nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

slechte database – elektrische wagens en batterijen

Download

- Stars (0)

1 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 22-10-2021 12:34

Share
DescriptionPreviewVersions
2.3 elektrische wagens .pdf

tussen onze obsessie met mobiel, elektronica en de groeiende populariteit van elektrische voertuigen.
Vraag naar lithium-ion batterijen groeit met een verbazingwekkende snelheid.
het grootste deel van die vraag wordt gedreven door autoverkopen die 60 verbruiken
van lithium-ion batterijen, hoewel,
ze vertegenwoordigen slechts ongeveer één procent van autoverkopen
het is niet moeilijk voor te stellen hoe ver dat is
gaan in de tijd die de grote vraag verhoogt wordt naar elektrische wagens.
wat gebeurt er met al die batterijen als?
ze sterven.
ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik gebruik
oplaadbare lithium-ion batterijen voor
zo’n beetje alles in en om mijn huis
en besloot om bewuster met minder elektronische materiaal door leven te gaan
maar wanneer de batterijen ze niet langer een lading vasthouden.
het is niet altijd duidelijk hoe je materiaal moet weggooien.
hetzelfde geldt voor oude mobiele telefoons, laptops of tablets kun je soms
recyclingcontainers vinden bij een aantal grote box winkels
maar het is niet altijd duidelijk of ze dat doen daadwerkelijk het apparaat nemen dat u hebt proberen te ontdoen van u keuze dus het is niet bepaald een gemakkelijke of
wrijvingsloze gebruikerservaring om te recyclen oude lithium-ion batterijen
en dit is gewoon consumentenelektronica, ik heb het over wanneer je de schaal toevoegt van elektrische voertuigen thuisbatterijen zoals
de powerwall van tesla of grid-scale energieopslagsystemen die de
omvang van het oud probleem van fossiele brandstof in nieuw kleedje steekt maar de energie is nog altijd uit puttend de recyclage van herbruikbare batterijen
die alles omvat van de consument elektronica tot transport als je het over gewoon hebt vervoer suggereert hetzelfde rapport:
dat het ongeveer 1,8 tera watt zal uitmaken uren van die vraag
wat een andere vraag oproept hebben we?
genoeg materiaal om dat bedrag te ondersteunen van batterijproductie
de meest voorkomende materialen die nodig zijn voor lithium-ion batterijen zijn
• Nikkel
• Kobalt
• Lithium
• Grafiet
• koper
gewoon de vraag naar alleen lithium
er is geen manier om de batterijen te recyclen
wat gewoon niet waar is
in feite is er een waanzinnig aantal bedrijven
allemaal racen om de markt te veroveren zoals de oliesjeiks ons misleide om een auto te kopen waar blijft de duurzaamheid van ons bestaan gaan we mee in de hype om materiaal met snoer en batterij in mee te gaan voor
recycling van lithium-ion batterij het zijn ongeveer 100 bedrijven wereldwijd,
en tientallen in de verenigde staten en europa alleen al die komen allemaal op het probleem met
unieke technieken en technologieën.
bedrijven zoals yuma core, neometals, beperkte glencore
levenscyclus en redwood-materialen een veelvoorkomende
benadering van het recyclen van batterijen is om een gesproken hub-model hebben
dit is wanneer een bedrijf meerdere locaties heeft die zijn ingesteld voor verwerking
verbruikte lithium-ion cellen.
ze zullen ervoor zorgen dat ze veilig zijn en in de hype om te blijven kopen in mee te gaan, zodat ze hun nieuwe technologie ons misschien door laat verlijden,
en ons gerust stelt om batterijen veilig te ontladen en dat ze zijn vermalen
en verwerkt tot een zwarte massa.
wat betekent dat ze dingen hebben verwijderd zoals:
kunststoffen, koper en aluminium het resterende mengsel bestaat uit
dingen zoals lithium-mangaan en kobalt.
Het ziet eruit zoals het klinkt het is een zwarte massa batterijonderdelen
dat wordt overgebracht naar een gecentraliseerde hub faciliteit die vervolgens het zwart massa verwerkt om het weer om te zetten in zijn onderdelen waar zijn we mee bezig, waar is de logica van ons bestaan. De energie die de meesten ontkennen van christus die niet wou dat we in de hype van technologie in mee leven,
om der na gerecycleerd te worden, voor toestellen met die enkele snufjes extra en ons aan het kopen zet, bij mij zegt dat dat ik bewuster de wijsheid van ons bestaan terug te gaan, wat de reclame ons doet denken is christus ons de vrijheid van de eenvoud leren begrijpen heeft, en sterke mensen te zijn de zwakke hebben altijd excuses om hun verkwisting van hun technologieën goed te spreken met herbruikbare energie.
dat is zeker een goed groeipotentieel maar niet de schaal die we moeten evenaren
de groeisnelheid van de batterijvraag (zoals de oliesjeiks die voor hun olie spraken)
we zijn nog maar op het topje van de ijsberg
hier en terwijl recycling zal zijn
essentieel voor duurzaamheid en ontmoeting
het zal hoogstwaarschijnlijk niet vervangen
volledig minne
ik denk niet dat recycling helemaal zal lukken
vervangen
mijnbouw binnenkort denk ik dat het zal
complementeer de toeleveringsketen

