nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

het beest

Download

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 17-09-2021 10:39

Share
DescriptionPreviewVersions
2.3 slechte ervaringen van kwaad - het beest.pdf

De toren van babel gaat door de eeuwen verder de technologie vindt verder door onderzoek verbeteringen niet om mensen te laten leven zoals de heer het voorzien heeft in
In het verhaal in Genesis 11:1-9 werd er op aarde nog één taal gesproken en trokken na de zondvloed alle mensen ”in oostelijke richting” en vestigden zich op de vlakte van Sinear. Daar bakten ze stenen en zeiden:
’Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken.’ Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die mensen aan het bouwen waren.
God veroorzaakte een spraakverwarring, zodat de mensen, die eerst één taal hadden, elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde. De stad kreeg de naam Babel.
In Jubileeën 10:26 staat dat de toren door een sterke wind omver werd geblazen. Volgens het Boek der Rechtvaardigen zou een derde deel van de toren zijn blijven staan.
verder zonder dat we leren wat ware liefde is in Gods zijn koninkrijk.
gaan we verder met uitvinden
Het Pentagon wil dit in je brein stoppen
Dat ze zien als de toekomst dat meerder problemen veroorzaken naar computer dat het beast noemt dat op zijn beurt, een mens aan duide, dat ze de toekomst noemen.
Het Amerikaanse leger wil een hersenmodem bouwen waarmee je objecten met wilskracht kunt besturen. Hoe realistisch is het ? Het Amerikaanse leger begint te werken aan een nieuwe ”implanteerbare neurale interface” waarvan het hoopt dat dragers gegevens heen en weer kunnen verzenden van hun hersenen naar externe digitale apparaten.
Hoe verlijden ze ons en u
Inhoud
• Volgens de bijbel
• Verleiding technologie
• Real-Life Mind-Control-technologieën
• brain-computer fusion technology

Volgens de bijbel
DE TWEE BEESTEN openbaring hoofdstuk 13
Over artificiële intelligentie computer het beest / google
catechese 012 wie is god, min punten (klik hier)
1En ik zag uit de zee een beest opstijgen. Het had tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen, en op zijn koppen stonden godslasterlijke namen. 2En het beest dat ik zag, geleek een luipaard, en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als een leeuwenmuil. En de draak droeg hem zijn macht over en zijn troon, en groot gezag. 3Een van zijn koppen leek dodelijk gewond, maar zijn doodwonde genas. Toen liep de hele wereld het beest vol bewondering achterna, 4en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de heerschappij had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden: “Wie is gelijk aan het beest? Wie kan de strijd met hem aanbinden?” 5En hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven en hem werd vergund macht uit te oefenen tweeënveertig maanden lang. 6Toen opende hij zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn woontent en hen die in de hemel wonen. 7En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hem werd heerschappij gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8En alle bewoners der aarde zullen hem aanbidden, ieder wiens naam niet van de grondlegging der wereld af geschreven staat in het boek des levens van het Lam dat geslacht is. 9Wie oren heeft, horen! 10Wie bestemd is voor gevangenschap, hij gaat in gevangenschap; wie bestemd is voor de dood door het zwaard, hij zal omkomen door het zwaard. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen. 11Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak. 12En heel de macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, welks doodwonde genezen was. 13En het doet grote tekenen; het doet zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van allen. 14En het misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Het overreedt hen een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef. 15Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht. 16En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; 17en niemand kan kopen of verkopen, als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt. 18Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan, en het getal van die mens is zeshonderdzesenzestig.
DE AANKONDIGING VAN HET OORDEEL EN VAN BABELS VAL, openbaring hoofdstuk 14
6Toen zag ik een engel die in het zenit vloog. Hij had een eeuwig evangelie, te verkondigen aan de bewoners der aarde,(klik hier) aan alle volken en stammen en talen en rassen. 7En hij riep met luide stem: “Vreest God en geeft Hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbidt Hem die de hemel en de aarde en de zee, en de waterbronnen gemaakt heeft.” 8En een andere engel, een tweede, volgde hem en riep: Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad, die alle volken heeft bedwelmd met de wijn van haar ontucht.” 9En nog een engel, een derde, volgde hen, en riep met machtige stem: “Al wie het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand laat aanbrengen, 10die zal drinken de wijn van Gods toorn, onverdund geschonken in de beker van zijn gramschap; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11En de rook van hun pijniging stijgt op in de eeuwen der eeuwen. Dag noch nacht hebben zij rust, die het beest en zijn beeld aanbidden en al wie het merkteken van zijn naam aanneemt.” 12Nu komt het aan op de volharding der heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren. 13En ik hoorde een stem uit de hemel die zei: “Schrijf op: Zalig de doden die in de Heer sterven, van nu af aan. Ja waarlijk,” zegt de Geest, “Laat hen uitrusten van hun moeiten, want hun daden vergezellen hen.”

