nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

lofzang van Maria

Download

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 06-12-2021 17:31

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - lofzang van maria.pdf

(NL) download bestand, voor wegwijs op de gezonde databank
(En) download file, for guidance on the healthy database
(Fr) télécharger le fichier, pour obtenir des conseils sur la base de données saine

Het Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd en is te vinden in het evangelie volgens Lucas, 1:46-55. De naam ’Magnificat’ dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea Dominum, wat betekent '(mijn ziel) verheerlijkt de Heer’. De auteur van het derde evangelie beschrijft hoe Maria bij haar bezoek aan haar nicht Elisabet de tekst uitspreekt als de beide zwangere vrouwen elkaar volgens het verhaal ontmoeten. Het ’Magnificat’ rijmt als het ware op de Lofzang van Hanna (Bijbel), de moeder van de profeet Samuel, zoals opgetekend in het eerste boek Samuel 2, 1-10.

Een katholieke versie
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Latijn (vulgaat)
Groot maakt mijn ziel de Heer,
en mijn geest heeft zich verheugd om God mijn Redder.
Want Hij aanschouwde de nederigheid van zijn dienares:
ja zie, van nu af aan spreken alle geslachten mij zalig.
Want grote dingen heeft Hij mij gedaan
die machtig is, en heilig is Zijn naam.
En Zijn barmhartigheid is van nageslacht tot nageslacht,
voor hen die Hem vrezen.
Hij heeft kracht getoond in Zijn arm,
en hoogmoedigen in de gedachte van hun hart verstrooid.
Hij stootte machtigen van hun zetel,
en nederigen heeft Hij verheven.
Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld,
en rijken heeft Hij leeg weggezonden.
Hij is Israel zijn dienaar te hulp geschoten,
zijn barmhartigheid gedenkend,
Zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen,
Abraham en zijn zaad in eeuwigheid.

Naardense Bijbel
Groot maakt mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn Geest over God,
mijn bevrijder,-
want hij heeft aangezien
de vernedering van zijn dienares;
zie, van nu af prijzen mij zalig alle generaties!-
want grote dingen heeft hij aan mij gedaan,
machtig is hij, heilig is zijn naam!-
zijn ontferming is van generatie tot generatie
over wie hem vrezen;
kracht heeft hij betoond met zijn arm;
hoogmoedigen met de plannen van hun hart,-
hij sloeg ze uiteen;
hij heeft machtigen van hun troon gestoten
en vernederden verhoogd;
hongerlijders heeft hij vervuld met alle goeds,
en rijken heeft hij ledig
heengezonden;
hij heeft zijn kind Israel vastgehouden,
hij blijft zijn ontferming indachtig
-zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken-
voor Abraham en voor zijn zaad
tot in de toekomende eeuw!
Berijming van Datheen
Mijn ziel maakt groot den Heer,
Mijn geest verheugt hem zeer
In mijnen God vol trouwe.
Hij is mijn zaligheid,
En wil ook de kleinheid
Zijner dienstmaagd aanschouwen.

Ziet hierom zullen mij
Alle geslachten vrij
Welgelukzalig achten;
Want onze God zeer goed
Grote dingen nu doet,
Door Zijn hand, sterk in krachten.

Heilig is Zijnen Naam,
En al Zijn goedheid bekwaam
Zal eeuwiglijk beklijven,
Van kindskind’ren voortaan,
Voor hen, die recht wel gaan
En in Gods vreze blijven.

Een schoon en heerlijk werk
Door Zijnen arm zeer sterk,
Heeft gedaan God almachtig;
Hij heeft de stouten kwaad
En hares harten raad,
Tot niet gemaakt zeer krachtig.

Die stout zijn in hoogmoed,
Vol van eer en van goed,
Heeft God nedergedreven;
En die arm zijn en klein,
Heeft Zijn goedheid allein
Zeer heerlijk nu verheven.

Die arm zijn naar den geest,
Denwelken hongert meest,
Verzaadt de Heer geprezen;
Die rijk zijn vol en groot,
Heeft Hij ledig en bloot
Van Hem vrij afgewezen.

