nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

gebedsboekje tot aanbidding

Download

- Stars (0)

3 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 25-11-2021 4:07

Share
DescriptionPreviewVersions
2021-Gebedsboekje-Komt-laat-ons-Hem-aanbidden (3talen).pdf

Verloop van de Aanbidding pagina
Komt laat ons Hem aanbidden P: 1
Jezus zei: ’Ik heb dorst’ P: 3
Jezus is hier + kijk naar Hem + spreek met Hem P: 4
Hier is mijn hart Heer P: 5
Het is goed hier te zijn, Heer P: 6
Kom heilige Geest P: 7
Gebed om de vervulling van de H. Geest P: 8
Zing een loflied voor de Heer P: 9
Diepe stilte in ons hart P: 10
Andere gebeden P:11 – 12
Bijlage met gebeden
Bidden tot de Heer P: 13
Gebed om bescherming, de wapenrusting Gods P: 14
De bescherming van de Allerhoogste (psalm 91) P: 15
Gebed om bescherming, bekering en bevrijding P: 16- 17
Heilige Aartsengel Michaël + toewijding P: 18
Gebed tot de Engelbewaarder + toewijding aan St. Jozef P: 19
Gebed voor ons huisgezin + de tien geboden P: 20
Akte van geloof, hoop, liefde en berouw P: 21
Angelus P: 22
Gebed van overgave P: 23
Jezus spreekt tot Josepha Menendez P: 24- 25
Gebed tot de vijf wonden van Jezus P: 26
Nada Te turbe + gebed van Pater Slavko P: 27
Jezus spreekt tot zuster Faustina P: 28
Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid P: 29
Gebed voor de stervenden P: 30
Geloofsbelijdenis +
Gebed van zuster Faustina tot de Hemelse Vader P: 31
Onze vader en wees gegroet P: 32
Bidden van de rozenkrans P: 33 – 34
Toewijding aan het H.Hart van Jezus P: 35
Kleine gebedjes tot Jezus P: 36
Toewijding aan Maria P: 37
Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria P: 38
Gebedjes tot Maria P: 39
Memorare tot Moeder Maria P: 40

Jezus zei: ’Ik heb dorst.’
(Joh 19, 28)

Jezus zei: ”Ik ben de Goede Herder. De goede Herder geeft Zijn leven voor zijn schapen”
”Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. ”
”Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.”

(Joh. 10, 1-21)
Jezus is hier…
 Wees je ervan bewust dat Jezus hier WERKELIJK aanwezig is!
Hij is de Zoon van de Levende God en is hier tegenwoordig in het Heilig Sacrament, in een klein stukje brood.

Jezus sprak tot hen: ’Ik ben het Brood des Levens: wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.’ (Joh 6, 35)

stilte…

Kijk naar Hem… spreek met Hem…

 Kijk naar Hem. Hij is je Koning, je Bruidegom, de Schepper,
de Goede Herder, de Weg, de Waarheid, het Leven, …
Hij bemint jou door en door, Hij kent jou door en door…
Hij weet wat er in je hart leeft! Zeg het Hem! Spreek met Hem!

Heer Jezus,
dit is mijn verdriet:…
dit zijn mijn zorgen:…. (verleden, heden, toekomst)
dit is mijn vreugde:….
deze zijn mijn angsten:….
deze herinneringen doen me pijn: ….
dit zijn mijn verlangens:….
hier zie ik geen oplossing: ….
voor deze mensen wil ik bidden: ….

Ik geef dit alles nu aan U!
Doe ermee wat Gij goedvindt! Mijn zaak ligt in Uw handen.

stilte…
Hier is mijn hart Heer…

 Heer, voor U kniel ik neer. Ik erken dat ik zwak ben en klein.
Ik erken ook dat ik gezondigd heb, tegen U en tegen mijn naasten. Neem mij aan Heer, en was mij weer schoon.

Uit psalm 51

God, ontferm U over mij in Uw barmhartigheid
delg mijn zondigheid in Uw erbarmen
Was mijn schuld volkomen van mij af
reinig mij van al mijn zonden
Ik erken dat ik misdreven heb
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen
Jegens U alleen heb ik gezondigd
wat U tegenstaat, heb ik gedaan
Ach, met schuld belast, werd ik geboren
schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving
Maar Gij hebt behagen in oprechtheid
Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien

Sprenkel mij met hysop dat ik rein word
was mij dat ik witter word dan sneeuw
Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken
Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed
Wend uw ogen af van mijn gebreken
scheld mij al mijn schulden kwijt
Schep in mij een zuiver hart mijn God
Geef mij weer een vastberaden geest
Wil mij niet verstoten van Uw aanschijn
neem Uw heilige Geest niet van mij weg
Geef mij weer de weelde van Uw zegen
maak mij sterk in edelmoedigheid

Heer maak Gij mijn lippen los
dat mijn mond Uw lof kan zingen
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af

Het is goed hier te zijn, Heer…

 Dank nu de Heer omdat Hij naar jou luistert,
omdat je bij Hem mag zijn.

Zoals Petrus op de berg Tabor zegt tot de Heer, zo kunnen ook wij tot Hem zeggen:
”Meester, het is goed dat wij hier zijn.” (Lc. 9,33)

stilte…

U ontmoeten Heer,
is niet het resultaat van een redenering,
maar de glans van Uw aanwezigheid
die in mij oplicht
en heel mijn wezen overspant:
onmiddellijke Aanwezigheid,
stille Aanwezigheid,
omvormende Aanwezigheid.

Maak ik het heel stil in mezelf,
dan voel ik leven in mij
voel ik mijn ”zijn” in mezelf
en doorheen dit bewustzijn
ontmoet ik U, mijn Heer en mijn God.

Heer, ik zou U de genade willen vragen
tot U te kunnen bidden, langdurig en innig.
Daarvoor sta ik hier opdat Uw blik op mij ruste.
Ik ben gewoon hier opdat Uw Geest in mij bidde.
Ik wil me stil houden voor U
zonder woorden, eenvoudig voor U staan
onder Uw blik.
(uit het heiligdom van Tancrémont)
Kom Heilige Geest…

 Bid nu tot de H. Geest…
Maria, bruid van de Heilige Geest, gij werd door de H. Geest overschaduwd! Spreek voor ons ten beste, opdat ook wij de H. Geest aantrekken! Zo kunnen we de Vader verheerlijken, in de Zoon.
Maria, ik berg mij in Uw Onbevlekt Hart, mijn kleine cel, dààr wil ik samen met U, de Heer aanbidden…

stilte…

Kom Heilige Geest en ontsteek in mijn hart het vuur van de Goddelijke Liefde.
Kom, Heilige Geest en geef mij het zevenvoudige geschenk van Uw heilige gaven:
Wijsheid om Jezus’ Liefde te smaken en er mijn hoogste geluk in te vinden.
Verstand om die Liefde beter te begrijpen
Wetenschap om te zien hoe die Liefde zich tot alles uitstrekt en zo die Liefde in alles terug te vinden.
Raad om te weten in bijzondere gevallen hoe ik mijn wederliefde moet betonen
Godsvrucht om innig en hartelijk met Jezus te kunnen omgaan
Sterkte om edelmoedig te offeren, uit Liefde tot Hem
Vreze des Heren om slechts één vrees te kennen: van Zijn Liefde gescheiden te worden. Amen.

Gebed om de vervulling van de H. Geest…

Jezus, ik weet dat ik van U ben en dat Gij voor immer van mij zijt.
Ik zeg U dank, omdat Gij mij Uw Heilige Geest gegeven hebt bij mijn doopsel en vormsel,
om samen met U een nieuw leven te kunnen leiden.
Vernieuw Uw Geest in mij.
Vervul mij steeds meer met Uw Geest,
maak mij volkomen nieuw door de volheid van Uw H. Geest,
zodat ik nieuwe inzichten ontvang in de H. Schrift,
nieuwe smaak en volharding in het gebed.

Geef mij U te vinden bij het ontvangen van de sacramenten,
lief te hebben zoals Gij liefhebt,
vergiffenis te schenken zoals Gij vergiffenis schenkt,
ten beste te spreken zoals Gij ten beste spreekt.

Geef mij getuige te zijn
zoals Gij getuige waart van de Waarheid,
de gaven te gebruiken waarmee Gij mij ruim begunstigt
voor het welzijn van Uw volk.
Moge ik de vrede en de vreugde smaken die Gij ons hebt beloofd.
Vervul mij met Uw Geest, Heer,
want mijn diepste verlangen is mij te laten vernieuwen
en alles aan te nemen wat Gij mij wilt geven.
Amen.

C. Aldunate, s
Zing een loflied voor de Heer…

 Verheerlijk God, Vader – Zoon – H. Geest, met innerlijke lofzangen!

Kom, aanbid Hem, alle volken
Kom en loof Hem, gij zijn dienaars
Zegen Jezus, onze Heiland
Hij is kostbaar, vorst van glorie
Laat ons allen, Hem aanbidden
en Hem danken voor Zijn liefde
Loof de Redder, Christus Jezus
De Verlosser, zij geprezen.
Alleluia… alleluia…

Lof zij U goede God
Lof zij U, Gij zijt mijn kracht
Lof zij U, goede God. Alleluia.
Een lied van vreugde voor de Heer
Bezingt zijn goedheid telkens weer
Want Hij genees en maakt ons vrij
Alleluia…
Ja dank U voor uw Heil’ge Geest
uw liefde die ons hart geneest
En die ons leven zuiver maakt
Alleluia…
Hart van de Heer vol liefd’ en kracht
vervul ons met Uw Heil’ge Geest
opdat ons hart van liefde brandt
En steeds meer op het Uwe lijkt. Vader, ik aanbid U
’k Leg mijn leven voor U
o ik bemin U…
Jezus… Heilige Geest… Drie-Ene God…

 Gij zijt de Heilige, de Allerhoogste… zonder U, kunnen wij niets…


Diepe stilte in ons hart…

 Komen we nu in een DIEPE STILTE…
Ik in U en Gij in mij… meer niet…
Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt
geen enkel geluid is te horen
Toch klinkt over heel de aarde hun roep
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld…
psalm 19A

”In het stille gebed is de mens volkomen mens.”
”De stilte is de grootste vrijheid van de mens.”
”De grote dingen van het menselijk bestaan, beleven we in stilte, onder de blik van God.”
(Kard. Robert Sarah)

Andere gebeden…
 In bijlage staan nog gebeden naar wens…

 Maar probeer nu niet tè veel te lezen…
Vertoef bij Jezus. Alles is gezegd, gevraagd. Je hebt gedankt en geprezen… Nu mag het heel stil zijn.
Adem diep. Hij is onze Levensadem!
Je mag bij Hem zijn zoals je bent.

 Als je toch iets leest, blijf dan stilstaan bij wat je raakt in je hart. Herhaal het enkele keren, tot je weer stil wordt…

 Maria en al de heiligen zijn hier nu ook aanwezig om met jou te bidden…

Gebedje dat de kinderen in Fatima leerden van de engel

“Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U en
ik bemin U.
Ik vraag U vergiffenis voor hen die niet geloven,
U niet aanbidden, niet op U hopen en U niet beminnen.”

En nu, vooruit!

Lieve Jezus,
Help me Uw wondere geur te verspreiden waar ik ook ga.
Verlicht mijn ziel met Uw Geest en Leven.
Doordring en bezit mijn gehele wezen
zozeer dat mijn leven alleen een uitstraling mag zijn
van het Uwe.
Schijn door mij heen en wees zo in mij
dat elke ziel met wie ik in aanraking kom,
Uw aanwezigheid in mijn ziel mag voelen.
Laat hen opzien en niet langer mij zien, maar alleen Jezus!
Blijf bij me en dan zal ik beginnen te stralen zoals U straalt,
zo te stralen dat ik een licht zal zijn voor anderen.
Het licht, o Jezus, zal helemaal van U zijn;
Niets ervan zal van Mij zijn. Het zal U zijn,
stralend naar anderen door mij heen.
Laat mij U prijzen op de wijze waar U het meest van houdt,
door te schijnen op degenen rondom mij.
Laat mij U verkondigen zonder te preken,
niet door woorden, maar door mijn voorbeeld,
door de aangrijpende kracht,
de hartelijke invloed van wat ik doe,
de duidelijke volheid van de liefde
die mijn hart voor U draagt.
Amen.

gebed van Kardinaal John Henry Newman
elke dag gebeden door H.Moeder Teresa

Bijlage met gebeden

Gebed om bescherming – de wapenrusting Gods

God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!

Ik neem de hele wapenrusting Gods om stand te houden. Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten van de duivel. Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op de mensen; maar de Allerhoogste God is mijn helper.

Ik omgord mij met de waarheid, ontmasker al satans leugens, en wandel in openheid.

Mijn hart bescherm ik met het pantser van gerechtigheid. Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God.

Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede (DOOR GWENOVITCH) met God te brengen. Hierbij is mijn geloof het schild, dat alle brandende pijlen van satan dooft.

Mijn gedachten bescherm ik met de helm van hoop op redding, want ik weet welke gedachten God over mij koestert: gedachten van vrede, om mij een hoopvolle toekomst te geven.

Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is mijn wapen. Daarmee overwin ik alle bolwerken en alle tegenstand tegen Gods waarheid. Daarbij bid ik voortdurend in de Geest, ook voor alle gelovigen.

In Hem ben ik meer dan overwinnaar!
en gwenovitch houdt van u

Amen.

De bescherming van de Allerhoogste (psalm 91)

Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont, hij zegt tot de Heer: “mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw”.