Verleiding technologie
om zoon modem chip om mee te kopen en verkopen om ons te verlijden in hun netten ze zullen komen als goede profeet das allemaal uiterlijke schoon vermaak om de wereld te reden
Zodat ze kunnen doen wat ze willen als het in slechte handen komt – een hersenmodem. Een die verbinding kan maken met maar liefst een miljoen neuronen tegelijk, meer dan de duizenden die tegenwoordig mogelijk zijn.
De implicaties zijn ingrijpend voor de strijdkrachten en burgers. Stel je voor dat je je tank, auto of magnetron met je geest bestuurt. Of een drone besturen met je gedachten en ’zien’ wat de sensoren van de drone zien – in realtime. Stel je voor dat je een handsfree telefoongesprek voert door het simpelweg te willen… en dan hardop te praten.
Maar houd je adem niet in. Hoewel de hersenmodem van het Pentagon verre van sciencefiction is – cochleaire implantaten, bijvoorbeeld, vertegenwoordigen een zeer basale vorm van eenrichtingsneurale interface – is het even ver verwijderd van een wetenschappelijk feit. En het kan vele jaren of decennia duren voordat iets dat lijkt op het neurale implantaat zelfs maar klaar is om getest te worden. Als ooit.
Het Defense Advanced Research Projects Agency – de wetenschappelijke vleugel van het leger – kondigde op 19 januari het initiatief ”Neural Engineering System Design” aan. Het NESD-programma ”heeft tot doel een implanteerbare neurale interface te ontwikkelen die een ongekende signaalresolutie en bandbreedte voor gegevensoverdracht kan bieden tussen het menselijk brein en de digitale wereld”, aldus DARPA .
”De interface zou dienen als een vertaler, die converteert tussen de elektrochemische taal die wordt gebruikt door neuronen in de hersenen en de enen en nullen die de taal van informatietechnologie vormen”, vervolgde het militaire onderzoeksbureau hoe ze ons gaan misleiden naar de ware vrijheid en kwalen en ziektes gaan genezen, zijn hun bedoelingen gericht op controle ”Het doel dat ze willen realiseren met deze communicatieverbinding in een biocompatibel apparaat dat niet groter is dan één kubieke centimeter.”

DARPA is van plan van de hersenmodem verder uit te leggen en om te beginnen met het toekennen van subsidies aan universiteiten, onafhankelijke onderzoekers en particuliere bedrijven. En voorafgaand aan de toekenning van het geld, zei DARPA dat het een ”industriegroep” van neurowetenschappelijke experts zal vormen die gratis ideeën willen delen, allemaal in de hoop dat een beetje samenwerking de daaropvolgende competitie op de lange termijn productiever zal maken.
Maar zelfs Greger erkende dat de hindernissen hoog zijn. ”De grote uitdaging is dat je het hebt over de interactie met het menselijk brein – dat is niet triviaal. Het is heel belangrijk om iets in de hersenen te implanteren.”
Er zijn, zei Greger, ”ethische en medische overwegingen”.
”De andere grote uitdaging is het beheer en de interpretatie van de enorme hoeveelheden informatie die je krijgt”, voegde Greger eraan toe. ”Je hebt een IT-structuur op Google-niveau nodig om het te beheren en te verwerken.” Stel je nu eens voor dat je alle servers en algoritmen van Google in een apparaat zou persen ter grootte van een paar munten zoals neurolink
Ondanks al zijn bedenkingen zei Greger dat de inspanning van de hersenmodem het risico waard is. ”DARPA wil echt zien hoe ver we kunnen rekken”, zei hij.
Maar Daniel Palanker, een neurowetenschapper aan de Stanford University, noemde onzin over het hersenmodemschema. ”Het klinkt alsof iemand met willekeurige getallen kwam” , vertelde Palanker aan The Daily Beast . “Iemand gooit een getal weg als een miljoen neuronen. Maar wat is de technologie? Er is geen beschrijving van de technologie.”
Palanker benadrukte dat er veel potentieel is voor vooruitgang in de neurowetenschappen. Maar de manier waarop DARPA dingen doet, zal niet helpen, zei hij. Ten eerste heeft het bureau de neiging om voor een korte tijd veel geld in een project te steken in plaats van stabiele financiering te garanderen zoals veel andere financiers doen. Het DARPA-model
”is niet de beste manier om de wetenschap te ondersteunen”, zei Palanker.
En DARPA stelt graag verheven, schijnbaar willekeurige doelen – en ziet wat voor soort technologie het resultaat is van zelfs mislukte pogingen om die doelen te bereiken. Maar Palanker zei dat de aanpak van het bureau verspillend is. ”Mijn inspanningen zijn gebaseerd op wat mogelijk is”, benadrukte hij. Palanker zei dat hij de conferentie in Virginia niet zal bijwonen en ook niet om DARPA’s hersenmodemgeld zal vragen.
Om eerlijk te zijn, lijkt het militaire wetenschapsbureau te beseffen dat het NESD-initiatief ambitieus en riskant is.
”De reeks technische hindernissen en het resulterende aantal technische en andere specialiteiten die nodig zullen zijn om aan deze inspanning bij te dragen, maakt deel uit van de reden waarom het programma een branchegroep wil lanceren die zich inzet voor het delen van precompetitieve gegevens en middelen”

Real-Life Mind-Control-technologieën waar regeringen daadwerkelijk aan werken

Welkom in de toekomst van augmented brainpower.

Als de toekomst angstaanjagend is, zal het waarschijnlijk nog meer worden naarmate regeringen van de wereld verder onderzoek naar mind-control-technologieën financieren.

Onlangs stelde een blogpost van de Universiteit van Miami een manier voor om menselijke hersenen te verbinden met computerinterfaces, niet via Neuralink- achtige computerchips en -draden, maar met nanodeeltjes die rechtstreeks in wisselwerking staan met menselijke neuronen.

Dit is echter pas de laatste in een groeiende trend van wereldregeringen die interesse tonen in mind-control-technologieën.

Wereldregeringen investeren in mind-control-technologieën

In 2019 ontving een team van onderzoekers onder leiding van het Amerikaanse wetenschaps- en technologieontwikkelingsbedrijf Battelle een contract van het US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) om zijn next-gen niet-chirurgische neurotechnologie (N3) project te bevorderen – dat is gericht op het ontwerpen en produceren van bidirectionele hersenbesturingstechnologie-interfaces voor soldaten om te gebruiken in slagvelden.

