nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

engelbewaarder oktober tot december vierde trimester

Download

- Stars (0)

4 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 09-04-2021 19:05

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - 365 dagen met je engelbewaarder - oktober tot december.pdf

Voorwoord van de auteur, René Lejeune

Deze boodschappen van een engelbewaarder dienen één voor één gelezen te worden. Eén elke dag. Ze zijn geïnspireerd en zonder moeite verwoord, als het ware ”gedicteerd,” aan iemand die enkel uitvoerde.
Uw engelbewaarder ziet zonder ophouden het Gelaat van God (vgl. Mt 18,10). En tegelijk staat hij u, sedert uw geboorte tot uw overgang naar het hiernamaals, dag en nacht bij; hij zal bij u zijn op het Laatste Oordeel. Hij is uw gezel voor de eeuwigheid.
Hij heeft een naam. Hij houdt van u, verheugt zich met u en hij weent wanneer gij weent. Hij stort bittere tranen als ge luistert naar de ”vader van de leugen, moordenaar van de mens van het begin af aan.” [Joh. 8,44] Hij vloeit over van vreugde telkens ge een inspanning doet die uw gelijkenis vergroot met Jezus, ”zachtmoedig en nederig van hart.” [1 Kor. 13]
Deze boodschappen zijn de echo van het evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus aan de mensen. Of nog, ze zijn de afglans van het leven van de Zoon op aarde.
Enkele raadgevingen:
• Uw engelbewaarder, uw ”voogd en herder,” zegt u niets anders. Overweeg deze boodschappen als van hem komend. Blijf naar hem luisteren, gij zult tenslotte zijn stem ”horen.” Hij is het die elke dag in deze boodschappen spreekt.
• Het doel is u elke dag bewuster te maken van de ononderbroken aanwezigheid van uw engelbewaarder aan uw zijde.
• Lees elke morgen de boodschap van de dag. Herlees ze ’s avonds. Indien ge dit getrouw doet, zult ge binnen een jaar, op de weg van de heiligheid gevorderd zijn. En ge zult gelukkiger zijn. Pater Pio, in 1999 zalig- en in 2001 heilig verklaard, zag zijn engelbewaarder en sprak met hem. Pius XI en Johannes XXIII gaven hun engelbewaarder boodschappen; volg ze na [zie Les Anges, armée secrète du Ciel, éd. Du Parvis, 1998].
• Indien ge de overweging van de 365 boodschappen tijdens het jaar begint, herneem ze dan op 1 januari. Er is een verborgen vooruitgang in hun opeenvolging. Ge kunt ze verscheidene opeenvolgende jaren hernemen. Het zijn woorden van leven. Ze zijn onuitputtelijk.
René Lejeune
1 oktober
Ge zult ”op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld” worden [Jes 66,11]. Deze passage van de profeet Jesaja heeft de karmelietes Theresia van Lisieux zo getroffen, dat de hemel en de aarde haar nu vieren. Ze was zozeer in haar hart geplant dat de wonderbaarste bloem onder alle spiritualiteiten de eeuwen door, daaraan ontloken is, die van de ”kleine weg.” ”Nooit zijn teerdere en melodieuzere woorden mijn ziel komen verblijden,” schrijft de ”kleine” Theresia in haar autobiografie. Tijdens haar leven bad ze haar engelbewaarder vurig. Moge zij nu, samen met mij, u voorbereiden op het grote feest van morgen, door de Kerk aan de engelbewaarders gewijd. Morgen is het mijn feest, en uw feest met mij, uw gezel voor de eeuwigheid.

2 oktober
Vandaag vieren Hemel en aarde de duizenden Engelbewaarders van mensen, levenden en doden. Het is ons feest, van ons beiden, voor eeuwig onscheidbaar. In het openingsgebed van de mis van de engelbewaarders vraagt de Kerk aan de Heer dat zij u ”blijven beschermen en behoeden, om eens de vreugde te kennen met hen te leven in eeuwigheid.” Voor alle menselijke wezens, kleine en grote, rijke en arme, hebben we adelbrieven. Jezus onderlijnt het als Hij zegt: ”Hoedt u ervoor één van deze kleinen te minachten, want ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de Heme is” [Mt 18,10]. Ik zal u trouw begeleiden en beschermen op uw aardse pelgrimstocht. En Gij, deel van harte in mijn standvastige lofprijzing en vertrouw u aan mij toe in de uren van gevaar en bekoring. Met liefde gehoorzaam ik aan het bevel van de Heer die me de opdracht gaf u op al uw wegen te bewaren [vgl Ps 91]. Zeg op dit feest dikwijls de zang: ”Looft de Heer, hemelse sferen, boden des Heren, prijst Hem” [Dan 3,58]. Voeg er aan toe: Mijn engelbewaarder, loof de Heer. En zegen mij die u liefheb! Zo zult ge mijn vreugde verdubbelen u op de weg van het heil en de vrede te mogen begeleiden.

3 oktober
Na het feest herneemt het dagelijkse zijn gang! De mysteries van het Rijk zijn u door de genade geopenbaard; ge hebt u klein gemaakt, naar het verlangen van Jezus [vgl Mt 11,25]. Ge kunt nog vorderingen maken op deze evangelische weg. In het Rijk Gods houdt de voortgang nooit op. Ja, ga door met vorderingen te maken in nederigheid en zachtmoedigheid, om meer te gelijken op de Heer.

4 oktober
Bid de ”meester van de oogst arbeiders in de oogst te zenden” [Lc 10,2], vooral zijn priesters talrijker te maken. Hun voortdurend verminderend aantal is een teken dat de Kerk op de door God gestelde tijd zal verklaren. Dat ze niet vreze vernieuwing in te voeren in een tijd waarin de samenleving gemechaniseerd wordt, zonder ziel. Alleen de Kerk kan haar een ziel inblazen. Dat de volgelingen zich ruim openstellen voor de werking van de Heilige Geest! Dat Hij een speciale genade van het priesterschap verlene aan een groeiend aantal christenen. Bid vurig voor deze intentie.

5 oktober
Overweeg elke dag liefdevol het evangelie. Roep nu en dan uit, zoals de menigte die getuige was van de genezing van een verlamde die op zijn brancard gekluisterd was: ”We hebben nooit iets dergelijks gezien” [Mc 2,12]. En dikwijls zult ge zeggen, onder de drang van de Heilige Geest, het licht om de Schrift te verstaan: ”Ik heb nooit iets dergelijks gehoord!” Het evangelie weze uw dagelijks brood. Het wijst Jezus aan de Zoon Gods, ”de Weg, de Waarheid en het Leven” [Joh 14,6].

6 oktober
Jezus heeft ”door één offer voor altijd hen, die zich laten leiden, tot volmaaktheid gebracht” [Heb 10,14]. De Heilige Geest zegt u wat deze heiligheid betekent: ”Ik zal mijn wetten in hun hart leggen, ik grif ze in hun geest … Ik zal hun zonden en ongerechtigheden niet langer gedenken” [Heb 2 / 2010,17]. Juich van vreugde, want voor u staat de toegang tot de glorie, waar Jezus binnenging, wijd open. Ik zal aan uw zijde staan wanneer gij er op uw beurt zult binnengaan.

7 oktober
Hoeveel christenen doen Jezus nog lijden, door zich meer aan de tradities van de ouderen dan aan zijn onderricht te hechten. Ze lijken op de Farizeeën en de schriftgeleerden die de Heer met de lippen eren, maar waarvan het hart ver verwijderd is van de liefdevolle en tedere God. ”Ze leren slechts mensenwet. Ze laten het gebod van God varen om vast te houden aan overleveringen van mensen” [vgl Mc 7,6-8]. Bid voor de talrijke christenen die zo aan rituelen houden dat ze de woorden van Jezus vergeten. Gij, conformeer uw hart steeds meer en standvastiger aan de voorschriften van het evangelie, die de opvolger van Petrus zonder ophouden en met kracht in herinnering brengt. Overweeg zijn Boodschap in het Rozenkransgebed.

8 oktober
Wees op uw hoede om niet te bezwijken voor de bekoring van de hoogmoed, door te zeggen: ”ik ben gerechtvaardigd door het geloof, ik hoor bij de rechtvaardigen, niets kan mij overkomen. Kijk naar Salomo wiens wijsheid nochtans groter was dan die van alle Oosterlingen en groter dan alle wijsheid van Egypte” [1 Kon 5,10]. Op zijn oude dag, wanneer zijn wijsheid geen grens had moeten kennen, begon hij veel vreemde vrouwen lief te hebben en deze ”verleidden Salomo tot het dienen van andere goden” [1 Kon 11,4], hem aan wie de Heer was verschenen! Wantrouw bekoringen die als een wolf in de schaapskooi kunnen opduiken, als gevolg van de neiging tot het kwaad, trieste erfenis van de val in de hof van Eden. Alleen nederigheid in genade, zal u blijven behoeden. Blijf trouw aan de Eucharistie, aan het gebed en aan de intimiteit met het Woord Gods.

9 oktober
Het christelijk leven is geen rustige aangelegenheid als een wandeling door een bloemenpark. Het is een strijd. De apostel Paulus herinnert aan Timoteüs: ”Verkondig het Woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord, geef uw onderricht met groot geduld” [2 Tim 4,2]. De onderrichtingen van de apostel zijn geschikt voor deze tijd, zoals ze dat waren voor vroegere eeuwen. In de tijd waarin ge leeft, bewaarheidt zich eens te meer de voorspelling van de apostel: ”Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar hun eigen smaak, die hen naar de mond praten” [2 Tim 4,3-4]. Strijd de goede strijd tot uw laatste adem. Dan zult ge, als besluit van uw leven, de woorden van de apostel herhalen: ”Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleindigd, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid” [2 Tim 4,7-8]. En die zal groter zijn dan wat ge u kunt indenken.

10 oktober
Jezus heeft niet stilgestaan bij vragen aangaande de aantrekking tussen man en vrouw en haar eventuele afwijkingen; Hij gaf grenzen aan die niet mogen overschreden worden. Zo heeft Hij gezegd: ”Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u: Al wie naar een andere vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd” [Mt 5,27]. De christelijke moraal is veeleisend. De liefde tussen de echtgenoten behoedt voor elke 3 / 20tegemoetkoming; de genade werkt immers door deze liefde, die door het sacrament gezegend werd.

11 oktober
Stem uw daden overeen met uw woorden. Vrees om door Jezus geïnterpelleerd te worden: ”Waarom noemt ge mij Heer, Heer! als ge niet doet wat Ik zeg?” [Lc 6,46]. Als ge zo handelt, zaait ge wind. Het is uw plicht vruchten te dragen voor het eeuwig leven. Ze zullen overvloediger zijn naarmate ge vordert in de navolging van Jezus, in trouw aan zijn leerschool van zachtmoedigheid en nederigheid [vgl Mt 1,29].

12 oktober
”Ge zijt met het zegel van de Heilige Geest gewaarmerkt” [Ef 4,30]. Ge bedroeft Hem, telkens ge u laat meeslepen door gramschap. Dat gebeurt steeds minder, maar toch nog. Gij behoort tot ”de geliefde kinderen van God” [Ef 5,1]. Zoek dan ook Jezus zo vol mildheid en tederheid. Daarvoor is het voldoende te leven ”in de liefde zoals Christus” [Ef 5,2], in de liefde, zoals de apostel ze beschreven heeft [vgl 1 Kor 13]. De dag waarop ge zo leeft, zult ge de top van het christelijk leven bereikt hebben. Ge zult er stap voor stap geraken, met inspanning, zoals een alpinist de top bereikt. Zelfs uw geringste vooruitgang verrukt mij. Laat niet na me op te roepen, telkens ge hulp nodig hebt bij deze beklimming.

13 oktober
Buig u elke dag over de woorden van de Heilige Schrift. Stel u niet tevreden ze enkel te lezen. Ze dienen tot meditatie, tot contemplatie te brengen. Berg ze daarna in uw hart, als een voorraad goud in een kluis. En gebruik ze om uw weg te verlichten, zoals men dat doet met een lamp. Het woord Gods is de stem die spreekt tot uw hart. Een intieme, persoonlijke stem, die van Jezus, die u tot zijn vrienden rekent [vgl Joh 15,14]. Het is mijn glorie de bewaarder te zijn van een vriend van de Heer Jezus.

14 oktober
Van zodra ge de innerlijke vrede en de vreugde verliest, kunt ge aanvallen verwachten van de vijand. De machten van het kwaad bespieden en omringen u. Ze proberen toegang te vinden tot uw hart. De vrede en de vreugde van Christus beschermen u als een onneembare citadel. Aanroep de Heer wanneer ge voelt dat ze u verlaten. Smeek Hem ze u terug te geven, val de Hemel lastig met uw noodgeroep en ge zult verhoord worden. Alleen gij opent de poorten voor de machten der duisternis. De Heer zoekt u er voor te beschermen door de gave van zijn vrede en zijn vreugde. Denk daaraan, wanneer ontmoediging en twijfel u aanvallen.

15 oktober
Herhaal dikwijls, zoals de Heilige Teresa van Avila die de kerk vandaag viert: ”Ik ben een zoon de Kerk.” Met haar kunt ge leren bidden en voortgang maken in de christelijke volmaaktheid. ”De liefde is nooit werkloos” zei ze. Ze stierf terwijl ze prevelde: ”Ik ben een dochter van de Kerk.” Wandel een tijd aan haar zijde en laat u inspireren door haar werken. Ge zult er veredeld uitkomen. Ze zal u tot een zevende verblijf van de innerlijke burcht brengen.

