nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

garabandaal film

Download

- Stars (0)

6 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 14-05-2021 20:41

Share
DescriptionPreviewVersions
8.3.3 cursussen van een ander - garabandaal film.pdf

Cursussen van een ander –
Garabandal , niet te stoppen waterval

Deze documentaire neemt ons nog verder mee in Garabandals boodschap van hoop en bekering, terwijl we ons verbazen over de ongelooflijke vruchten die Garabandal hebben voortgebracht sinds de verschijningen plaatsvonden. Garabandal , Uncontainable Cascade heeft ooggetuigen gevonden van de verschijningen van Onze Gezegende Moeder in San Sebastian de #Garabandal , Spanje en heeft waardevolle experts geïnterviewd over Mariaverschijningen om dieper in te gaan op zowel de profetische dimensie van Garabandal.evenals de vraag waarom Garabandal nog steeds wacht op een definitief oordeel van de kerkelijke autoriteiten. Deel de trailer ” Garabandal , Unstoppable Waterfall” met al je contacten. Meer informatie: https://www.garabandalthemovie.com

film in Nederlands kijken (Klik Hier)
Indien het tweede geheim inderdaad de ’grote waarschuwing’ zou zijn, dan zijn er een aantal meerdere gegevens bekend vanuit Garabandal: zo zal de waarschuwing plaatsvinden op een gebeurtenis die begint met een de letter jaar ’A’. Er zijn nog verdere gegevens bekend als het derde geheim van ’Medjugorje’ zou samenvallen met het ’tweede geheim van Garabandal’; nl, het ’blijvende grote teken’. Dit alles is echter ’onder voorwaarde dat het wonder van ’het blijvende grote teken’ van Garabandal op dezelfde dag zou vallen als het wonder van ’het blijvende grote teken’ van Medjugorje.

Zo valt het tweede geheim van Garabandal binnen het jaar na de grote waarschuwing en zal het plaatsvinden op een donderdagavond om half negen bij de pijnbomen. Conchita Gonzalez, de hoofdzieneres van Garabandal, mag de datum 8 dagen op voorhand bekend maken. Ook valt de dag van het grote mirakel op de dag van de verering van een jonge martelaar (m/v) van de eucharistie.

21-06-1981
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het derde geheim
Het derde geheim betreft het altijddurende zichtbare teken op de
Podbrdo (Medugorje), de Berg der Verschijningen. Dit zal een moment van grote vreugde zijn voor zij die deze verschijningen als een gift uit de Hemel hebben aanvaard en voor zij die Maria erkennen als Koningin van de Vrede.

De intervalperiode tussen het eerste en het derde geheim zal een periode van genade en bekering zijn. Na het derde geheim blijft er voor zij die in leven zijn nog weinig tijd over voor bekering. Om deze reden verzoekt de Maagd om ons dringend te bekeren en met elkaar te verzoenen.

Het derde geheim zal als vuur zijn, maar geen echt vuur. Het zal zichtbaar zijn, het zal kunnen worden gefotografeerd en vastgelegd op camera, maar men zal het niet kunnen aanraken omdat de heer zijn nieuwe kerk uitbreid via het internet. Volgens de zieners zal het derde geheim waarneembaar zijn op de grond.

Ivan zei ooit: ’wat betreft het tijdstip van het derde geheim, dag, maand en jaar, staat alles nu reeds vast. Het is voorspeld.

Na het derde geheim dat zich manifesteert via het internet zullen er op de Berg der Verschijningen grote mirakels en genezingen plaatsvinden.