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers, behoedt u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder Zijn wieken vindt gij, een toevlucht, Zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, geen pijl bij klaarlichte dag, geen ziekte die sluipt in de duisternis, geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u duizend neer, tienduizend man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen;
ge zult de straf van de zondaars zien.
bekommer niet wat er rond u gebeurt.
De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht.
Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.

Hij heeft zijn Engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
Zij zullen u op hun handen dragen, geen steen zal uw voeten kwetsen. Ge kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren.

Wie op Mij rekent zal Ik verlossen, beschermen zal Ik wie Mij erkent. Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken, zijn levensdagen zal Ik vervullen, Mijn zegen zal hij ervaren.
als goede broeder, (zuster)

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Gebed om bescherming , bekering en bevrijding

Vader in de hemel,
voor alles wat ik van U mocht ontvangen,
Wil ik U loven en danken.

Laat het kostbaar Bloed van Uw Zoon Jezus Christus over mij komen en mij beschermen.

Wil mij meer en meer vervullen met Uw H. Geest en Zijn gaven, met nederigheid, met geloof, hoop en vertrouwen,
met liefde en wijsheid.
Met de gave van onderscheiding en van geestelijke begeleiding.

Leg in mijn hart het verlangen naar gebed.
En maak mij open voor elke gave die Gij mij wil schenken.
met uw herder gwenovitch hier op de site.

Ik schenk vergiffenis, Vader, aan iedereen en ik vraag U om vergeving van mijn eigen zonden en tekortkomingen.

Dat door het kostbaarst Bloed van Uw Zoon Jezus, ik geheel en al mag worden: gereinigd, vernieuwd en beschermd; mijn lichaam en mijn verstand, mijn hart en mijn wil, mijn ziel en mijn geest, mijn geheugen en mijn gevoelens, mijn gedrag en wat er in mij is aan waarden.

Genees mijn negatieve gevoelens, Vader.
Genees iedere wonde van mijn hart en van mijn geest.
Wil door “het zwaard van Uw Heilige Geest” (Ef.617 / Heb 4.12)
verbreken en vernietigen: al het negatieve dat in mij is vanuit het voorgeslacht, of dat iemand op mij heeft overgedragen als gwenovitch, of dat te wijten is aan verslaving. Zowel als dit gebeurd is in het verleden, of als het nu gebeurt, of in de toekomst zal gebeuren, of als ik er weet van heb of niet.

In naam van Jezus Christus
door Zijn macht, Zijn bloed, Zijn kruis, Zijn gezag en Zijn barmhartigheid, en door de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, bind en verbreek ik binnenin mij of buiten mij, de macht en de kracht van iedere boze geest afzonderlijk, en van alle boze geesten tezamen, die mij (en naam persoon) proberen te schaden en kwaad te doen.

En in dezelfde naam van Jezus en Maria, beveel ik deze boze geesten en hun trawanten mij (en naam persoon) op een vredige en rustige manier te verlaten, en onmiddellijk en direct naar de voet van het kruis te gaan, en nooit meer terug te zullen komen om mij (ons) kwaad te doen.

Jezus,
herstel wat deze boze geesten in mij en in mijn leven hebben aangericht.

Heilige Geest, vul de leemten, die nu, na mijn gebed, in mij ontstaan zijn, tot overvloedens toe, met Uw liefde.

Kom, Heilige Geest,
kom op de machtige voorspraak van het Onbevlekte Hart van Maria, Uw welbeminde bruid.

Liefste Moeder Maria, Heilige Michaël, Rafael en Gabriel, Heilige Engelbewaarder (Heilige N.N):
bid voor ons.

Amen.

(naar Father Bob Hilz)
Heilige Aartsengel Michaël

Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de
listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig, en gij, vorst van de hemelse legerscharen: drijf satan, en alle andere boze geesten, die tot het verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de Goddelijke kracht in de hel terug! Amen.

Toewijding aan de H. Michaël
Heilige Aartsengel Michaël, ik (gwenovitch) wijd me gans aan U toe. Ik stel mij, mijzelf, mijn familie en alles wat me toebehoort, onder Uw machtige bescherming. Wil gestadig de Goddelijke liefde in mijn hart doen toenemen. Gedenk o Engel Gods, dat ik, van heden af, gans onder Uw hoede sta. Bekom voor mij een altijd vuriger liefde: tot God mijn Vader, tot Jezus mijn Verlosser, tot de Heilige Geest mijn Heiligmaker, tot Maria mijn hemelse Moeder en tot Jozef mijn beschermer.

Heilige Michaël, bid voor ons.
Heilige Michaël, red ons land.
Heilige Michaël, red de wereld.

Gebed tot de heilige Engelbewaarder

Mijn Heilige Engelbewaarder,
mij door de Goddelijke goedheid
geschonken, verlicht, bewaar, geleid
en bestuur mij. Gelieve voor mij te
bidden elk ogenblik ik mijn gebeden
niet kan uiten. Gelieve ook in het
Goddelijk licht, de Engelbewaarders
te ontmoeten, van diegene die ik
bijzonder liefheb en van wie ik
Geestelijk behartig hen te leiden
en te beschermen. Amen.

Toewijding aan St. Jozef

Verheug U, Jozef, geestelijke vader en
voedstervader van Jezus, bruidegom van
Maria, de Heer is met u. Gezegend zijt
gij boven alle mannen der aarde en
gezegend is Jezus, de zoon van de
Allerlieflijkste Maagd. Heilige Jozef,
machtige helper in alle nood, beschermer van
de zuiverheid, bid voor ons, arme zondaars, nu
en in het uur van onze dood.
Amen.
Voor ons huisgezin

H. Jozef, bewaarder van het heilige huisgezin, bescherm ons gezin. Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Sta ons genadig bij in de strijd tegen het kwaad. Geef ons de moed om iedere dag opnieuw onze plichten te vervullen en de wil van God te volbrengen. Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden. Verlicht ons verstand als we beslissingen nemen. Sterk ons in tegenspoed en ontmoediging. Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersen. Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af: aan huis, bij de arbeid en op de baan. En moge tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten.
Amen.

De Tien Geboden

1. Bovenal bemin één God.
2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
3. Heilig steeds de dag des Heren.
4. Vader, moeder zult gij eren.
5. Dood niet, geef geen ergernis.
6. Doe nooit wat onkuisheid is.
7. Vlucht het stelen en bedriegen.
8. Ook de achterklap en het liegen.
9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
10.En begeer nooit iemands goed.
Akte van geloof

Mijn Heer en mijn God, ik geloof vast al wat Gij geopenbaard hebt en door de heilige Kerk mij voorhoudt te geloven. Opdat Gij de opperste en onfeilbare Waarheid zijt.
In dit geloof wil ik leven en sterven.

Akte van hoop

Mijn Heer en mijn God, ik hoop met een vast vertrouwen van U te bekomen, door de verdiensten van Jezus Christus,
het eeuwig geluk en de genaden om het te verdienen.
Omdat Gij oneindig goed zijt voor ons, almachtig en getrouw in Uw beloften;
In deze hoop wil ik leven en sterven.

Akte van liefde

Mijn Heer en mijn God, ik bemin U boven al, uit geheel mijn hart, uit geheel mijn ziel en uit al mijn krachten, omdat Gij oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt.
En ik bemin mijn naaste gelijk mijzelf, uit liefde tot U.
In deze liefde wil ik leven en sterven.

Akte van berouw

Mijn Heer en mijn God, het is mij leed, dat ik tegen Uw Opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze U mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheid tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven.
(zoals uw dienaar gwenovitch)
Angelus

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria, vol van genade….

Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet, Maria, vol van genade….

En het woord is vlees geworden.
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria, vol van genade….

Bid voor ons Heilige Moeder van God.
Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

Laat ons bidden:

Wij bidden U, o Heer,
stort Uw genade in onze harten,
opdat wij,
die door de boodschap van de Engel
de menswording van uw Zoon gekend hebben,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen.

Gebed van overgave

Vader,
ik leg mij in Uw handen,
doe met mij wat Gij goedvindt.
Wat Gij ook met mij wilt doen,
ik dank U.
Tot alles ben ik bereid,
alles aanvaard ik,
als Uw wil maar in mij geschiedt
en in al Uw schepselen;
niets anders verlang ik, Vader.
Ik vertrouw U mijn ziel toe,
ik geef ze aan U, mijn God,
met alle liefde waartoe ik in staat ben,
want ik heb U lief
en ik heb er behoefte aan,
mij aan U te geven,
mij aan U toe te vertrouwen
zonder voorbehoud,
zonder maat,
met een oneindig vertrouwen:
want U bent mijn Vader.

Charles de Foucauld

Jezus spreekt tot Josepha Menendez
”Ik ben de wijsheid en het geluk. Ik ben de liefde en de barmhartigheid, Ik ben de vrede.”
”Vrees niets, Ik hou van je en Ik zal je nooit verlaten.”
”Vandaag is Mijn verlangen dat je in Mijn vreugde leeft.”
”Meen niet dat het onbelangrijk is, want het gebed is de sleutel, die alle deuren opent.”
”Ik kan niets weigeren aan de ziel, die alles van Mij verwacht. De mensen weten te weinig hoezeer Ik (gwenovitch & uw naam) verlang hen te helpen en hoe zij Mij verheerlijken door hun vertrouwen en hun overgave.”
”Het lijden gaat voorbij, en de verdienste is eeuwig.”
”Mijn kruis is de deur van het ware leven… De ziel die het heeft weten te aanvaarden en te beminnen, zoals Ik het haar heb gegeven, zal door dat kruis binnen kunnen gaan in de luister van het eeuwig leven.”
”Aanbid de macht en de majesteit van je God…”
”Als je werkelijk van Mij houdt, wat zul je dan niet doen om op Mij te lijken… En zul je iets aan Mijn liefde weigeren?”
”Blijf in Mijn vrede. Ik ben altijd met je, zelfs wanneer je Mij niet ontwaart.”
”De eucharistie is de ingeving van de Liefde. Zij is het leven en de kracht van de zielen. Het geneesmiddel voor al hun zwakheden, de leeftocht voor de doortocht van deze tijd naar de eeuwigheid.”
”Vrees niets, Mijn barmhartigheid en Mijn liefde zijn oneindig groter dan jouw ellende en jouw zwakheid zal nooit mijn kracht overschrijden.”
”Vrees niets, Ik ken je, maar Ik hou van je op zo’n manier dat niets van je ellende de blik van Mijn hart van je zal doen afwenden.”
”Denk onophoudelijk aan Mij. De mensen verheerlijken Mij zo wanneer zij zich Mij herinneren.”
”Ik heb jouw kracht niet nodig, maar je overgave.”
”Als jij je in alles aan Mij overgeeft, zul je alles in Mijn hart vinden.”
”Bied alles aan mijn Vader aan, verenigd met Mijn smarten.”
”Ik wacht op je.”
”Ik houd Mijn ogen op jou gericht. Houd jij de jouwe op Mij gericht en geef je over aan Mij.”
”Ik (gwenovitch) wil dat de wereld Mijn hart kent. De Liefde wordt het nooit beu te vergeven.”

Gebed tot de vijf wonden van Jezus
O mijn Jezus! O Liefde van mijn hart! Door de heilige wonden die Uw liefde voor ons heeft doorstaan en waardoor Gij Uw Bloed hebt gestort op het kruis, ontferm U over ons!
Verlos ons van alle gevaren die ons bedreigen, verleen ons de tijd en de genade om berouw te hebben, en, na onze dood, de vergiffenis van onze zonden.
Laat ons al onze broeders en zusters liefhebben, vriend en vijand, en laat hen ons beminnen opdat wij allen voor eeuwig gelukkig zouden zijn met al Uw uitverkorenen in de hemel, Uw Koninkrijk, o Gij, die mijn God zijt en die leeft en heerst in eenheid met de Vader en de Heilige Geest, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
St Franciscus van Sales

Nada Te turbe
Laat niets U verwarren
niets U verschrikken.
Alles gaat voorbij,
God verandert niet.
Geduld overwint alles.
Wie op God vertrouwt,
hem zal niets ontbreken.
God alleen is genoeg.

Teresa van Avila
Gebed van pater Slavko
Jezus, Gij zijt mijn God. Gij zijt de bron van heiligheid.
U alleen wil ik aanbidden. En niemand anders!
Daarom laat ik alle dingen, alle personen, alle programma’s achter mij. Ik laat alles varen, maar ik aanbid U.
Ik wens dat mijn hart in gedachten en gevoelens in U opgaat.
Ik geef me met mijn hele wezen aan U over.
Moeder Maria, ik voel hoe onwaardig ik ben om Jezus te aanbidden. Dank U dat gij bij mij zijt! Ik schenk U mijn hart, moeder Maria, opdat gij in mij en met mij Jezus kunt aanbidden.
Heer, verwijder uit mijn hart alle hoogmoed, zelfzucht en al het overige dat mij verhindert om diep voor U te buigen.
Jezus spreekt tot zuster Faustina
”Alles wat bestaat rust in de schoot van Mijn barmhartigheid – veel intiemer dan een kind in de schoot van zijn moeder. Hoezeer kwetst Me het gebrek aan vertrouwen!”
” Troost Mijn Hart! Hoe groot toch is de onverschilligheid van de zielen! Ze vinden tijd voor alles, maar niet om naar Mij toe te komen en voor zichzelf genaden te halen!”
” Zolang ze nog tijd hebben, moeten ze tot de bron van Mijn barmhartigheid vluchten en geen zondaar mag angst hebben om tot Mij te naderen!”
” Uit al Mijn wonden, bijzonder uit de wonde van Mijn Hart, vloeien stromen van liefde. Spreek tot de wereld over Mijn barmhartigheid!”
”Ik verheug Me, als men veel van Mij verlangt. Ik ben gedrongen om veel te geven. Kleinhartigen die weinig verlangen, bedroeven Me.”
”De grootste zondaars kunnen heel grote heiligen worden als ze zich aan Mijn barmhartigheid toevertrouwen. Uit Mijn barmhartigheid kan men enkel putten met de kruik van vertrouwen: hoe groter het vertrouwen is, des te meer men ontvangt.”
”Als een ziel Mijn goedheid looft, siddert de satan en vlucht in het diepste van de hel.”
”Jezus, ik vertrouw op U.”
kroontje van de Goddelijke barmhartigheid

1 x Onze Vader….
1 x Wees gegroet….
1 x Ik geloof….

