god” that is committed to people A database to consult text files
that they can download in order to achieve a nice result via healthy database
to come as a community,

which helps each other through the volunteersWe


are driven with a mission. We want to achieve a
good society, without corruption that consists of loving one another, without
judging and functioning as an example figure of the good,as

the lord asks us to emulate his example. because
we can offer our service for free,for

what we stand,we

convey love online to you,
by that we come to your home langs as
our call in
complete freedom (click here)
you are interested in the
courses,

we are ready without obligation and of all
freedom, to leave the choice to you,

to suffer on the way to God’s providence to more
love in faith.

our future (Click Here) is with you?
if you feel called to
serve the lord

in the splendor of the way of His love,and

to grow freely to the Lord,To
 
our common dream
(click here)
of his providence

 

I
have consciously chosen this attitude to convey true love,

to
damn evil to hell, therefore we believe in our Master. 
He influences us according to the will of my master. 
To Him, everyone is equal, rich or poor, in a beautiful community. 
Freedom is paramount, each with their own place. 
We don’t live generously. For what is to come in the end times,
we prepare ourselves with the love of my master.”
to commit ourselves by having gained knowledge in His school,to
go on the road,to
let the love of our lord our god go around,

do you want us to visit you to bring the knowledge of the courses to
your home late on E-mail address ( onzeleermeester@outlook.com )
your details from your home with mobile phone

Owner (3 filler)

I
am the LORD the owner of the website and work with volunteers who work for me
on my behalf which I choose from by having conversations with righteous people
my volunteers do not earn income to prevent greed that does not lower them to
it because they are faithful to the gentleman & the 10 commandments

my
volunteers dedicate them to society am an honest person wants to engage me to
help in society justly and give the opportunity to copy me as a master and the
sick parts leave their selves naked and deal with life by letting them live and
give good example to the authorities will rightly point out their flaws by
unjustly pointing out their flaws

It’s
not just taking and giving your love
, rich in spirit
have many connections & big family brothers & sisters
have been to school by listening to my father are signs
followedthem service put in for my father

In
reality my mother was received immaculately and joseph is my step father I had
different fathers with different values that I could learn from with my volunteers
I am going to enrich my communities as it is written by deploying you with your
IQ as it is written and giving people who have no discipline good example that
I also do as a teacher,
don’t be afraid or feel stung backwards because you are little different,if
the rest never judge,a
fish that can’t climb a tree (like a monkey) and believed he’s stupid because
that fish thinks he can’t climb that tree that let our education system believe
us it’s not your mistake those people aren’t made for it by my dad why did I
have to do all this for the paper (diploma) that same cycle repeated itself and
did not become wiser to the production of

Source:https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

“Capitalism is an economic system based on investment of money in the
expectation of making a profit. The means of production are usually privately
owned by private entrepreneurs who often use wage labour to create added value.
They enjoy a great deal of legal freedom to dispose of these resources, the
free enterprise-based production. This freedom also means that there is
competition, which means that entrepreneurs have an interest in increasing the
efficiency of their business. Therefore, the capital owner will not fully
consume the profit, but reinvest it in the enterprise, and capital accumulation
takes place. The distribution of products is regulated by the free market, in
which the role of the government is (in principle) limited to that of market master.”

That
is why I work with volunteers not to let capitalism take it alone, and not to
exclude giving (theft) between my employees so that they are not committed to
capitalism but their commitment to the poor;
they lack love and good example just think about it, …

I
would say break out of the standard follow the loving stories book if I choose
you as a master I let people work for me voluntarily first to school /work /
pension / dead body and to heaven to eternal life if you have worked well for
society will be told about you about past present and future because you are of
service to me so break out of the standard the most people who did have a job
hated it because they had to accept every job they could get because of the
fierce competition belief in my book (bible) written in my book revealed by me
(god)

More about GWENOVITCH

We
are committed to going through life as donkeys to serve our lord
, we are committed to all our hearts and we are honestly
believing in God.  
God has prepared a place for us in heaven.  
Let us serve ourselves in service to our God. He is the Way, the Truth and the
Life.

No one comes to the Father unless through Jesus
if you know Jesus,
you would also know the Father.
Already now I know Him and I see Him
, I will not let my heart be troubled.

I
am on my way to the afterlife. There is my place, the place prepared by God.

I participate in the life of our Lord in the Church mainly by receiving the
sacraments and praying. I want to become a GOOD Catholic that the gentleman
likes to see.