Hij verheft Israël
Zijn zoon, en gedenkt wel
Aan zijn grote genade:
Zo Hij heeft Abraham
En ’t volk, dat na hem kwam,
Toegezeid’ vroeg en spade.

Berijming uit 1773
Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer,
mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen

Want ziet, om ’s Heeren daân,
zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken;
wijl God, na ramp en leed,
mij grote dingen deed;
nu is Zijn macht gebleken.

Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâam
barmhartigheid verwachten;
nu Hij de zaligheid,
voor die Hem vreest, bereidt,
door al de nageslachten.

Des Heeren arm is sterk,
Hij deed een krachtig werk:
die hoog zijn van gevoelen,
heeft Hij verstrooid, verward,
met alles, wat het hart
dier trotsen mocht bedoelen.

Die stout zijn op hun macht,
heeft Hij versmaad, veracht,
gestoten van de tronen;
maar Hij verhoogt en hoedt
het nederig gemoed,
waarin Zijn Geest wil wonen.

Hij heeft na lang geduld,
met goederen vervuld
der hongerigen monden;
Hij zag geen rijken aan,
maar heeft z’in hunnen waan,
gans ledig weggezonden.

Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op
naar ’t heil, Zijn knecht beschoren;
gelijk Hij, ons ten troost,
aan Abram en zijn kroost,
voor eeuwig had gezworen

(En)
prayers – hymn of mary

The Magnificat is also called the hymn of Mary and is found in the Gospel of Luke, 1:46-55. The song’s name ’Magnificat’ comes from the first words in the Latin version, Magnificat anima mea Dominum, which means '(my soul) glorifies the Lord’. The author of the third Gospel describes how Mary, when visiting her cousin Elizabeth, speaks the text when the two pregnant women meet according to the story. The ’Magnificat’ rhymes, as it were, with the Praise of Hannah (Bible), the mother of the prophet Samuel, as recorded in the first book of Samuel 2, 1-10.

A Catholic version
My soul lifts up the Lord now,
my spirit is delighted with God my Redeemer,
His choice fell on his humble maidservant,
from now on every generation will call me blessed.
Wonderful is what He did to me,
the Mighty, great is His Name!
Merciful is He to the length of days
for all who acknowledge Him.
He asserts himself with mighty arm,
audacious he scatters,
He brings down the mighty from their thrones,
the simple he makes honorable;
He gives abundance to the needy,
but the rich go empty-handed.
He takes care of His servant Israel,
Mindful of his mild mercy;
as he promised the fathers,
for Abraham and his family forever.

Latin (vulgate)
My soul magnifies the Lord,
and my spirit has rejoiced in God my Saviour.
For he beheld the humility of his servant:
yea, behold, from henceforth all generations call me blessed.
For great things He has done for me
who is mighty, and holy is His name.
And His mercy is from posterity to posterity,
for those who fear Him.
He has shown strength in His arm,
and the proud are scattered in the thoughts of their hearts.
He knocked the mighty from their seats,
and the humble hath he exalted.
He has filled the hungry with gifts,
and the rich he has sent away empty.
He has come to the aid of Israel his servant,
remembering his mercy,
As He spoke to our fathers,
Abraham and his seed forever.

Naarden Bible
My soul magnifies the Lord,
My Spirit is delighted with God,
my liberator,-
because he has seen
the humiliation of his servant;
behold, from now on all generations call me blessed!
for great things he has done for me,
mighty is he, holy is his name!-
His mercy is from generation to generation
over those who fear him;
strength he has shown with his arm;
haughty with the plans of their heart,
he scattered them;
he has knocked the mighty from their thrones
and humiliated exalted;
He has filled the hungry with every good thing,
and riches he has empty
sent away;
he has held his child Israel,
he remembers his mercy
-as he spoke to our fathers-
for Abraham and for his seed
until the century to come!
Rhyming of Datheen
My soul magnifies the Lord,
My spirit delights him very much
In my God full of faithfulness.
He is my bliss,
And also want the littleness
to behold his maidservant.