16 oktober
In de mate dat uw ”ik” kleiner wordt, maakt ge voortgang op de weg van de heiligheid en het geluk. Dat is maar mogelijk met de genade van de Heer. Leef in zijn aanwezigheid, mediteer over zijn woorden. Vind uw vreugde in aanbidding, in beschouwing. Zo zult ge Hem troosten voor de ontelbare beledigingen die Hem nog kwetsen, en die Hem doen wenen over de mensheid zoals Hij te Jeruzalem deed [vgl Lc 19,41]. Ja, troost Jezus Christus, gij hebt die ongehoorde macht.

17 oktober
Bespeur in uzelf het minste teken van twijfel en angst. Van zodra ge het bemerkt, stop met alles, zoek uw toevlucht in de liefde van de Heer en roep Hem te hulp. Blijf aandringen en roep. Verlaat u op Hem voor de terugkeer van Zijn vreugde en Zijn kracht. Vermenigvuldig de rustpauzen in de Heer. In die intieme momenten met Hem, zorgt Hij voor u en ”bevordert Hij in alles uw heil” [Rom 8,28]. Hij verlangt uw liefde, meer dan uw werken. Hier loert altijd het gevaar van de gejaagdheid. Leef in de tederheid van de Heer. Daar put ge krachten voor de opbouw van zijn Rijk door uw handelen ten voordele van uw broeders. Waak erover het evenwicht te bewaren tussen rustende en werkdadige liefde, want deze heeft meer dan één facet.

18 oktober
at het summum van het evangelie, van de Goddelijke Liefde is, lezen we bij de H. Lucas die we vandaag vieren: ”Tot u die naar Mij luistert, zeg ik:Bemint u vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen… Geeft aan ieder die u iets vraagt en als iemand iets wegneemt dat u toebehoort, eist het niet terug. Zoals ge wilt dat mensen u behandelen, moet gij het hun doen” [Lc 6,27-31]. Jezus vraagt u schijnbaar het onmogelijke. Als ge de top van een hoge berg ziet, noemt ge het een onmogelijke bestijging. En toch neemt de alpinist de moeilijke uitdaging op. En hij haalt het. Zo is het ook met de steile top van het evangelie. Er geraken, is de uitdaging aannemen. Ge zult er komen met de hulp van de genade. Ge zijt nooit alleen bij het streven naar de toppen van het evangelie. Ge hebt twee gezellen: de genade die werkt als een motor, en mij, de gezel voor de eeuwigheid, die naast u bidt. Zet moedig de bestijging van de top van het evangelie verder, stap voor stap, regelmatig, volgens uw eigen ritme.

19 oktober
Ge hebt de neiging te begrijpelijk te zijn. De zachtmoedigheid sluit de strengheid niet uit. De Heer vraagt u de broederlijke vermaning te beoefenen [Mt 18,15-17]. Dikwijls ontwijkt ge dit te doen. Heb de moed ze te beoefenen met gestrengheid, en toch zachtmoedig en nederig. De christenen dienen voor elkaar een aansporing te zijn; ze dienen op te treden als een versterkend middel voor de lichamelijke gezondheid; maar die van de ziel is veel voornamer. De Heer wil dat zijn volgelingen een hartelijke en versterkende gemeenschap vormen.

20 oktober
Ge zijt in de wereld, ge hebt de ontzaglijke taak, zoals alle discipelen om tegelijk het zout, het licht en de desem te zijn. Vraag u dikwijls af wat dit concreet betekent. Vraag zonder ophouden aan de Heilige Geest u te leiden, u te inspireren om de meest dringende taak te onderkennen. Bewonder de doeltreffendheid van de vakman. De Heer heeft u tot ”vredestichter” gemaakt; elk van uw initiatieven, van uw daden, dient de precisie en de doeltreffendheid te hebben van een vakman 5 / 20wiens hand geleid wordt door de liefde voor het vak. Het Rijk Gods vordert door het aantal vakkundigen die bedreven zijn en geïnspireerd door de liefde.

21 oktober
Jezus heeft de natuur lang geobserverd, ze inspireert voor een groot deel zijn onderricht, in vele vergelijkingen en parabels. In navolging van Hem, kunt ge kijken naar wat er in uw tuin gaande is. In de lente zaait ge, na de grond goed bewerkt te hebben. Het zaad kiemt door de kracht die de Schepper er heeft ingelegd. Tegelijk schiet het onkruid op. Ge wacht tot het groot genoeg is om het uit te rukken, uit vrees om ook de jonge plantjes uit te trekken. Doet ge het niet op het juiste ogenblik dan gaat het onkruid de hele oppervlakte die voor het leven is bestemd, genieperig overwoekeren. Het eindigt met het leven te verstikken. Zo gaat het ook met de gebreken, de fouten en de zonden, het onkruid in de ziel. Als ge ze niet op tijd uitrukt, groeien ze verder, overwoekeren ze uw binnenste en verstikken ze er langzaam de deugden, het geloof, de hoop, de liefde. Men verlaat dan het Rijk om in de wereld onder te gaan. De ongelukkige heeft dan het levend voedsel ingeruild voor de dode werken, het licht voor de duisternis. Hij heeft ”het Licht van de wereld” ingeruild voor de ”de vader van de leugen” die ”de macht der duisternis” beheerst [Lc 22,53].

22 oktober
”Abba!” Spreek deze gezegende onder alle namen uit met oneinige eerbied en liefde. God is onze Vader. Hij is onze ”Abba,” onze Papa. Ha, al zag u maar een flauwe lichtstraal van Hem, ge zoudt een eindeloze tederheid gewaar worden. In één ogenblik en voor immer, zoudt ge gereinigd zijn. Let op Jezus, de Zoon, als Hij bidt: Hij buigt zich voor de majesteit van zijn Vader. Hij bidt lang, nachtenlang. Vraag God u de genade te verlenen Jezus in het gebed na te volgen, de genade slechts te leven, te denken, te spreken, te handelen voor en door Hem, Abba. ”Het Woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft” [Joh 14,24]. De Heer moge in uw hart de onwankelbare overtuiging vestigen van uw volledige afhankelijkheid van de Vader in Jezus. Alles komt van Hem, door de enige Zoon.

23 oktober
Gods wijsheid beziele al uw daden. Dan zal uw leven voorbeeldig zijn. Het zal inderdaad rechtgeaardheid, vrede, verdraagzaamheid en begrijpelijk zijn, barmhartig en gul. De wijsheid van de wereld, is ”door God tot de dwaasheid gemaakt” [1 Kor 1,20], die het werk is van ”de redetwister van deze tijd” [1 Kor 1,20], de vader van het kortstondige. Zijn wijsheid is kort, kwetsbaar, onzeker. De vaders van de menselijke wijsheid volgen elkaar op; ze verdringen elkaar. De ware wijze doet wat God behaagt. Zijn wijsheid wordt hem meegedeeld door het evangelie; ze is een weerspiegeling van Gods wijsheid. Vertrouw u aan haar toe. Wat in u overblijft van de vleselijke mens, zal definitief worden uitgerukt. Christus zal eindelijk onverdeeld in u leven.

24 oktober
Spreek minder, en blijf langer luisteren. Jezus wil volgelingen die luisteren. Om vruchten voort te brengen, moeten ze zich laten doordringen van zijn levenssap. Om vruchten voort te brengen, moeten ze zich laten doordringen van zijn levenssap. Hij is de wingerd, gij de rank. De Wijngaardenier is zijn geliefde Vader. De familie van God put het levend water uit dezelfde bron. Ze ontspringt aan het Hart van de Vader, vloeit door de enige Zoon, die het verdeelt onder de discipelen. Dit water droogt nooit op. Het wordt omgezet in levenssappen. Put ervan naar hartelust. In u verandert het in vreugde.

25 oktober
Zaai bij uw ontmoetingen van vandaag, in de harten, de vreugde en de vrede die uw hart bezielen. Ze behoren u niet toe. Ze werden u om niet gegeven. Verspreid ze gulhartig rondom u. Een vriendelijk woord, een glimlach, een deelname aan de smart, het zijn kleine liefdeblijken. Iedereen moge van u een druppel levenssap ontvangen dat de wijnsstok onopoudelijk in u rond stuwt. Deel met uw naaste de schatten, die u zijn toevertrouwd, met volle handen. Hoe meer ge schenkt, hoe meer ge ontvangt. Dat is de wet van het Rijk Gods.

26 oktober
Het standvastig gebed eindigt altijd met het raken van Gods hart. Kijk naar de jonge bezetene die de discipelen niet konden verlossen van de kwade geest. Herlees die ontroerende passage uit het evangelie [Mc 9,14-29]. Jezus ergert zich over het gebrek aan het geloof bij zijn volgelingen. Het gebed voedt het geloof, en dit voedt de geest van het gebed. Het is een gouden cirkel met dubbele stroom. Het vurig gebed van het geloof, gevoed door de intimiteit met Jezus, komt de hindernissen te boven en neutraliseert de strikken geplaatst door de machten van de duisternis. Ge zijt nog niet aan het einde van de leerschool van het gebed dat God aangenaam is.

27 oktober
”Gij moet niet vrezen, Abram, ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn!” [Gen 15,1]. Deze belofte aan Abraham bij het begin van het grote geloofsavontuur, duurt voort in de geschiedenis van de gelovigen. Tegen de aanvallen van de vijanden hebt ge een schild dat u onoverwinnelijk maakt; ge zijt de bondgenoot van de Heer, uw schild; reeds tijdens de strijd ontvangt ge een onvergelijkelijk loon: de liefde Gods, oorsprong van vreugde en vrede. Ge zijt verlost van alle vrees, met uitzondering van de vreze Gods, uw bondgenoot, uw Schepper.

28 oktober
Elke dag staat ge voor twee deuren: één geeft toegang tot een brede, gemakkelijke baan; de andere geeft uit op een steile, enge weg. De eerste ”leidt naar de ondergang”, de tweede ”naar het leven.” Gij behoort tot het kleine aantal die deze laatste weg bewandelen. Begeef u, elke morgen opnieuw, door de enge deur die leidt naar het leven, het eeuwig geluk, in mijn vreugdevol schitterend gezelschap. Dit is de vreugde van Christus waaraan we vandaag, met de heilige apostelen Simon en Judas, volledig deelnemen.

29 oktober
De wereld gelijkt op de vallei vol verdroogde beenderen uit het visioen van de profeet Ezechiël [Ez 37,1-14]. De discipelen hebben de opdracht te bidden en te handelen om de Geest in hen op te wekken en ze met vlees te bekleden. Als ze talrijk genoeg zijn om te bidden en de Blijde Boodschap te verspreiden en ze voor de ogen van de wereld te beleven, kan in dit tranendal van verdroogde beenderen, een ”nieuw leger” opstaan. Neem onvermoeibaar deel aan deze gebedskruistocht, door voorbeeld, woord en daad.

30 oktober
Ge kunt de Heer niet zien: ”Geen mens heeft de opperste Heer, die alleen de onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht, gezien, of is in staat Hem te zien.” [Tim 6,15-16]. BR>Ge kunt enkel in Hem geloven. Uw geloof is uw enige steun; de genade is er het geraamte van. Van zodra echter het geloof de volheid bereikt, wordt alles duidelijk. Ge hebt dat niveau van uw geestelijke groei bijna bereikt, door genade en niet door verdienste. Deel gulhartig mee van de overvloed van uw hart, in de volheid van het geloof. Geef, geef nog, houd niet op te geven. Wat ge meedeelt, is de liefde van de Heer.

31 oktober
Vergeet niet dat de aanwezigheid van de Heer in u, een wonderbaar teken is van zijn vergeving. Zo menigmaal in uw leven hebt ge het verdiend aan uw lot overgelaten te worden. Herinnert ge het u? Ik stond naast u te wenen. Jezus is u op de boord van de afgrond blijven vasthouden, dankzij zij eindeloze liefde die Hem zijn bloed tot de laatste druppel heeft gekost, dankzij de voorspraak van bevoorrechte zielen. Doe nu ook zo voor de zielen die u zijn toevertrouwd. Ge zijt geen verloren eiland in een oceaan van tranen, ge maakt deel uit van de grote gemeenschap van de heiligen. De Heer doet u allen delen in zijn reddingswerk van de mensheid. ”Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren [Mt 22,14].” De uitverkiezing volgt op een vrije instemming met de oproep tot iedereen.

1 november
Vandaag is het Allerheiligen! Het feest van alle wezens aan wie God zijn enige heiligheid heeft meegedeeld. Ook van allen die, hier beneden, deze heiligheid weerspiegelen. Ze zijn talrijker dan ge denkt. En het overige behoort aan het mysterie van Gods oneindige liefde en barmhartigheid. Gods werk is een luisterrijke voleinding, niettegenstaande de vijandige krachten die zich hardnekkig tegen Hem verzetten. Vreugde vervult uw hart, zoals ze vandaag bijzonder het mijne vervult. De Hemel leeft intens mee met de aarde, bevolkt met beelden van God, en de gelovigen van deze wereld beleven vurig hun behoren tot goddelijke universele gemeenschap. Het is ons feest vandaag.