Source:
Gospel of John 14,9-14

How
the 3 fillness called gwenovitch as simon (peter) in the following video below

Already now you know Him and see Him.
I will not let my heart be troubled
I want to use creatively to volunteer for the way to
get my place afterlife because here on earth I do not accept a wage with work for myself to be merciful for the Lord
I have been with you for so long and you do not yet know my who sees me,  sees the father.
how can I say that: show us da father?
don’t you believe that I believe in the father,
and the father loves me

I have been with you for so long and you do not know Me yet,
gwenovitch. Whoever sees Me, sees the Father.
How, then, can you say: Show us the Father?
Do you not believe that I am in the Father and the Father is in Me?

these words that I write to you
I do not write out of myself
, but it is the father who, perishing in me, has

done the work in the Bible

faithd in me:

I am in the father and the father is in me because I examine his works

for true, for true, I say uwie

believed in me,
will also do the works that I do

yes, bigger than that he will do

because I go to the father
because he has provided a place for me, because the love works in us
for those who see and believe in jesus & 3 fillness
.

do you also want to become a volunteer I refer you to somewhere else

(Fr)

Nous sommes une organisation qui ne se préoccupe pas de fonctionner comme une
entreprise, qui s’engage envers les gens. mais par le pouvoir de l’amour, nous avons consciemment choisi de ne pas être une organisation à but non lucratif, Nous
sommes une entreprise appelée « mon expérience entre moi et Dieu » qui s’engage envers les gens Une base de données pour consulter les fichiers texte qu’ils peuvent télécharger afin d’obtenir un bon résultat via une base de données saine de venir en tant que communauté,
qui s’entraide à travers les bénévolesNous
sommes motivés par une mission. Nous voulons parvenir à une bonne société, sans corruption qui consiste à s’aimer les uns les autres, sans juger et fonctionner comme une figure d’exemple du bien, comme
le Seigneur nous demande d’imiter son exemple. parce que nous pouvons offrir notre service gratuitement, pour
ce que nous sommes, nous
vous transmettons l’amour en ligne,
par cela nous venons chez vous langs comme notre appel en toute liberté (cliquez ici) vous êtes intéressés par les cours,
nous sommes prêts sans obligation et de toute liberté, à vous laisser le choix,
à souffrir sur le chemin de la providence de Dieu à plus d’amour dans la foi.
notre avenir (Cliquez ici) est avec vous?
si vous vous sentez appelés à servir
le Seigneur dans la splendeur du chemin de son amour, et
à grandir librement vers le Seigneur,À
 notre rêve commun (cliquez ici) de sa providence

J’ai consciemment choisi cette attitude pour transmettre le véritable amour,

pour damner le mal jusqu’à l’enfer, c’est pourquoi nous croyons en notre Maître. 
Il nous influence selon la volonté de mon maître. 
Pour Lui, tout le monde est égal, riche ou pauvre, dans une belle communauté. 
La liberté est primordiale, chacun avec sa propre place. 
Nous ne vivons pas généreusement. Pour ce qui est à venir à la fin des temps,
nous nous préparons avec l’amour de mon maître. »
de nous engager en ayant acquis la connaissance dans son école, d’aller
sur la route,
de laisser transparaître l’amour de notre seigneur notre dieu,

voulez-vous que nous vous rendions visite pour apporter la connaissance des cours à
votre domicile tard sur Adresse e-mail ( onzeleermeester@outlook.com )
vos coordonnées de votre domicile avec téléphone portable

Propriétaire (3 remplisseurs)

Je suis l’Éternel propriétaire du site Web et je travaille avec des bénévoles qui travaillent pour moi en mon nom, ce que je choisis en ayant des conversations avec des personnes justes, mes bénévoles ne gagnent pas de revenu pour empêcher la cupidité qui ne les abaisse pas parce qu’ils sont fidèles au gentleman et aux 10 commandements.

mes bénévoles les consacrent à la société je suis une personne honnête veut m’engager à aider dans la société de manière juste et donner l’occasion de me copier en tant que maître et les parties malades se laissent nues et font face à la vie en les laissant vivre et donner le bon exemple aux autorités qui souligneront à juste titre leurs défauts en soulignant injustement leurs défauts

Ce n’est pas seulement prendre et donner votre amour
, riche en esprit
ont de nombreuses connexions et les grands frères et sœurs de la famille
sont allés à l’école en écoutant mon père sont des signes
suivisce service mis en place pour mon père

En réalité ma mère a été reçue impeccablement et joseph est mon beau-père J’ai eu différents pères avec des valeurs différentes dont j’ai pu apprendre avec mes bénévoles Je vais enrichir mes communautés comme il est écrit en vous déployant avec votre QI tel qu’il est écrit et en donnant aux gens qui n’ont pas de discipline un bon exemple que je fais aussi en tant qu’enseignant,
n’ayez pas peur ou ne vous sentez pas piqué en arrière parce que vous êtes un peu différent, si
les autres ne jugent jamais, un
poisson qui ne peut pas grimper à un arbre (comme un singe) et croyait qu’il est stupide parce que ce poisson pense qu’il ne peut pas grimper à cet arbre qui laisse notre système éducatif nous croire ce n’est pas votre erreur ces gens ne sont pas faits pour cela par mon père pourquoi ai-je dû faire tout cela pour l’article (diplôme) que ce même cycle s’est répété et n’est pas devenu plus sage à la production de