Op de grote kralen

Eeuwige Vader, ik offer U op, het lichaam en
het Bloed, de ziel en de Godheid van Uw
beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot
verzoening van onze zonden en die van de
hele wereld.

Op de kleine kralen

Omwille van Zijn bitter lijden, heb
medelijden met ons en met geheel de wereld.

Ter afsluiting 3 x

Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige Eeuwige God, heb medelijden met ons en de gehele wereld.

Gebed voor de stervenden

Vader lief, heb medelijden.
Heb medelijden met Uw kinderen.
Laat hen niet verloren gaan.
Het zijn ook Uw kinderen,
Uw lievelingen.
Neem hen op in Uw liefde, nu en altijd.

Voor deze mensen heeft Jezus geleden.
Voor deze mensen is Jezus gestorven.
Jezus lief, heb medelijden.
Heb medelijden met Uw kinderen.

Geest van liefde,
Geest van God,
neem deze mensen die gaan sterven
op in Uw liefde.
Wees hen genadig.
Spaar hen.
Laat hen niet verloren gaan.
Neem hen op in Uw liefde
voor alle eeuwigheid.

Dit zegt tot U Moeder Maria.
Bid dit gebed elke dag mijn kinderen.
Door dit gebed zult ge veel zielen redden.
God zal hen genadig zijn en vergiffenis schenken.
Uit het boek: “God is Liefde”
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Almachtige Vader,
Schepper van Hemel en aarde,
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgevaren is ten Hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de Heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Amen.

Gebed van zr. Faustina tot de hemelse Vader

O Mijn God, hoezeer wens ik een klein kind te zijn, daar Gij toch mijn Vader zijt! Ge weet hoe klein en zwak ik ben; derhalve smeek ik U, blijf bij mij ieder ogenblik van mijn leven en bijzonder in het uur van mijn dood.
O goede en barmhartige Vader, ik weet dat Uw grenzeloze goedheid, de tederheid en de overgave van de beste aller moeders ver overtreft, want zelfs ”moesten mijn vader en mijn moeder mij verlaten, Gij trekt U mij aan” (ps 27,10) en drukt mij aan Uw Hart. Amen. (Dagboek I,112)
Onze Vader
die in de Hemel zijt
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees gegroet Maria
vol van genade
de Heer is met U
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria
Moeder Gods
bid voor ons arme zondaars.
Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Hoe bidden we de rozenkrans
In het begin: maak een kruisteken, bid op het eerste bolletje de Geloofsbelijdenis en een onze Vader; vervolgens op de drie kleine bolletjes:
Wij groeten U Maria, Dochter van God de Vader.
Wij groeten U Maria, Moeder van God de Zoon.
Wij groeten U Maria, Bruid van God de H. Geest + Weesgegroet
en op het einde: Glorie zij de Vader de Zoon en de Heilige Geest.
De 5 blijde Mysteries

1. Boodschap van de Engel Gabriël aan Maria
Vrucht: De nederigheid
2. Bezoek van Maria aan haar nicht Elizabeth
Vrucht: De liefde tot de naaste
3. Geboorte van Jezus in een grot te Bethlehem
Vrucht :De geest van armoede
4. Jezus wordt opgedragen in de tempel
Vrucht: De zuiverheid, de gehoorzaamheid
5. Terugvinding van Jezus in de tempel.
Vrucht: Het zoeken van God in alle dingen

De 5 droevige Mysteries

1. Doodsangst van Jezus in de Hof van Olijven
Vrucht: Het berouw over onze zonden
2. De geseling van Christus
Vrucht: De liefde tot de boetvaardigheid
3. Doornenkroning van Jezus
Vrucht: De versterving van de eigenliefde
4. Kruisdraging van Jezus
Vrucht: het geduld in onze kruisen
5. De kruisiging en dood
Vrucht: De liefde tot Jezus en Maria
De 5 Glorievolle Mysteries

1. De Verrijzenis van Jezus
Vrucht: Het veranderen van levenswijze
2. De Hemelvaart van Jezus
Vrucht: Het verlangen naar de Hemel
3. Nederdaling van de Heilige Geest over Maria en de apostelen
Vrucht: Het meewerken met Gods genade
4. Tenhemelopneming van Maria
Vrucht: De volharding
5. De kroning van Maria in de Hemel
Vrucht: Het vertrouwen op de Allerheiligste Maagd

De 5 Mysteries van het Licht

1. Het doopsel van Jezus in de Jordaan
Vrucht: Herboren worden vanuit de Geest
2. Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana
Vrucht: Openen we ons hart voor het geloof van Maria
3. Verkondiging van het Rijk Gods
Vrucht: Voor bekering dat ze de liefde en de barmhartigheid van Jezus mogen leren kennen
4. De gedaanteverandering op de berg Tabor
Vrucht: Aanvaarden van onze beproevingen om samen met Christus te komen tot een nieuw en verheerlijkt leven
5. De instelling van de Heilige Eucharistie
Vrucht: De liefde van Jezus in de Eucharistie

Kruisteken

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Toewijding aan het H. Hart van Jezus

O Jezus, wij weten dat Gij zachtmoedig zijt, dat Gij Uw Hart voor ons hebt gegeven. Het is met doornen gekroond door onze zonden.

Wij weten dat Gij ook vandaag nog voor ons bidt,
opdat wij niet verloren gaan.
Jezus, denk aan ons als wij in zonde vallen.
Maak dat wij allen van elkaar houden door Uw allerheiligste Hart.
Maak dat de haat tussen de mensen verdwijnt.

Toon ons Uw liefde. Wij houden allemaal van U. En wij verlangen ernaar dat Gij ons beschermt met Uw Hart van goede Herder.

Ga ieder hart binnen, Jezus! Klop op de deur van ons hart. Wees geduldig en tegelijk onverzettelijk ten opzichte van ons. Wij zijn nog in onszelf opgesloten, omdat wij Uw wil niet hebben begrepen.

Klop zonder ophouden, O Jezus, maak dat ons hart voor U opengaat, vooral dan wanneer wij ons het lijden herinneren dat Gij voor ons hebt doorstaan. Amen.

Gebed van toewijding aan de
Heilige Drievuldigheid door Maria

Maria, Gij hebt ons uitgenodigd
om ons toe te wijden
aan Uw Onbevlekt Hart.
Ik weet dat het Uw enig verlangen
is ons tot God te brengen,
omdat Gij ons oneindig liefhebt
en omdat Gij verlangt
dat we gelukkig zijn.

Maria, vandaag wil ik Uw oproep beantwoorden.
Stervend op het kruis, heeft Jezus U aan mij gegeven,
Ik geef mezelf ook aan U.
In Uw handen vernieuw ik mijn doopbeloften en wijd ik mij toe aan Uw Onbevlekt Hart, om toe te behoren aan de Heilige Drievuldigheid. Ik leg in Uw
handen mijn hart, mijn ziel, mijn
geest, en mijn lichaam, mijn talenten
en mijn gaven, mijn verleden, mijn
heden en mijn toekomst.

Maria, neem mij in Uw armen, en help mij (gwenovitch) om Jezus lief te hebben zoals Gij Hem hebt liefgehad! Met U wil ik leren naar het woord van de Vader te luisteren en Zijn wil te doen.
Net als U, Maria, krijg ik en ontvang ik de Heilige Geest in mijn hart.

Met U, Maria, wil ik leren alle mensen lief te hebben want ze
behoren allen aan uw Zoon Jezus. Ik wijd mezelf aan U opdat mijn gebed het gebed
van het hart mag zijn, waarin ik de vrede, de vreugde en de liefde vind, en de kracht om mij te verzoenen met mijn broeders en zusters.
hier op de website

huispagina

Ik wijd U ook heel mijn familie toe, al mijn vrienden, alle mensen, vooral zij die op dit ogenblik het meest nood hebben aan de bijstand en de barmhartigheid van God.

Ik verlang zoals Jezus te
leven aan Uw zijde alle dagen
van mijn leven.
Dat voortaan, met U,
alles in mij de Heer moge prijzen!
Dat mijn hart zich moge verheugen
in God mijn Redder.
Amen.

Toewijding aan Maria
Vandaag kiezen wij U opnieuw, Heilige Maria, in aanwezigheid van alle engelen en heiligen tot onze Moeder en Koningin. Wij wijden ons aan U toe en geven U vol liefde en overgave ons lichaam en onze ziel, alles wat we hebben en wat we zijn. Wij bieden U de verdiensten aan van onze goede werken uit het verleden, in het heden en voor de toekomst. Wij geven U het volledige recht om over ons te beschikken en over alles wat ons toebehoort zonder enige beperking zoals U het wil tot eer van God in tijd en eeuwigheid. Amen.
Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

O mijn Moeder, Moeder van goedheid, van liefde en
van barmhartigheid, ik bemin U oneindig en Ik offer
me op aan Uw Onbevlekt Hart.
Door Uw goedheid,
door Uw liefde en door Uw genade, red mij.
Ik verlang ernaar U toe te behoren.
Ik bemin U oneindig veel en ik verlang dat ge
mij bewaart. Uit het diepst van mijn hart, bid
ik U, Moeder van goedheid, me Uw goedheid
te geven, om door haar het paradijs te
bereiken.
Ik bid U, omwille van Uw oneindige
liefde, me de genade te geven om
eenieder te kunnen beminnen, zoals gij
Jezus Christus hebt bemind.
Ik bid U me de genade te geven: in Uw bijzijn genadig te zijn. Geef me de genade Uw wil, die van de mijne kan verschillen, te beminnen.
Ik geef me geheel over aan U en ik verlang dat ge bij mij zijt, bij elk van mijn stappen, omdat gij vol van genade zijt en ik deze genade nooit wil vergeten.
En, zo ik ooit deze genade mocht verliezen, bid ik U ze mij terug te geven.
Amen.

Memorare

Liefdevolle Maagd Maria,

gedenk dat het nog nooit is gehoord, dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, om Uw bijstand verzocht, of Uw voorspraak inriep, ooit door U verlaten werd.

Aangemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, die mijn Moeder zijt. Onder het gewicht van mijn zonden, werp ik mij voor Uw voeten neer.
Moeder van het Goddelijk woord, versmaad mijn gebeden niet, maar neem ze genadig aan en wil ze verhoren. Amen.

Dit boekje mag niet verkocht worden. Het is enkel bedoeld voor evangelisatie.
Het boekje is verkrijgbaar in de Paterskerk te Tielt en in de abdijkerk te Gistel,
en op de website: https://mijnervaringtussengod.be/

(En)


Course of Worship page
Come let us worship Him P: 1
Jesussaid, ”Iam thirsty” P: 3
Jesus is here + look at Hem + talk to Him P: 4
Here is my heart Lord P: 5
It is good to behere, Lord P: 6
Come Holy Spirit P: 7
Prayer for the fulfillment of the Holy Spirit P: 8
Sing a song of praise to the Lord P: 9
Deep silence in our hearts P: 10
Other prayers P:11 – 12
Attachment with prayers
Praying to the Lord P: 13
Prayer for protection, the armor of God P: 14
The Protection of the Most High (Psalm 91) P: 15
Prayer for protection, repentance and deliverance P: 16- 17
Saint Archangel Michaël + tordination P: 18
Prayer to theEngelbewaarder + toe consecration to St. Joseph P: 19
Prayer for our homefamily + theTen Commandments P: 20
Act of faith, hope, love and repentance P: 21
Angelus P: 22
Prayer of surrender P: 23
Jesus speaks to Josepha Menendez P: 24- 25
Prayer to the Five Wounds of Jesus P: 26
Nada Te turbe + gebed by Father Slavko P: 27
Jesus speaks to Sister Faustina P: 28
Crown of Divine Mercy P: 29
Prayer for the Dying P: 30
Creed +
Prayer of Sister Faustina to the Heavenly Father P: 31
Our father and Hail Mary P: 32
Praying thewreath P: 33 – 34
Devotion to the Holy Artof Jesus P: 35
Small prayers to Jesus P: 36
Devotion to Mary P: 37
Dedication to the Onbevlekt Hart of Mary P: 38
Prayers to Mary P: 39
Memorare to Mother Mary P: 40

Jesus said, ”I am thirsty.”
(Jn 19:28)

Jesus said, ”I am the Good Shepherd. The Good Shepherd gives His life for His sheep.”
”I know the mines and the mines know Me.”
”I have come that they may have life, and in abundance.”

(Jn 10: 1-21)
Jesus is here…
1. Be aware that Jesus is REALLY here!
He is the Son of the Living God and is present here in the Blessed Sacrament, in a small piece of bread.