2 november
Eigenlijk zijn de doden niet dood, ze liggen in de schoot van het Leven. Of ze in de fase van zuivering zijn of reeds de eeuwige zaligheid genieten, ze zijn gelukkig, ofwel in de hoop God te zien van aanschijn tot Aanschijn, ofwel in de heerlijkheid die door geen woorden noch het menselijk verstand kan gevat worden. Deze dag mag niet in rouw gevierd worden, maar in blijdschap. Wat een geluk is het christelijk geloof in het aanschijn van de dood. Verheug u met de man en de vrouw die u het licht gaven, met alle geliefde wezens en kennissen die de drempel uit het aardse leven hebben overschreden, met alle zielen die ”met de heerlijke kroon” getooid zijn [Wijsh 5,16]. Hun geluk is buitenmate groot in vergelijking met die prachtige koningskroon. De datum staat reeds op de kalender aangeduid. God alleen kent hem.

3 november
Uw ziel is een ”hof van de Koning.” De Heer, Koning der koningen, komt er rusten, wanneer volmaakte akkoorden van liefde tot Hem opstijgen. Maak de hof mooi, versier hem met de mooiste bloemen om het Hart van uw Koning te verheugen. Troost Hem bij de droefheid omdat Hij zoveel verwoeste tuinen aantreft waar Hij vroeger heerlijke momenten heeft doorgebracht. Het binnenste van uzelf zij immer gereed als een wondervolle tuin voor de Koning. Nodigt de Heer u niet, over uzelf uit te roepen: ”Ik dank U voor het wonder van mijn leven!” [Ps 139,14]. Ge zijt het door genade, en door uw taak de Koning der koningen een tuin aan te bieden om er te komen rusten.

4 november
In de eucharistie ontvangt ge het hemelse manna, de engelenspijs die alle smaak in zich bevat [Wijsh 16,20]. Zoals het volk in de woestijn er zijn overleving aan dankte, zo geeft ”het brood van God,” uit de hemel neergedaald, het leven aan de hele wereld en niet enkel aan het uitverkoren volk [vgl Joh 32,33]. De eucharistie is voor u even noodzakelijk als voor Israël het manna in de woestijn op zijn weg naar het beloofde Land. Dit ”geestelijk voedsel” [1 Kor 10,3] is de waarborg van het eeuwig leven.

5 november
Zegen altijd, vervloek nooit. Weet ge ooit of een vervloeking gerechtvaardigd is? Alleen God doorschouwt hart en nieren. Laat hen, die van de wereld zijn, vervloeken. Hun onverantwoorde verwensing is vruchteloos, ze zal vluchten als een mus. ”Dat zij verwensen, gij zult zegenen” [Ps 109]. En Jezus dringt aan: ”Zegen hen die u vervloeken” [Lc 6,28].

6 november
Het menselijk leven speelt zich af in de tijd, aan ieder gegeven om tot rijpheid te komen. ”Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven” [Pred 3,1-2]. Ge zijt dichter bij de dood dan bij uw geboorte. Ge zijt immer in de tijd van rijping. Ge bereikt de leeftijd van de wijsheid. Die komt tot stand in de versnelling van het rijpen. Zegen onophoudelijk de Heer die u bevrijdt. Hij is het schild dat u beschermt. Hij zal u door zijn licht naar de waarheid leiden. Hij zal u in zijn huis binnenleiden. Hij zal u de ware maat van uw dagen leren kennen. Hij zal u ’s morgens met zijn liefde verzadigen en de dagen in vreugde laten doorbrengen. Dat is het loon hier op aarde voor de getrouwe.

7 november
Leer de tijd kennen waarin ge leeft. Het is een tijd van technische en morele omwenteling. Deze tijd heeft nodig dat profeten hun stem laten horen. Sluit u niet op in een kleine kring van vertrouwen. Tracht het evangelie te incarneren in de wijde open vlakte. De omwentelingen van deze tijd kunnen de waarden van het evangelie alleen maar onderuithalen in afwezigheid van christenen. Vrees niet vooruit te gaan naar het oog van de cycloon, onder de bescherming van de goddelijke genade. Roep naar de vier windstreken het Goede Nieuws van Jezus Christus uit. Ge zijt niet alleen, ik vergezel u in de stormen, zoals ik over u waak in de vredige stilte waar ge gewoolijk verblijft.

8 november
Het is in momenten van onverschilligheid voor de evangelische boodschap dat een christen zijn mislukkingen oproept en versnelt. Verwijder uit uw hart die gevaarlijke ogenblikken. Leg elke dag uw oor te luisteren naar het woord van het Leven dat u vrede biedt. Leer de sterke tijden van het bezoek van de hemelse Vader, die met Christus bij u verblijf komt houden, onderkennen. Ge zijt te klein om dit wondervol voorrecht naar zijn juiste waarde te kunnen schatten. Beleef tenminste volledig het voorrecht kind van God te zijn. Bereid Hem een verblijfplaats die Hem bevalt.

9 november
Ge rekent op de vriendschap van de Heer. Weet dat ook Hij op die van u rekent. Zoals gij zelf dorst naar liefde en verlangt begrepen te worden, zo rekent Jezus ook op zijn vrienden, vrienden bij wie Hij zijn onmetelijke dorst kan lessen, volgelingen die Hem aanbidden, Hem eren, liefhebben en gehoorzamen, in vrijheid, die alleen aan aanbidding en gehoorzaamheid waarde geeft.

10 november
Door zware zonden te bedrijven verloochent ge Jezus, de Zoon Gods. De vroegere verloocheningen zijn vergeven, hoe zwaar ze ook waren. Wat is er met Petrus gebeurd? Na te Cesarea van Philippus het goddelijk Zoon schap erkend te hebben ”Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” [Mt 16,16] en na bij de Gedaanteverandering een stem uit een lichtende wolk gehoord te hebben: ”Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luistert naar Hem” [Mt 17,5], verloochent Petrus Jezus driemaal, terwijl deze overgeleverd was aan het Sanhedrin dat Hem ter dood ging veroordelen. ”Ik ken die mens niet” zegt Petrus [Mt 16,72], hij die Jezus kort tevoren aan het hoofd heeft geplaatst van de Kerk: ”Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der Hemelen” [Mt 16,18-19]. Is er een grotere fout denkbaar dan de verloochening van Petrus? En toch heeft Jezus hem vergeven. Het is waar, na zijn drievoudige verloochening: ”ging Petrus naar buiten en begon bitter te wenen” [Mt 26,75]. De vergeving van God wist elke fout, zelfs de grootste. Het volstaat dat het de zondaar bitter spijt. Het wonder van het Evangelie is dat het na de val, elke rouwmoedige zondaar herstelt in zijn nieuwe menselijke waardigheid! Kom niet terug op de betreurde en gebiechte zonden, de herinnering ervan is weggenomen uit Gods Hart. Denk aan de houding van Jezus tegenover Petrus bij diens bittere tranen. Gods barmhartigheid is oneindig.

11 november
Wees elke dag opnieuw bescheiden. Reken u vooral niet onder de ”wijzen,” de ”verstandigen” van deze wereld; hun naam is niet ”opgetekend in de Hemel” [vgl Lc 10,20-22]. Alleen in de school van Jezus leert men klein worden zoals Hij: ”zachtmoedig en nederig van hart” [Mt 11,29]. Men is het nooit genoeg. Uw groei in zachtmoedigheid en nederigheid is mijn geluk bij u.

12 november
Er zijn wezens die totaal aan het kwaad zijn gewijd. Denk aan de haat van Herodias voor Johannes de Doper. Ze verkrijgt van Herodes Antipas de gevangenneming van de Voorloper van Jezus, en daarna zijn executie. Johannes had haar schandalige verbintenis met de koning publiek aangeklaagd. Haar intriges zullen de ongenade van Herodes Antipas meebrengen, en zijn verbannng die ze moest delen. Het kwaad, door die wezens aangericht, brengt altijd hun eigen val mee. ”Die het kwade deden, zullen er uit te voorschijn komen, tot de opstanding ten oordeel” (Joh 5,29). Mocht ge één van die wezens ontmoeten, wijs ze terecht met zachtheid en vastberadenheid.

13 november
”Ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken, langzaam ook om toornig te worden” [Jak 1,19]. Dat is een dwingende raad die ge in het brons van uw geloof kunt graveren. Wat zijt ge nog ver van die evangelische wijsheid!

14 november
Wat is het moeilijk voor een christen om het oneindig groot geluk te waarderen dat hij, door zijn geloof in Jezus, heeft ontvangen. Zijt ge zelf in staat dat geluk te vatten en te doorgronden? Om tot Jezus te komen, wordt ge aangetrokken door de Vader van de Hemel [vgl Joh 6,44]. Zo leeft ge in het Hart van de hemelse Vader. Door Hem aan Jezus toevertrouwd, voedt ge u met het ”levende brood” [Joh 6,35]. Ge wordt beloond: ”Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit” [Joh 6,40]. Dat geluk wordt u gegeven voor de eeuwigheid, omdat ge ’uitverkoren” zijt. ”Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar ik u” [Joh 15,16]. En deze goddelijke uitverkiezing brengt een dubbele taak mee: ”Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt” [Joh 15,16]. Deze woorden van Jezus bij het laatste avondmaal aan zijn leerlingen, richt Hij aan al zijn volgelingen, de eeuwen door. Het volstaat Hem lief te hebben en zijn geboden te onderhouden

15 november
De Heilige Geest woont in u. Uw lichaam is zijn tempel. In u laat zijn stem zich horen, die u naar het goede leidt en afwendt van het kwaad. Dat is het geweten door God ingegeven. Help de mensen met een dwalend moreel geweten opdat dit wordt verhelderd door het licht dat nooit bedriegt, dat van het Woord Gods. Gelukkig de mens die een goed geweten heeft, gevormd door het verstand in het licht van de goddelijke wet! Deel deze schat met hen die ervan verstoken zijn.

16 november
Overweeg de verschijning van de Heer aan Abraham, op het warme uur van de dag, nabij de eik van Mambre [Gen 18,1-15]. Abraham ziet drie mannen, loopt naar hen toe en spreekt ze aan in het enkelvoud: ”Wees zo welwillend, Heer, uw dienaar niet voorbij te gaan.” [Gen 18,3] Mediteer over de schepping der wereld, zoals ze verhaald wordt in Genesis [Gen 1,1-31]. ”In het begin schiep God de hemel en de aarde …de Geest van God zweefde over de wateren” [Gen 1,1-2]. Op het moment dat God de mens schept naar zijn beeld, zegt Hij: ”Nu gaan We de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend.” [Gen 1,26] God spreekt in het meervoud. En hij schiep man en vrouw. Bij de schepping van de wereld die de Bijbel op de eerste bladzijde verhaalt, en in de passage van de drie mannen bij de eik van Mambre, is het de Drie-ene God die zich openbaart. De mens is geschapen naar zijn ”beeld” en omdat God liefde is, is het de kiem van de liefde die in de mens is gelegd. Aan hem om die te doen groeien door zijn vrjheid zelf liefde te laten worden of dit te weigeren. De mens is geschapen naar Gods ”gelijkenis,” hij is man en vrouw met het voorrecht, samen met God, andere goddelijke beelden te kunnen scheppen. De Drie-ene God vormt een ”familie.” De mens, geschapen naar Zijn gelijkenis sticht een familie als hij het verlangt.

17 november
Toen Jezus een berg afdaalde, naderde Hem een melaatse roepend: ”Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen.” Volg hem na, telkens melaatse vlekken op uw ziel verschijnen. Als er in uw hart berouw aanwezig is, zal Jezus zeker antwoorden: ”Ik wil, word rein” [Mt 8,1-3]. De zonde laat op de ziel een melaatse vlek achter. Laat uw ziel door die vervloekte vlekken niet onrein worden. Telkens ze bevlekt is, al was het maar door een lichte vlek, ga dan aan de Kerk het wondervol sacrament van de verzoening vragen, dat van de vergeving. Het zal u licht maken zoals de vogel die door de wind gedragen wordt, overvol vreugde.

18 november
Volbreng getrouw de wil van de Heer. De Schrift en uw geweten, gevormd door de Heilige Geest die in u woont, zullen u altijd leiden volgens de goddelijke wil. Houd helemaal geen rekening met de reactie van de mensen. Jezus zelf heeft dat gekend. Bij het huis van de overste die Hem kwam smeken zijn dochter te genezen, zei Jezus tot de menigte: ”Gaat heen, want het meisje is niet gestorven maar slaapt. Doch ze lachten met Hem” [Mt 9,24-25]. Jezus liet de menigte buitenzetten en deed de dode verrijzen. Doe evenzo de werken van God, en niet de uwe, zelfs als ze God zijn toegewijd.

19 november
Zing zoals de profeet Micha, de verheven goedheid van God: ”Welke God is als Gij die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde… die zijn toorn niet altijd laat duren maar zijn vreugde vindt in goedheid?” [Mich 7,18]. Hij werpt de zonden in de diepte der zee. Ze zullen nooit opstijgen uit haar diepte; ze zijn verzwolgen, uitgevaagd, vergeten. Dat wil het zeggen: de Heer gaat voorbij aan de zonde, vol tederheid en medelijden. Hij is welwillend en barmhartig [vgl Ps 145]. Hoe zou men de Heer niet liefhebben uit heel zijn hart, en voor hem leven, in Hem leven, dag en nacht.

