zoek eerst koninkrijk Gods

Download

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.2

Last Updated: 12-09-2021 11:01

Share
DescriptionPreviewVersions
8.2 eigen cursussen - zoek eerst koningkrijk gods.pdf

Gods koninkrijk licht niet in de handen van alles dat je met geld kunt kopen,
Maar in het eeuwig durende van ons bestaan is zijn liefde aan het werk als je hart er voor opent
wordt het u geschonken door je omgeving omdat u anders naar uw wereld kijkt de wereld is voor ieder van ons anders toch zijn we allemaal opzoek naar de ware liefde die ons geopenbaard word
Koninkrijk kun je indelen in 3 verwijzingen
1. Monarchie, een staatsvorm met aan het hoofd een koning = God
2. Rijk (biologie), een rang in de taxonomie
3. Koninkrijk van God (door de eenvoud)
sluit je als ongelovige het derde puntje niet uit, geen oren naar omdat je de discipline niet heeft, om volmaakt te worden
is het een vrije verplichting om te groeien naar het koninkrijk van God het is net zoals een vader die voor zijn kinderen zorgt, ((wij zijn de schapen van de vader (heer) die volgen )), in koninkrijk van god is het een groeiproces om tot de volmaakte liefde te komen, en is het aan ons om te groeien tot de liefde geschonken door de heer om zijn liefde in ons omgeving en leven te laten
(groeien) manifesteren
Christus is een vriend, Een vriend is pas een vriend die samen met je lacht en huilt in goede en slecht dagen, in ziekte en gezondheid, die altijd voor je klaar staat, zonder enig voordeel dat is pas een echte vriend zoals christus aan uw zijde te hebben in alle eenvoud.
Ontdek de 2 catechese lessen
• Wat is het verschil tussen geloven en weten (klik hier)
• Wat betekent in god geloven (filosofisch (klik hier)

Het rijk van god word je toe geroepen door christenen die zich inzetten
met de lichamelijke werken van barmachtigheid, zoals een ouder een kind opvoed,
we zijn allemaal kinderen van God,
de christenen zetten zich in om de liefde van lichamelijke werken uit te dragen,
bij kinderen en volwassenen in alle vrijheid en eenvoud,
zoals christus onze vriend voor velen is, kun je op hem rekenen,
op zijn tijd.

Lichamelijke werken
het spijzigen van hongerige, het laven van dorstige, het kleden van naakten,
herbergen van vreemdelingen, bezoeken van zieken, het bezoeken van gevangenen (geestelijk),
het begraven van doden.

Koninkrijk van God
Ondergaat elke dag
Verander uw gewoonte om meer liefde te ontvangen door de woorden in deze teksten en app’s u door te laten denken door gebed van de rozenkrans gaan de teksten op deze link (klik hier) om de wonderen van evangelie geschonken door de 3 vuldigheid
om herboren te worden uit uw oude leven om koninkrijk geopenbaard te zien. worden om u te overspoelen van water van heilige bron van leven dat u vrij maakt in uw zijn.

soevereniteit
Soevereiniteit is het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder dat verantwoording is verschuldigd aan een ander orgaan. Legitimatie van dit gezag kan vanuit verschillende gezichtspunten benaderd worden, zoals volkssoevereiniteit of godssoevereiniteit. Het model van de Westfaalse soevereiniteit is de basis geweest bij het proces van staatsvorming in een groot deel van de moderne wereld. God openbaart aan de verlosser om de volmaking van de wet te volbrengen door de liefde die van onze god komt
In het geval van volkssoevereiniteit is dat bijvoorbeeld zo omdat het volk geacht wordt zichzelf die constitutie te hebben gegeven. In het geval van vorstensoevereiniteit wordt de vorst onze god geacht de constitutie te hebben gegeven aan zijn rijk, dat zijn eigendom is

In het internationaal recht is soevereiniteit een belangrijk concept, omdat het gaat om het respect voor elkaars grenzen en het recht om gezag uit te oefenen binnen de grenzen van een nationale staat, het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat een andere staat niet het recht heeft zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden en zich onthoudt van agressie tegen de soevereine staat.
Hoe werkt koninkrijk van God
Het koninkrijk van God (in het Evangelie volgens Matteüs ook wel koninkrijk der hemelen genoemd) is een belangrijk concept in zowel het jodendom als in het christendom. Het verwijst naar de controle of de soevereiniteit van God over alle dingen,
in tegenstelling tot die van aardse machthebbers
(nieuwe wereldorde omdat ze door hun rijkdom van de loge de liefde verliezen door hun geld omdat ze niet meer denken als een kind maar uit opbrengst en macht alles te kunnen besturen en inzage in te hebben)

Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht. [14] Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: ‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. [15] Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.’ [16] Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.11-3-2021 Binnengaan in het koninkrijk Gods (Mc 10, 17-31) – Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ [18] Maar Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. [19] De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.’ [20] Hij zei Hem: ‘Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’ [21] Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga uw liefde verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel.
daarom deze website van de heer is gwenovitch de gerant voor de heer Kom dan terug om Mij te volgen.’ [22] Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want het was iemand met veel bezit. [23] Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn : ‘Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ [24] De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen: ‘Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. [25] Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.’ [26] Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’
(in de tijd van romeinse rijk had je een grote poort in de ommuurde forten voor een arme was het minder moeite omdat hij geen bezittingen had om door de kleine poort te komen om in de avond laat dan een rijke die moest al zijn bezittingen van zijn kameel laden omdat hij zoveel bezittingen had de kleine poort noemde het oog van de naald)
[27] Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.’ [28] Toen begon Petrus tegen Hem: ‘Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’ [29] Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij en omwille van de goede boodschap, [30] of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven. [31] Vaak zullen de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten.’
Romeinen 12:2 (bijbel):
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,
(hier op de website)
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is,
het goede, welgevallig en volkomen.
(Klik hier)Armoede, oorlog, honger, schending van mensenrechten, klimaatwijzigingen, Er zijn zoveel zaken die op ons afkomen en waarover we kunnen nadenken. Maar niet altijd willen we dat of … we nemen er toch de tijd niet voor. Maar het is echt wel tijd om te denken! Tijd om na te denken over onze rol als christen in deze wereld.