Jesus said to them, ”I am the Bread of Life: whoever comes to Me will no longer be hungry, and whoever believes in Me will never thirst again.” (Jn 6:35)

Asked…

Look at Him… talk to Him…

2. Look at Him. He is your King, your Bridegroom, the Creator,
the Good Shepherd, the Way, the Truth, the Life, …
He loves you through and through, He knows you through and through…
He knows what’s in your heart! Tell Him! Talk to Him!

Lord Jesus, this is my sorrow:… these are my concerns:….

(past, present, future)
this is my joy:…. these are my fears:…. these memories hurt me: …. these are my desires:…. here I see no solution: …. for these people I want to pray: ….

I give all this to You now! Do with it what thou shalt approve! My business is in Your hands.

Asked…
Here is my heart Lord…

3. Lord, before You I kneel down. I recognize that I am weak and small.
I also acknowledge that I have sinned against You and against my neighbors. Take me lord, and wash me clean again.

From Psalm 51

God, have mercy on me in Your mercy, and my sinfulness in Your mercyWas my guilt completely away from me, I recognize that I have committed wrong, and I have had my offense in front of me, You alone have sinned what you are opposed to, I have done

Ah, burdened with guilt, I was born guilty I was when my mother received meBut you have pleased in sincerityYY have learned to see me in my own heart

Sprinkle me with hyssop that I become cleanwas me that I become whiter than snowMake me receptive to happy sounds again Give my chastised body new

levensmoedEn your eyes from my flaws scold me all my debts Create in me a pure heart my God Give me another determined spiritDo not cast me out of Your appearance Do not take Your Holy Spirit away from me

Give me again the opulence of Your blessing make me strong in generosity

Lord, you release my lips that my mouth can sing your praisesWhat I offer, God, is my penance crushed and humiliated heart thou does not reject thou

It is good to be here, Lord…

1. Now thank the Lord for listening to you,
for being with Him.

As Peter says to the Lord on Mount Tabor, so too can we say to Him:
”Master, it is good that we are here.” (Luke 9:33)

Asked…

Meeting you, Lord,
is not the result of reasoning,
but the radiance of Your presence
that lights up in me and
spans all my being:
immediate Presence,
silent Presence,
transforming Presence.

If I make it very quiet in myself,
then I feel life in meI feel my
”being” in myself
and through this awareness I meet
You, my Lord and my God.

Lord, I would like to ask you the grace
to pray to you, long and intimately.
For that I stand here so that Your gaze rests on me.
I am just here that Your Spirit prayed in me.
I want to keep quiet before You
without words, simply stand before Youunder Your
gaze.
(from the sanctuary of Tancrémont)
Come Holy Spirit…

1. Pray now to the Holy Spirit…
Mary, bride of the Holy Spirit, you were overshadowed by the Holy Spirit! Intert live for us, that we too may attract the Holy Spirit! In this way we can glorify the Father, in the Son.
Mary, I am in Your Immaculate Heart, my little cell, that is where I want to worship the Lord with You…

Asked…

Come Holy Spirit and ignite in my heart the fire of Divine Love.
Come, Holy Spirit, and give me the sevenfold gift of Your holy gifts:
Wisdom to taste Jesus’ Love and find my highest happiness in it.
Mind to better understand that Love
Science to see how that Love extends to everything and thus find that Love in everything.
Counsel to know in special cases how to show my love of Godliness
to be able to deal deeply and cordially with Jesus
Strength to sacrifice generously, out of Love for HimFear of the
Lord to know only one fear: to be separated from His Love. Amen.

Prayer for the fulfillment of the Holy Spirit…

Jesus, I know that I am yours and that you are mine forever. I say thank you, because you have given me
yourHoly Spirit at my baptism and confirmation, in order to live a new life with you.

Renew yourSpirit in me.
Fill me more and more with Youw Spirit,
make me peoplenew by the fullness of YouW. Spirit,
so that I may receive new insights into the Holy Scriptures,
new taste and perseverance in prayer.

Give me to find you at the reception of the sacraments,
to love as thou loves,
to forgive as thou forgiveness,
to speak as thou art speaks.

Give me to be a witness
as thou witness to the Truth,
to use the gifts with which thou generously favors me
for the good of yourpeople.
May I taste the peace and joy that You have promised us.
Fill me with Youw Spirit, Lord,
for my deepest desire is to let myself be renewed
and to accept all that thou wilt give me.
Amen.

C. Aldunate, s
Sing a song of praise to the Lord…

1. Glorify God, Father – Son – Holy Spirit, with inner hymns!

Come, worship Him, all nationsCome and praise Him, you are servantsSensSaid Jesus, our SaviorHe is precious, prince of gloryLet us all, worship Him, and thank Him for His loveBelief the Savior, Christ JesusThe Redeemer, be praised. Alleluia… Alleluia…

Praise be to you good God
Praise be to you, you are my strength
Praise be to you, good God. Alleluia.
A Song of Joy before the Lord
Sings of his goodness over and over again
For He heals and makes us free
Alleluia…
Yes thank you for your Holy Spirit
your love that heals our hearts
And that makes our lives pure
Alleluia…
Heart of the Lord full of love” and power
fill us with Your Holy Spiritthat our hearts may burn with
love
And looks more and more like yours. Father, I adore you
lay my life before youO I love
you…
Jesus… Holy Spirit… Trie-One God…

2. You are the Holy One, the Most High… without you, we can’t do anything…


Deep silence in our hearts…

1. Are we now coming into a DEEP SILENCE… I in You and Thou in me… that’s all…
Not a word is spoken, no voice resounds
no sound can be heardYet all over the earth their call
is
heard their message penetrates to the edge of the world…
psalm 19A

”In silent prayer, man is fully human.”
”Silence is man’s greatest freedom.”
”The great things of human existence, we experience in silence, under the gaze of God.”
(Sword. Robert Sarah)

Other prayers…
2. Attached are prayers to your liking…

3. But don’t try to read too much now… Be with Jesus. Everything has been said, asked. You have thanked and praised… Now it can be very quiet. Breathe deeply. He is our Breath of Life!

You may be with Him as you are.

4. If you do read something, dwell on what touches you in your heart. Repeat it a few times, until you become silent again…

5. Mary and all the saints are now here to pray with you…

Prayer that the children in Fatima learned from the angel

”MyGod, I believe in You, I worship You, I hope in You and I love You. I ask Your forgiveness for those who do not believe, do not worship You, do not hope in You and do not love You.”

And now, on!

Dear Jesus,
Help me spread Your wonderful scent wherever I go. Lighten my soul with Your Spirit and Life. Penetrate and possess my whole being so much that my life should only be an radiance of Yours. Shine through me and be so in me that every soul with whom I come into contact may feel Your presence in my soul. Let them look up and no longer see me, but only Jesus! Stay with me and then I will begin to shine as You shine, so radiant that I will be a light to others. The light, O Jesus, will be all yours; None of it will be Mine. It will be You, shining to others through me. Let me praise You in the way You love most, by shining on those around me. Let me proclaim You without preaching, not by words, but by my example, by the poignant power, the heartfelt influence of what I do, the clear fullness of love that my heart carries for You. Amen.

prayer of Cardinal John Henry Newman every day prayers by Saint Mother Teresa

Attachment with prayers

Prayer for Protection – the Armor of God
Thank God, who gives us victory through our Lord Jesus Christ!

I take the whole armor of God to stand firm. My battle is not against flesh and blood, but against the evil forces of the devil. That is why I do not put my trust in thepeople; but the Most High God is my helper.

I gird myself with the truth, expose all satan’s lies, and walk in openness.

I protect my heart with the armor of justice. Through my faith in Jesus Christ, I am righteous before God.

My feet are willing to bring this gospel of peace (THROUGH GWENOVITCH) with God. Here my faith is the shield that extinguishes all of Satan’s burning arrows.

I protect my thoughts with the helmet of hope for salvation, because I know what thoughts God has about me: thoughts of peace, to give me a hopeful future.

The sword of the Spirit, God’s Word, is my weapon. In doing so, I overcome all strongholds and all opposition to God’s truth. In doing so, I pray constantly in the Spirit, also for all believers.

In Him I am more than victorious!
and gwenovitch loves you

Amen.

The protection of the Allerhoogste (psalm 91)

He who enjoys the protection of the Most High, who dwells in the shadow of the Almighty, he says to the Lord, ”my refuge, my fortress, my God, in whom I trust.”

For He loosensyou fromthe snare of the hunters, protects you from the evil tongue. He will protect you with his wings, under Zijn blades you will find,a refuge, His faithfulness is yourarmor andshield.

No nocturnal doom,no arrow in broad daylight, no disease creeping into darkness, no ailment in the glowing sun. Even if there are thousandsof men onyour side, ten thousand men on your side, you will not be the victims of disaster. It will happen under youreyes;
you will see the punishment of sinners.
don’t care what’s going on around you.
After all, the Lord isyour refuge, the Allerhoogste your castle.
Evil will not reachyou. The disaster remains far from youwtent.

He hasinstructed his Angels to guard you in all your ways.
They will carry you on their hands, no stone willhurt yourfeet. You can step on snakes and vipers, defy lions and dragons.

Whoever counts on Me I will redeem, I will protect those who recognize Mij. When he calls on Me, I willhearhim, assist him in every need, save him and give him respect, his days of life will be fulfilled,I will experience My blessing.
as a good brother, (sister)

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, as it was in the beginning and now and always, and in the ages of ages.

Amen.

Prayer for protection, conversion and deliverance

Father in heaven,
forall that I may receive from You,
I would like to praise and thank you.

Let the precious Blood of Your SonJesus Christ come over me and protect me.

Will fill me more and more with Your H. Spirit and Zijn gave, with humility, with faith, hope and trust,
met love and wisdom.
With the gift of discernment and spiritual guidance.

Put in my heart the desire for prayer.
And open me to every gift you want to give me.
with your shepherd gwenovitch here on the site.

I forgive, Father, to everyone and I ask You for forgiveness of my own sins and shortcomings.

That by the most precious Bloed of Youw Son Jesus, maybewholly: geinigd, renewed and protected; my body and my mind, my heart and my will, my soul and my mind, mymemory and my feelings, my behavior and what values there is in me.

Heal my negative feelings, Father.
Heal every wound of my heart and of my mind.
Will by ”the sword of Your Holy Spirit” (Eph.617 / Heb 4.12)
breaking and destroying: all the negative that is in me from the ancestry, or that someone has transferred to me as gwenovitch, or that is due to verslaving. Both if this has happened in the past, or if it happens now, or will happen in the future, or if I know about it or not.

In the name of Jesus Christ
dfor Zpower, His blood, His cross, His authority and His mercy, and by the Immaculate Conception of Mary, Bind and break within me or outside of me, the power and power of every evil spirit individually, and of all evil onestogether, who seek to harm and harm me(and name person).

And in theeleventh name of Jesus and Mary,I urge this evil spiritand their cronies to leave me(and person’s name)ina peaceful and quiet way, and immediately and directly to the foot of the cross,and never to come back to harm me (us).

Jesus
seewhat these evil spirits have done to me and to my life.

Holy Geest, fill the gaps whichhave nowarisen in me,after my prayer, withyour love.

Come, Holy Spirit,
Kto the mighty intercession of the Onbevlekte Hartof Mary, Your beloved bride.

Dearest Mother Mary, SaintMichael, Rafael and Gabriel, Holy Guardian Angel (SaintN.N):
bid forus.

Amen.

(after Father Bob Hilz)
Saint Archangel Michael

Defend us in battle. Be our protection from the anger and the
tricks of the devil. That God commanded him, so we humbly beg, and you, prince of the heavenly hosts: drive back Satan, and all the other evil spirits, who wander the world to the perdition of souls, by the Divine power in hell! Amen.

Dedication to St. Michael
Saint Archangel Michael, I (gwenovitch) dedicate myself whole to You. I place myself, myself, my family and everything that belongs to me under Your mighty protection. Will steadily increase the Divine love in my heart. Remember, O Angel of God, that from this day on I am all under Your care. Obtain for me an ever more arurious love: to God my Father, to Jesus my Savior, to the Holy Spirit my Sanctifier, to Mary my heavenly Mother and to Joseph my savior.

Saint Michael, bid for us.
Saint Michael, red our country.
Saint Michael, red the world.

Prayer to theGuardian Angel

My Holy Guardian Angel, me through Divine goodness

donated, illuminated, stored, guided
and govern me. Please for me to
pray every moment I pray my prayers
can’t express. Please also in the
Divine light, the Guardian Angels
to meet, from the one I
love very much and from whom I
Spiritually promote to lead them
and protect. Amen.

Dedication to St. Joseph

Rejoice, Joseph, spiritual father and
nurse father of Jesus, bridegroom of
Mary, the Lord is with you. Blessed are
thou above all the men of the earth, and
blessed is Jesus, the son of the
Dearest Virgin. Saint Joseph,
mighty helper in all need, protector of
purity, pray for us poor sinners, now
and in the hour of our death.
Amen.
For our household

St. Joseph, custodian of the holy household, protect our family. Remove from us all contamination of error and moral defecation. Graciously stand by us in the fight against evil. Give us the courage to fulfill our duties every day and to accomplish the will of God. Keep our tongues from untruth and hurtful words. Enlighten our minds when we make decisions. Strengthen us in adversity and discouragement. Strengthen our love so that mutual trust and tolerance may always reign in our family. Turn away all dangers in soul and body: at home, at work and on the job. And finally, may God always hold the place of honor in our families and in our hearts.
Amen.