Aanvankelijk richtte het onderzoek naar de hersencomputerinterface (BCI) zich op het helpen van mensen met een handicap om een gedeeltelijk herstel van een hersenwereldinterface te bereiken via invasieve implantatieprocedures. Met de NeuroLife- technologie van Battelle kon een man met een quadriplegie bijvoorbeeld zijn hand bewegen.

De overkoepelende door DARPA gefinancierde constellatie van onderzoeksprojecten heet Brain System to Transmit or Receive Magnetoelectric Signals ( BrainSTORMS ), en omvatte het ontwerp en de productie van een nano-transducer die direct in specifieke hersengebieden kan worden geïnjecteerd om opdrachten van neurale activiteit naar een externe op een helm gebaseerde transceiver.

En vorige week onthulde een blogpost van de Universiteit van Miami dat er veel vooruitgang is geboekt in de richting van dit doel, waarbij wordt beschreven hoe magneto-elektrische nanodeeltjes (MENP’s) door menselijke bloedbanen kunnen bewegen (injecteert covid 19 vaccin?) , het menselijk brein kunnen doordringen en subtiele signalen van uw neuronen kunnen identificeren, vervolgens het verzenden van informatie naar een extern computerapparaat in een helm.

”We kunnen ons alleen maar voorstellen hoe ons dagelijks leven zal veranderen met dergelijke technologie”, zegt Sakhrat Khizroev , een ingenieur aan de Universiteit van Miami. ”Op dit moment krabben we gewoon aan de oppervlakte.”
AI-geleide robotzwerm leert oorlogstactieken van videogames
Hoewel dit soldaten zou kunnen helpen om via gedachten met militaire systemen te communiceren – waardoor tijdgevoelige acties zoals aanvallen en terugtrekken worden versneld, zijn er andere projecten met ingrijpender transformatieve plannen in petto voor toekomstige slagvelden.

In februari 2020 kreeg het Artificial Intelligence Institute van de University of Buffalo een federale subsidie van $ 316.000 om het onderzoek naar het verzamelen van biometrische informatie uit hersengolven en oogbewegingen te versnellen – tijdens het spelen van een computerspel. Het doel hiervan is om AI een gezaghebbende positie te geven om de coördinatie tussen coöperatieve teams van autonome lucht- en grondrobots te verbeteren.

”Het idee is om uiteindelijk op te schalen naar 250 lucht- en grondrobots, die in zeer complexe situaties werken”, zegt Souma Chowdhury, de hoofdonderzoeker van de subsidie, in een blogpost van de Universiteit van Buffalo. ”Bij een noodsituatie kan er bijvoorbeeld plotseling zichtverlies optreden door rook. De robots moeten effectief kunnen communiceren en zich kunnen aanpassen aan dergelijke uitdagingen.”

Europa en China benadrukken ’brain-computer fusion technology’

Exacte statusrapporten over China’s vooruitgang op het gebied van mind-control-technologie zijn niet gemakkelijk toegankelijk, maar eerder deze maand onthulde China een vijfjarig ontwikkelingsplan om ”zelfredzaamheid en zelfverbetering op het gebied van wetenschap en technologie tot een strategische pijler voor nationale ontwikkeling” te maken. naar een gerapporteerde vertaling van CNBC . Hoewel China de nadruk legde op de focus van dit onderzoek op het stoppen van hersenziekten, zei het ook dat het streeft naar het bevorderen van ”hersengeïnspireerd computergebruik” en ”brein-computerfusietechnologie”.

Helaas bevatte het vijfjarenplan – althans het plan dat publiekelijk werd gedeeld – geen expliciete tijdlijn of statusrapport over China’s vooruitgang op het gebied van mind-control-technologie. Maar afgaande op de snelle uitrol van AI-technologieën in smart city-initiatieven en aanzienlijke sprongen voorwaarts in kwantumcomputing, is het niet overdreven om te vermoeden dat de vooruitgang van de Chinese regering op het gebied van geest-controlerende technologie rivalen is met de Verenigde Staten.

In december 2020 hebben onderzoekers in China bijvoorbeeld een probleem opgelost met de naam Gaussian Boson-sampling, dat de rekensnelheid met een factor 100 biljoen kan versnellen .

Ondertussen heeft in Europa een onderzoeksproject genaamd BrainConquest geavanceerde ontwerpen voor niet-invasieve BCI-gebruikers. Tot nu toe omvatten ze relatief eenvoudige activiteiten zoals het besturen van videogames – reacties op het scherm activeren met gedachten. ”De meeste hersencomputerinterfaces werken, maar werken niet goed”, zegt Fabien Lotte, onderzoeksdirecteur bij Inria Bordeaux-Sud-Ouest in Frankrijk – die onderzoek doet naar BCI’s – in een Horizon Magazine- rapport .

We leven niet in een neo-feodalistische dystopie waar al onze gedachten en impulsen vooraf worden bepaald door de algoritmische codering van menselijke hersenen. Maar de regeringen van de wereld bouwen de technologie om bidirectionele hersencontroleapparatuur op de slagvelden van het komende decennium te verbeteren – en vooral sinds januari 2021 – die gevechten komen steeds dichter bij huis.

