nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

geloven vrede – gave van de heer

Download

- Stars (0)

50 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 01-01-2022 12:58

Share
DescriptionPreviewVersions
3.1 geloven vrede - gave van de heer.pdf

(NL) download bestand, voor wegwijs op de gezonde databank
(En) download file, for guidance on the healthy database
(Fr) télécharger le fichier, pour obtenir des conseils sur la base de données saine

De gave bewersteligen van gods voorzienigheid, hoe zijn deze samen samen te vatten in zeven punten of zeven steentjes en onze taak om de heer zijn glorie voor ons te aanvaarden door de cursus financieele boekrol in gezonde database

Op een mooie dag in de geschiedenis van Israël trad de figuur van Goliath naar voren. Hij was sterk, trots en onoverwinnelijk. Israël kon zich geen manier voorstellen om zulk een sterk strijder te verslaan; maar de Heer wel. Hij koos een jonge kerel, een herder, genaamd David. De Heer vertelde hem zeven stenen te verzamelen uit de rivier en daarmee de reus tegemoet te treden. Met groot vertrouwen in God ging David op hem af. Hij overwon en doodde Goliath.
De heer heeft jou gekozen, net als David, in al je kleinheid, gewoon zoals je bent. Hij raadde je aan zeven stenen in je tas te stoppen en daarmee het atheïsme rondom ons te bestrijden, de heidense mentaliteit die overal verspreid wordt en onoverwinnelijk lijkt. Noch de Kerk, noch wijzelf zijn bij machte om het materialisme op ons eentje te bestrijden met spaarreking giften
de cursus financieele boekrol in gezonde database samen met de heer met de zeven punten samen met de zeven steentjes
eerste zeven stenen

onze heer is gekomen om te vertellen dat het mogelijk is! Dit zijn Zijn zeven stenen: Gebed, Vasten, H. Mis, Bijbel biecht, goede gacve en eigen cursussen gezonde databank.
Met deze eenvoudige wapens overwinnen wij de wereld.
Eerste steen: GEBED