See therefore will me
All genders free
deem blessed;
For our God very good
Doing great things now,
By His hand, strong in power.

Holy is His Name,
And all His goodness capable
Will last forever,
From childhood children henceforth,
For those who go straight
And abide in God’s fear.

A clean and wonderful work
By His arm very strong,
Has done God almighty;
He’s pissed off the bad guys
And her heart’s counsel,
Until not made very powerful.

Those who are bold in pride,
Full of honor and good,
Has God driven down;
And those who are poor and small,
Has His goodness alone
Very delicious now exalted.

Those who are poor in spirit,
Whom hungerest most,
Seed praise the Lord;
Those rich are full and great,
Has He empty and naked
Rejected from Him.

He lifts up Israel
His son, and remember
By his great grace:
So He has Abraham
And the people that came after him,
Committed’ early and spade.

Rhyming from 1773
My soul exalts God’s glory;
may my spirit rejoice in the Lord,
call my Saviour,
Which, in her layers stands,
Does not despise his maidservant,
but of His favor makes you boast

For behold, for the sake of the Lord,
will every gender henceforth
bless me everywhere;
because God, after disaster and sorrow,
did great things to me;
now his power has been revealed.

How holy is His name!
Let people gather together with people
expect mercy;
now he has salvation,
prepare for those who fear him,
by all posterity.

The arm of the Lord is strong,
He did a mighty work:
who are high in feelings,
hath he scattered, confused,
with everything the heart
animal proud might mean.

Who are bold on their might,
hath he spurned, despised,
knocked from the thrones;
but He exalts and guards
the humble mind,
in which His Spirit will dwell.

He has, after long patience,
filled with goods
of the hungry mouths;
He did not look upon the rich,
but has his delusions,
sent away empty.

His goodness rose to the top;
He took up His Israel
to salvation, to his servant;
as He comforts us,
to Abram and his offspring,
swore forever

(Fr)
prières – hymne de marie

Le Magnificat est aussi appelé l’hymne de Marie et se trouve dans l’Évangile de Luc, 1:46-55. Le nom de la chanson ”Magnificat” vient des premiers mots de la version latine, Magnificat anima mea Dominum, qui signifie ”(mon âme) glorifie le Seigneur”. L’auteur du troisième évangile décrit comment Marie, lors d’une visite à sa cousine Elizabeth, prononce le texte lorsque les deux femmes enceintes se rencontrent selon l’histoire. Le ’Magnificat’ rime, pour ainsi dire, avec la louange d’Anne (Bible), la mère du prophète Samuel, comme enregistré dans le premier livre de Samuel 2, 1-10.

Une version catholique
Mon âme élève le Seigneur maintenant,
mon esprit se réjouit de Dieu mon Rédempteur,
Son choix s’est porté sur son humble servante,
à partir de maintenant, chaque génération m’appellera bienheureuse.
Merveilleux est ce qu’il m’a fait,
le Puissant, grand est Son Nom !
Miséricordieux est-il à la longueur des jours
pour tous ceux qui le reconnaissent.
Il s’affirme d’un bras puissant,
audacieux il disperse,
Il fait descendre les puissants de leurs trônes,
le simple qu’il rend honorable ;
Il donne l’abondance aux nécessiteux,
mais les riches partent les mains vides.
Il prend soin de son serviteur Israël,
Soucieux de sa douce miséricorde ;
comme il l’a promis aux pères,
pour Abraham et sa famille pour toujours.

latin (vulgate)
Mon âme magnifie le Seigneur,
et mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur.
Car il vit l’humilité de son serviteur :
oui, voici, désormais toutes les générations m’appellent bienheureux.
Pour de grandes choses qu’il a faites pour moi
qui est puissant, et saint est son nom.
Et sa miséricorde s’étend de postérité en postérité,
pour ceux qui le craignent.
Il a montré de la force dans son bras,
et les orgueilleux sont dispersés dans les pensées de leurs cœurs.
Il a renversé les puissants de leurs sièges,
et il a exalté les humbles.
Il a comblé les affamés de cadeaux,
et les riches, il les a renvoyés vides.
Il est venu au secours d’Israël son serviteur,
se souvenant de sa miséricorde,
Comme il parlait à nos pères,
Abraham et sa postérité pour toujours.