(En)

Bad Experiences of Evil –
The Beast

The tower of babel continues through the ages technology continues to find improvements through research not to let people live as the lord foreseen in
In the story in Genesis 11:1-9 there was still one language spoken on earth and went after the deluge all the people went ”eastwards” and settled on the plain of Shinar . There they baked bricks and said:
“Let’s build a city with a tower that reaches to the sky. That will make us famous, and we won’t be scattered all over the earth.’ But then the Lord came down to see the city and the tower that people were building.
God caused a confusion of tongues, so that the people, who once had one language, could no longer understand each other. The construction of the city and the tower were stopped. God then scattered the people across the earth. The city was named Babylon.
In Jubilees 10:26 says that the tower was blown down by strong winds. According to the Book of the Righteous, a third of the tower would have remained standing.
onward without learning what true love is in God ’s kingdom .
let’s continue inventing
The Pentagon wants to put this in your brain
Which they see as the future cause more problems for computer that beast calls which , in turn , a man of Plain , which they call the future .
The US military wants to build a brain modem that allows you to control objects with willpower. How realistic is it ? The US military is beginning work on a new ”implantable neural interface” that it hopes will allow wearers to send data back and forth from their brains to external digital devices.
How do they deceive us and you
Contents
• According to the bible
• Seduction technology
• Real-Life Mind-Control Technologies
• brain- computer fusion technology

According to the bible
THE TWO BEASTS revelation chapter 13
About artificial intelligence computer the beast / google
catechesis 012 who is god, minus points (click here)
1And I saw a beast rising from the sea. It had ten horns and seven heads, and on its horns ten diadems, and on its heads were blasphemous names. 2And the beast that I saw was like a leopard, and his feet were like a bear’s, and his mouth was like a lion’s mouth. And the dragon delivered to him his power, and his throne, and great authority. 3One of his heads appeared to be mortally wounded, but his death wound healed. Then all the world went after the beast in admiration, 4and they worshiped the dragon, because he had given the beast dominion. And they worshiped the beast, saying, “Who is like unto the beast? Who can fight him?” 5And he was given a mouth of boasting and blasphemy, and he was given authority to exercise power for forty-two months. 6Then he opened his mouth to blaspheme God, to blaspheme his name and his tent and those who dwell in heaven. 7And it was given to him to make war with the saints and to overcome them. He was given dominion over every tribe and nation and language and people. 8And all the inhabitants of the earth shall worship him, every one whose name is not written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb that was slain. 9He that has ears, hear ! 10Whoever is destined for captivity goes into captivity; he who is destined to die by the sword, he shall perish by the sword. Now it comes down to the steadfastness and faithfulness of the saints. 11Then I saw another beast. This rose from the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon. 12And all the power of the first beast exercises it in his sight. It causes the earth and its inhabitants to worship the first beast, whose death wound was healed. 13And it does great signs; it even makes fire come down from heaven to earth in the sight of all. 14And it deceives the inhabitants of the earth by the wonders it is able to do in the service of the beast. It persuades them to erect a statue in honor of the beast that was wounded by the sword but survived. 15He was even allowed to give the breath of life to the image of the beast, so that it began to speak. And it caused all who did not worship the image of the beast to be put to death. 16And causeth all, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead; 17And no man can buy or sell unless he bears that mark, the name of the beast, or the number of his name. 18Now it comes down to sagacity! He who has insight can calculate the number of the beast. It denotes a man, and the number of that man is six hundred and sixty-six.
THE ANNOUNCEMENT OF JUDGMENT AND BABEL’S FALL , Revelation chapter 14
6Then I saw an angel flying into the zenith. He had an eternal gospel to be proclaimed to the inhabitants of the earth (click here) to all peoples and tribes and languages and races. 7And he cried with a loud voice, “Fear God and give Him glory, for the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth and the sea and the fountains of water.” 8And another angel, a second, followed him, and cried, Fallen, fallen is Babylon, the great city, which hath intoxicated all nations with the wine of her fornication.” 9And another angel, a third, followed them, and cried with a mighty voice, “Whoever worships the beast and his image, and has his mark put on his forehead or his hand, 10let him drink the wine of God’s wrath, poured undiluted in the cup of his wrath; and he shall be tormented with fire and brimstone in the sight of the holy angels and of the Lamb. 11And the smoke of their torment ascends to the ages of ages. They have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever takes the mark of his name.” 12Now it comes down to the perseverance of the saints, of those who faithfully keep the commandments of God and the faith in Jesus. 13And I heard a voice from heaven saying, “Write: Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yea, verily, saith the Spirit, let them rest from their labors, for their deeds attend them.

Seduction technology
to son modem chip to buy and sell with to drive us into their nets they will come as a good prophet that’s all outward beautiful amusement to reason the world
So they can do what they want if it gets into bad hands – a brain modem. One that can connect to as many as a million neurons at once, more than the thousands possible today.
The implications are profound for the armed forces and civilians. Imagine controlling your tank, car or microwave with your mind. Or pilot a drone with your mind and ’see’ what the drone’s sensors see – in real time . Imagine having a hands-free phone call simply by wanting it… and then talking out loud.
But don’t hold your breath. While the Pentagon’s brain modem is far from science fiction — cochlear implants, for example, represent a very basic form of one-way neural interface — it is equally far from scientific fact. And it could be many years or decades before anything akin to the neural implant is even ready to be tested. As ever.
The Defense Advanced Research Projects Agency – the military’s science wing – announced the ” Neural Engineering System Design” initiative on January 19 . The NESD program ”aims to develop an implantable neural interface that can provide unprecedented signal resolution and data transfer bandwidth between the human brain and the digital world,” said DARPA.
”The interface would serve as a translator, converting between the electrochemical language used by neurons in the brain and the ones and zeros that make up the language of information technology,” the military research bureau continued to tell you how they are going to trick us into true freedom. and ailments and diseases are going to cure , their intentions are focused on control ”The goal they want to realize with this communication link in a biocompatible device that is no larger than one cubic centimeter . ”