20 november
Over heel de wereld zijn de vervolgde christenen ontelbaar, het wordt hen belet hun geloof in het openbaar te beleven. Gedenk hen elke dag in uw gebed. Breng offers voor hun intentie. Hun lijden zal verminderen door de genade, die krachtig vloeit door het Lichaam van Christus, de gemeenschap der heiligen.

21 november
Het is slechts door de innerlijke blik dat ge Jezus kunt begrijpen, dat ge in Hem de Zoon Gods ziet, doorheen de menselijke gestalte, die Hij in de maagdelijke schoot van Maria heeft aangenomen. Een groep Joden werd geërgerd door Jezus’ getuigenis: ”Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald” [Joh 6,41]. Die Galileeërs zeiden dan onder elkaar: ”Is dat niet de zoon van Jozef en kennen we zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: ”Ik ben uit de hemel neergedaald?” [Joh 6,42]. De apostelen en de discipelen nemen deze woorden letterlijk op. Ze richtten hun innerlijke geloofsblik op Jezus. Gij die deel uitmaakt van zijn volgelingen, laat nooit na hetzelfde te doen. Vooral wanneer ge Zijn vlees eet, wijd u dan toe aan de Heer zoals Maria het deed in de tempel. Dat vervult mij telkens met vreugde.

22 november
De apostel Paulus nodigt uit in de wedloop van het leven zo te lopen dat we het halen [vgl 1 Kor 9,24-27]. Het geloof geeft u vleugels, de liefde is er de sterke motor van. Zo uitgerust, zult ge altijd winnen. De engelen zullen u kronen met lauweren. Onder hen, ik, uw gezel voor de eeuwigheid.

23 november
Je bent in de wijngaard aangeworven met de werkers van de morgen. Ge kent het loon dat de meester van het domein u ’s avonds zal toekennen. Verheug u te zien dat zij die de Heer ‘s namiddags heeft aangeworven, hetzelfde loon ontvangen als gij. Dat is de wet van het Koninkrijk. Ze rekent niet zoals de wet van deze wereld. Gods rechtvaardigheid wordt niet door het belang beheerst, maar door tederheid en mededogen. Ja, verheug u nu reeds tot het Rijk der Hemelen te behoren. Al haar wetten zijn door de liefde ingegeven.

24 november
Veel christenen begrijpen de zin niet van volgende sterke woorden van Jezus, die nochtans ”Prins van de vrede” is [Jes 9,5]: ”Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen maar het zwaard. Tweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder…” [Mt 10,34-35]. ”De Heer doorgrondt harten en nieren” [Ps 7,10]. Als Hij er liefde vindt, trekt Hij hen tot zich; Hij is ontwapend als Hij er wrok, afgunst of wrevel vindt. Dan is Hij verplicht het zwaard van de Geest te nemen. Heeft Hij niet gezegd: ”Wee de mens door wiens toedoen ergernissen komen” [Lc 17,1]. Wrok, afgunst en wrevel kunnen de val van zwakken en kleinen uitlokken. Toch hebben ze een toevlucht: het Woord Gods is ”het zwaard van de Geest” [vgl Ef 6,17].

25 november
Het geloof van de honderdman van het Romeinse leger is bewonderenswaardig [vgl Lc 7,1-10]. Laat het u inspireren. Het komt van iemand wiens leven uitstraalt door zijn houding tegenover dienaars en ondergeschikten. Hij, de heiden, heeft voor de Joden een gebedsplaats gebouwd. Jezus is geraakt door dit voorbeeld en Hij waardeert vooral het geloof van de honderdman. Een liefdevol geloof in de Heer is de onfeilbare weg om van Hem te verkrijgen dat Hij een gebed verhoort. Als ge voldoening krijg, vergeet dan nooit dank te zeggen. Als uw geloof onwankelbaar is, doet ge er goed aan al dankend te vragen.

26 november
Elke gemeenschap, zelfs een christelijke, telt leden die geneigd zijn de anderen te overheersen. Die geest wordt ingegeven door de wereld. Onder de discipelen zou het zo niet mogen zijn: ”Wie de kleinste is onder u allen, die is de grootste” [Lc 9,48]. Als een broeder ingaat tegen deze levensregel, dient men hem broederlijk te vermanen. Jezus vraagt dat [vgl Lc 17,3]. Het is meestal bij gebrek aan kennis van de Schrift dat de discipelen de weg verlaten die de Heer klaar heeft aangeduid.

27 november
Het volk van Israël heeft er veertig jaar over gedaan om de woestijn te doorkruisen; het werd nochtans geleid door een onvergelijkelijke herder. Veertig jaar is er voor een mensenleven nodig om het einddoel in zicht te krijgen; men moet dan de opmars voortzetten en er zich aan houden, want het doel ontsluiert de richting van het benaderen. Nochtans, hoe groter uw navolging van Jezus is, hoe vlugger de aankomst en hoe gelukkiger het naderbij komen. Eigenlijk eindigt de opmars nooit, hij duurt een leven lang.

28 november
Op het einde van de drie jaar die Hij met zijn discipelen doorbracht, had Jezus hun nog veel te openbaren. Hij heeft het niet gedaan, omdat ze het toen niet konden verdragen [Joh 16,12]. Wat moet Hij eronder geleden hebben, hen nog zo zwak te zien! De onthulling van de hele waarheid wordt het werk van de Heilige Geest. Hij doet het nu nog verder. Het leven in het Rijk is zo mooi, maar ook zo veeleisend, dat de Heer, de God van Goedheid, barmhartigheid en mededogen, de openbaringen aanpast aan de kracht van de discipelen om ze aan te nemen en te integreren in hun leven. Aan elkeen zegt Jezus: ”Nog veel heb Ik u te zeggen.” Blijf ook gij luisteren.

29 november
”De engel Gods legt een schans om hem heen, om elk die God vreest te beschermen. Proeft en merkt op hoe mild de Heer is, gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij Hem!” Beleef vandaag intens deze twee verzen van psalm 33,8-9. Die engel ben ik, die u als uw schaduw volg.

30 november
Andreas, die we vandaag vieren, was een van de twee die de Heer het eerst gevolgd waren. Hij bracht zijn broer Simon Petrus bij Jezus. Wacht op de Heer in tegenwind die u gevaarlijk heen en weer slingert. Roep Hem als Hij, naar uw mening, blijft wachten. En ge zult horen zeggen: ”Moed, vrees niet, Ik ben het!” Vermijd dan Hem de vraag te stelen zoals Petrus in de storm uit vrees in de golven te zinken bij gebrek aan geloof: ”Als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
[Mt 14,28]. Uw geloof is nog niet het geloof dat bergen verplaatst [Mt 17,20]. Wees nederig als ge het evalueert. Maar weet: als een plant zet het geloof zijn ontplooiing verder tot volle wasdom. Aan u en de genade hierin te voorzien!

1 december
Het gebed stijgt ten hemel als wierook naar het gewelf van een kathedraal. Hoe vuriger en liefdevoller de wierook van het gebed is, hoe hoger de geurende krullen opstijgen, want ze zijn doordrongen van de vreugde die het hart verlicht. De Heer weegt de gebeden; Hij verwerpt het mechanisch lippengebed, maar is verrukt voot lofzang en hartekreten. Leg uw liefde in het gebed van uw hart. Moest ge God één enkel ogenblik zien, dan zou uw gebed altijd dat van het hart zijn. Wanneer ge zo bidt, bidden we allebei met het hart en naar het Hart van God.

2 december
Steek uw handen niet uit om te ontvangen, maar om te geven. Ge doet er goed aan uw broeders van Afrika te ondersteunen. Ze zijn zo arm. En zo rijk als ze onder alle omstandigheden de Blijde Boodschap uitdragen. Draag ze in uw hart en uw gebed; steun ze, ”de arbeider is zijn loon waard” [Lc 10,7]. De wijngaard van de Heer is groot, ”maar arbeiders zijn er weinig.” Wanneer ge geeft, zie dan de vruchten. Deel mee in vreugde. Wat zijn ze arm, zij die sterven en een groot fortuin achterlaten, terwijl het meedelen hen zou verrijkt hebben! ”Hij die geeft aan de arme, lijdt geen gebrek” [Spr 28,27].

3 december
Vergeet niet dat ge begeleid wordt. De Heilige Geest leidt u naar de groenende velden. Ik vergezel u op deze feestelijke weg, waar alles vernieuwd wordt. Geniet van elk moment, offer het aan de Heer. Uw vreugde vermeerdert de Zijne. Het is een uitwisseling onder vrienden. Op het einde van zijn paasweg heeft Hij zijn discipelen vrienden genoemd! [vgl Joh 15:15].

4 december
Ge zijt een bewoner van ”Het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de Hemel neerdaalde” [Apoc 21:10]. Het is in Jezus ontstaan. Het blijft schitteren in Gods glorie. Waardeert ge het geluk er te wonen? Stel u een ogenblik voor beroofd te zijn van het christelijk geloof? Wat een leegte wordt uw leven! Zeg dikwijls ‘dank u’ tot de Hemel voor de koninklijke gave, die ge zelfs niet naar haar juiste waarde kunt schatten, zozeer gaat ze u te boven. Ze is zuiver genade. Ze lijkt op de gave van een weelderig vruchtbare tuin; het volstaat hem te bewerken om voedsel te oogsten. Door het Evangelie te verspreiden, kunt ge het instrument zijn om die plantenrijke tuinen te vermenigvuldigen.

5 december
Ge aanbidt ”een jaloerse God” [Ex 20,5]. Hij vraagt een onverdeelde aanhankelijkheid. Hen die ge liefhebt op aarde, bemin ze in God. Zo zult ge met de psalmist kunnen bidden: ”Gij zijt mijn Heer, ik erken het, ik vind geen geluk buiten U” [Ps 16,2]. Elk waarachtig geluk vindt zijn bron in God. Wat een vreugde dat geluk, uw geluk te kunnen aanbieden aan de Almachtige, de Al-Liefdevolle! Ik, uw engelbewaarder, samen met u.

6 december
Verwijder zorgvuldig de stenen uit de tuin van uw binnenste. Als het goddelijk zaad erop zou vallen, kon de zon het uitdrogen. De leven dragende zaden moeten kunnen ontkiemen, en ze hebben goede aarde nodig. Gij moet ervoor zorgen dat de aarde altijd gereed is voor het goddelijk zaad: het ”leverde vrucht op; deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig” [Mt 13,8].

7 december
Een mens wordt vaak heen en weer geslingerd tussen ”een goede gezindheid in een eenvoudig hart” en ”kronkelige redeneringen” die zinnen op kwaad. Het eerste ontstaat in een lichaam waarin de genade woont, het tweede ”in een lichaam dat zich aan de zonde heeft overgegeven” [Wijsh 1,1-4]. Zoals de hovenier beducht is voor uw onkruid dat de tuin dreigt in te palmen en de oogst te verstikken, zo moet gij alle kronkelige gedachten uit uw hart bannen. Zet de Heilige Geest, die in u woont, niet schaak [vgl Wijsh 1,5]. Hij is uw opvoeder. Laat u door Hem leiden. Hij doet het met zoveel liefde. Uw welwillendheid doet Hem vurig in u ”Abba” prevelen [Gal 4,6]. Zoek altijd volkomenheid in Hem. Zo, en alléén zo, zult ge een vrij wezen zijn, want ”waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid” [2 Kor 3,17]. De Heilige Geest woont in u, bedroef Hem nooit meer.

8 december
Vandaag vieren de Hemel en de verloste aarde de onbevlekte Woning, die waardig was Gods enige Zoon, op aarde gekomen om de mensen te verlossen, te ontvangen. ”Gehuld in een mantel van heil” [Jes. 61:10] is de nieuwe Eva, de Onbevlekte Ontvangenis, ook uw oneindig minnende Moeder. Waar nodig spreekt Zij voor u ten beste. Jubel van vreugde in de Heer. Vraag de genade ten volle bewust te zijn, zoveel schatten te bezitten. Oh, kont ge, zoals ik, haar schitterende schoonheid genadig aanschouwen.

9 december
Verwelkom Gods wil, vol vreugde, als een onschatbare weldaad, die als vrucht heiligheid verleent. Zelfs al lijkt hij een last, hij zal een lichte last zijn. God maakt Zijn wil kenbaar doorheen de gebeurtenissen, de omstandigheden en de episoden die samen uw leven vlechten. Offer ze aan de Heer, zelfs als ze pijnlijk zijn. Ze reinigen u; door ze op te dragen, heiligen ze u.Maak van dit offer een gewoonte, die uw vreugde zal worden en uw leven zal omvormen en van ”gedaante veranderen.”

10 december
Om uw hart als een kunstwerk te polijsten moet ge alle puin, dat het werk ontsiert, opruimen. Dat is mijn werk door de genade; het is ook het uwe, door uw vrijheid. De brokstukken die ge doet verdwijnen, zijn al die gedachten, handelingen en verlangens, die niet bijdragen tot uw goed, tot uw zielenadel, alles wat egoïsme is, wrok, kwaadwilligheid en woede. Verwijder ze met een gevoelen van vrijheid; roep mijn hulp in om erin te lukken. Beetje na beetje krijgt het kunstwerk vorm en wordt uw hart gelijkvormig aan dat van Jezus.