de heer en onze lieve vrouw dringt aan op het gebed. Wanneer ze verscheen op de Krizevac, weende Onze-Lieve-Vrouw omdat de Christenen niet langer bidden. Haar tranen zijn een medicijn voor jou: (dus droog uw tranen aan uw rozenkrans) ze vallen op je hart van steen en vormen het om. Onze-Lieve-Vrouw vertelt dat bidden, leven is zoals de Kerk leeft. De gave van de zeven stenen is ons niet gegeven als onbeduidende vorm van perfectie, maar werkelijk om ons geestelijk potentieel vermogen te ontwikkelen, om de zaden te helpen ontkiemen die op vruchtbare grond vallen. met de gave van het geloof: het wordt ontwikkeld wanneer het gezin samen bidt, als we leren leven met de Heer. Hij die weet hoe te beminnen, weet ook hoe te bidden. In vele gezinnen heerst er geen liefde meer doordat ze ook niet meer verbonden zijn in het gebed.
In de lente zien we de natuur zich omvormen en vernieuwen. Hij die bidt, wijzigt even snel. Wat is de betekenis van het gebed? Kijken we daarvoor naar de worden van St.-Augustinus:
”De mens leeft wanneer hij ademt. Het gebed is de adem voor de Christen.(klik hier)” De Christen die stopt met bidden, sterft. Het gebed is het eerste wapen in je knapzak. Begin toch meteen met bidden, zodat je tot bekering komt, jezelf verheft en anderen meetrekt. Allen moeten bidden: priesters, gezinnen,… Het gebed is een gave en één van de voornaamste wapens van de Kerk. De Kerk is geen gedachte of politieke partij; het is een familie die bidt, een familie die bemint. Ziedaar de reden waarom Onze-Lieve-Vrouw aandringt te bidden opdat de wereld zich zou bekeren. En de wil om met de kennis de wil te doen om liefdevol met deze 7 steentjes mee om te gaan
Tweede steen: VASTEN
De tweede gave, een volgende steen in je tas, is het vasten: van sigaretten, van televisie, van een kwade gedachte, van een slecht voornemen, of van eten. Vasten om deze cursussen op de website toont de heer je persoonlijke vermogen aan om te beminnen en bevestigt dat je belangrijk bent voor iedereen. Vasten is een medicijn en een offer. Door te vasten wordt je egoïsme verslagen. Hij die weet hoe te vasten, is bekwaam te luisteren naar zijn naaste, is beschikbaar voor anderen en weet hoe de hele wereld lief te hebben. Hij die vast heeft een reële kijk op zichzelf en de anderen en weet hoe zijn innerlijk rein te houden. Onze zwakheid vermag niets als je weet hoe te beminnen. Zelfs ons fysiek lijden is een gave, als we het maar offeren aan de Heer.
Derde steen: DE HEILIGE MIS
De Heilige Mis is de derde steen. Onze-Lieve-Vrouw berispte ons: ”Jullie weten niet hoe de H. Mis te beleven.” De Mis is geen eenvoudig ritueel. Het is een mysterie en een gave van de Heer. Het is een sacrament dat niet kan begrepen worden zonder nederigheid. Wij kunnen de Mis niet vieren als we niet nederig van hart zijn, als we niet het kleed van de trots afleggen. Het witte gewaad van de priester is een symbool van nederigheid en bevrijding van de zonde.
Tijdens de Mis vindt de Incarnatie plaats, de transsubstantiatie van brood en wijn, tevens een teken van transformatie: wij worden van de dood naar het leven gebracht. De Mis verandert de Christen, verandert de Kerk, omdat Christus in de Mis zich volledig offert aan de Kerk. De Mis is de oorsprong van de Kerk, het mystiek Lichaam. Het Misoffer maakt van de Kerk een heilige familie. Kun je aan onze vrouw vragen om te bidden voor de kerk tijdens consecratie In de Mis word je herboren als je je leven op het altaar legt als offer, net zoals Jezus deed. Wij zijn de druppel water die bij de wijn gevoegd wordt. De Kerk wordt verenigd met het Bloed van Jezus. Daarom moet je niet enkel luisteren naar de H. Mis, maar haar ook echt beleven. Zonder H. Mis zou er geen Kerk zijn, zonder H. Mis zou de Kerk verweesd zijn.
Vierde steen: DE BIJBEL
De Bijbel is de vierde steen voor de Christen van vandaag. Hij verlicht het pad dat in een dichte mist van ideologieën is gedompeld. Ik ben er zeker van dat je het zout weet te vinden in de keuken, de bloem en de suiker. Maar waar is de Bijbel in jullie huis? Wanneer lees je samen de Bijbel in je gezin? De Bijbel is niet zomaar één van de vele boeken. Het is de vlag van de Christen.
Ontroofd van de Bijbel is de Christen niet langer dezelfde persoon. De Bijbel is geboren in het hart van de Heer, het is Zijn Woord. Daarom moet hij in het gezin een eerste plaats innemen. Hij moet op een eervolle plaats gezet worden, een plaats die heilig wordt voor ons. Het moet de bron van ons gebed worden. De Bijbel verlicht de Christelijke weg temidden van vertwijfeling en van de conflictueuze ideologiën van vandaag.
Vijfde steen: DE BIECHT

De Biecht is de vijfde steen. Onze-Lieve-Vrouw vraagt ons maandelijks te biechten. Men zegt me dat op vele plaatsen in Italië en Zwitserland zelden nog gebiecht wordt. Dat stelt me diep teleur. De Italianen, zo kan ik met zekerheid stellen, staan klaar om de Kerk te vernieuwen, maar mogen de Biecht niet negeren.
De Biecht is niet het uitrafelen van iemands daden, noch een psychiatrische behandeling. Het is een sacrament en bron van vrede waarin je de Heer ontmoet. In de Biecht ontvang ik de vrede van de Heer, zodat ik haar kan verspreiden onder mijn naasten. Een trotse geest weet niet hoe te biechten; nederigheid daarentegen leidt tot Biecht en bekering.
Om goed te kunnen biechten moeten we onszelf voorbereiden met vasten en gebed. De goede houding is deze waarin men zich openstelt voor de Heer: ”Ik bied u mijn hart. Bekeer het voor mij en schenk het mij vernieuwd terug.” Dit is wat er gebeurt in het sacrament en mysterie van de Biecht.
Zesde punt: goede gave
Goede gave is de zesde punt. Waaruit bestaat voornamelijk de goede gave uit door het goede te doen zodat je beste vriend al die willen geloven geen onderscheid in maakt maar een overtuiging van uw geloof in de liefde word voor velen die zich geroepen voelen door de gave van de heer zich wagen aan de barmachtigheid van de heer er zijn 2 categorieën
• Lichamelijke barmachtigheid
• Geestelijke barmachtigheid

