nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

nieuwe wereld orde

Download

- Stars (0)

6 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 17-09-2021 9:43

Share
DescriptionPreviewVersions
2.3 slechte ervaringen van kwaad - nieuwe wereld orde.pdf

De aanslagen van 11 september 2001 waren een schok voor de wereld, net als de financiële crisis van 2008. Geen van beide is te vergelijken met de coronacrisis.
Toen de aanslagen van 11 september en de financiële crisis van 2008 plaatsvonden, was de wereldorde stevig gevestigd. De Verenigde Staten gingen snel over tot actie en coördineerden een globaal antwoord met de steun van de rest van de wereld. Nu zijn de VS druk doende om de eigen noodsituatie onder controle te krijgen. Internationaal leiderschap is de laatste van alle zorgen in Washington.
De elite heeft crisis en chaos nodig om hun Nieuwe Wereld Orde op te dwingen aan het volk. Men haalt de CO2 uitstoot en de klimaatopwarming door de mens aan als argument, de economische crisis die binnenkort gaat komen, het terrorisme dat zich verbreidt, en uiteindelijk de Derde Wereldoorlog die zal uitbreken. Er wordt op die manier een angstklimaat gecreëerd, waardoor het heel makkelijk wordt voor de elite om hun agenda door de strot van de bevolking te duwen. Henry Kissinger noemde de economische crisis in 2008 een goed startpunt om de Nieuwe Wereld Order te stichten.

De waarheid is natuurlijk dat Washington al een tijdje het internationaal leiderschap aan het loslaten was, en de pandemie versnelt dat alleen maar. De coronacrisis is de eerste crisis in onze geopolitieke leider loze wereld, en de crisis versnelt geopolitieke trends die al in beweging waren gezet. Drie trends zullen een bovenmaatse rol spelen in de volgende, post-Amerikaanse wereldorde, een wereldorde die zal ontstaan als de pandemie voorbij is.
De globalisering. De globalisering bracht de wereld meer samen tijdens een goed deel van de vorige eeuw. Het politieke momentum van de globalisering was de voorbije jaren al verdwenen (denk aan de brexit en de verkiezing van Donald Trump). Multinationale ondernemingen hadden het al moeilijk om hun aanvoerlijnen volgens het ’just in time’-principe te laten werken. Niet zo lang geleden werden die bedrijven nog geprezen door overheden en markten om hun winstmaximalisatie door hun overzeese investeringen. Die dagen zijn voorbij.
Door het coronavirus zijn er miljoenen werklozen. De multinationals hebben af te rekenen met disrupties in hun aanvoerlijnen en zullen daarnaast onder bijkomende politiek druk komen te staan om te ’her nationaliseren’, en hun productieproces minder op winst en meer op het nationaal belang af te stellen.
Een gedeeld geloof in wereldwijde samenwerking was de drijfveer van de vorige wereldorde. Een gefragmenteerd antwoord in een gedeglobaliseerde wereld zal de nieuwe wereldorde definiëren.
Nationalisme. Naast de toenemende kritiek op de globalisering, is er ook een opwaartse trend in het nationalisme en de ’mijn land eerst’-politiek. Opmerkelijk is dat de toename van het nationalisme kwam tijdens een periode van relatieve economische stabiliteit en welvaart in de wereld. Die economische welvaart was af te lezen aan de bbp-cijfers maar onder die cijfers was een toenemende ongelijkheid de middenklasse in de ontwikkelde wereld aan het uithollen.
Het coronavirus zal in één klap de goede economische cijfers onderuithalen en meteen de mensen die het al moeilijk hadden nog meer in de problemen brengen. Degenen die het hardst getroffen worden, zullen degenen zijn die zich dat het minst kunnen veroorloven. Veel burgers zullen het ontbreken van een 21ste-eeuws sociaal vangnet ervaren. En omdat de mensen gedwongen worden zich te isoleren, zullen de sociale media steeds meer hun eerste contact met de buitenwereld worden. Daardoor zullen ze nog meer onder de invloed van polariserende nieuwsberichten komen. Er komt dus nog meer nationalisme, niet minder.
China. Over alle trends heen wordt het duidelijk dat China zal uitgroeien tot een echte politieke wereldmacht. Dat China een economische en technologische supermacht zou worden lag in de lijn van de verwachtingen. Het is verrassend dat Peking het coronavirus gebruikt om door hulpverlening en bijstand ook zijn ’soft power’ te versterken.
Plots is China in de ogen van velen een legitieme geopolitieke rivaal van de VS. Het land heeft nog niet de militaire macht om een directe, existentiële bedreiging te vormen voor de VS, zoals Rusland dat ooit was. Maar hoe China het coronavirus te lijf ging, maakte op velen indruk, zeker in vergelijking met de VS-aanpak. Ondanks het feit dat China bij de uitbraak van het virus de feiten verborg en de wereldwijde verspreiding veroorzaakte, is het antwoord van China een geloofwaardiger alternatief voor het wereldwijde leiderschap van de VS. Zeker in landen die alle hulp kunnen gebruiken.
De geopolitieke spanningen waren al groot voor de pandemie toesloeg. De coronacrisis verenigde de wereld niet tegen de gemeenschappelijke vijand. De crisis toont juist aan dat het geopolitieke systeem stuk is. In welke mate het kapot is, zal de komende weken en maanden blijken. Het zal de basis zijn voor een nieuwe wereldorde die eraan komt.