Source : https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

« Le capitalisme est un système économique basé sur l’investissement d’argent dans l’espoir de réaliser un profit. Les moyens de production sont généralement la propriété privée d’entrepreneurs privés qui utilisent souvent le travail salarié pour créer de la valeur ajoutée. Ils jouissent d’une grande liberté juridique pour disposer de ces ressources, la production basée sur la libre entreprise. Cette liberté signifie également qu’il y a concurrence, ce qui signifie que les entrepreneurs ont intérêt à augmenter l’efficacité de leur entreprise. Par conséquent, le propriétaire du capital ne consommera pas entièrement le profit, mais le réinvestira dans l’entreprise, et l’accumulation du capital aura lieu. La distribution des produits est réglementée par le marché libre, dans lequel le rôle du gouvernement est (en principe) limité à celui de maître du marché.

C’est pourquoi je travaille avec des bénévoles pour ne pas laisser le capitalisme prendre seul, et pour ne pas exclure le don (vol) entre mes employés afin qu’ils ne soient pas engagés dans le capitalisme mais leur engagement envers les pauvres;
ils manquent d’amour et de bon exemple il suffit d’y penser, …

Je dirais sortir de la norme suivre le livre d’histoires d’amour si je vous choisis comme maître Je laisse les gens travailler pour moi volontairement d’abord à l’école / travail / pension / cadavre et au ciel à la vie éternelle si vous avez bien travaillé pour la société sera parlé de vous sur le passé présent et futur parce que vous êtes de service pour moi alors sortez de la norme le la plupart des gens qui avaient un emploi le détestaient parce qu’ils devaient accepter tous les emplois qu’ils pouvaient obtenir en raison de la concurrence féroce croyance en mon livre (bible) écrit dans mon livre révélé par moi (dieu)

En savoir plus sur GWENOVITCH

Nous nous engageons à traverser la vie comme des ânes pour servir notre Seigneur
, nous sommes engagés envers tous nos cœurs et nous croyons honnêtement
en Dieu.  
Dieu a préparé une place pour nous au ciel.  
Servons-nous nous-mêmes au service de notre Dieu. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie.

Personne ne vient au Père à moins que par Jésus
si vous connaissez Jésus,
vous connaissiez aussi le Père.
Déjà maintenant je Le connais et Je Le vois
, je ne laisserai pas mon cœur être troublé.

Je suis en route vers l’au-delà. Il y a ma place, l’endroit préparé par Dieu.

Je participe à la vie de notre Seigneur dans l’Église principalement en recevant les sacrements et en priant. Je veux devenir un BON catholique que le monsieur aime voir.

Source: Évangile de Jean 14,9-14 Comment les 3 remplisseurs ont appelé gwenovitch comme simon (peter) dans la vidéo suivante ci-dessous

Déjà maintenant, vous Le connaissez et Vous Le voyez.
Je ne laisse pas mon cœur être troubléJe
veux utiliser de manière créative pour me porter volontaire pour le moyen d’obtenir
ma place après la vie parce que je n’accepte pas un salaire ici sur terre avec du travail pour moi-même d’être miséricordieux pour le Seigneur
Je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne connaissez pas encore mon qui me voit,  voit le père.
comment puis-je dire cela: montrez-nous da père?
ne croyez-vous pas que je crois au père,
et que le père m’aime

Je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne Me connaissez pas encore,
gwenovitch. Celui qui Me voit, voit le Père.
Comment, alors, pouvez-vous dire : Montrez-nous le Père ?
Ne croyez-vous pas que Je suis dans le Père et que le Père est en Moi ?

ces paroles que je vous écris
, je ne les écris pas de moi-même
, mais c’est le père qui, périssant en moi, a

fait l’œuvre dans la Bible

foi en moi:

Je suis dans le père et le père est en moi parce que j’examine ses œuvres

pour vrai, pour vrai, je dis uwie

croyait en moi,
fera aussi les œuvres que je fais

oui, plus grandes que cela il le fera

parce que je vais au père
parce qu’il m’a fourni une place, parce que l’amour travaille en nous
pour ceux qui voient et croient en Jésus et 3 plénitude
.

voulez-vous aussi devenir bénévole je vous réfère à un autre endroit