Je kan niet over alles ineens beginnen na te denken, maar we kunnen elkaar wel helpen om steeds een stapje verder te zetten in dit uitdagend denk- en leerproces. Lees bijvoorbeeld de bijbel eens door een andere (misschien wel niet-Westerse) bril, dus ook eens die verzen over armoede en Gods verlangen dat we meestrijden voor meer rechtvaardigheid en meer respect voor mens en natuur. Daarnaast kan je ook eens volgende boeken lezen of eens kijken naar deze trailers/films die je kunnen helpen om een beter zicht te krijgen op de verschillende mondiale problemen.
.
Staat er iets in de bijbel over geld, bezit, rijkdom, sociale rechtvaardigheid of zorg voor de natuur? De bijbel staat er vol van
ondek hier op deze website in de cursus
“(8.2.2) de financiële boekrol)”
Brave christenen motiveren hun daden vaak vanuit bepaalde bijbelgedeeltes. Maar niet voor alles vind je een vers: Moet ik nu vegetariër worden of niet vb? Moet ik nu echt zonnepanelen kopen of niet? Is reizen met het vliegtuig echt een probleem? Moet ik echt geld geven aan goede doelen, ik betaal toch al belasting genoeg? Eigenlijk is er één vers die alles samenvat:
Mattheus 22:37-40
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
Moet ik dus vegetariër worden of minder vlees gaan eten? Als je daarmee beter gehoorzaamt aan Gods gebod om Hem en je naaste lief te hebben; ja. Zoek dan eerst koninkrijk van god
Konikrijk van de heer
Koninkrijk dat de heer in ons wilt realiseren door ons individueel de liefde aan te rijken als we naar zijn liefde opzoek zijn om het leven van christus zijn zoon te evenaren in ons dagelijks bestaan roept hij ons in ons individueel onze werelden te samen om in harmonie te leven in zijn koninkrijk dat god ons geschonken heeft we willen van nature alles begrijpen hoe de heer zijn liefde aan ons schenkt om als rolmodel de kerk te bouwen voor de heer maar als god ons niet geroepen heeft tot zijn koninkrijk bouwen de bouwers vergeefs omdat we niet leven met christus zijn liefde
In de cursus “de finacieele boekrol” onder de ondertitel
“OVER GELD, BEZIT & RIJKDOM” ga ik meer verwijzen hoe de heer ons roept om zijn liefde te beleven das niet door communisme of kapitalisme dat ons drijft in ons leven maar op zoek gaan naar rechtvaardigheid die je terug kunt vinden door opzoek te gaan naar de liefde in alle cursussen zoek eerst koninkrijk Gods voor dat je de liefde toepast van alle cursussen volg elke dag even stilstaan wat je leest op volgende link

gebed door de tijd

* Bijbelstudies

Hieronder vind je verschillende links naar Bijbelstudies van betrouwbare organisaties
• Bijbelverzen over geld, armoede & rijkdom: optie 1 ,
+ bijbelreferenties)
1. Verwondering
In het voorjaar loopt de natuur weer uit. Dode takken komen in knop. Vogels zijn druk bezig met het bouwen van hun nesten. Daar kun je stil van worden. Je kunt ook overdonderd worden door de natuur. Onze heer heeft heel de wisseling van de natuur in zijn rechter hand. Als het onweer losbarst op een donkere avond of het water schuimend kolkt bij een ruige waterval. En soms kun je je heel klein voelen, in de bergen, of als je de honderden sterren aan de hemel ziet schitteren.
2. God is de schepper
De aarde is van God. Wij leven vaak alsof we zelf deze aarde bezitten. We doen er gedachteloos mee wat we zelf willen. Echter, de aarde is niet van ons. God heeft het gemaakt, heel de schepping, het is Zijn eigendom.
3. Gods opdracht
De mens is gemaakt naar het beeld van God. Dat betekent dat je op God lijkt. Net zoals je soms van iemand zegt dat hij op zijn vader lijkt. Dan heeft hij bepaalde eigenschappen die je aan zijn vader doet denken. Hebben we allen 2 vaderren een hemelse en een aardse vader. Zo kunnen ook wij door dat we geropen worden wat we doen Zijn afspiegeling zijn van Gods wil.
4. Ik heb dus ik ben
Een belangrijke oorzaak van de vervuiling van natuur en milieu is onze consumptie. Wij willen steeds meer hebben. Eigenlijk hebben we zelden genoeg. We kijken graag naar wat een ander heeft, niet naar de eenvoud In Gods koninkrijk is de liefde die we van god gekregen hebben uit te stralen naar andere, en spreken als er een vraag wordt gesteld om werken van barmachtigheid nobel uit te voeren voor de heer.
5. Het is genoeg
Boom voor boom wordt het tropisch bos gekapt, dier- en plantensoorten sterven uit, rivieren raken vervuild, mensen creperen van de honger en kinderen sterven aan ziektes waar hier voldoende medicijnen voor tegen zijn. Wanneer vinden we het genoeg?
6. Opkomen voor recht
De kloof tussen arm en rijk en de vervuiling van het milieu hebben veel te maken met onrecht. Ook in de Bijbel komen onrecht en rechtvaardigheid vaak voor. God wil niets liever van ons dan dat we eerlijk en rechtvaardig zijn, ons best doen liefde te bewijzen en als een nederig mens leven met God. Maar wat is dat eigenlijk precies: rechtvaardigheid?