Zevende punt: De zeven gaven van de Heilige Geest
eigen cursussen gezonde database is zevende punt als we straks ons thuis voelen met de vrijheid van de heer zijn gaven niet meer slaaf te zijn en een schoon geschenk zijn van de heer zijn voorzienigheid.
Onze-Lieve-Vrouw geneest je hier. Gebed, Vasten, H. Mis, Bijbel en Biecht zijn de ware geneesmiddelen die ons de gezondheid schenken, die ons leiden door de Rode Zee naar de kust waar we vrede vinden.
het “6 puntje goede gave/ 7 puntje De zeven gaven van de Heilige Geest”
Zijn gaven die we voor de heer kunnen doen om meer in zijn liefde te begeven door
standvastigheid aan gods zijn liefde voor ons.
ONDERRICHTING – Volgens de christelijke tradities zijn er zeven gaven aan de werking van de Heilige Geest verbonden. Deze opvatting staat stevig in de Schrift gefundeerd. P. David Neuhaus, Patriarchaal Vicaris voor de Hebreeuws sprekende katholieken, geeft enige uitleg over deze gaven van de Geest waarvoor we de Heer bidden opdat Hij deze in ons zou opwekken.De catechismus van de katholieke Kerk leert ons: “de zeven gaven van de Heilige Geest zijn de wijsheid, het verstand, de raad, de sterkte, de wetenschap, de godsvrucht en de vreze Gods. Ze behoren in hun volheid toe aan Christus, de zoon van David. Zij brengen de deugden van hen die de gaven ontvangen tot volkomenheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om in alle bereidheid aan de goddelijke inspiratie te gehoorzamen.” (§1831).
De Bijbelse grondslag van deze lijst vinden we bij Jesaja terug (Jes 11, 1-3): “Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels. De geest van de Heer rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer? (Hij ademt ontzag voor de Heer).” In het Hebreeuws wordt de term “ontzag voor de Heer” tweemaal herhaald, maar in de latere Griekse (septuagint) en Latijnse (vulgaat) vertaling is er een onderscheid gemaakt tussen “godsvrucht” en de “vreze Gods”.
De christenen lezen in deze verzen een beschrijving van de Messias. De gaven van de Geest zijn in Hem perfect identificeerbaar. Deze gaven worden door het werk van de Geest ook aan elke christen aangeboden. Dit begint bij het doopsel, wordt versterkt bij het Vormsel en wordt bij elk Pinksterfeest in het bijzonder hernieuwd.
Deze zeven gaven kunnen als volgt worden onderscheiden:
Wijsheid: Het vermogen om de schepping als Gods werk te erkennen, in alles ons vertrouwen door onze cursussen in de heer god beinvloed ons om de wijsheid te verkrijgen dit zowel in ons leven als in de wijde wereld. Deze gave is belangrijk om Jezus’ Liefde te smaken en er mijn hoogste geluk in te vinden.om God in zowat alles terug te vinden, in het bijzonder in alles wat ons overkomt en in ieder die we ontmoeten.
Verstand: om die Liefde beter te begrijpen en het vermogen om te analyseren, om te redeneren, om problemen op te lossen en te beslissen om Christus in ons leven van elke dag na te volgen.
Raad: Het vermogen om te weten in bijzondere gevallen hoe ik mijn wederliefde moet betonen en het valse met liefde te onderscheiden, om eerder voor het goede dan voor het kwade te kiezen en daar ook naar te handelen.
Kracht: om edelmoedig te offeren, uit Liefde tot Hem Het vermogen om uw angsten te overwinnen, om te aanvaarden samen met Christus op pad te gaan, om aan de verleidingen te weerstaan en niet de massa te volgen daar waar deze zich vergist. Maar door samenspraak met god de sterkte te vinden in zijn evangelie
Wetenschap: om te zien hoe die Liefde zich tot alles uitstrekt en zo die Liefde in alles terug te vinden.
Godsvrucht: om innig en hartelijk met Jezus te kunnen omgaan
vreze des heren: om slechts één vrees te kennen: van Zijn Liefde gescheiden te worden. Amen.

