nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

liegen is een zonde

Download

- Stars (0)

9 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 28-12-2021 18:29

Share
DescriptionPreviewVersions
liegen is een zonde.pdf

(NL) download bestand, voor wegwijs op de gezonde databank
(En) download file, for guidance on the healthy database
(Fr) télécharger le fichier, pour obtenir des conseils sur la base de données saine

wat jezus zei is duidelijk
als je een leugenaar bent
je bent van de duivel
zoveel mensen in deze wereld zijn veranderd
leugens om een normale zaak te zijn
sommige zullen zo ver gaan als lager
valse getuigenis tegen iemand
het vertellen van leugens is onderdeel geworden van de mens
leeft maar jezus zegt dat het niet is
Rechts
dit is een van de mooiste dingen
over de bijbel in onze heer jezus christus
de bijbel vertelt je hoe het is
en houdt niet vast
je hoeft geen leugenaar te zijn die je wint
niets van het dan adoptie in de
familie van de duivel
er zijn geen excuses voor het vertellen van leugens
god haat het zo erg
spreuken gaven ons de lijst van
de dingen die God haat
zegt
een trotse blik
en een liggende tong
waarom denk je dat God een hekel heeft aan liegende tong
simpelweg omdat het de eigenschap is van de
duivel
christenen zijn dol op iets wat we noemen
leugens om bestwil
het is een soort leugen die wordt verteld om zichzelf te redden
of om een andere persoon niet te impliceren
het wordt ook wel de noodzakelijke leugen genoemd
hoe je het ook noemt, hoe je het ook noemt
beschrijving je geeft het god gaf het niet
soorten leugens
hij gaf geen categorieën van leugens
hij noemde alles leugens
een leugen
zal altijd zijn
een leugen
vertel je leugens maar beweer je een kind te zijn
van god
dat is niet de eigenschap van god
dat is nooit de identiteit van god
je moet alles doen wat nodig is om je terug te trekken
jezelf uit de familie van de duivel
je mag geen deel uitmaken van de kinderen
van de duivel
sta niet toe dat leugens je in de
put van het leven
god houdt van iedereen
daarom stierf Jezus voor iedereen en
niet voor een aantal geselecteerde paar
maar tegelijkertijd kun je niet houden
doen wat god haat
god gaf ons het type mensen dat hij zou willen
hem graag aanbidden
god is een geest
en zij die Hem aanbidden, moeten aanbidden
hij in geest en waarheid
God wil degenen die de waarheid vertellen
degenen die in waarheid zijn zoals gwenovitch
en niet degenen die leugens vertellen
wat is de waarheid
waarheid is het tegenovergestelde van een leugen en wij
weet dat de duivel de vader van de leugen is
wie is dan de vader van de waarheid
wie is deze waarheid die in ons moet zijn bij
alle tijden
jezus zegt tot hem
Ik ben de manier
de waarheid
en het leven
niemand komt tot de vader
maar door mij
Jezus
is de vader van de waarheid
jezus is
de waarheid
dit is wat god in ons wil
dit is de enige weg naar god
hoe heb je je leven geleefd
heb je leugens gekozen boven de
waarheid
heb je het pad van de
duivel
je zou denken de kleine grap die is
vol leugens die je vertelt is gewoon om
mensen blij maken en dus is het geen
probleem
Ik zeg dit niet om je te veroordelen in
Hoe dan ook
maar is het de moeite waard
er zijn verschillende redenen waarom mensen
leugens vertellen
vertel je leugens vanwege angst
god kan je moed geven en je zult
geen reden hebben om te liegen
waarom leugens vertellen en het risico lopen redding te verliezen