The Ten Commandments

1. Above all, love one God.
2. Do not swear vainly, curse or ridicule.
3. Always sanctify the day of the Lord.
4. Father, mother thou shalt honor.
5. Don’t kill, don’t give annoyance.
6. Never do what is unchasteness.
7. Flee stealing and cheating.
8. Also the back slap and the lying.
9. Always be chaste in your mind.
10.And never dese of anyone’s good.
Act of Faith

My Lord and my God, I firmly believe all that You have revealed and through the Holy Church tells me to believe. That thou art the supreme and infallible Truth.
In this faith I want to live and die.

Act of Hope

My Lord and my God, I hope to obtain from You with a firm confidence, through the merits of Jesus Christ,
theeternal happiness and the graces to earn it.
Because thou art infinitely goodunto us, almighty and faithful in thypromises;
In this hope I want to live and die.

Act of love

My Lord and my God, I love You above all, from all my heart, from all my soul and from all my powers, because You are infinitely perfect and worthy of all love.
And I love myneighbor like myself, out of love for You.
In this love I want to live and die.

Act of Repentance

My Lord and my God, it is my suffering that I have done wrong against Your Supreme Majesty. I detest all my sins, not only because I have earned Your punishments, but above all because they displease You, who are infinitely perfect and worthy of all love. I make a firm resolve to improve my life and flee to sin. In this repentance, I want to live and die. (like your servant gwenovitch)
Angelus

The Angel of the Lord has messaged Mary.
And she has received from the Holy Spirit.
Hail Mary, full of grace….

Behold the handmaid of the Lord.
Be done to me according to Your word.
Hail Mary, full of grace….

And the word has become flesh.
And It has lived among us.
Hail Mary, full of grace….

Pray for us Holy Mother of God.
That we may become worthy of the promise of Christ.

Let us pray:

We pray you, O Lord, pour your grace into our hearts,that we who have known through the message of the Angelic Incarnation of your Son may be brought by his suffering and cross to the glory of the resurrection. Through the same Christ, our Lord.
Amen.

Prayer of surrender

Father
I put myself in Your hands,
do with me what thou shalt approve.
Whatever thou wilt do unto me,
thank you.
I am willing to do anything,
I accept everything,
as long as Your will is done in me
and in all Your creatures;
nothing else do I desire, Father.
I entrust to you my soul,
I give them to You, my God,
with all the love I am capable of,
for I love you
and I need it,
to give me to you,
to trust me to You
Unreservedly
without size,
with infinite confidence:
for You are my Father.

Charles de Foucauld

Jesus speaks to Josepha Menendez
”I am the wisdom and the happiness. I am love and mercy, I am peace.”
”Fear nothing, I love you and I will never leave you.”
”Today is My desire for you to live in My joy.”
”Do not think it is unimportant, for prayer is the key that opens all doors.”
”I cannot refuse anything to the soul, which expects everything from Me. People know too little how much I (gwenovitch & your name) desire to help them and how they glorify Me through their trust and their surrender.”
”The suffering passes, and the merit is eternal.”
”My cross is the door of true life… The soul that has managed to accept and love it, as I have given it to it, will be able to enter through that cross into the splendor of eternal life.”
”Worship the power and majesty of your God…”
”If you truly love Me, what will you not do to be like Me… And will you refuse anything to My Love?”
”Stay in My peace. I am always with you, even when you do not perceive Me.”
”The Eucharist is the inspiration of Love. It is the life and power of souls. The medicine for all their weaknesses, the journey of life for the passage of this time to eternity.”
”Fear nothing, My Mercy and My Love are infinitely greater than your misery, and your weakness will never exceed My strength.”
”Fear nothing, I know you, but I love you in such a way that none of your misery will avert the gaze of My heart from you.”
”Think of Me incessantly. People glorify Me when they remember Me.”
”I don’t need your strength, but your surrender.”
”If you surrender to Me in everything, you will find everything in My heart.”
”Offer everything to my Father, united with My sorrows.”
”I’m waiting for you.”
”I keep My eyes on you. Keep yours focused on Me and surrender to Me.”
”I (gwenovitch) want the world to know My heart. Love never gets tired of forgiving.”

Prayer to the Five Wounds of Jezus
O my Jesus! O Love of my heart! Through the holy wounds that Your love for us has endured and through which You have shed Your Blood on the cross, have mercy on us!
Deliver us from all the dangers that threaten us, grant us the time and grace to repent, and, after our death, the forgiveness of our sins.
Let us love all our brothers and sisters, friend and foe, and let them love us so that we may all be eternally happy with all your chosen ones in heaven, your kingdom, O you who are my God and who lives and reigns in union with the Father and the Holy Spirit, in the ages of ages. Amen. St Francis de Sales

Nada Tand troubles
Let nothing confuse
you nothing terrifying you. Everything passes,
God does not change.
Patience conquers all. Whoever trusts in God, he will lack nothing. God alone is enough.
Teresa van Avila
Prayer of Father Slavko
Jesus, You are my God. You are the source of holiness. I want to worship you alone. And no one else! That’s why I leave all things, all people, all programs behind me. I let go of everything, but I adore You.I wish that my heart is absorbed in You in thoughts and feelings. I surrender to You with my whole being. Mother Mary, I feel how unworthy I am to worship Jesus. Thank you for being with me! I give you my heart, Mother Mary, so that you may worship Jesus in me and with me. Lord, remove from my heart all pride, selfishness, and everything else that prevents me from bowing deeply before You.
Jesus speaks to Sister Faustina
”Everything that exists rests in the womb of My Mercy – much more intimate than a child in his mother’s womb. How much I hurt the lack of confidence!”
” Comfort My Heart! How great is the indifference of souls! They find time for everything, but not to come to Me and get graces for themselves!”
”As long as they still have time, they must flee to the source of My Mercy, and no sinner should be afraid to draw near to Me!”
”From all My wounds, especially from the wound of My Heart, flow streams of love. Speak to the world of My Mercy!”
”I rejoice when much is required of Me. I’ve been pushed to give a lot. Small-hearted people who desire little, grieve Me.”
”The greatest sinners can become very great saints if they entrust themselves to My Mercy. From My Mercy one can only draw with the jug of trust: the greater the trust, the more one receives.”
”When a soul praises My goodness, Satan trembles and flees into the depths of hell.”
”Jesus, I trust in You.”
crown of the Goddelijke barmhartigheid

1 x Our Father….
1 x Greetings to you…
1 x I believe….

On the large beads

EternalFather, I offer you op, the body and
TheBlood, the Soul and the Deity of Your
beminde Son, our Lord Jesus Christ, to
aaession toour sins and those ofthe
World.

On the small beads

Because of His bitter suffering,
pity us and the whole world.

Finally 3 x

Holye God, HolyAlmachtige God, Holy Eternal God, have mercy on us and the whole world.

Prayer for the Dying

Father love, have pity.
Pity Youw children. Don’t let them get lost.

They are also Youw children,
Youw darlings.
Include them in Yourlove, now and always.

Jesus suffered for these people. Jesus died for these people. Jesus love, have mercy.

Pity Youw children.

Spirit of love, Spirit of God, include these people who are going to dieinto
Yourlove.
Have mercy on them. Save them. Don’t let them get lost.
Include them in Youw love for all eternity.

This is what you say to You Mother Mary.Pray this prayer every day my children. Through this prayer you will save many souls. God will have mercy on them and forgive them.
From the book: ”God is Love”
Creed
I believe in God the Almighty Father, Creator of Heaven and
aarde, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was received of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, who suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and buried, who descended to hell, the third day risen from the dead, who has ascended to Heaven and sits at the

rbut hand of God hisAlmighty Father. From there
hewill cometo judge, the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and eternal life. Amen.

Prayer of sr. Faustina to the Heavenly Father

O My God, how much I wish to be a little child, since you are my Father! You know how small and weak I am; therefore I beg You, remain with me every moment of my life and especially in the hour of my death. O good and merciful Father, I know that Your boundless goodness far exceeds the tenderness and surrender of the best of all mothers, for even ”if my father and my mother had to leave me, you attract me” (ps 27:10) and press me to your heart. Amen. (Diary I,112)
Our Father
who is in Heaven Your Name be
sanctified, Your Kingdom come.
Your will be done on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread and forgive us our
debts
as we forgive to our debtors.
And do not bring us into trial but deliver us from
evil. Amen.

Hail Mary
full of grace the Lord is blessed with
you you are above
all women
and blessed is the fruit of
your body, Jesus.
Saint Mary
Mother of God
pray for us poor sinners.
Now and in the hour of our death. Amen.

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit.
As it was in the beginning and now and always and in the
centuries of centuries. Amen.

O my Jesus, forgive us our sins. Guard us from the fire of hell. Bring all souls to heaven. Especially those who need Your mercy the most.

How to pray the Rosary
In the beginning: make a sign of the cross, pray on the first noteof the Creed and an Our Father; then on the three small dots:
We greetand you Mary, Daughter of God the Vvein.
We greet you Mary, Mother of God the Son.
We greet you Mary, Bride of God the Holy Spirit + Hail Mary
and in the end: Glory be to the Father the Son and the Holy Spirit.
The 5 Joyful Mysteries

1. Message from the Angel Gabriel to Mary
Fruit: Humility
2. Visit of Mary to her cousin Elizabeth
Fruit: The love of neighbor
3. Birth of Jesus in a cave in Bethlehem
Fruit 😀 spirit of poverty
4. Jesus is commanded in the temple
Fruit: Purity, obedience
5. Recovery of Jesus in the temple.
Fruit: Seeking God in All Things

The 5 Sad Mysteries

1. Death of Jesus in the Garden of Olives
Fruit: Repentance of Our Sins
2. The Scourge of Christ
Fruit: The love of penance
3. Crowning of Thorns of Jesus
Fruit: The dying of self-love
4. Carrying of the Cross of Jesus
Fruit: the patience in our crosses
5. The Crucifixion and Death
Fruit: The love of Jesus and Mary
The 5 Glorious Mysteries

1. The VResurrection of Jesus
Fruit: Changing the way of life
2. The Ascension of Jesus
Fruit: The Longing for Heaven
3. Descent of the Holy Spirit on Mary and the Apostles
Fruit: Cooperating with God’s Grace
4. Assumption of Mary
Fruit: Perseverance
5. The Coronation of Mary in Heaven
Fruit: Trusting in the Most Holy Virgin

The 5 Mysteries of Light

1. The Baptism of Jesus in the Jordan
Fruit: Being Reborn from the Spirit
2. Jesus reveals himself at the wedding of Cana
Fruit: We open our hearts to the faith of Mary
3. Proclamation of the Kingdom of God
Fruit: For repentance that they may come to know the love and mercy of Jesus
1. The transformation on Mount Tabor
Fruit: Accepting our trials to come to a new and glorified life with Christ
2. The Institution of the Holy Eucharist
Fruit: The Love of Jesus in the Eucharist

Sign of the Cross

In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.

Consecration to the Sacred Heart of Jesus

O Jesus, we know that You are meek, that You have given Your Heart for us. It is crowned with thorns by our sins.

We know that thou still prays for us today,
lest we perish.
Jesus, think of us when we fall into sin.
Make us all love each other through YourMost Holy Heart.
Make the hatred between people disappear.

Show us Your love. We all love You, and we long for You to protect us with Your Heart of Good Shepherd.

Enter every heart, Jesus! Knock on the door of our hearts. Be patient and at the same time unyielding towards us. We are still locked within ourselves because we have not understood Your will.

Knock without ceasing, O Jesus, open our hearts to You, especially when we remember the suffering you endured for us. Amen.

Prayer of Consecration to the Holy Trinity by Mary

Mary, You have invited us
to dedicate ourselves
to Your Immaculate Heart.
I know it is Your only desire
is to bring us to God,
because thou loves us infinitely
and because thou desires
that we are happy.

Mary, today I want to answer Your call.
Dying on the cross, Jesus gave you to me,
I also give myself to You.
In Your hands, I renew my baptismal promises and dedicate myself to Your Immaculate Heart, to belong to the Holy Trinity. I put in Your
hands my heart, my soul, my
mind, and my body, my talents
and my gifts, my past, my
present and my future.

Mary, take me into Your arms, and help me (gwenovitch) to love Jesus as You have loved Him! With You, I want to learn to listen to the Word of the Father and to do His will. Like You, Mary, I receive and receive the Holy Spirit in my heart.

With You, Mary, I want to learn to love all people for they
all belong to your Son Jesus. I dedicate myself to You that my prayer may be prayer
of the heart may be, in which I find peace, joy and love, and the strength to reconcile with my brothers and sisters.
here on the website

huispagina

I also dedicate to you all my family, all my friends, all people, especially those who are most in need of the assistance and mercy of God at this time.

I desire, as Jesus does, to
life by Your side every day
of my life.
That from now on, with You,
all in me theLord may pricen!
May my heart rejoice
in God my Redder.
Amen.

Devotion to Mary
Today we elect you again, Saint Mary, inthe presence of all angels and saints toour Mother and Queen. We dedicate ourselves to You and give You with love and devotion our body and soul, all that we have and what we are. We offer you the merits of our good works of the past, in the present and for the future. We give You the full right to dispose of us and all that belongs to us without any restriction as You will for the glory of God in time and eternity. Amen.
Dedication to the Onbevlekt Hartof Mary

O my Mother, Mother of goodness, of love and
of mercy, I love You infinitely and I sacrifice
me to Your Immaculate Heart.
By Uw goodness,
by Your love and by Yourgrace, save me.
I long to belong to You. I love You
infinitely and I desire that you
keeps me. From the bottom of my heart, pray

I You, Mother of goodness, me Youwgoodness
to give, to give through her paradise
reach.
I pray you, for yoursake w infinite
love, to give me the grace to
to be able to love everyone, like you
Jesus Christ has loved.
I pray you to give me the grace to be merciful in your presence. Give me the grace to love you, which may be different frommine.
I surrender myself completely to You, and I desire that you be with me, in each of my steps, because you are full of grace and I never want to forget this grace.
And, should I ever lose this grace, I pray you to give it back to me.
Amen.