7. Zorgen moet je doen, niet maken
Jezus wijst op de vogels in de lucht en de lelies in het veld om ons te leren ons niet zo druk te maken over eten, drinken en kleding. Wanneer we zo gefixeerd zijn op materiële dingen, is er in ons hart geen plaats meer voor dromen die verder gaan.
zoals in liedje van marlijn de tovenaar marlijn kun je zien als god die vraagt vannalles aan de kleine jongen gwenovitch
Merlijn de grote tovenaar
Zag op een dag langs de boulevard
Een kleine jongen zeer bedaard
Met wipneus en weerspannig haar
Merlijn zei jongen kom eens hier
Met wat doe ik je nou plezier
Je moet het even overwegen
Al wat je wil zal ik je geven
En de knaap gwenovitch zei onbevreesd
Meneer, meneer, ach meneer
Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn
Met sterke vleugels alstublief meneer Merlijn
Een mooie vogel in de lucht
Met pluimen, poten, en een vlucht
En alle kleuren van de regenboog aha
Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn
Met sterke vleugels alstublief meneer Merlijn
Dan kan ik slapen op een wolk
De lucht doorklieven als een dolk
En het zonlicht vangen met een boog
Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn
Merlijn zei jongen luister even
Als je dat wil zal ik het geven
Bedenkt alvorens uit te kiezen
Je zou een mooie kans verliezen
Wil je dan liever niet wat kracht
En heel de wereld in je macht
Of wil je rijk zijn en heel wijs
Of koning in een groot paleis
Maar de knaap zei onbevreesd
Meneer, meneer, ach meneer
Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn
Met sterke vleugels alstublief meneer Merlijn
Een mooie vogel in de lucht
Met pluimen, poten, en een vlucht
En alle kleuren van de regenboog
Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn
En sindsien zit er boven in de lucht
Een nieuwe vogel in zijn dolle vlucht
U zegt me waar ie ergens hangt
Het zonlicht in zijn wolken vangt
Of hij Merlijn nog heeft bedankt
Heeft dat belang
Al wat ik weet – is wat ie deed
Hij maak plezier – hij maakt plezier
Als een mooi dier – ergens ver van hier
8. Druk, druk, druk
Wanneer je iemand op straat vraagt hoe het gaat, krijg je negen van de tien keer te horen: “Ja, het gaat goed. Wel erg druk.” We hebben het met z’n allen hartstikke druk. Met school, werk en leuke dingen doen. Wij zijn zo druk met van alles, dat we geen tijd nemen om te genieten. We zijn soms zo druk bezig met wat we morgen allemaal moeten doen, dat we vergeten om vandaag te leven in eenvoud.
9. Leren van de natuur
In de bijbel wordt op verschillende plekken de natuur gebruikt om ons iets te leren. Een paar voorbeelden staan hieronder, maar er zijn er nog veel meer!
10. Toekomst
Zorg voor de natuur heeft alles te maken met de toekomst. Als we nu goed met de aarde omgaan, kunnen onze kinderen en kleinkinderen op een schone aarde leven. Misschien maakt het je ook wel moedeloos: het lijkt helemaal niet goed te gaan met de aarde. Hoe kunnen we dat ooit veranderen?
(maar hoor ik zeggen, veranderen door er voor te bidden met of tegen goesting)
Is er hoop voor de toekomst? En wat doet God?
ons de rechtvaardige liefde openbaren aan zij die de liefde waardig zijn. Om na tijdje gebed te ontvangen de openbaringen van de heer als je het met heel uw hart doet.

enkele goede gewoontes aannemen
• De krant: is tijd rovend en geeft namelijk cijfers een vertekend beeld van de werkelijkheid net zoals nieuws geven ze de informatie om de maatschappij in een richting te duwen dat op brengt dus laat je er niet meer door misleiden zeg uw krant en nieuws op je zult minder de dupe zijn wat ze u willen doen geloven hou u bezig met eeuwig durende zaken zoals Gods koninkrijk van zijn liefde.
• Gebruik je agenda:
gebruik je agenda om je doelstelling op bepaald tijdstip te volbrengen naar uw eigen behoefte ik ga hier onder enkele opsommen hoe meer je toepast hoe rapper je het koninkrijk zult ervaren als je bewust en gedreven er voor in zet de agenda brengt mij meer discipline bij om de wil te doen van christus zijn liefde voor ons dagelijks
 eucharistie bij wonen
 app bidden onderweg lezen
 app getijdengebed beluisteren of lezen
 365 dagen met je engelbewaarder
 Rozenkrans 10tje bidden of volledig
 Tijd nemen dagelijks wat deze puntjes in uw leven doet deze dag of week als je niet zo veel tijd heeft
• Tv kijken verdoet je tijd niet met tv kijken of kabel televisie
je bent meer vatbaarder voor in mee te gaan in de verleidingen van reclame en programma’s zoals nieuws dat niet 100% de realiteit is en zo vertekend beeld krijgt in uw zijn over de wereld je wilt toch in de liefde blijven dat ons kostbare energie geeft dat het eeuwig durende op gebouwd is.
• Je geld aan het werk zetten om 3% te sparen om arme mensen te helpen de overige hoeveelheid die samen woekert storten aan goede doelen om een wereld in verandering te bewerken door uw energie kostbaar aan het werk te zetten
• Spel met uw kinderen Een dag zonder elektriciteit per week op (zondag)
De ideale manier om je af te sluiten van de digitale wereld en je familieband te versterken. Doof de lichten en doe alle elektrische apparaten uit die je kinderen gebruiken. Wat kan je dan doen? Een gezinsuitstap, spel in de openlucht of gezelschapsspelavond? Je kinderen zullen zich op een andere manier bezighouden terwijl jullie minder energie verbruiken.
• Zaaien met de heer groeten kweken op de akker of moestuin voor arme in nood voedsel te voorzien en uw eigen niet te vergeten

(En)
Own courses – seek first the kingdom of God

God’s kingdom is not in the hands of everything money can buy,
But in the eternity of our existence his love is at work if your heart opens
to it it is given to you by your environment because you look at your world differently the world is for each of us different yet we are all looking for the true love that we revealed word
Kingdom can be divided into 3 references
1. Monarchy, a form of government headed by a king = God
2. Empire (biology) , a rank in taxonomy
3. Kingdom of God (by simplicity)
does not like infidel third point of no ears because you have the discipline not to be perfect for
it a free commitment to grow the kingdom of God is like a father to his children makes , ( (we are the sheep of the father ( lord ) that follow )), in god’s kingdom it is a growth process to come to the perfect love, and it is ours to grow to the love bestowed by the lord for his love to let (grow) manifest in our environment and life