(EN)
Believe peace – gift of the lord

Achieving the gift of God’s providence, how can these be summed up in seven points or seven stones and our task to accept the lord’s glory for us through the course financial scroll in healthy database

On a fine day in Israel’s history, the figure of Goliath emerged. He was strong, proud and invincible. Israel could imagine no way to defeat such a strong warrior; but the Lord does. He chose a young fellow, a shepherd, named David. The Lord told him to gather seven stones from the river and to meet the giant with them. With great confidence in God, David approached him. He overcame and killed Goliath.
The Lord has chosen you, like David, in all your littleness, just as you are. He advised you to pack seven stones in your bag and fight the atheism around us, the pagan mentality that is ubiquitous and seems invincible. Neither the Church nor we ourselves are able to fight materialism on our own with savings accounts
the course financial scroll in healthy database together with the lord with the seven points together with the seven stones
first seven stones

our lord has come to tell that it is possible! These are His seven stones: Prayer, Fasting, Mass, Bible Confession, Good Gifts and Own Courses Healthy Database.
With these simple weapons we conquer the world.
Foundation Stone: PRAYER

the lord and our lady insists on prayer. When she appeared on the Krizevac, Our Lady wept because the Christians no longer pray. Her tears are medicine for you: (so dry your tears on your rosary) they fall on your heart of stone and transform it. Our Lady tells that prayer is life as the Church lives. The gift of the seven stones is not given to us as an insignificant form of perfection, but really to develop our spiritual potential, to help germinate the seeds that fall on fertile ground. with the gift of faith: it is developed when the family prays together, when we learn to live with the Lord. He who knows how to love also knows how to pray. In many families there is no love anymore because they are no longer connected in prayer.
In the spring we see nature transforming and renewing. He who prays changes just as quickly. What is the meaning of the prayer? Let’s look at the words of St. Augustine:
”Man lives when he breathes. Prayer is the breath for the Christian. (click here)” The Christian who stops praying, dies. Prayer is the first weapon in your knapsack. Start praying right away, so that you will be converted, lift yourself up and draw others along. All must pray: priests, families,… Prayer is a gift and one of the Church’s main weapons. The Church is not a thought or a political party; it is a family that prays, a family that loves. This is the reason why Our Lady urges us to pray for the conversion of the world. And the will to do the will with the knowledge to deal with these 7 stones with love
Second Stone: FAST
The second gift, another stone in your bag, is fasting: from cigarettes, from television, from an evil thought, from a bad intention, or from food. Fasting through these courses on the website shows the lord your personal ability to love and affirms that you are important to all. Fasting is a medicine and a sacrifice. Fasting defeats your selfishness. He who knows how to fast, is able to listen to his neighbor, is available to others, and knows how to love the whole world. He who fasts has a real view of himself and the others and knows how to keep his inner self clean. Our weakness can do nothing if you know how to love. Even our physical suffering is a gift, if only we offer it to the Lord.
Third Stone: HOLY MASS
The Holy Mass is the third stone. Our Lady rebuked us: ”You do not know how to live Mass.” The Mass is not a simple ritual. It is a mystery and a gift from the Lord. It is a sacrament that cannot be understood without humility. We cannot celebrate Mass if we are not humble of heart, if we do not take off the robes of pride. The white robe of the priest is a symbol of humility and deliverance from sin.
During the Mass, the Incarnation takes place, the transubstantiation of bread and wine, also a sign of transformation: we are brought from death to life. The Mass changes the Christian, changes the Church, because in the Mass Christ offers himself completely to the Church. The Mass is the origin of the Church, the mystical Body. The Sacrifice of the Mass makes the Church a holy family. Can you ask our wife to pray for the church during consecration. In Mass, you are reborn when you lay your life on the altar as a sacrifice, just like Jesus did. We are the drop of water that is added to the wine. The Church is united with the Blood of Jesus. That is why you should not only listen to Mass, but also really experience it. Without Holy Mass there would be no Church, without Holy Mass the Church would be orphaned.
Fourth Stone: THE BIBLE
The Bible is the fourth stone for the Christian today. He illuminates the path that is shrouded in a thick fog of ideologies. I’m sure you know where to find the salt in the kitchen, the flour and the sugar. But where is the Bible in your home? When do you read the Bible together in your family? The Bible is not just one of many books. It’s the flag of the Christian.
Deprived of the Bible, the Christian is no longer the same person. The Bible is born in the heart of the Lord, it is His Word. Therefore, in the family, he should take first place. He must be placed in an honorable place, a place that becomes holy to us. It must become the source of our prayer. The Bible illuminates the Christian way in the midst of despair and of today’s conflicting ideologies.
Fifth Stone: THE Confession