Op 25 augustus 1991 gaf Maria de volgende boodschap door aan Marija Pavlovic: ’Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op tot gebed, nu meer dan ooit, sinds het begin van de invoering van Mijn plan. De duivel is sterk en wil de plannen van vrede en vreugde dwarsbomen en wil jullie doen geloven dat Mijn Zoon niet standvastig is in zijn besluiten. Daarom roep ik jullie allen op, lieve kinderen, om nog meer te vasten en te bidden. Ik roep jullie de volgende negen dagen op om boete te doen, zodat ik met jullie hulp al datgene, dat ik met de geheimen van Fatima begonnen ben, kan realiseren. Ik roep jullie op, lieve kinderen, het belang van mijn komt en de ernst van de situatie te begrijpen. Ik wil alle zielen redden en ze tot God brengen.
Toen keerden zij van de berg, die de Olijfberg heet, naar Jeruzalem terug. Deze ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. 13Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden
(bovenzaal ═ verstand in ons hoofd om met samen met ons hart de rozenkrans te bidden):
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. 14Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
15In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders – er was een groep van ongeveer honderdtwintig personen bijeen – en sprak: 16“Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangennamen. 17Hij behoorde tot ons getal en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. 18Deze nu heeft zich met het loon van zijn misdaad een stuk grond verworven; hij stortte voorover, barstte open en al zijn ingewanden kwamen eruit. 19Dit werd bekend aan alle inwoners van Jeruzalem, zodat die akker in hun taal Akeldáma, dat is bloedakker heet. 20Er staat immers geschreven in het boek der psalmen: 21Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, 22vanaf het doopsel van Johannes tot de dag, waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis.” 23Men stelde er twee voor: Jozef ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Mattias. 24Toen baden zij als volgt: “Gij Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren 25om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats.” 26Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Laat ons daarom bidden dat al datgene, dat ik begonnen ben, volledig in vervulling mag gaan.
wat de heer regeert Dank om aan mijn heer oproep gehoor te hebben gegeven,
wij vertrouwen op u doen uw werken van barmachtigheid de geestelijke en lichaamlijke.’

(En)
Courses of another –
Garabandal, unstoppable waterfall

This documentary takes us even further into Garabandal’s message of hope and conversion as we marvel at the incredible fruits that Garabandal has produced since the apparitions took place. Garabandal, Uncontainable Cascade has found eyewitnesses to Our Blessed Mother’s apparitions in San Sebastian de #Garabandal, Spain and interviewed valuable experts on Marian apparitions to delve deeper into both Garabandal’s prophetic dimension as well as why Garabandal is still waiting upon a final judgment of the Church authorities. Share the trailer ”Garabandal, Unstoppable Waterfall” with all your contacts. More information: https://www.garabandalthemovie.com

watch movie in english (Click Here)

If the second secret were indeed the ’great warning’, then a number of additional data are known from Garabandal : for example, the warning will take place on an event that starts with the letter year ’A’. Further details are known if the Third Secret of ” Medjugorje ” were to coincide with the ”Second Secret of Garabandal ”; nl, the ’lasting great sign’. However, all this is ”on condition that the miracle of” the enduring great sign ”of Garabandal should fall on the same day as the miracle of” the enduring great sign ”of Medjugorje .

For example, the second Garabandal secret falls within a year of the great warning and will take place on a Thursday evening at 8:30 by the pine trees. Conchita Gonzalez , Garabandal’s superintendent , may announce the date 8 days in advance. The day of the great miracle also falls on the day of the worship of a young martyr (m / f) of the Eucharist.

21-06-1981
Click here to have a link to read this article back later. The Third Secret
The third secret concerns the everlasting visible sign on the
Podbrdo ( Medugorje ), the Mount of Apparitions. This will be a moment of great joy for those who have accepted these apparitions as a gift from Heaven and for those who recognize Mary as Queen of Peace.

The interval period between the first and third mysteries will be a period of grace and conversion. After the third secret, there is little time left for conversion for those who are alive. For this reason, the Virgin urges us to repent and reconcile.

The third secret will be like fire, but not real fire. It will be visible, it will be able to be photographed and captured on camera, but it will not be touched as the Lord is expanding his new church through the Internet. According to the seers, the third secret will be visible on the ground.

Ivan once said: ’As for the time of the third secret, day, month and year, everything is already fixed. It has been predicted.

After the third secret that manifests itself through the Internet, great miracles and healings will take place on the Mount of Apparitions.