Christ is a friend, A friend is only a friend who laughs and cries with you in good and bad days , in sickness and in health , who is always there for you, without any advantage, that is only a true friend like Christ by your side to have in all simplicity .
Discover the 2 catechesis classes
• What is the difference between believing and knowing (click here)
• What does believing in god mean (philosophical (click here))

The kingdom of God is called to you by Christians who are committed
to the corporal works of mercy , as a parent raises a child ,
we are all children of God ,
the Christians are committed to propagating the love of corporal works,
to children and adults in all freedom and simplicity ,
as christ is our friend to many , you can count on him ,
on his time.

physical works
feeding the hungry, quenching the thirsty, dressing the naked,
harboring strangers, visiting the sick, visiting prisoners (spiritual),
burying the dead.

Kingdom of God
Sets every day
Change your habit to receive more love by letting the words in these texts and apps make you think through the prayer of the rosary the texts on this link (click here) go to the miracles of gospel bestowed by the 3 precisions to be reborn from your old life to see kingdom revealed . be for you to flood water from sacred source of life that you create in your free .

sovereignty
Sovereignty is the right of a governing body to exercise supreme authority without being accountable to any other body. Legitimation of this authority can be approached from different points of view, such as popular sovereignty or god sovereignty. The model of Westphalian sovereignty has been the basis of the state-building process in much of the modern world. God reveals to the savior to accomplish the perfection of the law through the love that comes from our god.
In the case of popular sovereignty, for example, this is because the people are supposed to have given themselves that constitution. In the case of princely sovereignty, the prince our god is deemed to have given the constitution to his realm, which is his property

Sovereignty is an important concept in international law, because it concerns respect for each other’s borders and the right to exercise authority within the borders of a nation state, the right to self-determination. This means that another state has no right to interfere in internal affairs and refrain from aggression against the sovereign state.
How does kingdom of God work
The kingdom of God ( also called kingdom of heaven in the Gospel of Matthew ) is an important concept in both Judaism and Christianity. It refers to the control or sovereignty of God over all things,
unlike those of earthly rulers
(new world order because because of their wealth of the lodge they lose love through their money because they no longer think like a child but can control and have access to everything out of revenue and power )

They brought children to Him with the intention that He would touch them. But the disciples rebuked them. [14] When Jesus saw this, He was indignant: ’Let these children come to Me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such children. [15] I assure you, whoever does not receive the kingdom of God as a child will not enter it.’ [16] He embraced them and blessed them, laying his hands on them.11-3-2021 Entering the kingdom of God (Mk 10, 17-31) – As he was on his way, someone came running up. He knelt before Him and asked Him, ”Good Master, what must I do to inherit eternal life?” [18] But Jesus said to him, “Why do you call me good? No one is good, only God. [19] You know the commandments: Do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud anyone, honor your father and mother.’ [20] He said to Him: ’Teacher, I have kept myself from all these things from childhood.’ [21] Jesus looked at him and loved him. He said to Him, ’You lack one thing: Go and sell your love what you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven.
therefore this website of the lord is gwenovitch the manager for the lord Then come back to follow Me.’ [22] But he stiffened at the word, and went away sorrowful, for he was a man of much wealth. [23] Jesus looked around and said to him , ”How difficult it is for those with money to enter the kingdom of God.” [24] The disciples were shocked at his words. But Jesus went on and said to them again: ’Friends, how difficult it is to enter the kingdom of God. [25] It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man in the kingdom of God.’ [26] This shocked them even more, and they said to each other, ”Who then can be saved?” (in the time of the roman empire you had a big gate in the walled forts for a poor man it was less trouble because he had no possessions to get through the small gate in the evening than a rich man who had to get rid of all his possessions camel charge because he had many possessions the small port called the oo g needle ) [27] Jesus looked at them and said, ”with men it is impossible, but with God does, because God can do everything.” [28] Then Peter began to him: ”Look, we have left everything behind and followed you.” [29] Jesus said: ’Truly I tell you, there is no one who has left his house, brothers, sisters, mother, father, children or lands for my sake and for the good news, [30] but now he will receive in this time a hundredfold of houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands, including persecutions, and eternal life in the world to come. [31] Often the first will be last and the last first.’

Romans 12:2 (bible):
And be not conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind, (here on the website) that ye may know what is the will of God, which is good, acceptable and complete .

(Click here) Poverty, war, hunger, violation of human rights, climate change, There are so many things that come our way and that we can think about. But we don’t always want that or … we don’t take the time for it anyway. But it really is time to think! Time to reflect on our role as Christians in this world.

You can’t start thinking about everything all at once, but we can help each other to take each other a step further in this challenging thinking and learning process. For example, read the Bible through a different (perhaps non-Western) lens, including those verses about poverty and God’s desire that we fight for more justice and more respect for people and nature. In addition, you can also read the following books or watch these trailers/movies that can help you to get a better view of the various global problems.
.
Does the Bible say anything about money, property, wealth, social justice, or caring for nature? The Bible is full of
things to discover on this website in the course
” (8.2.2) the financial scroll )”
Good Christians often motivate their actions from certain passages of the Bible. But not everything you find a verse: Do I have to become a vegetarian or vb ? Should I really buy solar panels or not? Is traveling by plane really a problem? Do I really have to give money to charities, I already pay enough tax? Actually, there is one verse that sums it all up:
Matthew 22:37-40
“Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. That is the greatest and first commandment. The second is like it: love your neighbor as yourself. These two commandments are the foundation of all that is in the Law and the Prophets.’
So should I become a vegetarian or eat less meat? If you thereby better obey God’s commandment to love Him and your neighbor; j a . Then first seek the kingdom of god
Kingdom of the lord
K onin gd that gentleman would realize our individual love to be rich if we go to his love looking in to the life of Christ his son to emulate in our daily existence he calls us in our individual our worlds together in to live in harmony in his kingdom that god has given us we naturally want to understand everything how the lord gives his love to us to be a role model to build the church for the lord but if god has not called us to his kingdom the builders build in vain because we don’t live with christ’s love
In the course “ the financial scroll ” under the subtitle
“ABOUT MONEY, PROPERTY & WEALTH” I am going to refer more to how the Lord calls us to experience his love that is not through communism or capitalism that drives us in our lives but looking for justice that you can find by looking for love in all courses first seek the kingdom of God before you apply the love of all courses follow every day pause what you read on the following link
https://my experience between god.be/beed-door-de-tijd/