(En)

Bad experiences of evil –
electric cars

between our obsession with mobile, electronics and the growing popularity of electric vehicles.
Demand for lithium-ion batteries is growing at an astonishing rate.
most of that demand is driven by car sales that consume 60
of lithium-ion batteries, though,
they represent only about one percent of car sales
it’s not hard to imagine how far that is
going in the time that increases the high demand for electric cars.
what happens to all those batteries like?
they die.
I don’t know about you, but I use
rechargeable lithium-ion batteries for
just about everything in and around my house
and decided to live more consciously with less electronic material
but when the batteries they no longer hold a charge.
it is not always clear how to dispose of material.
the same goes for old mobile phones, laptops or tablets you can sometimes
find recycling containers at a number of large box stores
but it’s not always clear if they actually take the device you’ve been trying to get rid of your choice so it’s not exactly an easy or
frictionless user experience to recycle old lithium-ion batteries
and this is just consumer electronics, I’m talking about when you add the scale of electric vehicles home batteries like
the powerwall of tesla or grid-scale energy storage systems that
scale of the old problem of fossil fuel is reimagined but the energy is still drawn from the recycling of reusable batteries
covering everything from consumer electronics to transportation when you talk about regular transportation, the same report suggests:
that it will make up about 1.8 tera watts hours of that demand
which raises another question do we have?
enough material to support that amount of battery production
the most common materials needed for lithium-ion batteries are
• Nickel
• Cobalt
• Lithium
• Graphite
• buyer
just the demand for lithium only
there is no way to recycle the batteries
which is just not true
in fact there is an insane amount of companies
all racing to conquer the market like the oil sheiks tricked us into buying a car where does the durability of our existence go we go along with the hype to go with material with cord and battery for
lithium ion battery recycling it is about 100 companies worldwide,
and dozens in the united states and europe alone all come up with the problem with
unique techniques and technologies.
companies like yuma core, neometals, limited glencore
life cycle and redwood materials a common
approach to battery recycling is to have a spoken hub model
this is when a company has multiple locations set up for processing
spent lithium-ion cells.
they’ll make sure they’re safe and keep up with the hype to keep buying, so maybe they’ll let their new technology pass us by,
and reassure us to discharge batteries safely and that they’ve been crushed
and processed into a black mass.
meaning they removed things like:
plastics, copper and aluminum the remaining mixture consists of
things like lithium manganese and cobalt.
It looks like it sounds it’s a black mass of battery parts
that is transferred to a centralized hub facility that then processes the black mass to convert it back into its parts what are we doing, where is the logic of our existence. The energy that most deny from Christ who didn’t want us to live in the hype of technology, only
to be recycled after that, for devices with that few extra gadgets and makes us buy, says to me that that makes me more aware to go back the wisdom of our existence, what advertising makes us think is christ taught us to understand the freedom of simplicity, and to be strong people the weak always have excuses to excuse their waste of their technologies with renewable energy.
that’s certainly good growth potential but not the scale we need to match
the growth rate of battery demand (like the oil sheiks who spoke for their oil)
we are only on the tip of the iceberg
here and while recycling will be
essential for sustainability and meeting
it will most likely not replace
completely love
I don’t think recycling will work at all
to replace
mining soon I think it will
complement the supply chain