On August 25, 1991, Mary passed on the following message to Marija Pavlovic : “Dear children! Also today I call you to prayer, now more than ever, since the beginning of the implementation of My plan. The devil is strong and wants to thwart the plans of peace and joy and wants you to believe that My Son is not steadfast in His decisions. That is why I call you all, little children, to fast and pray more. I call on you for the next nine days to do penance, so that with your help I can realize all that I started with the secrets of Fatima. I call on you, little children, to understand the importance of mine and the seriousness of the situation. I want to save all souls and bring them to God.
Then they returned from the mountain called the Mount of Olives to Jerusalem. This one is near Jerusalem at Sabbath distance. 13 When they arrived, they went to the upper room where they were staying (upper room ═ mind in our heads to pray the rosary with our hearts): Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew , James, son from Alphaeus , Simon the Zealot, and Judas the brother of James. 14 All of them with one accord persevered in prayer with the women, with Mary the mother of Jesus, and with his brethren. 15 In those days Peter stood up among the brethren — there was a group of about a hundred and twenty persons gathered together — and said, 16 “Men, brethren, the scripture must be fulfilled, which the Holy Spirit spake beforehand by the mouth of David. about Judas, who became the guide of those who took Jesus. 17 He was of our number and had received his share in this ministry. 18 Now this man has got himself a piece of land with the wages of his crime; it fell forward, burst open, and all of his insides came out. 19 This became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field in their language is called Akeldáma , that is, a field of blood. 20 For it is written in the Book of Psalms: 21 So one of the men who were in our company during the time that the Lord Jesus was with us, 22 from the baptism of John to the day he was taken from us , become a witness to his resurrection with us. ” 23 They presented two: Joseph also called Barsabbas , called Justus, and Mattias . 24 Then they prayed thus: “Thou Lord, who knoweth all hearts, appoint him whom thou hast chosen from these two 25 to occupy the place in this ministry and apostle ministry, to which Judas became unfaithful to go to his own place. . ” 26 Then lots were drawn, and the lot fell on Matthias . He was added to the group of the eleven apostles.

So let us pray that everything that I have started may be fully fulfilled.
what the lord rules Thank you for having responded to my lord call,
we trust in you to do your works of mercy spiritual and physical . ’

(Fr)
Cours d’un autre –
Garabandal, cascade imparable

Ce documentaire nous emmène encore plus loin dans le message d’espoir et de conversion de Garabandal alors que nous nous émerveillons des fruits incroyables que Garabandal a produits depuis les apparitions. Garabandal, Cascade Uncontainable a trouvé des témoins oculaires des apparitions de Notre Sainte Mère à San Sebastian de #Garabandal, Espagne et a interviewé de précieux experts sur les apparitions mariales pour approfondir la dimension prophétique de Garabandal ainsi que pourquoi Garabandal attend toujours un jugement final sur le autorités ecclésiastiques. Partagez la bande-annonce ”Garabandal, Unstoppable Waterfall” avec tous vos contacts. Plus d’informations: https://www.garabandalthemovie.com

regarder un film en anglais (Cliquez ici)

Si le deuxième secret était bien le «grand avertissement», alors un certain nombre de données supplémentaires sont connues de Garabandal : par exemple, l’avertissement aura lieu sur un événement qui commence par la lettre année «A». D’autres détails sont connus si le troisième secret de ” Medjugorje ” coïncidait avec le ”deuxième secret de Garabandal ”; nl, le «grand signe durable». Cependant, tout cela est «à condition que le miracle du« grand signe durable »de Garabandal tombe le même jour que le miracle du« grand signe durable »de Medjugorje .

Par exemple, le deuxième secret de Garabandal tombe dans l’année suivant le grand avertissement et aura lieu un jeudi soir à huit heures et demie près des pins. Conchita Gonzalez , surintendante de Garabandal , peut annoncer la date 8 jours à l’avance. Le jour du grand miracle tombe également le jour du culte d’un jeune martyr (h / f) de l’Eucharistie.

21-06-1981
Cliquez ici pour avoir un lien pour lire cet article plus tard. Le troisième secret
Le troisième secret concerne le signe visible éternel sur le
Podbrdo ( Medugorje ), le Mont des Apparitions. Ce sera un moment de grande joie pour ceux qui ont accepté ces apparitions comme un don du Ciel et pour ceux qui reconnaissent Marie comme Reine de la Paix.