* Bible studies

Below you will find several links to Bible studies from reliable organizations
• Bible verses about money, poverty & wealth: option 1 , + bible references)

1. Wonder
In the spring, nature opens up again. Dead branches bud. Birds are busy building their nests. That can make you quiet. You can also be overwhelmed by nature. Our lord has all the change of nature in his right hand. When the storm breaks out on a dark evening or the water swirls foamy at a rough waterfall. And sometimes you can feel very small, in the mountains, or when you see the hundreds of stars glittering in the sky.
2. God is the creator
The earth belongs to God. We often live as if we own this earth ourselves. We mindlessly do with it what we want. However, the earth is not ours. God made it, all creation, it’s His property .
3. God’s command
Man is made in the image of God. That means you resemble God. Just like you sometimes say of someone that he looks like his father. Then he has certain qualities that remind you of his father. Do we all have 2 fathers, a heavenly and an earthly father. In the same way, we too can be called to be His reflection of God ’s will by what we do .
4. I have therefore I am
Our consumption is an important cause of the pollution of nature and the environment. We want more and more. In fact, we rarely have enough. We like to look at what another has , not at simplicity In God’s kingdom the love we have received from god is to radiate to others, and speak when a question is asked to perform works of mercy for the lord nobly .
5. It is enough
Tree by tree, tropical forests are being cut down, animal and plant species are dying out, rivers are being polluted, people are starving and children are dying of diseases for which there are sufficient medicines. When do we think it’s enough?
6. Standing up for justice
The gap between rich and poor and the pollution of the environment have a lot to do with injustice. Injustice and justice are also common in the Bible. God wants nothing more from us than that we be honest and just, do our best to show love and live with God as a humble person. But what exactly is that: justice?

7. You should worry, not worry
Jesus points to the birds of the sky and the lilies of the field to teach us not to worry so much about food, drink, and clothing. When we are so fixated on material things, there is no place in our hearts for dreams that go further .
as in song of marlin the wizard marlin you can see as god who asks all the time to the little boy gwenovitch
Merlin the Great Wizard
Saw along the boulevard one day
A little boy very calm
With upturned nose and unruly hair
Merlin said boy come here
What am I doing with you now?
You should consider it
I’ll give you everything you want
And the boy gwenovitch said fearlessly
Sir, sir, oh sir
Oh sir I want to be a beautiful bird
With strong wings please Mr Merlin
A beautiful bird in the sky
With plumes, legs, and a flight
And all the colors of the rainbow aha
Oh sir, I want to be a beautiful bird
With strong wings please Mr Merlin
Then I can sleep on a cloud
Cut through the air like a dagger
And catch the sunlight with a bow
Oh sir, I want to be a beautiful bird
Merlin said boy listen up
If you want it I’ll give it
Think before choosing
You would lose a great opportunity
Wouldn’t you rather have some power
And the whole world in your power
Or do you want to be rich and very wise
Or king in a great palace
But the boy said fearlessly
Sir, sir, oh sir
Oh sir I want to be a beautiful bird
With strong wings please Mr Merlin
A beautiful bird in the sky
With plumes, legs, and a flight
And all the colors of the rainbow
Oh sir, I want to be a beautiful bird
And since then it ’s been up in the sky
A new bird in its mad flight
You tell me where it hangs
Catches the sunlight in his clouds
Did he thank Merlin yet?
Does that matter
All I know – is what he did
He’s having fun – he’s having fun
Like a beautiful animal – somewhere far from here
8. Busy, busy, busy
When you ask someone on the street how they are doing, nine times out of ten you will be told: “Yes, I am fine. Very busy.” We’re all really busy. With school, work and doing fun things. We are so busy with everything that we don’t take the time to enjoy it. Sometimes we are so busy with what we have to do tomorrow that we forget to live today in simplicity .
9. Learning from nature
In the Bible, nature is used in various places to teach us something. A few examples are below, but there are many more!
10. Future
Caring for nature has everything to do with the future. If we treat the earth well now, our children and grandchildren can live on a clean earth. It may also make you despondent: things don’t seem to be going well with the earth at all. How can we ever change that? (but I hear it said, change by praying for it with or against desire) Is there hope for the future? And what does God do? reveal to us righteous love to those who are worthy of love. To receive prayer after while the revelations of the Lord if you do it with all your heart.

(Fr)
Cours propres – cherchez d’abord le royaume de Dieu

Le royaume de Dieu n’est pas entre les mains de tout ce que l’argent peut acheter,
Mais dans l’éternité de notre existence son amour est à l’œuvre si votre cœur s’y ouvre
il vous est donné par votre environnement car vous regardez votre monde différemment le monde est pour chacun de nous différent pourtant nous recherchons tous le véritable amour que nous avons révélé parole
Kingdom peut être divisé en 3 références
1. La monarchie, une forme de gouvernement dirigé par un roi = Dieu
2. Empire (biologie) , un rang en taxonomie
3. Royaume de Dieu (par simplicité)
ne pas comme troisième point de non – oreilles mécréant parce que vous avez la discipline de ne pas être parfait pour
un engagement libre de développer le royaume de Dieu est comme un père pour ses enfants marques , ( (nous sommes les brebis du père ( seigneur ) qui suivent )), dans le royaume de dieu, c’est un processus de croissance pour arriver à l’amour parfait, et c’est à nous de grandir à l’amour accordé par le seigneur pour que son amour se manifeste (grandisse) dans notre environnement et notre vie