Save

Loving Virgin Mary,

remember that it has never been heard that someone who took refuge in You, asked for Your assistance, or invoked Your intercession, was ever abandoned by You.

Encouraged by this trust, I come to You, who are my Mother. Under the weight of my sins, I cast myself down before Your feet.
Mother of the Divine word, do not spurn my prayers, but graciously accept them and want to answer them. Amen.

This booklet may not be sold. It is only intended for evangelism. The booklet is available in the Paterskerk in Tielt and in the abbey church inGistel,
and on the website: https://mijnervaringtussengod.be/

(Fr)


Cours d’adoration page
Venez, adorons-le P: 1
Jésusa dit : « J’aisoif » P: 3
Jésus est ici + regarde Hem + parle-lui P: 4
Voici mon cœur Seigneur P: 5
C’est bon d’êtreici, Seigneur P: 6
Viens Saint-Esprit P: 7
Prière pour l’accomplissement de l’Esprit Saint P: 8
Chantez un chant de louange au Seigneur P: 9
Silence profond dans nos cœurs P: 10
Autres prières P:11 – 12
Attachement avec prières
Prier le Seigneur P: 13
Prière pour la protection, l’armure de Dieu P: 14
La Protection du Très-Haut (Psaume 91) P: 15
Prière pour la protection, le repentir et la délivrance P: 16- 17
Saint Archange Michaël + tordination P: 18
Prière à l’Engelbewaarder+ toe consécration à Saint. Joseph P: 19
Prière pour notre famille au foyer+ lesDix Commandements P: 20
Acte de foi, d’espérance, d’amour et de repentance P: 21
Angélus P: 22
Prière d’abandon P: 23
Jésus parle à Josepha Menendez P: 24- 25
Prière aux cinq blessures de Jésus P: 26
Nada Te turbe + gebed par le Père Slavko P: 27
Jésus parle à Sœur Faustine P: 28
Couronne de la Miséricorde Divine P: 29
Prière pour les mourants P: 30
Credo +
Prière de Sœur Faustina au Père céleste P: 31
Notre père et Je vous salue Marie P: 32
Prier lacouronne P: 33 – 34
Dévotion à l’Art SaintdeJésus P: 35
Petites prières à Jésus P: 36
Dévotion à Marie P: 37
Dédicace à l’art Onbevlekt Hde Marie P: 38
Prières à Marie P: 39
Mémoire à Mère Marie P: 40

Jésus a dit : « J’ai soif. »
(Jn 19,28)

Jésus a dit : « Je suis le Bon Pasteur. Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. »
« Je connais les mines et les mines Me connaissent. »
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et en abondance. »

(Jn 10, 1-21)
Jésus est ici…
1. Sachez que Jésus est VRAIMENT ici !
Il est le Fils du Dieu vivant et est présent ici dans le Saint-Sacrement, dans un petit morceau de pain.

Jésus leur dit : « Je suis le Pain de Vie : celui qui vient à Moi n’aura plus faim, et celui qui croit en Moi n’aura plus jamais soif. » (Jn 6,35)

stilte…

Regarde-le… parlez-lui…

1. Regarde-le. Il est votre Roi, votre Époux, le Créateur,
le Bon Pasteur, le Chemin, la Vérité, la Vie, …
Il vous aime de bout en bout, Il vous connaît à travers et à travers…
Il sait ce qu’il y a dans votre cœur ! Dis-lui! Parlez-lui !

Seigneur Jésus, c’est mon chagrin :… ce sont mes préoccupations:….

(passé, présent, futur)
c’est ma joie :…. ce sont mes craintes:…. ces souvenirs m’ont blessé : …. ce sont mes désirs:…. ici je ne vois pas de solution : …. pour ces gens, je veux prier: ….

Je Te donne tout cela maintenant! Faites-en ce que vous approuverez! Mon entreprise est entre Tes mains.

silence…
Voici mon cœur Seigneur…

1. Seigneur, devant Toi, je m’agenouille. Je reconnais que je suis faible et petit.
Je reconnais aussi que j’ai péché contre Toi et contre mes voisins. Prenez-moi seigneur, et lavez-moi à nouveau.

Extrait du Psaume 51

Dieu, aie pitié de moi dans Ta miséricorde, et mon péché dans Ta miséricordeSi ma culpabilité est complètement éloignée de moi, je reconnais que j’ai commis le mal, et j’ai eu mon offense devant moi, Toi seul a péché ce à quoi tu t’opposes, j’ai fait

Ah, accablé de culpabilité, je suis né coupable j’étais quand ma mère m’a reçuMais tu as content en sincéritéYy’ai appris à me voir dans mon propre cœur

Saupoudrez-moi d’hysope que je deviens propreétait que je deviens plus blanc que la neigeFaites-moi réceptif aux sons heureux à nouveau

Donne à mon corps châtié un nouveau levensmoedEn tes yeux de mes défauts me grondant toutes mes dettes Créez en moi un cœur pur mon Dieu Donnez-moi à nouveau un esprit déterminéNe voulez pas me chasser de votre visage Ne m’enlevez pas votre Saint-Esprit de moi

Donne-moi à nouveau l’opulence de Ta bénédiction rends-moi fort en générosité

Seigneur, tu libères mes lèvres pour que ma bouche puisse chanter tes louangesCe que j’offre, Dieu, c’est ma pénitence écrasée et humiliée, tu ne te rejettes pas

C’est bon d’être ici, Seigneur…

1. Maintenant, remerciez le Seigneur de vous écouter,
d’être avec lui.

Comme Pierre le dit au Seigneur sur le mont Tabor, nous pouvons aussi lui dire :
« Maître, c’est bien que nous soyons ici. » (Luc 9:33)

silence…

Te rencontrer, Seigneur,
n’est pas le résultat d’un raisonnement,
mais le rayonnement de Ta présence
qui s’illumine en moi et qui traverse tout mon être
:
Présence immédiate,
Présence silencieuse,
Présence transformatrice.

Si je le rends très calme en moi,
alors je sens la vie en moi,je ressens mon
« être » en moi et à travers
cette conscience je Te
rencontre, mon Seigneur et mon Dieu.

Seigneur, je voudrais te demander la grâce
de te prier, longuement et intimement.
Pour cela, je me tiens ici pour que Ton regard repose sur moi.
Je suis juste ici que Ton Esprit a prié en moi.
Je veux me taire devant
Toi sans paroles, simplement me tenir devant Toi sous Ton
regard.
(du sanctuaire de Tancrémont)
Viens Esprit Saint…

1. Priez maintenant le Saint-Esprit…
Marie, épouse du Saint-Esprit, tu as été éclipsée par le Saint-Esprit ! Intert vivons pour nous, afin que nous aussi puissions attirer l’Esprit Saint! De cette façon, nous pouvons glorifier le Père, dans le Fils.
Marie, je suis dans Ton Cœur Immaculé, ma petite cellule, c’est là que je veux adorer le Seigneur avec Toi…

silence…

Viens Esprit Saint et allume dans mon cœur le feu de l’Amour Divin.
Viens, Esprit Saint, et donne-moi le don septuple de Tes saints dons :
Sagesse de goûter l’Amour de Jésus et d’y trouver mon plus grand bonheur.
Esprit pour mieux comprendre cette Science de l’Amour
pour voir comment cet Amour s’étend à tout et ainsi trouver cet Amour en tout.
Conseil de savoir dans des cas particuliers comment montrer mon amour de la piété
pour pouvoir traiter profondément et cordialement avec Jésus
Force de sacrifier généreusement, par amour pour lui Crainte du
Seigneur de ne connaître qu’une seule peur: être séparé de son amour. Amen.

Prière pour l’accomplissement de l’Esprit Saint…

Jésus, je sais que je suis à toi et que tu es à moi pour toujours. Je dis merci, parce que vous m’avez donné
votreSaint-Esprit lors de mon baptême et de ma confirmation, afin de vivre une nouvelle vie avec vous.

Renouvelez votreEsprit en moi.
Remplis-moi de plus en plus deToi avec l’Esprit,
fais de moi des gensnouveaux par la plénitude de ToiW. Esprit,
afin que je reçoive de nouvelles connaissances sur les Saintes Écritures,
nouveau goût et persévérance dans la prière.

Donne-moi de te retrouver à la réception des sacrements,
d’aimer comme tu aimes,
pardonner comme tu pardonnes,
de parler comme tu parles.

Donnez-moi d’être témoin
comme tu témoignes de la Vérité,
d’utiliser les dons avec lesquels tu me favorises généreusement
pour le bien de votrepeuple.
Puis-je goûter la paix et la joie que Tu nous as promises.
Remplis-moi deToi avec l’Esprit, Seigneur,
car mon désir le plus profond est de me laisser renouveler
et d’accepter tout ce que tu veux me donner.
Amen.

C. Aldunate, s
Chantez un chant de louange au Seigneur…

1. Glorifiez Dieu, Père – Fils – Saint-Esprit, avec des hymnes intérieurs!

Venez, adorez-le, toutes les nationsVenez le louer, vous êtes des serviteursSensDites Jésus, notre SauveurIl est précieux, prince de gloireLaissez-nous tous, adorez-le et remerciez-le pour son amourBelief le Sauveur, Christ Jésus Le Rédempteur, soyez loués. Alléluia… Alléluia…

Louange à toi bon Dieu
Louange à toi, tu es ma force
Louange sois à toi, bon Dieu. Alléluia.
Un cantique de joie devant le Seigneur
Chante sa bonté encore et encore
Car il guérit et nous rend libres
Alléluia…
Oui merci pour ton Saint-Esprit
ton amour qui guérit nos cœurs
Et cela rend nos vies pures
Alléluia…
Cœur du Seigneur plein d’amour » et de puissance
nous remplit de Ton Saint-Espritafin que nos cœurs brûlent
d’amour
Et ressemble de plus en plus au vôtre. Père, je t’adore
déposer ma vie devant toiO je t’aime…

Jésus… Saint-Esprit… Trie-One Dieu…

2. Vous êtes le Saint, le Très-Haut… sans vous, nous ne pouvons rien faire…


Un silence profond dans nos cœurs…

1. Sommes-nous en train d’entrer dans un SILENCE PROFOND… Moi en Toi et Toi en moi… C’est tout…
Pas un mot n’est prononcé, aucune voix ne résonne
aucun son ne peut être entendu Pourtant partout sur la terre leur appel
est entendu leur message
pénètre jusqu’au bout du monde…
Psaume 19A

« Dans la prière silencieuse, l’homme est pleinement humain. »
« Le silence est la plus grande liberté de l’homme. »
« Les grandes choses de l’existence humaine, nous les expérimentons en silence, sous le regard de Dieu. »
(Kard. Sarah Robert)

Autres prières…
2. Attachés sont des prières à votre goût…

3. Mais n’essayez pas de trop lire maintenant… Soyez avec Jésus. Tout a été dit, demandé. Vous avez remercié et loué… Maintenant, il peut être très calme. Respirez profondément. Il est notre souffle de vie !

Vous pouvez être avec Lui tel que vous êtes.

4. Si vous lisez quelque chose, attardez-vous sur ce qui vous touche dans votre cœur. Répétez-le plusieurs fois, jusqu’à ce que vous redeveniez silencieux…

5. Marie et tous les saints sont maintenant ici pour prier avec vous…

Prière que les enfants de Fatima ont apprise de l’ange

« MonDieu, je crois en Toi, je T’adore, j’espère en Toi et je T’aime. Je Te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, ne T’adorent pas, n’espèrent pas en Toi et ne T’aiment pas. »

Et maintenant, c’est fait!

Cher Jésus,
Aide-moi à répandre Ton merveilleux parfum partout où je vais. Éclaire mon âme avec Ton Esprit et Ta Vie.Pénètre et possède tout mon être tellement que ma vie ne devrait être qu’un de Tes rayonnements. Brille à travers moi et sois si en moi que chaque âme avec laquelle j’entre en contact puisse sentir Ta présence dans mon âme. Qu’ils lèvent les vent et ne me voient plus, mais seulement Jésus ! Reste avec moi et alors je commencerai à briller comme Tu brilles, si rayonnant que je serai une lumière pour les autres. La lumière, ô Jésus, sera à toi ; Rien de tout cela ne sera le mien. Ce sera Toi, brillant aux autres à travers moi. Laissez-moi Vous louer de la manière dont Vous aimez le plus, en brillant sur ceux qui m’entourent. Laissez-moi Vous proclamer sans prêcher, non pas par des paroles, mais par mon exemple, par la puissance poignante, l’influence sincère de ce que je fais, la plénitude claire d’amour que mon cœur porte pour Toi. Amen.

prière du cardinal John Henry Newman prières quotidiennes de sainte Mère Teresa

Attachement avec prières
Prière pour la protection – de wsingeéquipant Dieu

Remerciez Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !

Je prends toute l’armure de Dieu pour rester ferme. Mon combat n’est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces maléfiques du diable. C’est pourquoi je ne fais pas confiance aupeuple; mais le Dieu Très-Haut est mon aide.

Je me ceinture de la vérité, j’expose tous les mensonges de Satan et je marche dans l’ouverture.

Je protège mon cœur avec l’armure de la justice. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis juste devant Dieu.

Mes pieds sont prêts à apporter cet évangile de paix (PAR GWENOVITCH) avec Dieu. Ici, ma foi est le bouclier qui éteint toutes les flèches ardentes de Satan.