La période d’intervalle entre les premier et troisième mystères sera une période de grâce et de conversion. Après le troisième secret, il reste peu de temps pour se repentir pour ceux qui sont en vie. Pour cette raison, la Vierge nous exhorte à nous repentir et à nous réconcilier.

Le troisième secret sera comme le feu, mais pas le vrai feu. Elle sera visible, elle pourra être photographiée et capturée à la caméra, mais elle ne sera pas touchée car le Seigneur étend sa nouvelle église sur Internet. Selon les voyants, le troisième secret sera visible sur le terrain.

Ivan a dit un jour: “ En ce qui concerne l’heure du troisième secret, jour, mois et année, tout est déjà réglé. Cela a été prédit.

Après le troisième secret qui se manifeste à travers Internet, de grands miracles et guérisons auront lieu sur le Mont des Apparitions.

Le 25 août 1991, Marie a transmis le message suivant à Marija Pavlovic : «Chers enfants, aujourd’hui encore je vous appelle à la prière, maintenant plus que jamais, depuis le début de la mise en œuvre de Mon plan. Le diable est fort et veut contrecarrer les plans de paix et de joie et veut que vous croyiez que Mon Fils n’est pas ferme dans ses décisions. C’est pourquoi je vous appelle tous, petits enfants, à jeûner et à prier davantage. Je vous appelle pour les neuf prochains jours à faire pénitence, afin qu’avec votre aide je puisse réaliser tout ce que j’ai commencé avec les secrets de Fatima. Je vous invite, petits enfants, à comprendre l’importance de la mienne et la gravité de la situation. Je veux sauver toutes les âmes et les amener à Dieu.
Puis ils revinrent de la montagne appelée le Mont des Oliviers à Jérusalem. Celui-ci est près de Jérusalem à la distance du sabbat. 13 Quand ils sont arrivés, ils sont allés dans la chambre haute où ils logeaient (chambre haute ═ esprit dans nos têtes pour prier le chapelet avec notre cœur): Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Bartholomée et Matthieu , Jacques, fils d’ Alphée , Simon le Zélote et Judas le frère de Jacques. 14 Tous, d’un commun accord, ont persévéré dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. 15 En ces jours-là, Pierre se leva parmi les frères – il y avait un groupe d’environ cent vingt personnes ensemble – et dit: 16 Frères, l’Écriture doit s’accomplir, ce que le Saint-Esprit a dit auparavant par la bouche de David à propos de Judas, qui est devenu le guide de ceux qui ont pris Jésus. 17 Il était de notre nombre et avait reçu sa part de ce ministère. 18 Or, cet homme s’est acquis un lopin de terre avec le salaire de son crime; il est tombé en avant, s’est ouvert, et tous ses intérieurs sont sortis. 19 Cela fut connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que le champ dans leur langue s’appelle Akeldáma , c’est-à-dire champ de sang. 20 Car il est écrit dans le livre des Psaumes: 21 Ainsi l’un des hommes qui étaient en notre compagnie pendant le temps où le Seigneur Jésus était avec nous, 22 depuis le baptême de Jean jusqu’au jour où il nous a été enlevé, est devenu un témoin de sa résurrection avec nous. 23 Deux d’entre eux furent présentés: Joseph aussi appelé Barsabbas , appelé Justus, et Mattias . 24 Alors ils prièrent ainsi: ”Toi Seigneur, qui connais tous les cœurs, nomme celui que tu as choisi parmi ces deux 25 pour occuper la place dans ce ministère et ministère d’apôtre, auquel Judas est devenu infidèle pour aller chez lui.” 26 Ensuite, les lots furent tirés, et le sort tomba sur Matthias . Il a été ajouté au groupe des onze apôtres.

Alors prions pour que tout ce que j’ai commencé se réalise pleinement.
ce que le seigneur règle Merci d’avoir répondu à l’appel de mon seigneur,
nous avons confiance en vous pour faire vos oeuvres de miséricorde spirituelle et physique . ’