Confession is the fifth stone. Our Lady asks us to confess every month. I am told that in many places in Italy and Switzerland, confession is seldom practiced. That really disappoints me. The Italians, I can say with certainty, are ready to renew the Church, but must not ignore Confession.
Confession is not the unraveling of one’s actions, nor is it a psychiatric treatment. It is a sacrament and source of peace in which you meet the Lord. In Confession I receive the peace from the Lord so that I can spread it among my neighbors. A proud spirit knows not how to confess; humility, on the other hand, leads to Confession and repentance.
In order to confess properly, we must prepare ourselves with fasting and prayer. The right attitude is one in which one opens oneself to the Lord: ”I offer you my heart. Repent it for me and give it back to me renewed.” This is what happens in the sacrament and mystery of Confession.
Sixth point: good gift
Good gift is the sixth point. What mainly consists of the good gift of doing good so that your best friend makes no distinction to all who will believe, but a conviction of your faith in love becomes for many who feel called by the gift of the Lord to venture to the mercy of the lord there are 2 categories
• physical bar power
• Spiritual Mercy

Seventh Point: The Seven Gifts of the Holy Spirit
own courses healthy database is seventh point if we feel at home with the freedom of the lord’s gifts to no longer be slaves and are a beautiful gift from the lord’s providence.
Our Lady heals you here. Prayer, Fasting, Mass, Bible and Confession are the true medicines that give us health, that lead us through the Red Sea to the coast where we find peace.
the ”6 point good gift/ 7 point The seven gifts of the Holy Ghost”
His gifts that we can do for the lord to move more into his love by
steadfastness to God his love for us.
TEACHING – According to Christian traditions, there are seven gifts to the action of the Holy Spirit. This view is firmly grounded in Scripture. P. David Neuhaus, Patriarchal Vicar for Hebrew-speaking Catholics, gives some explanation of these gifts of the Spirit for which we pray to the Lord that He might awaken them in us. The catechism of the Catholic Church teaches us: ”The seven gifts of the Holy Spirit are wisdom, reason, counsel, strength, science, godliness, and the fear of God. They belong in their fullness to Christ, the son of David. They bring the virtues of those who receive the gifts to perfection. They make believers docile to obey divine inspiration in all willingness.” (§1831).
The biblical basis of this list can be found in Isaiah (Isa 11, 1-3): ”A branch sprouts from the stump of Jesse, a twig blossoms from its roots. The spirit of the Lord rests upon him, a spirit of wisdom and insight, a spirit of policy and strength, a spirit of knowledge and awe of the Lord? (He breathes awe of the Lord).” In Hebrew, the term ”awe of the Lord” is repeated twice, but in the later Greek (septuagint) and Latin (vulgate) translation, a distinction is made between ”godliness” and the ”fear of God.”
The Christians read in these verses a description of the Messiah. The gifts of the Spirit are perfectly identifiable in Him. These gifts are also offered to every Christian through the work of the Spirit. This starts with baptism, is reinforced at Confirmation and is renewed in particular at each Pentecost festival.
These seven gifts can be distinguished as follows
: Wisdom: The ability to recognize creation as God’s work, in everything our trust through our courses in the lord god influences us to obtain the wisdom this both in our lives and in the wide world. This gift is important to taste Jesus’ Love and to find my highest happiness in it. to find God in just about everything, especially in everything that happens to us and in everyone we meet.
Mind: to better understand that Love and theability to analyze, to reason, to solve problems and to decide to imitate Christ in our everyday lives.
Counsel: The ability to know in special cases how to show my love again and to distinguish the false with love, to choose good rather than evil and to act accordingly.
Strength: to sacrifice generously, out of Love for Him The ability to overcome your fears, to accept to go out with Christ, to resist temptations and not to follow the masses where they are mistaken. But by consulting with god to find the strength in his gospel
Science: to see how that Love extends to everything and thus to find that Love in everything.
Godliness: to be able to deal deeply and warmly with Jesus,
fear the lord: to know only one fear: to be separated from His Love. Amen.