DARPA plans to further explain the brain modem and begin awarding grants to universities, independent researchers and private companies. And prior to the granting of the money, DARPA said it will form an ”industry group” of neuroscience experts willing to share ideas for free, all in the hopes that a little collaboration will make the ensuing competition more productive in the long run.
But even Greger acknowledged that the hurdles are high. ”The big challenge is that you’re talking about interacting with the human brain — that’s not trivial. It’s very important to implant something in the brain.”
There are, Greger said , ”ethical and medical considerations”.
”The other big challenge is managing and interpreting the massive amounts of information you get,” Greger added. ”You need a Google-level IT structure to manage and handle it.” Now imagine squeezing all of Google’s servers and algorithms into a coin-sized device like neurolink
Despite all his reservations, Greger said the brain modem effort is worth the risk. ”DARPA really wants to see how far we can stretch,” he said.
But Daniel Palanker , a neuroscientist at Stanford University, called nonsense about the brain modem scheme . ”It sounds like someone came up with random numbers,” Palanker told The Daily Beast . “Someone throws out a number like a million neurons. But what is the technology? There is no description of the technology.”
Palanker emphasized that there is a lot of potential for advancement in neuroscience. But the way DARPA does things isn’t going to help, he said. First, the agency tends to put a lot of money into a project for a short period of time rather than guarantee stable funding like many other financiers do. The DARPA model
”isn’t the best way to support science,” Palanker said .
And DARPA likes to set lofty, seemingly arbitrary goals — and see what kind of technology is the result of even failed attempts to achieve those goals. But Palanker said the agency’s approach is wasteful. ”My efforts are based on what is possible,” he emphasized. Palanker said he will not attend the Virginia conference, nor will he solicit DARPA’s brain modem money.
To be fair, the military science bureau seems to realize that the NESD initiative is ambitious and risky.
“The array of technical hurdles and the resulting number of technical and other specialties that will be needed to contribute to this effort is part of why the program aims to launch an industry group committed to sharing pre-competitive data and resources”

Real-Life Mind-Control Technologies That Governments Are Actually Working On

Welcome to the future of augmented brainpower .

If the future is terrifying, it will likely become even more so as the world’s governments fund further research into mind-control technologies.

Recently, a University of Miami blog post proposed a way to connect human brains to computer interfaces , not through Neuralink -like computer chips and wires, but with nanoparticles that interact directly with human neurons.

However, this is only the latest in a growing trend of world governments showing an interest in mind-control technologies.

World governments are investing in mind-control technologies

In 2019, a team of researchers led by US science and technology development company Battelle received a contract from the US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) to advance its next-gen non-surgical neurotechnology (N3) project – which focuses on designing and manufacturing bidirectional brain control technology interfaces for soldiers to use in battlefields.

Initially, brain computer interface (BCI) research focused on helping people with disabilities achieve partial restoration of a brain world interface through invasive implantation procedures. Battelle ’s NeuroLife technology, for example, allowed a quadriplegic man to move his hand.

The overarching DARPA-funded constellation of research projects is called Brain System to Transmit or Receive Magnetoelectric Signals ( BrainSTORMS ), and involved the design and manufacture of a nano transducer that can be injected directly into specific brain regions to transmit commands of neural activity to an external one. a helmet-based transceiver .

And last week, a blog post from the University of Miami revealed that much progress has been made toward this goal, describing how magnetoelectric nanoparticles ( MENPs ) can move through human bloodstreams (is covid 19 injecting vaccine?) , the human brain and identify subtle signals from your neurons, then sending information to an external computing device in a helmet.

”We can only imagine how our daily lives will change with such technology,” said Sakhrat Khizroev , an engineer at the University of Miami. ”Right now we’re just scratching the surface.”
AI-guided robot swarm learns war tactics from video games
While this could help soldiers communicate with military systems through thought — speeding up time-sensitive actions like attacks and retreats, there are other projects with more radically transformative plans in store for future battlefields.

In February 2020, the University of Buffalo ’s Artificial Intelligence Institute was awarded a $316,000 federal grant to accelerate research into collecting biometric information from brain waves and eye movements — while playing a computer game. The aim of this is to put AI in an authoritative position to improve coordination between cooperative teams of autonomous air and ground robots.

”The idea is to eventually scale up to 250 aerial and ground robots, working in very complex situations,” Souma Chowdhury , the grant’s principal investigator, said in a blog post from the University at Buffalo. ”For example, in an emergency situation, there can be a sudden loss of vision due to smoke. The robots need to be able to communicate effectively and adapt to such challenges.”

Europe and China emphasize ’ brain- computer fusion technology ’

Exact status reports on China’s progress in mind-control technology are not easily accessible, but earlier this month China unveiled a five-year development plan to ”make self-reliance and self-improvement in science and technology a strategic pillar for national development.” . to a reported translation from CNBC. While China emphasized the focus of this research on stopping brain disease, it also said it aims to promote ”brain-inspired computing” and ”brain-computer fusion technology.”

Unfortunately, the five-year plan — at least the plan shared publicly — didn’t include an explicit timeline or status report on China’s progress in mind-control technology. But judging by the rapid rollout of AI technologies in smart city initiatives and significant leaps forward in quantum computing, it’s no exaggeration to suspect that the Chinese government’s advances in mind-controlling technology rival the United States. .

For example, in December 2020, researchers in China solved a problem called Gaussian Boson sampling, which can speed up computation speed by a factor of 100 trillion.

Meanwhile, in Europe, a research project called BrainConquest has advanced designs for non-invasive BCI users. So far, they’ve included relatively simple activities like controlling video games – activating reactions on the screen with thoughts. ”Most brain computer interfaces work, but don’t work properly,” Fabien Lotte, research director at France’s Inria Bordeaux- Sud – Ouest — which researches BCIs — said in a Horizon Magazine report.

We don’t live in a neo-feudalistic dystopia where all our thoughts and impulses are predetermined by the algorithmic coding of human brains. But the world’s governments are building the technology to improve bi-directional brain-control devices on the battlefields of the next decade — and especially since January 2021 — those battles are getting closer and closer to home.