11 december
Er zijn mensen die goedheid uitstralen, mildheid en onschuld. Ze brengen zegen in uw leven. Ze helpen u uzelf te zuiveren en door hun contrast uw eigen tekorten en gebreken te ontdekken. Hun deugd is aanstekelijk. Volg ze na. Ge zult geduld, zachtheid en kracht verwerven.

12 december
”Er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij bestemd zijn” [1 Kor 8,6]. Die God is uw Vader, gij zijt zijn kind. Hij waakt dag en nacht over u. Hij kent u beter dan gij zelf. Span u in om Hem steeds waardiger te worden. Smeek Hem zich te laten kennen door een steeds groter aantal zielen totdat deze wereld brandt van liefde voor Hem, opdat in deze gloed zijn oneindige majesteit van tederheid en barmhartigheid zichtbaar wordt.

13 december
Er zijn aangrijpende tranen en alle tranen zijn dat eigenlijk, maar toch kunnen ze tegelijk vreugdevol zijn, zoals die van Maria Magdalena bij het graf. Men ziet haar wenen en een ogenblik later breekt haar hart uit in vreugde. Ze keert zich om en ziet Jezus maar herkent Hem pas wanneer Hij vol tederheid zegt ”Maria!” ”Rabbouni!” [Joh 20, 16] roept ze uit in eenzelfde opwelling van tederheid. Hij zendt haar om aan de discipelen te melden dat Hij verrezen is en opstijgt naar de Vader. Alle tranen zullen gedroogd worden. Geen enkele droefheid duurt eeuwig. De onzichtbare wereld waakt er over, zoals ik waak over uw droefheid en de vreugde in uw hart doe herleven, zoals ik de hinderpalen, waarover ge dreigt te struikelen, van uw weg verwijder.

14 december
Is uw geloof groot genoeg om aan een verlamde te zeggen: ”In naam van Jezus Christus, sta op en ga,” zoals Petrus aan de man die vanaf zijn geboorte verlamd was, bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt? Hij zei het met de zekerheid verhoord te worden. En zie de miraculeuze genezene komt met een sprong overeind, loopt en springt van vreugde terwijl hij God verheerlijkt [Hand 3,1-10]. Jezus heeft aan zijn discipelen voorgezegd dat ze wonderen zullen verrichten. Daarvoor is een onvoorwaardelijk geloof nodig. Indien de wonderen zelden gebeuren, is dat omdat het geloof te klein is. Vermeerder uw geloof en vraag wonderen aan de Heer. Ge zult ze verkrijgen als ge ze vraagt met absolute zekerheid verhoord te worden.

15 december
Troost de ongelukkigen die in beproeving leven, met de psalmist: ”Naar vromen die roepen luistert de Heer en redt hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent” [Ps 34,18-19]. In de verslagenheid, de verlatenheid en het lijden staan de zielen het meest open voor vertroosting van boven. Christenen dienen toe te snellen als ze een verlatene zien; het is een open poort voor de bekering.

16 december
Je hebt de genade ”de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen.” Dank de Heer omdat ge geen ”verhard hart” hebt en geen ”oren die slecht luisteren” [Mt 13,10-17]. Jezus is machteloos voor die verharde zielen. Waren ze niet zo, Hij zou ze genezen. Ge hebt dat zelf niet verdiend, maar ge hebt het te danken aan Gods oneindige barmhartigheid. Uw enige verdienste is dat uw oren niet verstopt zijn en uw ogen niet gesloten. Jezus zegt: ”Gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.”

17 december
Overweeg de woorden van de apostel Paulus: ”Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!” [1 Kor 9,16] Hoe heeft de apostel van de heidenen het gedaan? Hij is Jood met de Joden geworden, zonder wet met degenen die zonder wet zijn, zwak met de zwakken. Dat wil zeggen dat het Evangelie wordt verkondigd, niet vanuit het standpunt van de christen die het geloof bezit, maar vanuit wat de niet-christen er van kan begrijpen en verdragen. Van daaruit dient men hem stap voor stap te leiden naar de volle waarheid. Zo handelde Jezus met de discipelen. Heeft Hij hen aan het einde van zijn zending niet gezegd: ”Nog veel heb ik u te zeggen, maar ge kunt het nu niet verdragen” [Joh 16,12]. Doe zoals de apostel: ”Alles ben ik voor allen, om er tot elke prijs enkelen te redden” [1 Kor 9,22]. Het is door uw geloof dat ge er toe zult komen. Bij het begin van de Kerstnoveen bidden we: ”O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste; Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. Kom nu en wijs ons uw wegen.”

18 december
Heel uw leven, zoals dat van elke christen heeft slechts één doel: doen sterven in u wat van de aarde is, u van de ”oude mens” ontdoen en u met de ”nieuwe mens” bekleden [Kol 3,5-17]. De nieuwe mens is het wezen, herschapen door Christus die ”Alles in allen is.” Met Christus bekleed, bekleedt de nieuwe mens zich met de liefde, de ”band der volmaaktheid.” De vrucht is de vrede die heerst in het hart, een onvergetelijke schat. Als ge die schat bezit zal uw leven heel natuurlijk lof en dank brengen. Er is geen groter geluk op aarde. We bidden met de Kerk: ”O Adonaï, Heer van Israëls huis. Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.”

19 december
Wanneer christenen ergens in de wereld vervolgd worden, lijden alle ware christenen met hen. De christenen van de hele wereld vormen samen ”het lichaam van Christus” [vgl 1 Kor 12,27]. Ieder van hen is lid van het Lichaam, en elk lid heeft een opdracht. Ga door met bidden opdat de Heer u uw opdracht in het Lichaam van Christus openbaart, evenals de ontwikkeling van die opdracht in de jaren die komen. ”O Wortel van Jesse, Gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht; voor U zullen koningen verstommen, de volken zullen tot U smeken. Kom nu en bevrijd ons, wacht niet langer meer.”

20 december
Vóór Jezus Christus leidde de wet van Mozes de gelovige; ze was zijn ”leermeester” [vgl Gal 3]. De wet leidde hem bij de hand zoals een kind. Sedert Christus, de enige Zoon van de levende God, stelt het geloof in Hem zich in de plaats van de wet. Het geloof blijft voor altijd de pedagoog van wie in Jezus Christus gelooft. Door uw geloof in Jezus Christus zijt ge, in Hem, zoon van God geworden. Door het doopsel zijt ge ”met Christus bekleed” en verblijft de Heilige Geest in u. De Geest van Christus roept in u ”Abba!” In Hem hebt ge het onmetelijk voorrecht, om God de Vader met de lieve naam ”Papa” aan te spreken. Zo bidden we ”O Sleutel van David en scepter van Israëls huis, wat Gij opent zal niemand sluiten, wat Gij sluit zal niemand openen. Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, uit de duisternis en de schaduw van de dood.”

21 december
Elke mens die bij u komt is door Jezus gezonden. Ontvang hem van harte zoals men een vriend ontvangt. Ge zult niet zien wat in het hart van die nieuwe vriend omgaat maar weet wel dat ge het instrument zijt van de innerlijke vernieuwing die de Heilige Geest op het ritme van die ziel bewerkt. Ze zal zich openen als een bloem. Deel de vreugde van Christus die in u woont mee, zo dikwijls mogelijk. Ge hebt gekregen in overvloed, geef met gulheid, en bid daarom: ”O Dageraad, Afglans van het eeuwige licht en Zon van de gerechtigheid. Kom nu en verlicht hen die in de duisternis leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood.”

22 december
Nader het Hart van Jezus en ge vindt er de oplossing voor al uw kwalen. Ge zult werkelijk heilig zijn als Hij heel uw innerlijke ruimte zal innemen; dat zal slechts mogelijk zijn als daar alle sporen van uw egoïsme zijn uitgewist. Volg het spoor van Jezus. Dat zijn Leven en zijn Woord elke dag uw geloof voeden. Er zullen moeilijke momenten komen. Sterven aan zichzelf is een lange en pijnlijke onderneming. Wij mogen vertrouwen op de hoeksteen: ”O Koning der volkeren, zo lang verwacht. Gij hoeksteen die alles één maakt. Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.”

23 december
Waar ge ook gaat, straal de vrede uit van Christus in u. Laat u nooit door eender welke tweedracht inpalmen. Voor Jezus is het zeer pijnlijk sommige discipelen in tweedracht te zien rond vragen in de geest van de schrift geleerden en de Farizeeën, die Hem hardnekkig op de proef bleven stellen. Nederigheid en zachtmoedigheid zijn de beste remedie tegen alle kwaad. Groei onophoudelijk in de kennis en de toepassing van deze remedie. Jezus is onze God-met-ons: ”O Emmanuel, onze wetgever en koning, verwachting der volkeren en hun Verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God.”

24 december
Dit is een dag van vreugde in afwachting van de Verlosser. Toch is de wereld, tweeduizend jaar na zijn geboorte, grotendeels nog altijd in duisternis gedompeld. Verheug u ondanks alles. Bid om de vooruitgang van het Evangelie te bespoedigen. Indien de verkondiging nog een ontelbare menigte niet bereikt, is dat te wijten aan de middelmatigheid van de christenen. Jezus heeft aan zijn discipelen de verkondiging toevertrouwd. Hij lijdt eronder te zien dat hun aantal zo klein, zo onbeduidend is, terwijl Hij brandt om het ”vuur” in heel de wereld te zien oplaaien. Hij verlangt zo vurig dat het nu al overal ontstoken wordt [vgl Lc 12,49]. Daarom komt Hij in de wereld op Kerstnacht.

25 december
”Een Kind wordt ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven” [Jes 9,5]. Het Rijk der Hemelen wordt geopend voor de mensen op aarde! Een pasgeboren Kind, dat in een kribbe ligt, geeft er toegang toe, een grot in plaats van het goud van een paleis. Het Rijk Gods is het eerst toegankelijk voor nederigen en eenvoudigen. De rijken, met materiële en intellectele goederen beladen, hebben het moeilijk om in de verwarring van hun bestaan, de weg naar het Rijk der Hemelen te vinden. Wees nederig en klein bij de kribbe van Bethlehem. En het geluk zal u toestromen. Het wordt een onzegbaar geluk u te bevinden in de aanwezigheid van God, de Heer van het heelal, mens geworden in de schoot van de Maagd Maria, zijn heilige Moeder; de nieuwe Eva, uw liefdevolle Moeder in de orde der genade. Neem ten volle deel aan de universele blijdschap die het begin viert van het voornaamste gebeuren in de wereldgeschiedenis, sedert de schepping van de mens naar Gods beeld. De menswording van God is daarvan het logisch gevolg. Hier voltrekt zich de logica van de Liefde: ”Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond” [Joh 1,14].

26 december
Wees waakzaam na het feest. Blijf waakzaam opdat Jezus, die vereerd wordt in een kribbe en op het Kruis, u bij Zijn terugkeer onberispelijk moge vinden [vgl 1 Tes 5]. Hij zal met evenveel zekerheid terugkomen als Hij te Bethlehem ter wereld kwam. Deze waakzaamheid behoudt u in de vreugde, verre weg van alle onrust; de vreugde van Christus, de vrucht van de Heilige Geest, blijve in u. Eens zult ge met Stefanus de hemel open zien en Jezus staande aan de rechterhand Gods.

27 december
Het pasgeboren Kind dat de Maagd ter wereld bracht, bestemt zichzelf tot slachtoffer om ons van onze zonden te reinigen. Het onschuldige Lam zal zijn Moeder toevertrouwen aan Johannes en door hem, ons aan Haar. Door Zijn bloed zijt ge verlost [Heb 9,19]. Jezus heeft ”Zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken” [Heb 9,14]. Zijn liefdewet werd in ons denken ingeschreven. Wees trouw en de Heer zal uw zonden en uw fouten niet meer gedenken [vgl Jer 31,34].

28 december
Voed uw geloof met deugd, de vrucht van uw inspanning. Verdiep onophoudelijk uw geloof. Verwerf de zelfbeheersing door de beoefening van de deugd, en doe dat langs de weg van de standvastigheid. Bekroon alles met broederliefde. Dat is de raad die Petrus, de eerste houder van de sleutels van het Rijk u geeft [vgl 2 Petr 1,3-11]. Zo zult ge aangenaam zijn in Gods ogen en eens met de onschuldige gedode kinderen, voor de troon van God en het Lam, zonder ophouden zingen.

29 december
De vrede van Christus en zijn vreugde overtreffen alle menselijk verstand. Geen mens kan ze u 19 / 20ontnemen, dan gijzelf. In uw huidige levensfase is dat uw kostbaarste schat. Laat niemand dat geluk verstoren. Sluit de deur van uw ziel voor de zorgen en verstrooiingen van de wereld; ze leiden u af van de genade die ge volgt. Laat moeilijkheden en zelfs beproevingen voor u bouwstenen zijn van uw innerlijke groei, en die is verre van voltooid. Tracht elke dag een waardiger woonplaats te zijn voor de Drie-ene God. Proef deze zo tedere woorden: ”Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen” [Joh 14,23]. De heilige Geest verzucht in u ”Abba” [Gal 4,6]. Ja, ge zijt een verblijf van de Drie-ene God, voor de mens een ondoorgrondelijk mysterie. Pas in het hiernamaals zult ge het begrijpen.