(Fr)

Croire à la paix – don du seigneur

Atteindre le don de la providence de Dieu, comment cela peut-il se résumer en sept points ou sept pierres et notre tâche d’accepter la gloire du seigneur pour nous à travers le défilement financier du cours dans une base de données saine

Par un beau jour de l’histoire d’Israël, la figure de Goliath est apparue. Il était fort, fier et invincible. Israël ne pouvait imaginer aucun moyen de vaincre un guerrier aussi fort ; mais le Seigneur le fait. Il choisit un jeune homme, un berger, nommé David. Le Seigneur lui dit de ramasser sept pierres de la rivière et de rencontrer le géant avec elles. Avec une grande confiance en Dieu, David s’approcha de lui. Il a vaincu et tué Goliath.
Le Seigneur t’a choisi, comme David, dans toute ta petitesse, tel que tu es. Il vous a conseillé de mettre sept pierres dans votre sac et de combattre l’athéisme qui nous entoure, la mentalité païenne qui est omniprésente et semble invincible. Ni l’Église ni nous-mêmes ne pouvons lutter seuls contre le matérialisme avec des comptes d’épargne
le défilement financier du cours dans une base de données saine avec le seigneur avec les sept points et les sept pierres
sept premières pierres

notre seigneur est venu dire que c’est possible ! Ce sont Ses sept pierres : Prière, Jeûne, Messe, Confession biblique, Bons cadeaux et Base de données de cours en bonne santé.
Avec ces armes simples, nous conquérons le monde.
Pierre de fondation : PRIERE