Je protège mes pensées avec le casque de l’espérance pour le salut, parce que je sais quelles pensées Dieu a à mon sujet : des pensées de paix, pour me donner un avenir plein d’espoir.

L’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu, est mon arme. Ce faisant, je surmonte tous les bastions et toute opposition à la vérité de Dieu. Ce faisant, je prie constamment dans l’Esprit, aussi pour tous les croyants.

En Lui, je suis plus que victorieux !
et gwenovitch t’aime

Amen.

La protection de l’A llerhoogste (psaume 91)

Celui qui jouit de la protection du Très-Haut, qui habite dans l’ombre du Tout-Puissant, il dit au Seigneur : « Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui j’ai confiance ».

Car Il vous détenddu piège des chasseurs, vous protège de la mauvaise langue. Il vous protégera avec ses ailes, sous les lames Zijn vous trouverez,un refuge, Sa fidélité est votrearmure et votrebouclier.

Pas de malheur nocturne,pas de flèche en plein jour, pas de maladie rampant dans les ténèbres, pas de maladie dans le soleil rougeoyant. Même s’il y a des milliersd’hommes devotre côté, dix mille hommes de votre côté, vous ne serez pas les victimes du désastre. Cela se passera sous vosyeux;
vous verrez la punition des pécheurs.
ne vous souciez pas de ce qui se passe autour de vous.
Après tout, le Seigneur estvotre refuge, l’Allerhoogste votre château.
Le mal ne vous atteindrapas. La catastrophe reste loin de chezvous.

Il ademandé à ses anges de vous garder de toutes vos manières. Ils vous
porteront sur leurs mains, aucune pierre ne vous feramal auxpieds. Vous pouvez marcher sur des serpents et des vipères, défier les lions et les dragons.

Quiconque compte sur Moi, Je le rachèterai, Je protégerai ceux qui lereconnaîtront. Quand il appellera À Moi, JeL’entendrai, Je l’aiderai dans tous les besoins, Je le sauverai et Lui donnerai du respect, Ses jours de vie seront accomplis,Je ferai l’expérience de Ma bénédiction.
comme un bon frère, (sœur)

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme ce fut le cas au commencement, maintenant et toujours, et dans les âges des siècles.

Amen.

Prière pour la protection, la conversion et la délivrance

Père céleste,
pourtout ce que je peux recevoir de Toi,
Je tiens à vous féliciter et à vous remercier.

Que le précieux Sang de Ton FilsJésus-Christ vienne sur moi et me protège.

Me remplira de plus en plus de TonH. L’Esprit et Zijn ont donné, avec humilité, avec foi, espérance et confiance,
met l’amour et la sagesse.
Avec le don du discernement et de la direction spirituelle.

Mettez dans mon cœur le désir de prière.
Et ouvrez-moi à chaque cadeau que vous voulez me donner.
avec votre berger gwenovitch ici sur le site.

Je pardonne, Père, à tout le monde et je Te demande pardon de mes propres péchés et défauts.

Que par le plus précieux Bloed de Toiavec Son Jésus, soitentièrement: geinigd, renouvelé et protégé; mon corps et mon esprit, mon cœur et ma volonté, mon âme et mon esprit, mamémoire et mes sentiments, mon comportement et les valeurs qu’il y a en moi.

Guéris mes sentiments négatifs, Père.
Guérissez toutes les blessures de mon cœur et de mon esprit.
Volonté par « l’épée de Ton Saint-Esprit » (Eph.617 / He 4.12)
briser et détruire: tout le négatif qui est en moi de l’ascendance, ou que quelqu’un m’a transféré comme gwenovitch, ou qui est dû à verslaving. Les deux si cela s’est produit dans le passé, ou si cela se produit maintenant, ou se produira à l’avenir, ou si je le sais ou non.

Au nom de Jésus-Christ
dpour Zpuissance, Son sang, Sa croix, Son autorité et Sa miséricorde, et par l’Immaculée Conception de Marie, Bind et briser en moi ou en dehors de moi, la puissance et la puissance de tout mauvais esprit individuellement, et de tous les méchantsensemble, qui cherchent à me faire du mal et à me nuire(et nommer la personne).

Et auonzième nom de Jésus et de Marie,j’exhorte ce mauvais espritet ses acolytes à me laisser (et le nom de lapersonne) d’unemanière paisible ettranquille, et immédiatement et directement au pied de la croix,et à ne jamaisrevenir me faire du mal (à nous).

Jésus
voyezce que ces mauvais esprits m’ont fait, à moi et à ma vie.

SaintDieu, comble avecton amour les lacunes qui sont maintenantapparues en moi,après maprière.

Viens, Esprit Saint,
Kà la puissante intercession de l’Onbevlekte Hart deMarie, Ton épouse bien-aimée.

Très Chère Mère Marie, SaintMichel, Raphaël et Gabriel, Saint Ange Gardien (SaintN.N):
bid pournous.

Amen.

(d’après le père Bob Hilz)
Saint Archange Michel

Défendez-nous au combat. Soyez notre protection contre la colère et le
astuces du diable. Que Dieu lui a commandé, alors nous le supplions humblement, et toi, prince des armées célestes: repousse Satan, et tous les autres mauvais esprits, qui errent dans le monde jusqu’à la perdition des âmes, par la puissance divine en enfer! Amen.

Dédicace à saint Michel
Saint Archange Michel, je (gwenovitch) me dédie entièrement à Toi. Je me place, moi-même, ma famille et tout ce qui m’appartient sous Ta puissante protection. Augmentera régulièrement l’amour divin dans mon cœur. Souviens-toi, ô Ange de Dieu, qu’à partir de ce jour, je suis tous sous Tes soins. Obtenez pour moi un amour toujours plus arurieux : à Dieu mon Père, à Jésus mon Sauveur, à l’Esprit Saint mon Sanctificateur, à Marie ma Mère céleste et à Joseph mon Sauveur.

Saint Michel, bid pour nous.
Saint Michel, red notre pays.
Saint Michel, red le monde.

Prière àl’Ange Gardien

Mon Saint Ange Gardien, moi par la bonté Divine

donné, illuminé, stocké, guidé
et me gouverner. S’il vous plaît pour moi de
prier à chaque instant je prie mes prières
ne peut pas exprimer. S’il vous plaît aussi dans le
Lumière divine, les anges gardiens
à rencontrer, de celui que je rencontre
J’aime beaucoup et de qui je
Promouvoir spirituellement pour les diriger
et protéger. Amen.

Dédicace à saint Joseph

Réjouissez-vous, Joseph, père spirituel et
infirmière père de Jésus, époux de
Marie, le Seigneur est avec toi. Heureux sont
toi surtout les hommes de la terre, et
béni soit Jésus, le fils du
Très chère Vierge. Saint Joseph,
puissant assistant dans tous les besoins, protecteur de
pureté, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
et à l’heure de notre mort.
Amen.

Pour notre ménage

Saint Joseph, gardien de la sainte maison, protégez notre famille. Enlevez de nous toute contamination par l’erreur et la défécation morale. Soutenez-vous gracieusement à nos côtés dans la lutte contre le mal. Donnez-nous le courage d’accomplir nos devoirs chaque jour et d’accomplir la volonté de Dieu. Gardez nos langues des mensonges et des mots blessants. Éclairer notre esprit lorsque nous prenons des décisions. Renforcez-nous dans l’adversité et le découragement. Renforcez notre amour afin que la confiance mutuelle et la tolérance règnent toujours dans notre famille. Détournez tous les dangers dans l’âme et le corps: à la maison, au travail et au travail. Et enfin, que Dieu tienne toujours la place d’honneur dans nos familles et dans nos cœurs.
Amen.

Les Dix Commandements

1. Par-dessus tout, aimez un seul Dieu.
2. Ne jurez pas vainement, ne
maudissez pas ou ne ridiculisez pas.
3. Sanctifiez toujours le jour du Seigneur.
4. Père, mère, tu honoreras.
5. Ne tuez pas, ne donnez pas d’ennui.
6. Ne faites jamais ce qui est de la
non-châtisme.
7. Fuyez le vol et la tricherie.
8. Aussi la gifle dans le dos et le mensonge.
9. Soyez toujours chaste dans votre esprit.
10.Et ne jamais se démunir du bien de qui que ce soit.

Acte de foi

Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement à tout ce que Tu as révélé et à travers la Sainte Église me dit de croire. Que tu es la Vérité suprême et infaillible.
Dans cette foi, je veux vivre et mourir.

Acte d’espoir

Mon Seigneur et mon Dieu, j’espère obtenir de Toi avec une ferme confiance, par les mérites de Jésus-Christ,
lebonheur éternel et les grâces pour le mériter.
Parce que tu es infiniment bonpour nous, tout-puissant et fidèle dans tespromesses;
Dans cet espoir, je veux vivre et mourir.

Acte d’amour

Mon Seigneur et mon Dieu, je T’aime par-dessus tout, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes puissances, parce que Tu es infiniment parfait et digne de tout amour.
Et j’aime monprochain comme moi, par amour pour Toi.
Dans cet amour, je veux vivre et mourir.

Acte de repentance

Mon Seigneur et mon Dieu, c’est mon chagrin que je T’aifait du mal. Je déteste tous mespéchés, non seulement parce que j’ai méritéTes punitions, mais surtout parce qu’ils Te déplaisent, toi qui es infiniment parfait et digne de tout amour. Je fais la ferme résolution d’améliorer ma vie et de fuir vers le péché. Dans ce repentir, je veux vivre et mourir.
(comme ton serviteur gwenovitch)

Angélus

L’Ange du Seigneur a envoyé un message à Marie.
Et elle a reçu du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, pleine de grâce…

Voyez la servante du Seigneur.
Sois fait à moi selon Ta parole.
Je vous salue Marie, pleine de grâce…

Et la parole est devenue chair.
Et Il a vécu parmi nous.
Je vous salue Marie, pleine de grâce…

Priez pour nous Sainte Mère de Dieu.
Pour que nous devenions dignes de la promesse du Christ.

Prions :

Nous te prions, Seigneur, de verser ta grâce dans nos cœurs, afin que nous, qui avons su par le message de l’Incarnation angélique de ton Fils, soyons amenés par sa souffrance et sa croix à la gloire de la résurrection. Par le même Christ, notre Seigneur.
Amen.

Prière d’abandon

Père
Je me mets entre Tes mains,
fais de moi ce que tu approuveras.
Quoi que tu me fasses,
Merci.
Je suis prêt à tout,
J’accepte tout,
tant que Ta volonté est faite en moi
et dans toutes Tes créatures;
je ne désire rien d’autre, Père.
Je te confie mon âme,
Je Te les donne, mon Dieu,
avec tout l’amour dont je suis capable,
car je t’aime
et j’en ai besoin,
pour vous donner,
de me faire confiance à Toi
Sans réserve
sans taille,
avec une confiance infinie :
car Tu es mon Père.

Charles de Foucauld
Jésus parle à Josepha Menendez
« Je suis la sagesse et le bonheur. Je suis amour et miséricorde, je suis paix. »
« Ne crains rien, je t’aime et je ne te quitterai jamais. »
« Aujourd’hui est Mon désir que vous viviez dans Ma joie. »
« Ne pensez pas que ce soit sans importance, car la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. »
« Je ne peux rien refuser à l’âme, qui attend tout de Moi. Les gens savent trop peu à quel point Je (gwenovitch et votre nom) désire les aider et comment ils Me glorifient par leur confiance et leur abandon.
« La souffrance passe, et le mérite est éternel. »
« Ma croix est la porte de la vraie vie… L’âme qui a réussi à l’accepter et à l’aimer, comme je lui ai donné, pourra entrer par cette croix dans la splendeur de la vie éternelle.
« Adorez la puissance et la majesté de votre Dieu… »
« Si vous M’aimez vraiment, que ne ferez-vous pas pour être comme Moi… Et refuserez-vous quoi que ce soit à Mon Amour ? »
« Restez dans Ma paix. Je suis toujours avec vous, même quand vous ne Me percevez pas. »
« L’Eucharistie est l’inspiration de l’Amour. C’est la vie et le pouvoir des âmes. Le remède pour toutes leurs faiblesses, le voyage de la vie pour le passage de ce temps vers l’éternité. »
« Ne crains rien, Ma Miséricorde et Mon Amour sont infiniment plus grands que votre misère, et votre faiblesse ne dépassera jamais Ma force. »
« Ne crains rien, Je te connais, mais Je t’aime de telle sorte qu’aucune de tes misères n’empêchera le regard de Mon cœur de t’éloigner. »
« Pensez à Moi sans cesse. Les gens Me glorifient quand ils se souviennent de Moi. »
« Je n’ai pas besoin de ta force, mais de ton abandon. »

« Si vous vous abandonnez à Moi en tout, vous trouverez tout dans Mon cœur. »
« Offrez tout à mon Père, uni à Mes peines. »
« Je t’attends. »
« Je garde Mes yeux sur toi. Gardez le vôtre concentré sur Moi et abandonnez-vous à Moi. »
« Je (gwenovitch) veux que le monde connaisse Mon cœur. L’amour ne se lasse jamais de pardonner. »

Prière aux cinq plaies de Jezus
O mon Jésus ! O Amour de mon cœur! Par les saintes blessures que Ton amour pour nous a endurées et par lesquelles Tu as versé Ton Sang sur la croix, aie pitié de nous !
Délivrez-nous de tous les dangers qui nous menacent, accordez-nous le temps et la grâce de nous repentir et, après notre mort, le pardon de nos péchés.
Aimons tous nos frères et sœurs, amis et ennemis, et qu’ils nous aiment afin que nous soyons tous éternellement heureux avec tous vos élus dans les cieux, votre royaume, ô vous qui êtes mon Dieu et qui vit et règne en union avec le Père et le Saint-Esprit, dans les âges des siècles. Amen.
Saint François de Sales

Nada Te turbe
Ne laissez rien vous confondre
rien ne vous terrifie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience conquiert tout. Celui qui a confiance en Dieu, il ne manquera de rien. Dieu seul suffit.