de bijbel zegt dat
er een weg is die recht lijkt op
een man
maar het einde daarvan
zijn de wegen van de dood
de bijbel maakte ook het einde van
iedereen die leugens vertelt
dat alle leugenaars hun weg zullen vinden in
de poel van vuur
Ik zeg dit niet om je bang te maken of om
geef je het gevoel dat God niet van je houdt
god houdt van je
daarom wil hij dat je de
familie van de duivel en kom in de
waarheid van christus
de liefde die God voor je heeft is de reden
waarom hij wil dat je stopt met liegen en begint
de dingen precies zeggen zoals ze zijn
je vraagt je misschien af hoe je dat moet doen
stoppen met liegen
Ik moet je vertellen om te stoppen met liegen is niet
iets dat in een dag kan worden bereikt
of alleen
maar het is mogelijk
wat zijn dan de stappen om te stoppen met liegen
stap één
besluiten dat je wilt stoppen met liegen
alles wat we in dit leven doen begint
met een beslissing
het is niet mogelijk om dingen voor elkaar te krijgen
zonder te concluderen in je hart
dat je dat specifiek wilt doen
ding
je moet beslissen dat je wilt stoppen
nu liggen
het leidt je naar nergens anders dan een plek
van vernietiging
leugens hebben zoveel vernietigd
relaties
het heeft dromen vernietigd
het heeft de toekomst vernietigd
gehazi was de dienaar van elia
hij had een groot profeet kunnen worden
na elisa maar de leugens die hij naman vertelde
die genezen werd van melaatsheid door elisa cost
hem zijn toekomst
tweede koningen
vers vijf
je moet beslissen dat je wilt stoppen
leugenachtig
God heeft je de mogelijkheid gegeven om
Besluiten
je moet kiezen tussen het vertellen van leugens
en het zien van de waarheid
stap 2
vraag om de heilige geest in te komen
jouw leven
de heilige geest is de geest van god
hij moet ons op de juiste manier onderwijzen en
help ons door dingen die moeilijk lijken
voor ons
als u het moeilijk vindt om te stoppen met liegen
vraag de heilige geest om in te grijpen en u te helpen
wat is de heilige geest
hij is de geest van de waarheid
degene die iemand in waarheid leidt
hoe zij het als hij de geest van de waarheid is
Wat
hij zal je in alle waarheid leiden
want hij zal niet over zichzelf spreken
maar wat hij ook zal horen
dat zal hij spreken
en hij zal je laten zien
wat komen gaat
stap 3
bid dat god je helpt
gebed zal altijd een van de
oplossingen voor onze problemen
als je niet houdt van de manier waarop je liegt allemaal
de tijd
bid tot god dat Hij je helpt
je hebt misschien besloten om te stoppen met liegen en
heb het in gedachten om Jezus te accepteren
maar het wordt op de een of andere manier moeilijk om deze dingen te doen
het beste wat je kunt doen op dit gebied
moment is om tot god te bidden om je de
kracht om te stoppen met liegen
de kracht om jezus te roepen
god verhoort het gebed van vergeving
hij zal je vergeven en helpen
in de huidige maatschappij worden we wijsgemaakt
dat het vertellen van leugens slechts een kleinigheid is
die nodig heeft
niet te veel aandacht
de manier waarop we denken is niet de manier waarop God
Denkt
want mijn gedachten zijn niet jouw gedachten
noch zijn uw wegen mijn wegen
Zeven
de heer
je zegt dat liegen niet ernstig is
maar god zegt dat het echt iets is
ernstig dat vernietiging kan veroorzaken
waarom zou je je ermee bezighouden?
god wil dat je in het licht van
christus en verlaat deze duisternis die is
het bedekken van de aarde