Le Christ est un ami, Un ami n’est qu’un ami qui rit et pleure avec vous dans les bons et les mauvais jours , dans la maladie et en santé , qui est toujours là pour vous, sans aucun avantage qui n’est qu’un véritable ami comme le Christ à vos côtés avoir en toute simplicité .
Découvrez les 2 classes de catéchèse
• Quelle est la différence entre croire et savoir (cliquez ici)
• Que signifie croire en Dieu (philosophique (cliquez ici))

Le royaume de Dieu vous est appelé par les chrétiens qui se sont engagés
dans les œuvres de miséricorde corporelles , comme un parent élève un enfant ,
nous sommes tous enfants de Dieu ,
les chrétiens s’engagent à propager l’amour des œuvres corporelles ,
aux enfants et aux adultes en toute liberté et simplicité ,
comme le christ est notre ami pour beaucoup , vous pouvez compter sur lui ,
sur son temps .

travaux physiques
nourrir les affamés, étancher les assoiffés, habiller les nus,
héberger des étrangers, visiter des malades, visiter des prisonniers (spirituels),
enterrer les morts.

Royaume de dieu
Se pose tous les jours
Changez votre habitude pour recevoir plus d’amour en laissant les mots de ces textes et applications vous faire réfléchir à travers la prière du chapelet les textes sur ce lien (cliquez ici) allez voir les miracles de l’évangile conférés par les 3 puretés pour renaître de votre ancienne vie pour voir le royaume révélé . soyez à vous d’ inonder l’eau de la source sacrée de la vie que vous créez dans votre libre .

la souveraineté
La souveraineté est le droit d’un organe directeur d’exercer l’autorité suprême sans être responsable devant un autre organe. La légitimation de cette autorité peut être abordée sous différents points de vue, comme la souveraineté populaire ou la souveraineté divine. Le modèle de souveraineté westphalienne a été la base du processus de construction de l’État dans une grande partie du monde moderne. Dieu révèle au sauveur d’accomplir la perfection de la loi par l’amour qui vient de notre dieu.Dans
le cas de la souveraineté populaire, par exemple, c’est parce que le peuple est censé s’être donné cette constitution. Dans le cas de la souveraineté princière, le prince notre dieu est réputé avoir donné la constitution à son royaume, qui est sa propriété

La souveraineté est un concept important en droit international, car elle concerne le respect des frontières de chacun et le droit d’exercer l’autorité à l’intérieur des frontières d’un État-nation, le droit à l’autodétermination. Cela signifie qu’un autre État n’a pas le droit de s’ingérer dans les affaires intérieures et de s’abstenir d’agresser l’État souverain.
Comment fonctionne le royaume de Dieu
Le royaume de Dieu ( également appelé royaume des cieux dans l’Évangile de Matthieu ) est un concept important à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme. Il se réfère au contrôle ou à la souveraineté de Dieu sur toutes choses,
contrairement à ceux des dirigeants terrestres
(nouvel ordre mondial car à cause de leur richesse de la loge, ils perdent l’amour à travers leur argent car ils ne pensent plus comme un enfant mais peuvent contrôler et avoir accès à tout hors des revenus et du pouvoir )

Ils lui amenèrent des enfants avec l’intention qu’il les touche. Mais les disciples les réprimandèrent. [14] En voyant cela, Jésus s’indigna : « Que ces enfants viennent à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à de tels enfants. [15] Je vous assure que celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas. [16] Il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains.11-3-2021 Entrée dans le royaume de Dieu (Mc 10, 17-31) – Comme il était en route, quelqu’un accourut. Il s’agenouilla devant Lui et Lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? [18] Mais Jésus lui dit : « Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est bon, seulement Dieu. [19] Vous connaissez les commandements : Ne tuez pas, ne commettez pas d’adultère, ne volez pas, ne portez pas de faux témoignage, ne trompez personne, honorez votre père et votre mère. [20] Il lui dit: ”Maître, je me suis gardé de toutes ces choses depuis l’enfance.” [21] Jésus le regarde et l’aime. Il lui dit : « Il te manque une chose : va vendre ton amour ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel.
donc ce site du seigneur gwenovitch est le gestionnaire du seigneur Alors reviens Me suivre.’ [22] Mais il se raidit à cette parole et s’en alla triste, car c’était un homme riche. [23] Jésus regarda autour de lui et lui dit : « Comme il est difficile pour ceux qui ont de l’argent d’entrer dans le royaume de Dieu. [24] Les disciples ont été choqués par ses paroles. Mais Jésus continua et leur dit encore : « Mes amis, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu. [25] Il est plus facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille qu’à un riche dans le royaume de Dieu.’ [26] Cela les a encore plus choqués, et ils se sont dit : « Qui donc peut être sauvé ? (au temps de l’empire romain vous aviez une grande porte dans les forts fortifiés pour un pauvre c’était moins gênant car il n’avait pas de biens pour passer la petite porte le soir qu’un homme riche qui devait se débarrasser de tout ses possessions chameau charge parce qu’il avait beaucoup de possessions le petit port appelé l’ aiguille oo g ) [27] Jésus les regarda et dit, ”avec les hommes c’est impossible, mais avec Dieu oui, parce que Dieu peut tout faire.” [28] Alors Pierre lui dit : « Regarde, nous avons tout laissé derrière nous et nous t’avons suivi. [29] Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, personne n’a quitté sa maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terres à cause de moi et de la bonne nouvelle, [30] mais il recevra maintenant en ce temps au centuple dans les maisons, les frères, les sœurs, les mères, les enfants et les terres, y compris les persécutions et la vie éternelle dans le monde à venir. [31] Souvent, le premier sera le dernier et le dernier le premier.’

Romains 12 :2 (bible) :
Et ne vous conformez pas à ce monde,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, (ici sur le site Web) afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, acceptable et complète .