Thérèse d’Avila

Prière du Père Slavko
Jésus, Tu es mon Dieu. Vous êtes la source de la sainteté. Je veux t’adorer seul. Et personne d’autre ! C’est pourquoi je laisse toutes choses, toutes les personnes, tous les programmes derrière moi. Je lâche tout, mais je T’adore.Je souhaite que mon cœur soit absorbé en Toi dans les pensées et les sentiments. Je m’abandonne à Toi de tout mon être. Mère Marie, je sens combien je suis indigne d’adorer Jésus. Merci d’être avec moi! Je te donne mon cœur, Mère Marie, afin que tu puisses adorer Jésus en moi et avec moi. Seigneur, enlève de mon cœur tout orgueil, égoïsme et tout ce qui m’empêche de m’incliner profondément devant Toi.
Jésus parle à Sœur Faustine
« Tout ce qui existe repose dans le ventre de Ma Miséricorde – beaucoup plus intime qu’un enfant dans le ventre de sa mère. Combien j’ai blessé le manque de confiance! »
« Réconforte mon cœur ! Comme l’indifférence des âmes est grande ! Ils trouvent du temps pour tout, mais pas pour venir à Moi et obtenir des grâces pour eux-mêmes ! »
« Tant qu’ils ont encore le temps, ils doivent fuir à la source de Ma Miséricorde, et aucun pécheur ne devrait avoir peur de s’approcher de Moi! »
” Uit al Mijn wonden, bijzonder uit de wonde van Mijn Hart, vloeien stromen van liefde. Spreek tot de wereld over Mijn barmhartigheid!”
« Je me réjouis quand on exige beaucoup de Moi. On m’a poussé à donner beaucoup. Les gens au petit cœur qui désirent peu, Me pleurent. »
« Les plus grands pécheurs peuvent devenir de très grands saints s’ils se confient à Ma Miséricorde. De Ma Miséricorde, on ne peut tirer qu’avec la cruche de la confiance : plus la confiance est grande, plus on reçoit. »
« Quand une âme loue Ma bonté, Satan tremble et s’enfuit dans les profondeurs de l’enfer. »
« Jésus, j’ai confiance en Toi. »
couronne du Goddelijke barmhartigheid

1 x Notre Père….
1 x Je vous salue Marie….
1 x je crois….

Sur les grosses perles

Père éternel, je t’offre op, le corps et
LeSang, l’Âme et la Déité de Votre
beminde Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, à
une aession à nos péchés et àceux des
Monde.

Sur les petites perles

À cause de ses souffrances amères,
pitié de nous et du monde entier.

Enfin 3 x

Sainte Dieu, SaintDieuAlmachtige, Saint Dieu Éternel, aie pitié de nous et du monde entier.

Prière pour les mourants

Père aime, aie pitié.
Pitié pour vousles enfants. Ne les laissez pas se perdre.

Ils sont aussi Toiles enfants,
Toiles chéris.
Incluez-les dans Tonamour, maintenant et toujours.

Jésus a souffert pour ces gens. Jésus est mort pour ces gens. Jésus aime, aie pitié.

Pitié pour vousles enfants.

Esprit d’amour, Esprit de Dieu, incluez ces personnes qui vont mourirdans
Tonamour. Ayez pitié d’eux. Enregistrez-les. Ne les laissez pas se perdre.
Incluez-les dans Toiavec amour pour toute l’éternité.

C’est ce que tu te dis Mère Marie.Priez cette prière tous les jours mes enfants. Par cette prière, vous sauverez beaucoup d’âmes. Dieu aura pitié d’eux et leur pardonnera.
Extrait du livre : « Dieu est Amour »
Credo
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et
d’unearde, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été reçu de l’Esprit Saint et né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enterré, qui est descendu en enfer, le troisième jour ressuscité d’entre les morts, qui est monté au Ciel et est assis à la

main de Dieu son Père Tout-Puissant. De là,
il viendra juger, les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen.

Prière deSr. Faustina au piere céleste

O Mon Dieu, combien je veux être un petit enfant, puisque tu es mon Père ! Vous savez à quel point je suis petit et faible; c’est pourquoi je Te supplie, reste avec moi à chaque instant de ma vie et surtout à l’heure de ma mort. O Père bon et miséricordieux, je sais que Ta bonté sans bornes dépasse de loin la tendresse et l’abandon de la meilleure de toutes les mères, car même « si mon père et ma mère devaient me quitter, tu m’attires » (ps 27, 10) et me presse dans ton cœur. Amen. (Journal I,112)
Notre Père
qui est dans les Cieux Que Ton Nom soit
sanctifié, que Ton Royaume vienne.
Votre volonté sera faite sur la terre comme elle est au ciel.
Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidienet pardonnez-nous nos
dettes
comme nous pardonnons à nos débiteurs.
Et ne nous amenez pas à l’épreuve,mais délivrez-nous du
mal. Amen.
Je vous salue Marie
pleine de grâce, le Seigneur est béni avec
vous, vous êtes au-dessus
de toutes les femmes et béni est le fruit de votre
corps, Jésus.
Sainte Marie
Mère de Dieu
priez pour nous, pauvres pécheurs.
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Comme c’était au début et maintenant et toujours et dans les
siècles de siècles. Amen.

O mon Jésus, pardonne-nous nos péchés. Protégez-nous du feu de l’enfer. Amenez toutes les âmes au ciel. Surtout ceux qui ont le plus besoin de Ta miséricorde.

Comment prier le Rosaire
Au commencement : faites signe de croix, priez sur la première notedu Credo et un Notre Père ; puis sur les trois petits points :
Nous saluonset toi Marie, Fille de Dieu la veineV.
Nous te saluons Marie, Mère de Dieu le Fils.
Nous te saluons Marie, Épouse de Dieu le Saint-Esprit + Je vous salue Marie
et à la fin : Gloire au Père le Fils et au Saint-Esprit.
Les 5 mystères joyeux

1. Message de l’Ange Gabriel à Marie
Fruit : Humilité
2. Visite de Marie à sa cousine Élisabeth
Fruit : L’amour du prochain
3. Naissance de Jésus dans une grotte à Bethléem
Fruit :D’esprit de pauvreté
4. Jésus est commandé dans le temple
Fruit : Pureté, obéissance
5. Récupération de Jésus dans le temple.
Fruit : Chercher Dieu en toutes choses

Les 5 tristes mystères

1. Mort de Jésus dans le jardin des Oliviers
Fruit : Repentance de nos péchés
2. Le Fléau du Christ
Fruit : L’amour de la pénitence
3. Couronnement d’épines de Jésus
Fruit : La mort de l’amour de soi
4. Port de la Croix de Jésus
Fruit : la patience dans nos croix
5. La crucifixion et la mort
Fruit : L’amour de Jésus et de Marie
Les 5 mystères glorieux

1. La VRésurrection de Jésus
Fruits : Changer le mode de vie
2. L’Ascension de Jésus
Fruit : Le désir du ciel
3. Descente de l’Esprit Saint sur Marie et les Apôtres
Fruit : Coopérer avec la grâce de Dieu
4. Assomption de Marie
Fruit : Persévérance
5. Le couronnement de Marie au ciel
Fruit : Faire confiance à la Très Sainte Vierge

Les 5 Mystères de la Lumière

1. Le baptême de Jésus dans le Jourdain
Fruit : Renaître de l’Esprit
2. Jésus se révèle aux noces de Cana
Fruit : Nous ouvrons nos cœurs à la foi de Marie
3. Proclamation du Royaume de Dieu
Fruit : Pour le repentir qu’elle aime et connaître la miséricorde de Jésus
1. La transformation sur le mont Tabor
Fruit : Accepter nos épreuves pour arriver à une vie nouvelle et glorifiée avec christ
2. L’institution de la Sainte Eucharistie
Fruit : L’amour de Jésus dans l’Eucharistie

Signe de croix

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Consécration au Sacré-Cœur de Jésus

O Jésus, nous savons que Tu es doux, que Tu as donné Ton Cœur pour nous. Elle est couronnée d’épines par nos péchés.

Nous savons que tu pries encore pour nous aujourd’hui,
de peur que nous ne périssions.
Jésus, pense à nous quand nous tombons dans le péché.
Faites-nous tous nous aimer les uns les autres à travers Ton Très Saint Cœur.
Faire disparaître la haine entre les gens.

Montrez-nous Votre amour. Nous T’aimons tous, et nous désirons après que Tu nous protèges avec Ton Cœur de Bon Pasteur.

Entrez dans chaque cœur, Jésus ! Frappez à la porte de nos cœurs. Soyez patient et en même temps inflexible envers nous. Nous sommes toujours enfermés en nous-mêmes parce que nous n’avons pas compris Ta volonté.

Frappe sans cesse, ô Jésus, ouvre-toi nos cœurs, surtout quand nous nous souvenons de la souffrance que tu as endurée pour nous. Amen.

Prière de consécration à la Sainte Trinité par Marie

Marie, Tu nous as invités
pour nous consacrer
à Ton Cœur Immaculé.
Je sais que c’est Ton seul désir
est de nous amener à Dieu,
parce que tu nous aimes infiniment
et parce que tu désires
que nous sommes heureux.

Marie, aujourd’hui je veux répondre à Ton appel.
Mourant sur la croix, Jésus t’a donné à moi,
Je me donne aussi à Toi.
Entre Tes mains, je renouvelle mes promesses baptismales et me consacre à Ton Cœur Immaculé, pour appartenir à la Sainte Trinité.
J’ai mis dans Ton
mains mon cœur, mon âme, mon
l’esprit, et mon corps, mes talents
et mes dons, mon passé, mon
présent et mon avenir.

Marie, prends-moi dans Tes bras, et aide-moi (gwenovitch) à aimer Jésus comme Tu L’as aimé ! Avec Toi, je veux apprendre à écouter la Parole du Père et à faire Sa volonté. Comme Toi, Marie, je reçois et reçois l’Esprit Saint dans mon cœur.

Avec Toi, Marie, je veux apprendre à aimer tous les gens pour eux
tous appartiennent à votre Fils Jésus. Je me dédie à Toi pour que ma prière soit prière
du cœur peut être, dans lequel je trouve la paix, la joie et l’amour, et la force de me réconcilier avec mes frères et sœurs.
ici sur le site

huispagina

Je vous dédie aussi à toute ma famille, à tous mes amis, à tous les gens, en particulier à ceux qui ont le plus besoin de l’aide et de la miséricorde de Dieu en ce moment.

Je désire, comme Jésus,
la vie à Tes côtés tous les jours
de ma vie.
Qu’à partir de maintenant, avec Toi,
tout en moi leSeigneur peut prixn!
Que mon cœur se réjouisse
en Dieu mon Redder.
Amen.

Dévotion à Marie
Aujourd’hui, nous vous élisons à nouveau, Sainte Marie, enprésence de tous les anges et saints de notre Mère et de notreReine. Nous nous consacrons à Toi et Te donnons avec amour et dévotion notre corps et notre âme, tout ce que nous avons et ce que nous sommes. Nous vous offrons les mérites de nos bonnes œuvres du passé, du présent et de l’avenir. Nous Te donnons le plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient sans aucune restriction comme Tu le feras pour la gloire de Dieu dans le temps et l’éternité. Amen.
Dédicace à l’art Onbevlekt HdeMarie

O ma Mère, Mère de bonté, d’amour et
de miséricorde, je t’aime infiniment et je sacrifie
moi à Ton Cœur Immaculé.
Par Uw bonté,
par Ton amour et par Tagrâce, sauve-moi.
J’aspire à T’appartenir. Je t’aime
infiniment et je désire que tu aes
me garde. Du fond du cœur, priez
MoiToi, Mère de la bonté, moi
Votre bonté
donner, donner à travers son paradis
atteindre.
Je vous prie, pour votrebien infini
l’amour, pour me donner la grâce de
de pouvoir aimer tout le monde, comme vous
Jésus-Christ a aimé.
Je vous prie de me donner la grâce d’être miséricordieux envotre présence. Donnez-moi la grâce devous aimer, qui peut être différente delamienne.
Je m’abandonne complètement à Toi, et je désire que tu sois avec moi, dans chacun de mes pas, parce que tu es plein de grâce et je ne veux jamais oublier cette grâce.
Et, si jamais je perds cette grâce, je vous prie de me la rendre.
Amen.

Mémoriser

Aimer la Vierge Marie,

rappelez-vous qu’il n’a jamais été entendu que quelqu’un qui s’est réfugié en Toi, a demandé Ton aide ou a invoqué Ton intercession, a jamais été abandonné par Toi.

Encouragé par cette confiance, je viens à Toi, qui es ma Mère. Sous le poids de mes péchés, je me jette devant Tes pieds.
Mère de la Parole Divine, ne rejetez pas mes prières, mais acceptez-les gracieusement et voulez y répondre. Amen.

Ce livret ne peut être vendu. Il n’est destiné qu’à l’évangélisation. Le livret est disponible au Paterskerk de Tielt et à l’église abbatiale deGistel,
ainsi que sur le site web: https://mijnervaringtussengod.be/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.