(En)

Bad experiences of evil –
Lying is a sin

what jesus said is clear
if you are a liar
you are of the devil
so many people in this world have changed
lies to be a normal thing
some will go as far as lower
false testimony against someone
telling lies has become part of human beings
alive but jesus says it isn’t
Right
this is one of the most beautiful things
about the bible in our lord jesus christ
the bible tells you how it is
and don’t hold
you don’t have to be a liar you win
nothing of it but adoption in the
family of the devil
there are no excuses for telling lies
god hates it so much
spells gave us the list of
the things that God hates
say
a proud look
and a lying tongue
why do you think god hates lying tongue
simply because it is the property of the
devil
Christians love something we call
lies for the sake of it
it’s a kind of lie told to save oneself
or not to imply another person
it is also called the necessary lie
whatever you call it, whatever you call it
description you give it god didn’t give it
types of lies
he did not give categories of lies
he called everything lies
a lie
will always be
a lie
tell your lies but pretend to be a child
from God
that is not the quality of god
that is never the identity of god
you must do whatever it takes to withdraw
yourself from the devil’s family
you are not allowed to be part of the children
of the devil
don’t let lies get you in the
well of life
god loves everyone
that’s why Jesus died for everyone and
not for some selected pair
but at the same time you can’t keep
do what god hates
god gave us the type of people he would want
love to worship him
god is a ghost
and those who worship Him must worship
he in spirit and truth
God wants those who tell the truth
those who are in truth like gwenovitch
and not those who tell lies
what is the truth
truth is the opposite of a lie and we
know that the devil is the father of lies
who then is the father of truth
who is this truth that must be in us with
all times
jesus says to him
I am the way
the truth
and life
no one comes to the father
but by me
Jesus
is the father of truth
jesus is
the truth
this is what god wants in us
this is the only way to god
how did you live your life
have you chosen lies over the
truth
do you have the path of the
devil
you would think the little joke that is
full of lies you tell is just to
make people happy and so it’s not
problem
I’m not saying this to judge you in
Anyway
but is it worth it
there are several reasons why people
telling lies
tell your lies because of fear
god can give you courage and you will
have no reason to lie
why tell lies and risk losing salvation
the bible says that
there is a road that looks straight to
a man
but the end of it
are the ways of death
the bible also ended
anyone who tells lies
that all liars will find their way in
the lake of fire
I’m not saying this to scare you or to
make you feel that God doesn’t love you
god loves you
that’s why he wants you to
family of the devil and come in the
truth of christ
the love God has for you is the reason
why he wants you to stop lying and start
say things exactly as they are
you may be wondering how to do that
stop lying
I have to tell you to stop lying is not
something that can be achieved in a day
or alone
but it is possible
what are the steps to stop lying
step one
decide you want to stop lying
everything we do in this life begins
with a decision
it is not possible to get things done
without concluding in your heart
that you specifically want to do that
thing
you have to decide you want to quit
lie down now
it leads you to nowhere but a place
of destruction
lies have destroyed so much
relationships
it destroyed dreams
it destroyed the future
gehazi was the servant of elia
he could have been a great prophet
na elisa but the lies he told naman
who was cured of leprosy by elisa cost
him his future
second kings
verse five
you have to decide you want to quit
lying
God has given you the opportunity to
decide
you have to choose between telling lies
and seeing the truth
step 2
ask to enter the holy spirit
your life
the holy spirit is the spirit of god
he must teach us the right way and
help us through things that seem difficult
for us
if you find it hard to stop lying
ask the holy spirit to intervene and help you
what is the holy spirit
he is the spirit of truth
the one who guides one in truth
what be it if he is the spirit of truth
What
he will guide you into all truth
for he will not speak of himself
but whatever he will hear
he will speak
and he will show you
what’s to come
step 3
pray god help you
prayer will always be one of the
solutions to our problems
if you don’t like the way you lie all
the time
pray to god that he help you
you may have decided to stop lying and
have it in mind to accept Jesus
but somehow it gets hard to do these things
the best you can do in this area
time is to pray to god for your
strength to stop lying
the power to call jesus
god hears the prayer of forgiveness
he will forgive and help you
in today’s society we are being fooled
that telling lies is only a small thing
who needs
not too much attention
the way we think is not the way God
thinks
because my thoughts are not your thoughts
nor are your ways my ways
Seven
Mr
you say lying is not serious
but god says it’s real
serious that can cause destruction
why bother with it?
god wants you in the light of
christ and leave this darkness that is
covering the earth

(Fr)