(Fr)
Mauvaises expériences du mal –
La Bête

La tour de Babel continue à travers les âges, la technologie continue de trouver des améliorations grâce à la recherche pour ne pas laisser les gens vivre comme le seigneur l’avait prévu dans
Dans l’histoire de Genèse 11:1-9, il y avait encore une langue parlée sur terre et alla après le déluge tous les les gens allèrent « vers l’est » et s’installèrent dans la plaine de Shinar . Là, ils ont cuit des briques et ont dit :
« Bâtissons une ville avec une tour qui s’élève vers le ciel. Cela nous rendra célèbres et nous ne serons pas dispersés sur toute la terre. Mais alors le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour que les gens construisaient.
Dieu a causé une confusion des langues, de sorte que les gens, qui avaient autrefois une seule langue, ne pouvaient plus se comprendre. La construction de la ville et de la tour a été arrêtée. Dieu a alors dispersé les gens à travers la terre. La ville a reçu le nom de Babylone.
Dans Jubilés 10:26 dit que la tour a été renversée par des vents violents. Selon le Livre des Justes, un tiers de la tour serait resté debout.
en avant sans apprendre ce qu’est le véritable amour dans le royaume de Dieu . continuons à inventer

Le Pentagone veut mettre ça dans votre cerveau
Ce qu’ils voient comme l’avenir causent plus de problèmes à l’ ordinateur que la bête appelle qui , à son tour , un homme de Plain , qu’ils appellent l’avenir .
L’armée américaine veut construire un modem cérébral qui vous permet de contrôler des objets avec volonté. Est-ce réaliste ? L’armée américaine commence à travailler sur une nouvelle ”interface neuronale implantable” qui, espère-t-elle, permettra aux utilisateurs d’envoyer des données de leur cerveau vers des appareils numériques externes.
Comment ils nous trompent et vous
Contenu
• D’après la bible
• Technologie de séduction
• Technologies de contrôle mental de la vie réelle
• technologie de fusion cerveau- ordinateur

D’après la bible
LES DEUX BÊTES révélation chapitre 13
A propos de l’intelligence artificielle ordinateur la bête / google
catéchèse 012 qui est dieu, points en moins (cliquez ici)
1Et j’ai vu une bête monter de la mer. Il avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes il y avait des noms blasphématoires. 2Et la bête que j’ai vue était comme un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule était comme une gueule de lion. Et le dragon lui livra sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 3L’une de ses têtes semblait être mortellement blessée, mais sa blessure mortelle était guérie. Alors tout le monde courut après la bête avec admiration, 4et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné la domination à la bête. Et ils adorèrent la bête, disant : « Qui est semblable à la bête ? Qui peut le combattre ? 5Et il lui fut donné une bouche de vantardise et de blasphème, et il lui fut donné le pouvoir d’exercer le pouvoir pendant quarante-deux mois. 6Alors il ouvrit la bouche pour blasphémer Dieu, pour blasphémer son nom et sa tente et les habitants des cieux. 7Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il a reçu la domination sur chaque tribu, nation, langue et peuple. 8Et tous les habitants de la terre l’adoreront, tous ceux dont le nom n’est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l’Agneau immolé. 9Celui qui a des oreilles entend ! 10Celui qui est destiné à la captivité entre en captivité; celui qui est destiné à mourir par l’épée, il périra par l’épée. Maintenant, il s’agit de la fermeté et de la fidélité des saints. 11Puis j’ai vu une autre bête. Cette rose de la terre. Il avait deux cornes comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. 12Et toute la puissance de la première bête l’exerce à ses yeux. Il amène la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. 13Et il fait de grands prodiges; il fait même descendre le feu du ciel sur la terre à la vue de tous. 14Et il séduit les habitants de la terre par les prodiges qu’il peut faire au service de la bête. Il les persuade d’ériger une statue en l’honneur de la bête qui a été blessée par l’épée mais a survécu. 15Il lui fut même permis de donner le souffle de vie à l’image de la bête, de sorte qu’elle se mit à parler. Et cela fit mettre à mort tous ceux qui n’adoraient pas l’image de la bête. 16Et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front; 17Et personne ne peut acheter ni vendre s’il ne porte pas cette marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. 18Maintenant, il s’agit d’astuce ! Celui qui a la perspicacité peut calculer le nombre de la bête. Il désigne un homme, et le nombre de cet homme est six cent soixante-six.
L’ANNONCE DU JUGEMENT ET DE LA CHUTE DE BABEL , Apocalypse chapitre 14
6Alors je vis un ange voler au zénith. Il avait un évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre (cliquez ici) à tous les peuples, tribus, langues et races. 7 Et il s’écria d’une voix forte : « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue. Adorez Celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d’eau. » 8Et un autre ange, un second, le suivit, et cria : Chute, chute est Babylone, la grande ville, qui a enivré toutes les nations du vin de sa fornication. 9Et un autre ange, un troisième, les suivit et cria d’une voix puissante : « Quiconque adore la bête et son image, et a sa marque mise sur son front ou sur sa main, 10qu’il boive le vin de la colère de Dieu, versé non dilué dans la coupe de sa colère ; et il sera tourmenté par le feu et le soufre aux yeux des saints anges et de l’Agneau. 11Et la fumée de leur tourment monte dans les siècles des siècles. Ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque prend la marque de son nom. 12Maintenant, il s’agit de la persévérance des saints, de ceux qui gardent fidèlement les commandements de Dieu et la foi en Jésus. 13Et j’entendis une voix du ciel dire: ”Ecris: Heureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur! Oui, en vérité, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs actes les accompagnent.