le seigneur et notre dame insiste sur la prière. Lorsqu’elle est apparue sur le Krizevac, Notre-Dame a pleuré parce que les chrétiens ne prient plus. Ses larmes sont un remède pour vous : (alors séchez vos larmes sur votre chapelet) elles tombent sur votre cœur de pierre et le transforment. Notre-Dame dit que la prière est la vie comme vit l’Église. Le don des sept pierres ne nous est pas donné comme une forme insignifiante de perfection, mais vraiment pour développer notre potentiel spirituel, pour aider à faire germer les graines qui tombent sur un sol fertile. avec le don de la foi : il se développe lorsque la famille prie ensemble, lorsque nous apprenons à vivre avec le Seigneur. Celui qui sait aimer sait aussi prier. Dans de nombreuses familles, il n’y a plus d’amour parce qu’elles ne sont plus connectées dans la prière.
Au printemps, nous voyons la nature se transformer et se renouveler. Celui qui prie change tout aussi vite. Quel est le sens de la prière ? Regardons les paroles de saint Augustin :
”L’homme vit quand il respire. La prière est le souffle du chrétien. (cliquez ici)” Le chrétien qui arrête de prier meurt. La prière est la première arme de votre sac à dos. Commencez à prier tout de suite pour vous convertir, vous élever et entraîner les autres. Tous doivent prier : prêtres, familles,… La prière est un don et une des armes principales de l’Église. L’Église n’est pas une pensée ou un parti politique ; c’est une famille qui prie, une famille qui aime. C’est la raison pour laquelle Notre-Dame nous exhorte à prier pour la conversion du monde. Et la volonté de faire la volonté avec la connaissance de traiter ces 7 pierres avec amour
Deuxième pierre : RAPIDE
Le deuxième cadeau, une autre pierre dans votre sac, c’est le jeûne : de la cigarette, de la télévision, d’une mauvaise pensée, d’une mauvaise intention ou de la nourriture. Le jeûne à travers ces cours sur le site Web montre au seigneur votre capacité personnelle à aimer et affirme que vous êtes important pour tous. Le jeûne est un médicament et un sacrifice. Le jeûne bat votre égoïsme. Celui qui sait jeûner, est capable d’écouter son prochain, est disponible pour les autres, et sait aimer le monde entier. Celui qui jeûne a une vraie vision de lui-même et des autres et sait garder son intérieur propre. Notre faiblesse ne peut rien si vous savez aimer. Même notre souffrance physique est un don, si seulement nous l’offrons au Seigneur.
Troisième Pierre : SAINTE MESSE
La Sainte Messe est la troisième pierre. Notre-Dame nous a réprimandés : « Vous ne savez pas vivre la messe. La messe n’est pas un simple rituel. C’est un mystère et un don du Seigneur. C’est un sacrement qui ne peut être compris sans humilité. Nous ne pouvons pas célébrer la messe si nous ne sommes pas humbles de cœur, si nous ne retirons pas les robes de l’orgueil. La robe blanche du prêtre est un symbole d’humilité et de délivrance du péché.
Au cours de la messe a lieu l’Incarnation, la transsubstantiation du pain et du vin, signe aussi de transformation : nous passons de la mort à la vie. La Messe change le chrétien, change l’Église, car dans la Messe le Christ s’offre complètement à l’Église. La Messe est à l’origine de l’Église, le Corps mystique. Le sacrifice de la messe fait de l’Église une sainte famille. Pouvez-vous demander à notre femme de prier pour l’église pendant la consécration. Dans la messe, vous renaît lorsque vous déposez votre vie sur l’autel en sacrifice, tout comme Jésus l’a fait. Nous sommes la goutte d’eau qui s’ajoute au vin. L’Église est unie au Sang de Jésus. C’est pourquoi vous ne devez pas seulement écouter la messe, mais aussi en faire l’expérience. Sans la Sainte Messe il n’y aurait pas d’Église, sans la Sainte Messe l’Église serait orpheline.
Quatrième Pierre : LA BIBLE
La Bible est la quatrième pierre du chrétien aujourd’hui. Il éclaire le chemin qui est enveloppé d’un épais brouillard d’idéologies. Je suis sûr que vous savez où trouver le sel dans la cuisine, la farine et le sucre. Mais où est la Bible chez vous ? Quand lisez-vous la Bible ensemble dans votre famille ? La Bible n’est pas qu’un livre parmi tant d’autres. C’est le drapeau du chrétien.
Privé de la Bible, le chrétien n’est plus la même personne. La Bible naît dans le cœur du Seigneur, c’est Sa Parole. Par conséquent, dans la famille, il devrait prendre la première place. Il doit être placé dans un lieu honorable, un lieu qui devient saint pour nous. Elle doit devenir la source de notre prière. La Bible éclaire la voie chrétienne au milieu du désespoir et des idéologies conflictuelles d’aujourd’hui.
Cinquième pierre : LA confession

La confession est la cinquième pierre. Notre-Dame nous demande de nous confesser chaque mois. On me dit que dans de nombreux endroits en Italie et en Suisse, la confession est rarement pratiquée. Cela me déçoit vraiment. Les Italiens, je peux le dire avec certitude, sont prêts à renouveler l’Église, mais ne doivent pas ignorer la Confession.
La confession n’est pas le dénouement de ses actes, ni un traitement psychiatrique. C’est un sacrement et une source de paix où vous rencontrez le Seigneur. Dans la confession, je reçois la paix du Seigneur pour pouvoir la répandre parmi mes voisins. Un esprit orgueilleux ne sait pas avouer ; l’humilité, d’autre part, conduit à la confession et au repentir.
Pour bien nous confesser, nous devons nous préparer par le jeûne et la prière. La bonne attitude est celle dans laquelle on s’ouvre au Seigneur : « Je vous offre mon cœur. Repentez-le pour moi et rendez-le-moi renouvelé. C’est ce qui se passe dans le sacrement et le mystère de la confession.
Sixième point : bon cadeau
Bon cadeau est le sixième point. Ce qui consiste principalement en le bon don de faire le bien afin que votre meilleur ami ne fasse aucune distinction à tous ceux qui croiront, mais une conviction de votre foi en l’amour devient pour beaucoup de ceux qui se sentent appelés par le don du Seigneur à s’aventurer à la miséricorde de le seigneur il y a 2 catégories
• puissance de la barre physique
• Miséricorde spirituelle