Mauvaises expériences du mal –
Mentir est un péché

ce que Jésus a dit est clair
si tu es un menteur
tu es du diable
tant de gens dans ce monde ont changé
mentir pour être une chose normale
certains iront jusqu’à plus bas
faux témoignage contre quelqu’un
mentir fait désormais partie des êtres humains
vivant mais Jésus dit que non
À droite
c’est l’une des plus belles choses
à propos de la bible en notre seigneur jésus christ
la bible te dit comment c’est
et ne tiens pas
tu n’as pas besoin d’être un menteur tu gagnes
rien d’autre que l’adoption dans le
famille du diable
il n’y a pas d’excuses pour mentir
Dieu le déteste tellement
les sorts nous ont donné la liste des
les choses que Dieu déteste
dire
un air fier
et une langue menteuse
pourquoi penses-tu que dieu déteste mentir la langue
simplement parce que c’est la propriété du
diable
Les chrétiens aiment quelque chose que nous appelons
ment pour le plaisir
c’est une sorte de mensonge dit pour se sauver
ou ne pas impliquer une autre personne
on l’appelle aussi le mensonge nécessaire
peu importe comment tu l’appelles, peu importe comment tu l’appelles
description que tu lui donnes dieu ne l’a pas donné
types de mensonges
il n’a pas donné de catégories de mensonges
il appelait tout mensonge
un mensonge
sera toujours
un mensonge
dis tes mensonges mais fais semblant d’être un enfant
de Dieu
ce n’est pas la qualité de dieu
ce n’est jamais l’identité de dieu
vous devez faire tout ce qu’il faut pour vous retirer
toi de la famille du diable
vous n’êtes pas autorisé à faire partie des enfants
du diable
ne laissez pas les mensonges vous mettre dans le
puits de vie
Dieu aime tout le monde
c’est pourquoi Jésus est mort pour tout le monde et
pas pour une paire sélectionnée
mais en même temps tu ne peux pas garder
faire ce que dieu déteste
Dieu nous a donné le type de personnes qu’il voudrait
aime l’adorer
Dieu est un fantôme
et ceux qui l’adorent doivent adorer
il en esprit et en vérité
Dieu veut ceux qui disent la vérité
ceux qui sont en vérité comme gwenovitch
et pas ceux qui mentent
quelle est la vérité
la vérité est le contraire du mensonge et nous
sachez que le diable est le père du mensonge
qui est donc le père de la vérité
qui est cette vérité qui doit être en nous avec
chaque fois
Jésus lui dit
Je suis le chemin
la vérité
et la vie
personne ne vient chez le père
mais par moi
Jésus
est le père de la vérité
Jésus est
la vérité
c’est ce que Dieu veut en nous
c’est le seul chemin vers dieu
comment as-tu vécu ta vie
as-tu choisi le mensonge plutôt que le
vérité
avez-vous le chemin du
diable
on pourrait penser à la petite blague qui est
plein de mensonges que tu dis est juste pour
rendre les gens heureux et ce n’est donc pas
problème
Je ne dis pas ça pour te juger
En tous cas
Mais est-ce que ça en vaut la peine
il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens
dire des mensonges
dis tes mensonges à cause de la peur
Dieu peut vous donner du courage et vous
n’a aucune raison de mentir
pourquoi dire des mensonges et risquer de perdre le salut
la bible dit que
il y a une route qui regarde droit vers
un homme
mais la fin
sont les chemins de la mort
la bible s’est également terminée
quiconque dit des mensonges
que tous les menteurs trouveront leur chemin
le lac de feu
Je ne dis pas cela pour vous effrayer ou pour
te faire sentir que Dieu ne t’aime pas
Dieu t’aime
c’est pourquoi il veut que tu
famille du diable et venez dans le
vérité du christ
l’amour que Dieu a pour toi est la raison
pourquoi il veut que tu arrêtes de mentir et que tu commences
dire les choses exactement telles qu’elles sont
vous vous demandez peut-être comment faire
arrête de mentir
Je dois te dire d’arrêter de mentir n’est pas
quelque chose qui peut être réalisé en une journée
ou seul
mais c’est possible
quelles sont les étapes pour arrêter de mentir
la première étape
décidez que vous voulez arrêter de mentir
tout ce que nous faisons dans cette vie commence
avec une décision
il n’est pas possible de faire avancer les choses
sans conclure dans ton coeur
que vous voulez spécifiquement faire cela
chose
tu dois décider que tu veux arrêter
allonge-toi maintenant
il ne vous mène nulle part mais un endroit
de destruction
les mensonges ont tellement détruit
des relations
il a détruit les rêves
il a détruit l’avenir
Gehazi était le serviteur d’Elia
il aurait pu être un grand prophète
na elisa mais les mensonges qu’il a dit naman
qui a été guéri de la lèpre par elisa cost
lui son avenir
deuxièmes rois
verset cinq
tu dois décider que tu veux arrêter
mensonge
Dieu vous a donné l’opportunité de
décider
tu dois choisir entre mentir
et voir la vérité
étape 2
demander à entrer dans l’esprit saint
ta vie
l’esprit saint est l’esprit de dieu
il doit nous enseigner la bonne voie et
aide-nous à traverser des choses qui semblent difficiles
pour nous
si tu as du mal à arrêter de mentir
demander à l’esprit saint d’intervenir et de vous aider
qu’est-ce que l’esprit saint
il est l’esprit de vérité
celui qui guide en vérité
qu’en est-il s’il est l’esprit de vérité
Quoi
il vous guidera dans toute la vérité
car il ne parlera pas de lui-même
mais quoi qu’il entende
il parlera
et il te montrera
qu’est-ce qui va venir
étape 3
prie dieu de t’aider
la prière sera toujours l’une des
des solutions à nos problèmes
si tu n’aimes pas la façon dont tu mens tout
le temps
prie dieu qu’il t’aide
vous avez peut-être décidé d’arrêter de mentir et
avoir en tête d’accepter Jésus
mais d’une manière ou d’une autre, il devient difficile de faire ces choses
le mieux que vous puissiez faire dans ce domaine
le temps est de prier Dieu pour votre
la force d’arrêter de mentir
le pouvoir d’appeler Jésus
Dieu entend la prière du pardon
il te pardonnera et t’aidera
dans la société d’aujourd’hui, nous sommes dupés
que dire des mensonges n’est qu’une petite chose
qui a besoin
pas trop d’attention
la façon dont nous pensons n’est pas la façon dont Dieu
pense
parce que mes pensées ne sont pas tes pensées
ni tes voies ne sont mes voies
Sept
Monsieur
tu dis que mentir n’est pas sérieux
mais dieu dit que c’est réel
grave qui peut causer la destruction
pourquoi s’en soucier ?
Dieu te veut à la lumière de
christ et quitte cette obscurité qui est
couvrant la terre

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.