IAN BREMMER
Voorzitter van de adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur
van ’Us vs. Them: The Failure of Globalism’ 14 april 2020 01:00
(En)

Bad experiences of evil –
The new world order is coming

The attacks of September 11, 2001 were a shock to the world, as was the financial crisis of 2008. Neither can be compared to the corona crisis.
When the September 11 attacks and the 2008 financial crisis happened, the world order was firmly established. The United States acted quickly and coordinated a global response with the support of the rest of the world. Now the US is busy getting its own emergency under control. International leadership is the last of all Washington concerns.
The elite need crisis and chaos to force their New World Order on the people. People use CO2 emissions and human climate warming as an argument, the economic crisis that is coming soon, the terrorism that is spreading, and finally the Third World War that will break out. In this way, a climate of fear is created, which makes it very easy for the elite to push their agenda down the throats of the population. Henry Kissinger called the economic crisis a good starting point in 2008 for the N ew W orld O rder to found.

The truth, of course, is that Washington has been letting go of international leadership for a while, and the pandemic is only accelerating that. The coronavirus crisis is the first crisis in our geopolitical leaderless world, and the crisis is accelerating geopolitical trends that had already been set in motion. Three trends will play an outsized role in the next post-American world order, a world order that will emerge when the pandemic is over.
Globalization. Globalization brought the world more together during a good part of the last century. The political momentum of globalization had already faded in recent years (think of Brexit and the election of Donald Trump ). Multinational companies have already had a hard time getting their supply lines to operate according to the ’ just in time’ principle. Not so long ago, these companies were praised by governments and markets for maximizing profits through their overseas investments. Those days are over.
Millions of people are unemployed because of the coronavirus. The multinationals have to deal with disruption at their supply lines and will also come under further political pressure to get to ’re- nationalization’, and adjust their production less profit and more on the national interest.
A shared belief in global cooperation was the driving force of the previous world order. A fragmented response in a deglobalized world will define the new world order.
Nationalism. In addition to the increasing criticism of globalization, there is also an upward trend in nationalism and the ’my country first’ policy. Remarkably, the rise in nationalism came during a period of relative economic stability and prosperity in the world. That economic prosperity was reflected in GDP figures, but beneath those figures, rising inequality was eroding the middle class in the developed world.
The coronavirus will in one fell swoop undermine the good economic figures and immediately put the people who were already struggling even more in trouble. Those most affected will be those least able to afford it. Many citizens will experience the lack of a 21st century social safety net. And as people are forced to isolate themselves, social media will increasingly become their first contact with the outside world. As a result, they will come under the influence of polarizing news reports even more. So there will be more nationalism, not less.
China. Across all trends, it is becoming clear that China will grow into a true global political power. It was expected that China would become an economic and technological superpower. It is surprising that Beijing is also using the coronavirus to strengthen its ’soft power’ through aid and assistance.
Suddenly, in the eyes of many, China is a legitimate geopolitical rival to the US. The country does not yet have the military might to pose a direct, existential threat to the US, as Russia once was. But how China tackled the coronavirus impressed many, especially when compared to the US approach. Despite the fact that when the virus broke out, China hid the facts and caused the global spread, China’s response is a more credible alternative to US global leadership. Especially in countries that could use all the help.
Geopolitical tensions were already high before the pandemic hit. The corona crisis did not unite the world against the common enemy. On the contrary, the crisis shows that the geopolitical system is broken. The extent to which it is broken will become apparent in the coming weeks and months. It will be the basis for a new world order to come.