(Cliquez ici) Pauvreté, guerre, faim, violation des droits de l’homme, changement climatique, Il y a tellement de choses qui se présentent à nous et auxquelles nous pouvons penser. Mais on ne veut pas toujours ça ou… on n’en prend pas le temps de toute façon. Mais il est vraiment temps de réfléchir ! Il est temps de réfléchir sur notre rôle de chrétiens dans ce monde.

Vous ne pouvez pas commencer à penser à tout en même temps, mais nous pouvons nous entraider pour faire un pas de plus dans ce processus de réflexion et d’apprentissage stimulant. Par exemple, lisez la Bible sous un angle différent (peut-être non occidental), y compris ces versets sur la pauvreté et le désir de Dieu que nous nous battions pour plus de justice et plus de respect pour les gens et la nature. En outre, vous pouvez également lire les livres suivants ou regarder ces bandes-annonces/films qui peuvent vous aider à avoir une meilleure vision des divers problèmes mondiaux.
.
La Bible parle-t-elle d’argent, de propriété, de richesse, de justice sociale ou de protection de la nature ? La Bible regorge de
choses à découvrir sur ce site dans le cours
” (8.2.2) le parchemin financier )”
Les bons chrétiens motivent souvent leurs actions à partir de certains passages de la Bible. Mais tout ce que vous trouvez n’est pas un verset : Dois-je devenir végétarien ou vb ? Dois-je vraiment acheter des panneaux solaires ou pas ? Voyager en avion est-il vraiment un problème ? Dois-je vraiment donner de l’argent à des associations caritatives, je paie déjà assez d’impôts ? En fait, il y a un verset qui résume tout :
Matthieu 22:37-40
« Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. C’est le plus grand et le premier commandement. La seconde est comme ça : aime ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements sont le fondement de tout ce qui est dans la Loi et les Prophètes.’
Alors dois-je devenir végétarien ou manger moins de viande ? Si vous obéissez ainsi mieux au commandement de Dieu de l’aimer ainsi que votre prochain ; j un . Alors cherche d’abord le royaume de dieu
Royaume du seigneur
K onin gd ce monsieur réaliserait que notre amour individuel est riche si nous allons à son amour en regardant dans la vie du Christ son fils pour imiter dans notre existence quotidienne il nous appelle dans notre individu nos mondes ensemble pour vivre en harmonie dans son royaume que dieu nous a donné nous voulons naturellement tout comprendre comment le seigneur nous donne son amour pour être un modèle pour construire l’église pour le seigneur mais si dieu ne nous a pas appelés à son royaume les constructeurs construisent en vain parce que nous ne ne vis pas avec l’amour du Christ
Dans le cours « le parchemin financier » sous le sous-titre
« À PROPOS DE L’ARGENT, DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA RICHESSE », je vais faire référence davantage à la façon dont le Seigneur nous appelle à faire l’expérience de son amour qui n’est pas à travers le communisme ou le capitalisme qui nous anime dans nos vies mais en regardant pour la justice que vous pouvez trouver en cherchant l’amour dans tous les cours cherchez d’abord le royaume de Dieu avant d’appliquer l’amour de tous les cours suivez chaque jour ce que vous lisez sur le lien suivant
https://mon expérience entre god.be/beed-door-de-tijd/

* Études bibliques

Vous trouverez ci-dessous plusieurs liens vers des études bibliques d’organisations fiables
• Versets bibliques sur l’argent, la pauvreté et la richesse : option 1 , + références bibliques)

1. Émerveillement
Au printemps, la nature s’ouvre à nouveau. Bourgeon de branches mortes. Les oiseaux sont occupés à construire leurs nids. Cela peut vous faire taire. Vous pouvez également être submergé par la nature. Notre seigneur a tout le changement de nature dans sa main droite. Lorsque l’orage éclate un soir sombre ou que l’eau tourbillonne en mousse dans une chute d’eau rugueuse. Et parfois, on peut se sentir tout petit, dans les montagnes, ou quand on voit les centaines d’étoiles briller dans le ciel.
2. Dieu est le créateur
La terre appartient à Dieu. Nous vivons souvent comme si nous possédions nous-mêmes cette terre. Nous en faisons sans réfléchir ce que nous voulons. Cependant, la terre n’est pas à nous. Dieu l’a fait, toute la création, c’est Sa propriété .
3. Le commandement de Dieu
L’homme est fait à l’image de Dieu. Cela signifie que vous ressemblez à Dieu. Tout comme on dit parfois de quelqu’un qu’il ressemble à son père. Ensuite, il a certaines qualités qui vous rappellent son père. Avons-nous tous 2 pères, un père céleste et un père terrestre. De la même manière, nous aussi , nous pouvons être appelés à être son reflet de la volonté de Dieu par ce que nous faisons .
4. J’ai donc je suis
Notre consommation est une cause importante de la pollution de la nature et de l’environnement. On en veut de plus en plus. En fait, nous en avons rarement assez. Nous aimons regarder ce que l’autre a , pas la simplicité Dans le royaume de Dieu l’amour que nous avons reçu de Dieu est de rayonner vers les autres, et de parler lorsqu’une question est posée pour accomplir noblement des œuvres de miséricorde pour le seigneur.
5. C’est assez
Arbre par arbre, les forêts tropicales sont abattues, les espèces animales et végétales disparaissent, les rivières sont polluées, les gens meurent de faim et les enfants meurent de maladies pour lesquelles il existe suffisamment de médicaments. Quand pensons-nous que c’est suffisant ?
6. Défendre la justice
L’écart entre riches et pauvres et la pollution de l’environnement ont beaucoup à voir avec l’injustice. L’injustice et la justice sont également courantes dans la Bible. Dieu ne veut rien de plus de nous que que nous soyons honnêtes et justes, que nous fassions de notre mieux pour montrer de l’amour et vivre avec Dieu comme une personne humble. Mais qu’est-ce que c’est exactement : la justice ?