30 december
Laat u niet verstoren, noch afbrengen van uw roeping door ”valse profeten” en ”valse leraars” [2 Petr 2,1], die trachten de volgelingen af te keren van de waarheid, en fabels te verspreiden. Het zijn dode werken. Jezus is gekomen om ons het leven te geven. Van Zijn leven is het dat ge moet leven. Blijf de weg van de waarheid volgen. Jezus is ”de Weg, de Waarheid en het Leven” [Joh 14,6]. De Kerk, door de Heer gebouwd op de rots die Petrus is en zijn opvolgers, staat borg voor de zuiverheid van de leer. Volg vredig het woord van Petrus, het is de trouwe echo van het Woord van Christus. 31 december Alle leven dooft uit; aan elke eeuw, aan elk millenium komt een einde. Alleen God is eeuwig; de geredde mens is eeuwig, omdat hij geschapen is naar Gods beeld. Hij zal leven in God als hij zich laaft aan ”het water des levens” en voedt met de vruchten van ”het geboomte des levens” [Apok 22,1-7]. Ga verder, mijn geliefde gezel voor de eeuwigheid, u te laven aan het levende water , u te voeden met de vruchten van de levensboom. Blijf in de vreugde en de vrede. Leef vandaag zeer intens. ”Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed” [Mt 6,34]. En bid elke dag ”Maranatha!” Kom, Heer Jezus [Apok 22,20].

Bron: René Lejeune
Henk

(En)
prayers – 365 days with your angel keeper October to December

Foreword by the author, René Lejeune
These messages from a Guardian Angel should be read one by one. One every day. They are inspired and articulated effortlessly, ”dictated,” as it were, to someone who just performed.
Your guardian angel sees the Face of God without ceasing (cf. Mt 18:10). And at the same time, from your birth to your transition to the hereafter, he assists you day and night; he will be with you at the Last Judgment. He is your companion for eternity.
He has a name. He loves you, rejoices with you, and weeps when you weep. He sheds bitter tears when you listen to the ”father of lies, murderer of man from the beginning.” [John. 8,44] He overflows with joy every time you make an effort that increases your likeness to Jesus, ”meek and lowly in heart.” [1 Cor. 13]
These messages are the echo of the gospel, the Good News of Jesus Christ to the people. Or still, they are the effulgence of the Son’s life on earth.
Some advice :
• Your guardian angel, your ”guardian and pastor,” tells you nothing else. Consider these messages as coming from him. Keep listening to him, you will finally ”hear” his voice. It is He who speaks in these messages every day.
• The goal is to make you more aware every day of the uninterrupted presence of your Guardian Angel by your side.
• Read the message of the day every morning. Reread them in the evening. If you do this faithfully, you will be progressed in the way of holiness within a year. And you will be happier. Padre Pio, beatified in 1999 and canonized in 2001, saw his Guardian Angel and spoke to him. Pius XI and John XXIII gave messages to their Guardian Angel; imitate them [see Les Anges, armée secrète du Ciel, éd. Du Parvis, 1998].
• If you begin the consideration of the 365 messages during the year, retake them on January 1. There is a hidden progress in their sequence. You can repeat them for several consecutive years. They are words of life. They are inexhaustible.
René Lejeune
October 1
You will be ”carried on your hip and pampered on your knees” [Isa 66,11]. This passage from the prophet Isaiah so moved the Carmelite Teresa of Lisieux that heaven and earth are now celebrating it. She was so planted in her heart that the most wonderful flower of all spiritualities has sprung up through the ages, that of the ”little way.” ”Tender and more melodic words have never come to gladden my soul,” writes the ”little” Theresa in her autobiography. During her lifetime she prayed fervently to her Guardian Angel. May she now, with me, prepare you for tomorrow’s great feast, consecrated by the Church to the Guardian Angels. Tomorrow is my feast, and your feast with me, your companion for all eternity.

October 2nd
Today Heaven and Earth celebrate the thousands of Guardian Angels of humans, the living and the dead. It is our feast, from both of us, inseparable forever. In the opening prayer of the Guardian Angel’s Mass, the Church asks the Lord that they ”continue to protect and keep you, to know the joy of living with them for ever.” We have letters of honor for all human beings, small and large, rich and poor. Jesus underlines it when He says: ”Be careful not to despise one of these little ones, for I say to you, they have angels in heaven, and they continually behold the face of my Father who is in Heme” [Mt 18:10]. . I will faithfully accompany and protect you on your earthly pilgrimage. And Thou, wholeheartedly share in my steadfast praise and entrust thyself to me in the hours of danger and temptation. With love I obey the command of the Lord who commanded me to keep you in all your ways [cf. Ps 91]. At this feast often say the song: ”Praise the Lord, heavenly spheres, messengers of the Lord, praise him” [Dan 3,58]. Add to it: My guardian angel, praise the Lord. And bless me who you love! In this way you will double my joy to be able to accompany you on the way of salvation and peace.

October 3
After the party, the daily will resume! The mysteries of the Kingdom have been revealed to you by grace; you have made yourself small, according to the longing of Jesus [cf. Mt 11.25]. You can still make progress on this gospel path. In the Kingdom of God progress never stops. Yes, continue to make progress in humility and meekness, to become more like the Lord.

4 October
Pray for the ”master of the harvest to send laborers into the harvest” [Lk 10,2], especially to increase the number of his priests. Their constantly diminishing numbers is a sign that the Church will declare at the time appointed by God. That they do not fear introducing innovation at a time when society is being mechanized, without a soul. Only the Church can breathe a soul into her. May the followers open themselves widely to the working of the Holy Spirit! That He bestowed a special grace of the priesthood upon a growing number of Christians. Pray fervently for this intention.

5th of October
Lovingly consider the gospel every day. Cry out now and then, like the crowd who witnessed the healing of a paralyzed man shackled on his stretcher: ”We have never seen anything like it” [Mk 2,12]. And many times you’ll say, under the urge of the Holy Ghost, the Light to understand the Scripture, ”I’ve never heard anything like that!” The gospel is your daily bread. It points Jesus to the Son of God, ”the way, the truth, and the life” [Jn 14,6].

October 6
Jesus ”brought to perfection forever by one sacrifice those who are led” [Heb 10: 14]. The Holy Spirit tells you what this holiness means: ”I will put my laws in their hearts, I will write them in their spirit … I will remember their sins and iniquities no longer” [Heb 2/2010,17]. Shout for joy, for before you the entrance to the glory into which Jesus entered is wide open. I will be by your side when you enter it in turn.

October 7
How many Christians still make Jesus suffer by clinging to the traditions of the elderly rather than to his teachings. They resemble the Pharisees and scribes who honor the Lord with their lips, but whose heart is far from the loving and tender God. ”They only teach human law. They abandon the commandment of God to adhere to the traditions of men” [cf. Mk 7,6-8]. Pray for the many Christians who are so committed to rituals that they forget the words of Jesus. You, more and more, conform your hearts more and more firmly to the precepts of the gospel, which the Successor of Peter brings to mind without ceasing and with power. Consider His Message in the Rosary.

October 8
Beware not to succumb to the temptation of pride, saying, ”I am justified by faith, I am of the righteous, nothing can befall me. Look at Solomon whose wisdom was nevertheless greater than that of all. Orientals and greater than all the wisdom of Egypt ”[1 Kings 5,10]. In his old age, when his wisdom should have known no limit, he began to love many strange women, and these ”tempted Solomon to serve other gods” [1 Ki 11,4], to whom the Lord had appeared! Distrust temptations that can pop up like a wolf in the sheepfold, due to the evil tendency, sad legacy of the fall in the Garden of Eden. Only humility in grace will keep you safe. Stay true to the Eucharist, to prayer and to the intimacy of the Word of God.

October 9
Christian life is not a quiet affair like a stroll through a flower park. It’s a struggle. The Apostle Paul reminds of Timothy: ”Preach the Word, urge in pass and inappropriately, refute, rebuke, encourage, in one word, give your instruction with great patience” [2 Tim 4: 2]. The apostle’s teachings are appropriate for this time, as they were for earlier ages. In the days in which you live, the apostle’s prediction is once again proved true: “For the time will come when men will no longer endure sound doctrine. the mouth to speak ”[2 Tim 4,3-4]. Fight the good fight to your last breath. Then, as the conclusion of your life, you will repeat the words of the apostle: ”I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now the crown of righteousness awaits me” [2 Tim 4: 8]. . And it will be greater than you can imagine.

October 10
Jesus did not dwell on questions about the attraction between man and woman and her possible deviations; He indicated limits that should not be crossed. Thus He said, ”You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say to you, Whoever looks at another woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart” [Mt. 5.27]. Christian morality is demanding. Love between the spouses protects against every 3/20 allowance; for grace works through this love, which was blessed by the sacrament.

11 October
Match your actions with your words. Fear of being questioned by Jesus, ”Why do you call me Lord, Lord! If you don’t do what I say?” [Lc 6.46]. If you act like this, you will sow wind. It is your duty to bear fruit for eternal life. They will be more abundant as you progress in imitation of Jesus, in faithfulness to his school of meekness and humility [cf.Mt 1:29].

12 October
”You are marked with the seal of the Holy Spirit” [Eph 4:30]. You grieve Him whenever you allow yourself to be carried away by wrath. That happens less and less, but still. You belong to ”the beloved children of God” [Eph 5: 1]. Then seek Jesus so full of gentleness and tenderness. For that it is sufficient to live ”in love as Christ” [Eph 5: 2], in love as the apostle described it [cf. 1 Cor 13]. The day you live like this, you will have reached the top of the Christian life. You will get there step by step, with effort, as an alpinist gets to the top. Even your slightest progress delights me. Do not fail to summon me whenever you need help with this climb.

October 13
Devote yourself every day to the words of the Holy Scriptures. Don’t be content to just read them. They serve to meditate, to bring to contemplation. Then keep them in your heart, like a store of gold in a safe. And use them to light your way, as one does with a lamp. The word of God is the voice that speaks to your heart. An intimate, personal voice, that of Jesus, who counts you as his friends [cf. Jn 15:14]. It is my glory to be the keeper of a friend of the Lord Jesus.

14 October
As soon as you lose the inner peace and joy, you can expect attacks from the enemy. The powers of evil watch and surround you. They are trying to access your heart. The peace and joy of Christ protect you like an impregnable citadel. Call upon the Lord when you feel them leaving you. Beg Him to give them back to you, bother Heaven with your cry for help and you will be heard. You alone open the gates to the powers of darkness. The Lord seeks to protect you from it through the gift of his peace and joy. Think of that when discouragement and doubt attack you.

October 15
Repeat often, like Saint Teresa of Avila celebrating the Church today, ”I am a son of the Church.” With her you can learn to pray and make progress in Christian perfection. ”Love is never out of work,” she said. She died muttering, ”I am a daughter of the Church.” Walk by her side for a while and be inspired by her works. You will come out ennobled. It will take you to a seventh residence of the inner castle.

October 16
To the extent that your ”I” decreases, you make progress on the path of holiness and happiness. That is only possible with the grace of the Lord. Live in his presence, meditate on his words. Find your joy in worship, contemplation. In this way you will comfort Him for the innumerable insults which still hurt Him, and which make Him weep for mankind as He did in Jerusalem [cf. Lk 19:41]. Yes, comfort Jesus Christ, you have that unheard of power.

October 17
Notice in yourself the slightest sign of doubt and fear. As soon as you perceive it, stop everything, take refuge in the love of the Lord and call on Him to help. Keep pushing and shout. Trust Him for the return of His joy and His power. Multiply the rest periods in the Lord. In those intimate moments with Him, He cares for you and ”makes your salvation in all things” [Rom 8:28]. He desires your love more than your works. The danger of the excitement always lurks here. Live in the tenderness of the Lord. There you draw strength for the building up of his Kingdom through your actions for the benefit of your brothers. Be careful to maintain the balance between resting and active love, for it has more than one facet.

October 18th
which is the pinnacle of the gospel, of divine love, we read in Saint Luke, which we celebrate today: ”To you who listen to me, I say, love your enemies, do well to those who hate you, bless those who curse you and pray for those who mistreat you … Give to anyone who asks you something and if someone takes something that belongs to you, do not demand it back. As you want people to treat you, you must do it to them ”[Lk 6) , 27-31]. Jesus seemingly asks you the impossible. When you see the top of a high mountain, you call it an impossible ascent. And yet the mountain climber takes up the difficult challenge. And he makes it. So it is with the steep top of the gospel. Getting there is taking up the challenge. You will get there with the help of grace. You are never alone in striving for the peaks of the gospel. You have two companions: the grace that works like a motor, and me, the companion for eternity, praying beside you. Courageously continue your ascent to the top of the gospel, step by step, regularly, at your own pace.

19 October
You tend to be too understandable. Meekness does not preclude rigor. The Lord asks you to practice the brotherly admonition [Mt 18: 15-17]. You often avoid doing this. Have the courage to practice them with rigor, yet meek and humble. Christians should encourage one another; they should act as a booster for physical health; but that of the soul is much more distinguished. The Lord wants His followers to form a warm and strengthening community.