Technologie de séduction
à son puce de modem pour acheter et vendre avec pour nous conduire dans leurs filets ils viendront comme un bon prophète qui est tout extérieur beau amusement pour raisonner le monde
Ainsi, ils peuvent faire ce qu’ils veulent si cela tombe entre de mauvaises mains – un modem cérébral. Un qui peut se connecter à un million de neurones à la fois, plus que les milliers possibles aujourd’hui.
Les implications sont profondes pour les forces armées et les civils. Imaginez contrôler votre réservoir, votre voiture ou votre micro-ondes avec votre esprit. Ou pilotez un drone avec votre esprit et ”voyez” ce que les capteurs du drone voient – en temps réel . Imaginez avoir un appel téléphonique mains libres simplement en le voulant… et ensuite parler à voix haute.
Mais ne retenez pas votre souffle. Alors que le modem cérébral du Pentagone est loin de la science-fiction – les implants cochléaires, par exemple, représentent une forme très basique d’ interface neuronale à sens unique – il est tout aussi loin d’un fait scientifique. Et il pourrait s’écouler de nombreuses années ou décennies avant que tout ce qui s’apparente à l’implant neural soit prêt à être testé. Comme toujours.
La Defense Advanced Research Projects Agency – l’aile scientifique de l’armée – a annoncé le 19 janvier l’initiative ” Neural Engineering System Design”. Le programme NESD ”vise à développer une interface neuronale implantable qui peut fournir une résolution de signal et une bande passante sans précédent pour le transfert de données entre le cerveau humain et le monde numérique”, a déclaré la DARPA.
”L’interface servirait de traducteur, convertissant entre le langage électrochimique utilisé par les neurones du cerveau et les uns et les zéros qui composent le langage des technologies de l’information”, a poursuivi le bureau de recherche militaire en vous expliquant comment ils vont nous tromper. dans la vraie liberté. et les maux et les maladies vont guérir , leurs intentions se concentrent sur le contrôle ”L’objectif qu’ils veulent atteindre avec ce lien de communication dans un appareil biocompatible qui ne dépasse pas un centimètre cube . ”

La DARPA prévoit d’expliquer davantage le modem cérébral et de commencer à octroyer des subventions aux universités, aux chercheurs indépendants et aux entreprises privées. Et avant l’octroi de l’argent, la DARPA a déclaré qu’elle formerait un ”groupe industriel” d’experts en neurosciences disposés à partager des idées gratuitement, le tout dans l’espoir qu’un peu de collaboration rendra la compétition qui s’ensuivra plus productive à long terme.
Mais même Greger a reconnu que les obstacles sont élevés. ”Le grand défi est que vous parlez d’interagir avec le cerveau humain – ce n’est pas anodin. Il est très important d’implanter quelque chose dans le cerveau.”
Il y a, selon Greger , ”des considérations éthiques et médicales”.
”L’autre grand défi est de gérer et d’interpréter les énormes quantités d’informations que vous obtenez”, a ajouté Greger . ”Vous avez besoin d’une structure informatique de niveau Google pour la gérer et la gérer.” Imaginez maintenant que l’on regroupe tous les serveurs et algorithmes de Google dans un appareil de la taille d’une pièce comme Neurolink
Malgré toutes ses réserves, Greger a déclaré que l’effort de modem cérébral en valait la peine. ”La DARPA veut vraiment voir jusqu’où nous pouvons aller”, a-t-il déclaré.
Mais Daniel Palanker , un neuroscientifique à l’Université de Stanford, a qualifié le schéma du modem du cerveau d’absurdités. ”On dirait que quelqu’un a trouvé des nombres aléatoires”, a déclaré Palanker au Daily Beast . « Quelqu’un lance un nombre comme un million de neurones. Mais quelle est la technologie ? Il n’y a pas de description de la technologie.
Palanker a souligné qu’il y a beaucoup de potentiel pour l’avancement des neurosciences. Mais la façon dont la DARPA fait les choses ne va pas aider, a-t-il déclaré. Premièrement, l’agence a tendance à investir beaucoup d’argent dans un projet sur une courte période plutôt que de garantir un financement stable comme le font de nombreux autres financiers. Le modèle DARPA
”n’est pas le meilleur moyen de soutenir la science”, a déclaré Palanker .
Et la DARPA aime se fixer des objectifs ambitieux, apparemment arbitraires, et voir quel type de technologie est le résultat de tentatives même infructueuses pour atteindre ces objectifs. Mais Palanker a déclaré que l’approche de l’agence est un gaspillage. ”Mes efforts sont basés sur ce qui est possible”, a-t-il souligné. Palanker a déclaré qu’il n’assisterait pas à la conférence en Virginie et qu’il ne demanderait pas non plus l’ argent du modem cerveau de la DARPA .
Pour être juste, le bureau scientifique militaire semble se rendre compte que l’initiative NESD est ambitieuse et risquée.
« L’éventail d’obstacles techniques et le nombre résultant de spécialités techniques et autres qui seront nécessaires pour contribuer à cet effort font partie des raisons pour lesquelles le programme vise à lancer un groupe industriel déterminé à partager des données et des ressources préconcurrentielles »

Technologies de contrôle mental réelles sur lesquelles les gouvernements travaillent actuellement

Bienvenue dans le futur de l’ intelligence augmentée .

Si l’avenir est terrifiant, il le deviendra probablement encore plus à mesure que les gouvernements du monde entier financeront de nouvelles recherches sur les technologies de contrôle mental.

Récemment, un article de blog de l’Université de Miami a suggéré un moyen de connecter le cerveau humain aux interfaces informatiques, non pas via des puces et des fils informatiques de type Neuralink , mais avec des nanoparticules qui interagissent directement avec les neurones humains.