(Fr)
Mauvaises expériences du mal –
voiture électrique

entre notre obsession pour le mobile, l’électronique et la popularité croissante des véhicules électriques.
La demande de batteries lithium-ion augmente à un rythme étonnant.
la majeure partie de cette demande est tirée par les ventes de voitures qui consomment 60
des batteries lithium-ion, cependant,
ils ne représentent qu’environ un pour cent des ventes de voitures
ce n’est pas difficile d’imaginer jusqu’où c’est
va dans le temps qui augmente la forte demande de voitures électriques.
qu’arrive-t-il à toutes ces batteries comme?
ils meurent.
Je ne sais pas pour vous, mais j’utilise
batteries lithium-ion rechargeables pour
à peu près tout dans et autour de ma maison et j’ai
décidé de vivre plus consciemment avec moins de matériel électronique
mais quand les batteries elles ne tiennent plus la charge.
il n’est pas toujours clair comment se débarrasser du matériel.
il en va de même pour les anciens téléphones portables, ordinateurs portables ou tablettes que vous pouvez parfois
trouver des conteneurs de recyclage dans un certain nombre de magasins à grande surface
mais il n’est pas toujours clair s’ils prennent réellement l’appareil dont vous avez essayé de vous débarrasser de votre choix, donc ce n’est pas exactement une tâche facile ou
expérience utilisateur sans friction pour recycler les vieilles batteries lithium-ion
et ce n’est que de l’électronique grand public, dont je parle lorsque vous ajoutez l’échelle des batteries domestiques de véhicules électriques comme
le powerwall de tesla ou des systèmes de stockage d’énergie à l’échelle du réseau qui
l’ampleur du vieux problème des combustibles fossiles est repensée mais l’énergie est toujours tirée du recyclage des piles réutilisables
couvrant tout, de l’électronique grand public au transport lorsque vous parlez de transport régulier, le même rapport suggère :
qu’il représentera environ 1,8 téra wattheures de cette demande
qui soulève une autre question avons-nous?
suffisamment de matériel pour supporter cette quantité de production de batterie
les matériaux les plus courants nécessaires pour les batteries lithium-ion sont
• Nickel
• Cobalt
• Lithium
• Graphite
• acheteur
juste la demande de lithium uniquement
il n’y a aucun moyen de recycler les batteries
ce qui n’est pas vrai
en fait il y a une quantité folle d’entreprises
toutes les courses pour conquérir le marché comme les cheikhs du pétrole nous ont incités à acheter une voiture où va la durabilité de notre existence, nous sommes d’accord avec le battage médiatique pour aller avec du matériel avec cordon et batterie pour
recyclage de la batterie lithium-ion c’est environ 100 entreprises dans le monde,
et des dizaines aux États-Unis et en Europe seulement ont tous rencontré le problème avec
techniques et technologies uniques.
des entreprises comme yuma core, neometals, limited glencore
cycle de vie et matériaux de séquoia un
approche du recyclage des batteries est d’avoir un modèle de hub parlé
c’est lorsqu’une entreprise a plusieurs emplacements configurés pour le traitement
piles lithium-ion usagées.
ils s’assureront qu’ils sont en sécurité et suivront le battage médiatique pour continuer à acheter, alors peut-être qu’ils laisseront leur nouvelle technologie nous passer,
et nous rassureront de décharger les batteries en toute sécurité et qu’elles ont été écrasées
et transformé en une masse noire.
ce qui signifie qu’ils ont supprimé des choses comme :
plastiques, cuivre et aluminium le mélange restant est constitué de
des choses comme le lithium, le manganèse et le cobalt.
On dirait que c’est une masse noire de pièces de batterie
qui est transféré à une installation centralisée qui traite ensuite la masse noire pour la reconvertir en ses parties que faisons-nous, où est la logique de notre existence. L’énergie que la plupart nient du Christ qui ne voulait pas que nous vivions dans le battage médiatique de la technologie,
pour ensuite être recyclée après cela, pour des appareils avec ces quelques gadgets supplémentaires et nous fait acheter, me dit que cela me rend plus conscient de remonter la sagesse de notre existence, ce que la publicité nous fait penser, c’est que le christ nous a appris à comprendre la liberté de la simplicité, et pour être des gens forts, les faibles ont toujours des excuses pour excuser leur dilapidation de leurs technologies avec les énergies renouvelables.
c’est certainement un bon potentiel de croissance mais pas l’échelle que nous devons atteindre
le taux de croissance de la demande de batteries (comme les cheikhs du pétrole qui parlaient pour leur pétrole)
nous ne sommes que sur la pointe de l’iceberg
ici et pendant que le recyclage sera
essentiel pour la durabilité et la réunion
il ne remplacera probablement pas
aimer complètement
Je ne pense pas que le recyclage fonctionnera du tout
remplacer
l’exploitation minière bientôt, je pense que ce sera
compléter la chaîne d’approvisionnement

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.