October 20
You are in the world, you have the tremendous task, like all disciples, to be the salt, the light and the sourdough at the same time. Ask yourself often what this means in concrete terms. Continue to ask the Holy Ghost to guide you, to inspire you to recognize the most urgent task. Marvel at the effectiveness of the craftsman. The Lord has made you a ”peacemaker”; each of your initiatives, of your actions, must have the precision and effectiveness of a craftsman whose hand is guided by the love of the trade. The Kingdom of God is progressing through the number of skilled workers who are skilled and inspired by love.

21st of October
Jesus has long observed nature, it inspires to a large extent his teachings, in many similes and parables. Following Him, you can watch what is going on in your garden. You sow in the spring, after tilling the soil well. The seed germinates by the power that the Creator has put into it. At the same time, the weeds are sprouting. You wait until it is big enough to tear it up, for fear of tearing up the young plants as well. If you do not do it at the right time, the weeds will creepily overgrow the entire surface that is intended for life. It ends with suffocating life. So it is with the defects, the faults and the sins, the tares in the soul. If you do not tear them out in time, they will grow further, overgrow your insides and slowly suffocate the virtues, the faith, the hope, the love. One then leaves the Empire to submerge in the world. The unfortunate person has then exchanged the living food for the dead works, the light for the darkness. He has exchanged ”the Light of the world” for the ”father of lies” who controls ”the power of darkness” [Lk 22,53].

22 October
”Abba!” Pronounce this blessed one by all names with infinite reverence and love. God is our Father. He is our ”Abba,” our Papa. Ha, even if you saw a faint ray of light from Him, you would experience an endless tenderness. In a moment and forever, you would be cleansed. Notice Jesus, the Son, as He prays: He bows down to the majesty of His Father. He prays long, nights on end. Ask God to grant you the grace to imitate Jesus in prayer, the grace to only live, think, speak, act for and through Him, Abba. ”The Word which you hear is not mine, but the Father’s who sent me” [Jn 14:24]. May the Lord establish in your heart the unshakable conviction of your complete dependence on the Father in Jesus. Everything comes from Him, through the only Son.

October 23
God’s wisdom animates all your actions. Then your life will be exemplary. Indeed it will be righteousness, peace, tolerance and understanding, compassionate and generous. The wisdom of the world is ”made foolish by God” [1 Cor 1:20], which is the work of ”the disputer of this age” [1 Cor 1:20], the father of the ephemeral. His wisdom is short, fragile, uncertain. The fathers of human wisdom succeed one another; they jostle each other. The true sage does what pleases God. His wisdom is communicated to him through the gospel; it is a reflection of God’s wisdom. Entrust yourself to her. What remains in you of the carnal man will be finally plucked out. Christ will finally live undivided in you.

the 24th of October
Speak less and listen longer. Jesus wants followers who listen. In order to bear fruit, they must allow themselves to be infused with its juice of life. In order to bear fruit, they must allow themselves to be infused with its juice of life. He is the vine, you the branch. The Vineyardier is his beloved Father. The family of God draws the living water from the same source. It springs from the Heart of the Father, flows through the only Son, who distributes it among the disciples. This water never dries up. It is converted into life juices. Take it to your heart’s content. In you it turns to joy.

October 25
As you meet today, sow into the hearts the joy and peace that inspire your heart. They don’t belong to you. They were given to you for nothing. Spread them generously around you. A kind word, a smile, a participation in grief, they are little manifestations of love. May everyone receive from you a drop of life juice that the vine incessantly propels around within you. Share with your neighbor the treasures entrusted to you with full hands. The more you give, the more you receive. That is the law of the Kingdom of God.

26th of October
Steadfast prayer always ends with the touching of God’s heart. Look at the young demon who the disciples could not deliver from the evil spirit. Reread that moving passage from the Gospel [Mk 9,14-29]. Jesus is annoyed at the lack of faith among his followers. Prayer feeds faith, and this feeds the spirit of prayer. It is a double flow golden circle. The fervent prayer of faith, nourished by the intimacy with Jesus, overcomes the obstacles and neutralizes the snares set by the powers of darkness. You are not yet at the end of the class of prayer that pleases God.

October 27
”Don’t fear, Abram, I will be your shield. Your reward will be very great!” [Gen 15.1]. This promise to Abraham at the beginning of the great adventure of faith continues in the history of the believers. You have a shield against the attacks of the enemies that makes you invincible ; you are the Lord’s ally, your shield; even during the battle you will receive an incomparable reward: the love of God, the source of joy and peace. You are delivered from all fear except the fear of God, your ally, your Creator.

October 28
Every day you are faced with two doors: one gives access to a wide, easy track; the other leads onto a steep, narrow road. The first ”leads to destruction,” the second ”to life.” You are one of the few who walk this last road. Every morning, go through the narrow door that leads to life, eternal happiness, in my joyfully beautiful company. This is the joy of Christ in which we participate fully today with the holy apostles Simon and Jude.

29 October
The world is like the valley full of dried bones in the vision of the prophet Ezekiel [Eze 37,1-14]. The disciples are charged with praying and acting to awaken the Spirit in them and to clothe them with flesh. If they are numerous enough to pray and spread the Good News and live them before the eyes of the world, in this trough of tears of dried bones, a ”new army” can arise. Participate tirelessly in this prayer crusade, by example, word and deed.

30 October
You cannot see the Lord: ”No man has seen or is able to see the Supreme Lord, who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light.” [Tim 6,15-16]. BR> You can only believe in Him. Your faith is your only support; grace is its skeleton. However, as soon as faith reaches fullness, everything becomes clear. You have almost reached that level of your spiritual growth by grace and not merit. Share generously of the abundance of your heart, in the fulness of faith. Give up, give up, don’t stop giving up. What you communicate is the love of the Lord.

October 31st
Remember, the presence of the Lord in you is a wonderful sign of His forgiveness. So many times in your life you have deserved to be left to your own devices. Do you remember? I was crying next to you. Jesus has kept you on the edge of the abyss, thanks to her endless love that cost Him his blood to the last drop, thanks to the intercession of privileged souls. Do likewise now for the souls entrusted to you. You are not a lost island in an ocean of tears, you are part of the great community of the saints. The Lord makes you all share in His work of saving mankind. ”Many are called, few are chosen [Mt 22.14].” The election follows a free consent to the call to everyone.

November 1st
Today is All Saints Day! The feast of all beings to whom God has communicated his only holiness. Also of all who, here below, reflect this holiness. They are more numerous than you think. And the rest belongs to the mystery of God’s infinite love and mercy. God’s work is a glorious consummation, notwithstanding the hostile forces that stubbornly oppose Him. Joy fills your heart, as it especially fills mine today. Heaven lives intensely with the earth, populated with images of God, and the believers of this world ardently experience their belonging to divine universal communion. Today is our party.

November 2nd
Actually, the dead are not dead, they lie in the bosom of Life. Whether they are in the phase of purification or already enjoying eternal bliss, they are happy, either in the hope of seeing God face to face, or in the glory that cannot be grasped by words or the human mind. This day should not be celebrated in mourning, but in joy. What a joy the Christian faith is in the face of death. Rejoice with the man and the woman who gave you the light, with all dear beings and acquaintances who have crossed the threshold of earthly life, with all souls who are ”adorned with the glorious crown” [Wise 5,16]. Their happiness is extraordinarily great compared to that beautiful royal crown. The date is already indicated on the calendar. God alone knows him.

November 3
Your soul is a ”court of the King.” The Lord, King of kings, comes to rest when perfect chords of love ascend to Him. Make the garden beautiful, decorate it with the most beautiful flowers to delight the Heart of your King. Comfort Him in sorrow because He finds so many ruined gardens where He used to spend wonderful moments. The innermost part of you are ever ready as a wonderful garden for the King. Do not the Lord invite you to cry out to yourself, ”I thank you for the miracle of my life!” [Ps 139.14]. It is you by grace, and by your task to offer the King of kings a garden in which to rest.

the 4th of November
In the Eucharist you receive the heavenly manna, the angel’s food that contains all taste in it [Wise 16,20]. As the people in the desert owed their survival to it, so ”the bread of God” that descended from heaven gives life to the whole world and not only to the chosen people [cf. Jn 32,33]. The Eucharist is as necessary for you as for Israel is the manna in the wilderness on its way to the Promised Land. This ”spiritual food” [1 Cor 10: 3] is the guarantee of eternal life.

November 5th
Always bless, never curse. Do you ever know if a curse is justified? Only God sees through heart and kidneys. Let those who are of the world curse. Their irresponsible curse is in vain, it will flee like a sparrow. ”Let them condemn, you shall bless” [Ps 109]. And Jesus urges, ”Bless those who curse you” [Lk 6:28].

November 6
Human life takes place in time, given to everyone to come to maturity. ”Everything has its hour, all things under heaven have their time. There is a time for childbirth and a time for death” [Eccl 3,1-2]. You are closer to death than to your birth. You are ever in the time of ripening. You are reaching the age of wisdom. This comes about in the acceleration of ripening. Continuously bless the Lord who sets you free. He is the shield that protects you. He will lead you to the truth by his light. He will lead you into his house. He will show you the true measure of your days. He will satisfy you with his love in the morning and let you spend the days in joy. That is the reward here on earth for the faithful.

November 7th
Get to know the time in which you live. It is a time of technical and moral upheaval. This time needs prophets to make their voices heard. Don’t shut yourself up in a small circle of trust. Try to incarnate the gospel in the wide open space. The upheavals of our time can only undermine the values of the gospel in the absence of Christians. Do not fear to advance to the eye of the cyclone, under the protection of divine grace. Cry out to the four corners of the world the Good News of Jesus Christ. You are not alone, I accompany you in the storms, as I watch over you in the peaceful stillness where you normally reside.

November 8
It is in moments of indifference to the gospel message that a Christian evokes and accelerates his failures. Remove from your heart those dangerous moments. Every day , listen to the word of Life that offers you peace. Learn to recognize the strong times of Heavenly Father’s visitation, who comes to abide with you with Christ. You are too small to fully appreciate this wonderful privilege. At least fully experience the privilege of being a child of God. Prepare Him a dwelling place that pleases Him.

November 9
You are counting on the friendship of the Lord. Know that He is counting on yours too. As you yourselves thirst for love and long to be understood, so Jesus also counts on his friends, friends with whom he can quench his immeasurable thirst, followers who adore him, honor him, love him and obey him, in freedom, who depend only on worship and obedience gives value.

November 10
By committing serious sins you deny Jesus, the Son of God. The former denials are forgiven, however severe they were. What Happened to Peter? After acknowledging the divine Sonship at Caesarea of Philip , ”Thou art the Christ, the Son of the living God” [Mt 16:16] and after hearing a voice from a luminous cloud at the Transfiguration: ”This is my Son, the Beloved, in whom I have taken pleasure, listens to him ”[Mt 17.5], Peter denies Jesus three times, while he was delivered to the Sanhedrin, which was going to condemn him to death. ”I do not know that man,” says Peter [Mt 16,72], he who recently placed Jesus at the head of the Church: ”You are Peter, and upon this rock I will build my Church. I will give you the keys. giving of the kingdom of heaven ”[Mt 16: 18-19]. Can there be any greater mistake than Peter’s denial? And yet Jesus forgave him. It is true, after his threefold denial: ”Peter went out and began to weep bitterly” [Mt 26.75]. God’s forgiveness erases every mistake, even the biggest. It is enough for the sinner to be bitterly sorry. The miracle of the Gospel is that after the Fall, it restores every repentant sinner to his new human dignity! Do not go back to the mourned and confessed sins, the memory of them has been taken from God’s Heart. Think of Jesus’ attitude toward Peter during his bitter tears. God’s mercy is infinite.

November 11th
Be humble every day. Do not count yourself among the ”wise”, ”the wise” of this world; their name is not ”recorded in Heaven” [cf. Lk 10: 20-22]. Only in the school of Jesus one learns to become little like Him: ”meek and lowly in heart” [Mt 11:29]. It is never enough. Your growth in meekness and humility is my happiness with you.

November 12th
There are beings who are totally devoted to evil. Consider Herodias’s hatred for John the Baptist. She obtains from Herod Antipas the capture of the Forerunner of Jesus, and then his execution. John had publicly denounced her scandalous union with the king. Her intrigues will entail the disgrace of Herod Antipas, and his exile to share. The evil done by those beings always brings its own downfall. ”They that did evil shall come forth unto the resurrection to judgment” (Jn 5,29). Should you meet any of those beings, correct them with gentleness and determination.

November 13
”Let every man be swift to hear, but slow to speak, slow also to be angry” [James 1:19]. That is compelling advice that you can engrave in the bronze of your faith. How far you are from that evangelical wisdom!

November 14
How difficult it is for a Christian to appreciate the infinite happiness he has received through his faith in Jesus. Are you able to grasp and fathom that happiness yourself? To come to Jesus, you are attracted by the Father of Heaven [cf. Jn 6,44]. This is how you live in the Heart of the heavenly Father. Entrusted to Jesus by Him, you feed on the ”living bread” [Jn 6:35]. You will be rewarded: ”This is the will of my Father, that whoever sees the Son and believes in Him should have eternal life” [Jn 6:40]. That happiness is given to you for eternity, because you are ’chosen’. ”You have not chosen me, but I have chosen you” [Jn 15:16]. And this divine election brings with it a double task: ”I have the task for you. given to go on a journey and bring forth fruits that may last. Then the Father will give you whatever you ask him in my name ”[Jn 15:16]. These words of Jesus at the last supper to his disciples, he directs to all his followers throughout the ages. have and keep his commandments

November 15th
The Holy Spirit dwells in you. Your body is his temple. His voice is heard in you, which leads you to good and turns you away from evil. That is the conscience inspired by God. Help those of erring moral conscience so that it may be clarified by the light that never deceives, that of the Word of God. Happy is the man who has a good conscience, formed by the mind in the light of the divine law! Share this treasure with those who are deprived of it.