Bible de Naarden
Mon âme magnifie le Seigneur,
Mon Esprit se réjouit de Dieu,
mon libérateur,-
parce qu’il a vu
l’humiliation de son serviteur ;
voici, désormais toutes les générations m’appellent bienheureuse !
pour les grandes choses qu’il a faites pour moi,
puissant est-il, saint est son nom !
Sa miséricorde est de génération en génération
sur ceux qui le craignent ;
force qu’il a montrée avec son bras;
hautain avec les plans de leur cœur,
il les a dispersés ;
il a renversé les puissants de leurs trônes
et humilié exalté;
Il a comblé les affamés de toutes les bonnes choses,
et les richesses qu’il a vides
renvoyé;
il a tenu son enfant Israël,
il se souvient de sa miséricorde
-comme il parlait à nos pères-
pour Abraham et pour sa postérité
jusqu’au siècle à venir !
Les rimes de Datheen
Mon âme magnifie le Seigneur,
Mon esprit l’enchante beaucoup
En mon Dieu plein de fidélité.
Il est mon bonheur,
Et veux aussi la petitesse
voir sa servante.

Vois donc je vais
Tous les genres gratuits
jugez béni;
Pour notre Dieu très bien
Faire de grandes choses maintenant,
Par sa main, forte en puissance.

Saint est son nom,
Et toute sa bonté capable
durera pour toujours,
Dès l’enfance des enfants désormais,
Pour ceux qui vont droit
Et demeure dans la crainte de Dieu.

Un travail propre et magnifique
Par son bras très fort,
A fait Dieu tout-puissant;
Il en a marre des méchants
Et le conseil de son coeur,
Jusqu’à ce qu’il ne soit pas rendu très puissant.

Ceux qui sont audacieux dans l’orgueil,
Plein d’honneur et de bien,
Dieu a-t-il chassé ;
Et ceux qui sont pauvres et petits,
A sa bonté seule
Très délicieux maintenant exalté.

Ceux qui sont pauvres en esprit,
Qui a le plus faim,
La semence loue le Seigneur;
Ces riches sont pleins et grands,
A-t-il vide et nu
Rejeté de Lui.

Il élève Israël
Son fils, et souviens-toi
Par sa grande grâce :
Il a donc Abraham
Et les gens qui l’ont suivi,
Engagé’ tôt et pique.

Rimes de 1773
Mon âme exalte la gloire de Dieu ;
que mon esprit se réjouisse dans le Seigneur,
appelle mon Sauveur,
Qui, dans ses couches se dresse,
Ne méprise pas sa servante,
mais de sa faveur te fait te vanter

Car voici, à cause du Seigneur,
tous les genres seront-ils désormais
bénis-moi partout;
parce que Dieu, après le désastre et la douleur,
m’a fait de grandes choses;
maintenant son pouvoir a été révélé.

Combien saint est son nom !
Laissez les gens se rassembler avec les gens
attendez-vous à la miséricorde ;
maintenant il a le salut,
préparez-vous à ceux qui le craignent,
par toute la postérité.

Le bras du Seigneur est fort,
Il a fait un travail formidable :
qui sont riches en sentiments,
at-il dispersé, confus,
avec tout le coeur
animal fier pourrait signifier.

Qui sont audacieux sur leur force,
a-t-il méprisé, méprisé,
renversé des trônes;
mais il exalte et garde
l’humble esprit,
dans lequel son Esprit habitera.

Il a, après une longue patience,
rempli de marchandises
des bouches affamées ;
Il ne regardait pas les riches,
mais a ses délires,
renvoyé vide.

Sa bonté a atteint le sommet;
Il a pris son Israël
au salut, à son serviteur;
comme il nous console,
à Abram et à sa descendance,
juré pour toujours

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.