IAN BREMMER
Chairman of the advisory group Eurasia Group and GZERO Media and author
of ’ Us vs. Theme : The Failure of Globalism ’
April 14, 2020 01:00

(Fr)
Mauvaises expériences du mal –
Le nouvel ordre mondial arrive

Les attentats du 11 septembre 2001 ont été un choc pour le monde, tout comme la crise financière de 2008. Ni l’un ni l’autre ne peut être comparé à la crise corona.
Lorsque les attentats du 11 septembre et la crise financière de 2008 se sont produits, l’ordre mondial était fermement établi. Les États-Unis ont agi rapidement et coordonné une réponse mondiale avec le soutien du reste du monde. Maintenant, les États-Unis sont occupés à maîtriser leur propre urgence. Le leadership international est la dernière de toutes les préoccupations de Washington.
L’élite a besoin de crise et de chaos pour imposer son Nouvel Ordre Mondial au peuple. Les gens utilisent les émissions de CO2 et le réchauffement climatique humain comme argument, la crise économique qui arrive bientôt, le terrorisme qui se propage et enfin la troisième guerre mondiale qui va éclater. De cette manière, un climat de peur est créé, ce qui permet à l’élite de faire peser son agenda dans la gorge de la population très facilement. Henry Kissinger a qualifié la crise économique de bon point de départ en 2008 pour la fondation du N ew W orld O rder .

La vérité, bien sûr, est que Washington a abandonné le leadership international pendant un certain temps, et la pandémie ne fait qu’accélérer cela. La crise du coronavirus est la première crise dans notre monde géopolitique sans leader , et la crise accélère les tendances géopolitiques qui avaient déjà été enclenchées. Trois tendances joueront un rôle démesuré dans le prochain ordre mondial post-américain, un ordre mondial qui émergera lorsque la pandémie sera terminée.
Mondialisation. La mondialisation a rapproché le monde pendant une bonne partie du siècle dernier. L’élan politique de la mondialisation s’était déjà estompé ces dernières années (pensez au Brexit et à l’élection de Donald Trump ). Les entreprises multinationales ont déjà du mal à faire fonctionner leurs lignes d’approvisionnement selon le principe du « juste à temps ». Il n’y a pas si longtemps, ces entreprises étaient félicitées par les gouvernements et les marchés pour maximiser leurs profits grâce à leurs investissements à l’étranger. Ces jours sont révolus.
Des millions de personnes sont au chômage à cause du coronavirus. Les multinationales doivent faire face à des perturbations sur leurs lignes d’approvisionnement et subiront également de nouvelles pressions politiques pour parvenir à une « renationalisation » et ajuster leur production avec moins de profit et plus en fonction de l’intérêt national.
Une croyance partagée dans la coopération mondiale était la force motrice de l’ordre mondial précédent. Une réponse fragmentée dans un monde déglobalisé définira le nouvel ordre mondial.
Nationalisme. Outre les critiques croissantes de la mondialisation, il existe également une tendance à la hausse du nationalisme et de la politique « mon pays d’abord ». Remarquablement, la montée du nationalisme est survenue pendant une période de stabilité économique et de prospérité relatives dans le monde. Cette prospérité économique se reflétait dans les chiffres du PIB, mais sous ces chiffres, les inégalités croissantes érodaient la classe moyenne dans le monde développé.
Le coronavirus va d’un seul coup saper les bons chiffres économiques et mettre immédiatement encore plus en difficulté les personnes qui se débattaient déjà. Les plus touchés seront ceux qui en ont le moins les moyens. De nombreux citoyens connaîtront l’absence d’un filet de sécurité sociale au XXIe siècle. Et comme les gens sont obligés de s’isoler, les médias sociaux deviendront de plus en plus leur premier contact avec le monde extérieur. En conséquence, ils seront encore plus sous l’influence de reportages polarisants. Il y aura donc plus de nationalisme, pas moins.
Chine. Dans toutes les tendances, il devient clair que la Chine deviendra une véritable puissance politique mondiale. On s’attendait à ce que la Chine devienne une superpuissance économique et technologique. Il est surprenant que Pékin utilise également le coronavirus pour renforcer son «soft power» par le biais de l’aide et de l’assistance.
Du coup, aux yeux de beaucoup, la Chine est un rival géopolitique légitime des États-Unis. Le pays n’a pas encore la puissance militaire pour constituer une menace existentielle directe pour les États-Unis, comme l’était autrefois la Russie. Mais la façon dont la Chine a abordé le coronavirus a impressionné beaucoup, surtout par rapport à l’approche américaine. Malgré le fait que lorsque le virus a éclaté, la Chine a caché les faits et provoqué la propagation mondiale, la réponse de la Chine est une alternative plus crédible au leadership mondial américain. Surtout dans les pays qui pourraient utiliser toute l’aide.
Les tensions géopolitiques étaient déjà élevées avant que la pandémie ne frappe. La crise corona n’a pas uni le monde contre l’ennemi commun. Au contraire, la crise montre que le système géopolitique est brisé. La mesure dans laquelle il est cassé deviendra évidente dans les semaines et les mois à venir. Ce sera la base d’un nouvel ordre mondial à venir.

IAN BREMMER
Président du groupe consultatif Eurasia Group et GZERO Media et auteur
de ’ Us vs. Thème : L’échec du mondialisme ’
14 avril 2020 01:00

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.