7. Vous devriez vous inquiéter, ne vous inquiétez pas
Jésus désigne les oiseaux du ciel et les lis des champs pour nous apprendre à ne pas trop nous soucier de la nourriture, des boissons et des vêtements. Lorsque nous sommes tellement obsédés par les choses matérielles, il n’y a pas de place dans nos cœurs pour les rêves qui vont plus loin .
comme dans chanson de marlin le sorcier marlin peut être vu comme un dieu qui demande tout le temps au petit garçon gwenovitch
Merlin le grand sorcier
Vu le long du boulevard un jour
Un petit garçon très calme
Avec le nez retroussé et les cheveux indisciplinés
Merlin a dit garçon viens ici
Qu’est-ce que je fais avec toi maintenant ?
Vous devriez le considérer
je te donnerai tout ce que tu veux
Et le garçon gwenovitch a dit sans crainte
Monsieur, monsieur, oh monsieur
Oh monsieur je veux être un bel oiseau
Avec des ailes fortes s’il vous plaît Mr Merlin
Un bel oiseau dans le ciel
Avec des plumes, des jambes et un vol
Et toutes les couleurs de l’arc-en-ciel aha
Oh monsieur, je veux être un bel oiseau
Avec des ailes fortes s’il vous plaît Mr Merlin
Alors je peux dormir sur un nuage
Couper dans l’air comme un poignard
Et attraper la lumière du soleil avec un arc
Oh monsieur, je veux être un bel oiseau
Merlin a dit garçon écoute
Si tu le veux je te le donne
Réfléchissez avant de choisir
Tu perdrais une belle opportunité
Ne préférerais-tu pas avoir un peu de pouvoir
Et le monde entier en ton pouvoir
Ou veux-tu être riche et très sage
Ou roi dans un grand palais
Mais le garçon a dit sans peur
Monsieur, monsieur, oh monsieur
Oh monsieur je veux être un bel oiseau
Avec des ailes fortes s’il vous plaît Mr Merlin
Un bel oiseau dans le ciel
Avec des plumes, des jambes et un vol
Et toutes les couleurs de l’arc-en-ciel
Oh monsieur, je veux être un bel oiseau
Et depuis, c’est dans le ciel
Un nouvel oiseau dans son vol fou
Tu me dis où ça se bloque
Attrape la lumière du soleil dans ses nuages
A-t-il déjà remercié Merlin ?
Est-ce important
Tout ce que je sais, c’est ce qu’il a fait
Il s’amuse – il s’amuse
Comme un bel animal – quelque part loin d’ici
8. Occupé, occupé, occupé
Quand vous demandez à quelqu’un dans la rue comment il va, neuf fois sur dix, on vous dira : « Oui, je vais bien. Très occupé.” Nous sommes tous très occupés. Avec l’école, le travail et faire des choses amusantes. Nous sommes tellement occupés avec tout que nous ne prenons pas le temps d’en profiter. Parfois, nous sommes tellement occupés par ce que nous avons à faire demain que nous oublions de vivre aujourd’hui dans la simplicité .
9. Apprendre de la nature
La nature est utilisée à divers endroits dans la Bible pour nous apprendre quelque chose. Quelques exemples ci-dessous, mais il y en a bien d’autres !
10. Avenir
Prendre soin de la nature a tout à voir avec l’avenir. Si nous traitons bien la terre maintenant, nos enfants et petits-enfants pourront vivre sur une terre propre. Cela peut aussi vous décourager : les choses ne semblent pas du tout aller bien avec la terre. Comment pouvons-nous jamais changer cela? (mais je l’entends dire, changez en priant pour cela avec ou contre le désir) Y a-t-il de l’espoir pour l’avenir ? Et que fait Dieu ? révèle-nous un amour juste à ceux qui sont dignes d’amour. Pour recevoir la prière après un certain temps les révélations du Seigneur si vous le faites de tout votre cœur.

adopter de bonnes habitudes
• Le journal : prend du temps et parce que les chiffres donnent une image déformée de la réalité tout comme les nouvelles, ils donnent l’information pour pousser la société dans une direction qui cède, alors ne vous laissez plus induire en erreur, dites que votre journal et les nouvelles sur vous seront moins de une victime de ce qu’ils veulent que vous croyiez, occupez-vous des choses éternelles comme le royaume de Dieu de son amour.
• Utilisez votre agenda :
utilisez votre agenda pour atteindre votre objectif à un moment précis en fonction de vos propres besoins. Je vais en énumérer quelques-uns ci-dessous. moi plus de discipline pour faire quotidiennement la volonté de l’amour du Christ pour nous
 eucharistie à vivre
 application prier sur le pouce lire
 écoutez ou lisez l’ application de prière de marée
 365 jours avec votre ange gardien
 Prier le chapelet 10 ou complètement
 Prenez le temps chaque jour de ce que ces points font dans votre vie ce jour ou cette semaine si vous n’avez pas beaucoup de temps
• Regardez la télévision en perdant votre temps à regarder la télévision ou la télévision par câble à laquelle
vous êtes plus susceptible d’accepter les tentations de la publicité et des programmes, telles que les informations indiquant que la réalité n’est pas à 100% et que l’ image déformée vous donne le monde que vous voulez tout en restant dans l’amour qui nous donne une énergie précieuse sur laquelle l’éternel est construit .
• L’argent pour continuer le travail à 3% économiser pour aider les pauvres le montant restant ensemble prolifère déposer à la charité pour éditer un monde en évolution votre précieuse énergie pour le mettre au travail
• Jouez avec vos enfants Un jour sans électricité par semaine le (dimanche)
Le moyen idéal pour se couper du monde numérique et renforcer son lien familial. Éteignez les lumières et éteignez tous les appareils électriques que vos enfants utilisent. Que pouvez-vous faire alors? Une sortie en famille, une soirée jeux en plein air ou jeux de société ? Vos enfants s’engageront d’une manière différente pendant que vous utiliserez moins d’énergie.
• Semer avec le Seigneur cultiver des légumes dans le champ ou le potager pour fournir de la nourriture aux pauvres dans le besoin et ne pas oublier la vôtre