Cependant, ce n’est que la dernière d’une tendance croissante des gouvernements mondiaux à s’intéresser aux technologies de contrôle mental.

Les gouvernements mondiaux investissent dans les technologies de contrôle mental

En 2019, une équipe de chercheurs dirigée par la société américaine de développement scientifique et technologique Battelle a reçu un contrat de la US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pour faire avancer son projet de neurotechnologie non chirurgicale (N3) de nouvelle génération – qui se concentre sur la conception et la fabrication d’ interfaces technologiques de contrôle du cerveau bidirectionnelles pour les soldats à utiliser sur les champs de bataille.

Initialement, la recherche sur l’interface cerveau-ordinateur (BCI) visait à aider les personnes handicapées à restaurer partiellement une interface du monde cérébral grâce à des procédures d’implantation invasives. La technologie NeuroLife de Battelle , par exemple, a permis à un homme tétraplégique de bouger sa main.

La constellation globale de projets de recherche financés par la DARPA s’appelle Brain System to Transmit or Receive Magnetoelectric Signals ( BrainSTORMS ), et impliquait la conception et la fabrication d’un nano transducteur qui peut être injecté directement dans des régions spécifiques du cerveau pour transmettre des commandes d’activité neuronale à un externe un émetteur – récepteur sur casque .

Et la semaine dernière, un article de blog de l’Université de Miami a révélé que de nombreux progrès avaient été accomplis vers cet objectif, décrivant comment les nanoparticules magnétoélectriques ( MENP ) peuvent se déplacer dans le sang humain (covid 19 injecte-t-il un vaccin ?) , le cerveau humain et identifier subtil signaux de vos neurones, puis en envoyant des informations à un appareil informatique externe dans un casque.

”Nous ne pouvons qu’imaginer comment notre vie quotidienne va changer avec une telle technologie”, a déclaré Sakhrat Khizroev , ingénieur à l’Université de Miami. ”Pour le moment, nous ne faisons qu’effleurer la surface.”
Un essaim de robots guidé par l’IA apprend des tactiques de guerre à partir de jeux vidéo
Bien que cela puisse aider les soldats à communiquer avec les systèmes militaires par la pensée – en accélérant les actions urgentes comme les attaques et les retraites, il existe d’autres projets avec des plans plus radicalement transformateurs en réserve pour les futurs champs de bataille.

En février 2020, l’ Institut d’ intelligence artificielle de l’Université de Buffalo a reçu une subvention fédérale de 316 000 $ pour accélérer la recherche sur la collecte d’informations biométriques à partir des ondes cérébrales et des mouvements oculaires – tout en jouant à un jeu informatique. L’objectif est de placer l’IA dans une position d’autorité pour améliorer la coordination entre les équipes coopératives de robots aériens et terrestres autonomes.

”L’idée est de mettre à l’échelle jusqu’à 250 robots aériens et terrestres, travaillant dans des situations très complexes” , a déclaré Souma Chowdhury , chercheur principal de la subvention, dans un article de blog de l’Université de Buffalo. ”Par exemple, dans une situation d’urgence, il peut y avoir une perte soudaine de vision due à la fumée. Les robots doivent être capables de communiquer efficacement et de s’adapter à de tels défis.”

L’Europe et la Chine mettent l’ accent sur la « technologie de fusion cerveau- ordinateur »

Les rapports de situation exacts sur les progrès de la Chine en matière de technologie de contrôle mental ne sont pas facilement accessibles, mais plus tôt ce mois-ci, la Chine a dévoilé un plan de développement quinquennal visant à « faire de l’autonomie et de l’amélioration de la science et de la technologie un pilier stratégique du développement national ». . à une traduction rapportée de CNBC. Alors que la Chine a souligné l’accent de cette recherche sur l’arrêt des maladies cérébrales, elle a également déclaré qu’elle visait à promouvoir ”l’informatique inspirée du cerveau” et la ”technologie de fusion cerveau-ordinateur”.

Malheureusement, le plan quinquennal – du moins le plan partagé publiquement – n’incluait pas de calendrier explicite ni de rapport d’étape sur les progrès de la Chine en matière de technologie de contrôle mental. Mais à en juger par le déploiement rapide des technologies d’IA dans les initiatives de villes intelligentes et les avancées significatives dans l’informatique quantique, il n’est pas exagéré de soupçonner que les avancées du gouvernement chinois en matière de technologie de contrôle mental rivalisent avec les États-Unis. .

Par exemple, en décembre 2020, des chercheurs chinois ont résolu un problème appelé échantillonnage du boson gaussien , qui peut accélérer la vitesse de calcul d’un facteur 100 000 milliards.

Pendant ce temps, en Europe, un projet de recherche appelé BrainConquest a avancé des conceptions pour les utilisateurs de BCI non invasifs. Jusqu’à présent, ils ont inclus des activités relativement simples comme le contrôle de jeux vidéo – l’activation de réactions à l’écran avec des pensées. ”La plupart des interfaces cerveau-ordinateur fonctionnent, mais ne fonctionnent pas correctement”, a déclaré Fabien Lotte, directeur de recherche à l’ Inria Bordeaux- Sud – Ouest en France – qui étudie les BCI – dans un rapport du magazine Horizon.

Nous ne vivons pas dans une dystopie néo-féodaliste où toutes nos pensées et impulsions sont prédéterminées par le codage algorithmique du cerveau humain. Mais les gouvernements du monde construisent la technologie pour améliorer les dispositifs de contrôle cérébral bidirectionnel sur les champs de bataille de la prochaine décennie – et surtout depuis janvier 2021 – ces batailles se rapprochent de plus en plus de chez nous.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.