Septième point : Les sept dons du Saint-Esprit
La base de données saine des cours est le septième point si nous nous sentons bientôt chez nous avec la liberté des dons du seigneur de ne plus être esclave et d’être un beau cadeau de la providence du seigneur.
Notre Dame vous guérit ici. La prière, le jeûne, la messe, la Bible et la confession sont les vrais médicaments qui nous donnent la santé, qui nous conduisent à travers la mer Rouge jusqu’à la côte où nous trouvons la paix.
le « bon cadeau en 6 points / 7 points Les sept dons du Saint-Esprit »
Ses dons que nous pouvons faire pour que le Seigneur s’enfonce davantage dans son amour en
la fermeté envers Dieu son amour pour nous.
ENSEIGNEMENT – Selon les traditions chrétiennes, il y a sept dons à l’action du Saint-Esprit. Ce point de vue est fermement ancré dans les Écritures. P. David Neuhaus, vicaire patriarcal pour les catholiques de langue hébraïque, donne quelques explications sur ces dons de l’Esprit pour lesquels nous prions le Seigneur afin qu’il les éveille en nous. Le catéchisme de l’Église catholique nous enseigne : « Les sept dons de l’Esprit Saint sont la sagesse, la raison, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ils appartiennent dans leur plénitude au Christ, le fils de David. Ils apportent les vertus de ceux qui reçoivent les dons à la perfection. Ils rendent les croyants dociles pour obéir à l’inspiration divine en toute volonté. » (§1831).
La base biblique de cette liste se trouve dans Ésaïe (Ésaïe 11, 1-3) : « Une branche germe de la souche de Jessé, une brindille fleurit de ses racines. L’esprit du Seigneur repose sur lui, un esprit de sagesse et de perspicacité, un esprit de politique et de force, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur ? (Il respire la crainte du Seigneur). » En hébreu, le terme « crainte du Seigneur » est répété deux fois, mais dans la traduction grecque ultérieure (septante) et latine (vulgate), une distinction est faite entre « piété » et « crainte de Dieu ».
Les chrétiens lisent dans ces versets une description du Messie. Les dons de l’Esprit sont parfaitement identifiables en Lui. Ces dons sont également offerts à chaque chrétien par l’œuvre de l’Esprit. Cela commence par le baptême, est renforcé à la Confirmation et se renouvelle en particulier à chaque fête de Pentecôte.
Ces sept dons peuvent être distingués comme suit :
Sagesse: La capacité de reconnaître la création comme l’œuvre de Dieu, en tout notre confiance à travers nos cours dans le seigneur dieu nous influence à obtenir la sagesse à la fois dans nos vies et dans le monde entier. Ce don est important pour goûter l’Amour de Jésus et y trouver mon plus grand bonheur. de trouver Dieu dans à peu près tout, en particulier dans tout ce qui nous arrive et dans tous ceux que nous rencontrons.
Esprit : mieux comprendre cet Amour et la capacité d’analyser, de raisonner, de résoudre des problèmes et de décider d’imiter le Christ dans notre vie quotidienne.
Conseil: La capacité de savoir dans des cas particuliers comment montrer à nouveau mon amour et distinguer le faux par l’amour, choisir le bien plutôt que le mal et agir en conséquence.
Force : sacrifier généreusement, par amour pour Lui La capacité de surmonter vos peurs, d’accepter de sortir avec le Christ, de résister aux tentations et de ne pas suivre les masses là où elles se trompent. Mais en consultant Dieu pour trouver la force dans son évangile
Science : voir comment cet Amour s’étend à tout et ainsi trouver cet Amour en tout.
La piété : pour pouvoir traiter profondément et chaleureusement avec Jésus,
craignez le Seigneur : ne connaître qu’une seule crainte : être séparé de son Amour. Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.