November 16
Consider the appearance of the Lord to Abraham, in the warm hour of the day, near the oak of Mambre [Gen 18,1-15]. Abraham sees three men, walks over to them and speaks to them in the singular, ”Be so benevolent, Lord, not to pass over your servant.” [Gen 18,3] Meditate on the creation of the world, as related in Genesis [Gen 1,1-31]. ”In the beginning God created the heavens and the earth … the Spirit of God floated over the waters” [Gen 1,1-2]. The moment God creates man in His image, He says, ”Now We’re going to make man, in our image, like Us.” [Gen 1,26] God speaks in the plural. And he created male and female. In the creation of the world that the Bible narrates on the first page, and in the passage of the three men by the oak of Mambre, it is the Triune God who reveals Himself. Man was created in his ”image” and because God is love, it is the germ of love that has been planted in man. It is up to him to make it grow by allowing his freedom to become love itself or to refuse it. Man was created in God’s ”likeness,” he is male and female with the privilege of creating, together with God, other divine images. The Triune God is a ”family.” Man, created in His likeness, establishes a family when he desires.

November 17th
As Jesus went down a mountain, a leper approached Him crying, ”If You will, Lord, You can make me clean.” Follow him every time leper spots appear on your soul. If there is repentance in your heart, Jesus will certainly answer: ”I will, be clean” [Mt 8,1-3]. Sin leaves a leper stain on the soul. Do not let those cursed spots make your soul unclean. Whenever it is stained, even if only by a light stain, start asking the Church for the wonderful sacrament of reconciliation, that of forgiveness. It will make you light like the bird carried by the wind, overflowing with joy.

November 18th
Faithfully carry out the will of the Lord. Scripture and your conscience, shaped by the Holy Spirit living in you, will always guide you according to the divine will. Don’t consider the reaction of the people at all. Jesus himself knew that. At the house of the ruler who came to implore him to heal his daughter, Jesus said to the crowd, ”Go, for the girl is not dead, but asleep. But they laughed with him” [Mt 9: 24-25]. Jesus sent out the crowd and raised the dead. Likewise, do the works of God, and not yours, even if they are devoted to God.

November 19th
Like the prophet Micah, sing the sublime goodness of God, ”What God is like Thou who forgiveth the guilt, that passeth over sin … that does not always endure his wrath, but finds his joy in goodness?” [Mich 7.18]. He casts sins into the depths of the sea. They will never rise from its depths; they have been swallowed up, swept away, forgotten. That is to say, the Lord passes away from sin, full of tenderness and compassion. He is benevolent and merciful [cf. Ps 145]. How could one not love the Lord with all one’s heart, and live for him, live in him day and night.

November 20th
Persecuted Christians are countless all over the world, they are prevented from living their faith in public. Remember them in your prayer every day. Make sacrifices for their intention. Their suffering will diminish through the grace that flows powerfully through the Body of Christ, the communion of the saints.

November 21st
It is only through the inner look that you can understand Jesus, that you see in Him the Son of God, through the human form that He took on in the virgin womb of Mary. A group of Jews was offended by Jesus’ testimony, ”I am the bread that came down from heaven” [Jn 6:41]. Those Galileans then said among themselves, ”Isn’t that Joseph’s son, and we don’t know his father and mother? How then can He say,” I have come down from heaven? ”[Jn 6:42]. disciples take these words literally. They turned their inward gaze of faith to Jesus. You who are one of His followers, never fail to do the same. Especially when you eat His flesh, consecrate yourself to the Lord as Mary did in the Lord. temple that fills me with joy every time.

November 22
The apostle Paul invites us to run in the race of life in such a way that we make it [cf. 1 Cor 9: 24-27]. Faith gives you wings, love is its powerful engine. So equipped, you will always win. The angels will crown you with laurels. Among them, I, your companion for eternity.

November 23
You have been recruited into the vineyard with the workers of the morning. You know the wages that the master of the domain will award you in the evening. Rejoice to see those whom the Lord recruited in the afternoon receive the same wages as you. That’s the law of the Kingdom. It does not count like the law of this world. God’s justice is not governed by interest, but by tenderness and compassion. Yes, rejoice now to belong to the Kingdom of Heaven. All its laws are inspired by love.

November 24
Many Christians do not understand the meaning of these strong words of Jesus, who is nevertheless ”Prince of peace” [Isa 9,5]: ”Think not that I have come to bring peace to the earth; I have not come to bring peace, but sword. I have come to bring discord between a man and his father, between daughter and mother … ”[Mt 10: 34-35]. ”The Lord searches hearts and minds” [Ps 7,10]. If he finds love there, he draws them to himself; He is disarmed if He finds resentment, envy or resentment there. Then He’s obligated to take the sword of the Spirit. Did he not say, ”Woe to that man by whose cause come offenses” [Lk 17,1]. Resentment, envy, and resentment can trigger the fall of the weak and small. Yet they have a refuge: the Word of God is ”the sword of the Spirit” [cf. Eph 6,17].

November 25th
The faith of the centurion of the Roman army is admirable [cf. Lk 7,1-10]. Let it inspire you. It comes from one whose life radiates from his attitude towards servants and subordinates. He, the Gentile, has built a place of worship for the Jews. Jesus is touched by this example and especially appreciates the faith of the centurion. Loving faith in the Lord is the sure way to get Him to answer prayer. When you get satisfaction, never forget to give thanks. If your faith is unshakable, you do well to ask with thanks.

November 26
Every community, even a Christian one, has members who tend to dominate the others. That spirit is inspired by the world. It should not be like this among the disciples: ”He that is the least of you all, he is the greatest” [Lk 9,48]. If a brother goes against this rule of life, he should be admonished in a brotherly way. Jesus asks that [cf. Lk 17,3]. It is usually due to lack of knowledge of the Scriptures that the disciples leave the path clearly indicated by the Lord.

November 27
It took the people of Israel forty years to traverse the wilderness; it was nevertheless led by an incomparable shepherd. It takes forty years for a human life to reach the ultimate goal; one must then continue the march and stick to it, for the goal unveils the direction of approach. However, the greater your imitation of Jesus, the faster the arrival and the happier it approaches. Actually, the advance never ends, it lasts a lifetime.

November 28
At the end of the three years He spent with His disciples, Jesus still had much to reveal to them. He did not do it, because they could not bear it then [Jn 16:12]. How He must have suffered to see them so weak! The revelation of all truth becomes the work of the Holy Spirit. He does it even further now. Life in the Empire is so beautiful, but also so demanding, that the Lord, the God of Goodness, Mercy, and Compassion, adapts the revelations to the power of the disciples to receive them and integrate them into their lives . Jesus says to each one, ”I still have much to say to you.” You also keep listening.

November 29
”The angel of God puts a redoubt around him to protect everyone who fears God. Taste and perceive how mild the Lord is, happy is the man who seeks his salvation with Him!” Live these two verses of Psalm 33,8-9 intensely today. I am that angel who follow you as your shadow.

November 30
Andrew, whom we celebrate today, was one of the two who first followed the Lord. He brought his brother Simon Peter to Jesus. Wait for the Lord in a headwind that tosses you dangerously. Call Him if, in your opinion, He continues to wait. And you will hear it say, ”Courage, fear not, it is I!” Then avoid asking Him the question like Peter did in a storm for fear of sinking in the waves for lack of faith, ”If it is You, tell me to come over the water to You.”
[Mt 14.28]. Your faith is not yet the faith that moves mountains [Mt 17.20]. Be humble when you evaluate it. But know: like a plant, faith continues its development to full maturity. It is up to you and the grace to provide this!

December 1st
Prayer ascends to heaven like incense to the vault of a cathedral. The more ardent and loving the incense of prayer, the higher the scented curls rise, for they are permeated with the joy that illumines the heart. The Lord weighs the prayers; He rejects the mechanical lip-prayer, but is delighted with hymns and cries of heart. Put your love in the prayer of your heart. Were you to see God for a single moment, your prayer would always be that of the heart. When you pray like this, we both pray with the heart and after the Heart of God.

December 2
Don’t put out your hands to receive, but to give. You do well to support your brothers of Africa. They are so poor. And as rich as they carry the Good News under all circumstances. Carry them in your heart and your prayer; support them, ”the worker is worthy of his wages” [Lk 10.7]. The Lord’s vineyard is great, ”but the laborers are few.” When you give, see the fruits. Share in joy. How poor they are, those who die and leave behind a great fortune, when disclosure would have enriched them! ”He that giveth to the poor suffereth no want” [Prov 28:27].

December 3
Do not forget that you are guided. The Holy Spirit leads you to the greening fields. I accompany you on this festive road, where everything is renewed. Enjoy every moment, offer it to the Lord. Your joy increases His. It is an exchange among friends. At the end of His Easter journey, He has called His disciples friends! [compare John 15:15].

December 4th
You are an inhabitant of ”The New Jerusalem which came down from God out of Heaven” [Apoc 21:10]. It originated in Jesus. It continues to shine in God’s glory. Do you appreciate the happiness of living there? Imagine for a moment that you are deprived of the Christian faith? What an emptiness your life will be! Often say ”thank you” to Heaven for the royal gift, which you cannot even fully appreciate, so much is it beyond you. It is pure grace. It resembles the gift of a lush, fertile garden; it is enough to work it to reap food. By spreading the Gospel, you can be the tool to multiply those plant-rich gardens.

5th of December
You worship ”a jealous God” [Ex 20,5]. He demands an undivided affection. Those whom you love on earth, love them in God. In this way you will be able to pray with the psalmist: ”You are my Lord, I acknowledge it, I find no happiness but you” [Ps 16,2]. All true happiness finds its source in God. What a joy that happiness, to be able to offer your happiness to the Almighty, the All-Loving! I, your Guardian Angel, along with you.

December 6
Carefully remove the stones from your interior garden. If the divine seed fell on it, the sun could dry it out. The life-bearing seeds must be able to germinate, and they need good soil. You must ensure that the earth is always ready for the divine seed: it ”yielded fruit; partly a hundredfold, partly sixty, partly thirtyfold” [Mt 13,8].

December 7th
A person is often tossed between ”a good disposition in a simple heart” and ”tortuous reasoning” that aims at evil. The first arises in a body in which grace dwells, the second ”in a body that is given over to sin” [Wise 1,1-4]. As the gardener fears your weeds that threaten to take over the garden and choke the harvest, so you must banish all sinuous thoughts from your heart. Do not put the Holy Spirit who lives in you in check [cf. Wijsh 1,5]. He is your educator. Let Him guide you. He does it with so much love. Your goodwill makes Him fervently murmur ”Abba” to you [Gal 4,6]. Always seek wholeness in Him. Thus, and only so, you will be a free being, for ”where the Spirit of the Lord is, there is liberty” [2 Cor 3:17]. The Holy Spirit dwells in you, never grieve Him again.

December 8th
Today Heaven and the redeemed earth celebrate the Immaculate Dwelling, which was worthy of God’s only Son, come to the earth to redeem, receive. ”Covered in the mantle of salvation” [Isa. 61:10] is the new Eve, the Immaculate Conception, also your infinitely loving Mother. Where necessary, She will intercede for you. Rejoice in the Lord. Ask grace to be fully aware of having so many treasures. Oh, as I do, you graciously contemplate her magnificent beauty.

December 9th
Joyfully welcome God’s will as an inestimable mercy, which as fruit bestows holiness. Even if it appears to be a burden, it will be a light burden. God makes His will known through the events, circumstances, and episodes that weave your life together. Offer them to the Lord, even if they are painful. They cleanse you; by dedicating them, they sanctify you. Make a habit of this sacrifice that will become your joy and transform and ”transform your life.”

December 10th
To polish your heart like a work of art, you must clear up all the debris that mar the work. That is my work by grace; it is yours too, through your freedom. The fragments that you make disappear are all those thoughts, actions and desires that do not contribute to your good, to your soul grace, everything that is selfishness, resentment, malice and anger. Remove them with a sense of freedom; enlist my help to make it happen. Little by little, the work of art takes shape and your heart becomes similar to that of Jesus.

December 11
There are people who radiate goodness, gentleness and innocence. They bring blessing to your life. They help you to purify yourself and by their contrast to discover your own shortcomings and flaws. Their virtue is infectious. Follow them. You will acquire patience, gentleness and strength.

12 December
”There is only one God for us, the Father, from whom all came into being, and for whom we are destined” [1 Cor 8, 6]. That God is your Father, you are his child. He watches over you day and night. He knows you better than you. Make an effort to become more and more worthy of Him. Beg Him to be known by an increasing number of souls until this world burns with love for Him, that in this effulgence His infinite majesty of tenderness and mercy may be revealed.

December 13th
There are poignant tears and all tears really are, yet they can be joyful at the same time, like Mary Magdalene’s at the tomb. She is seen weeping and a moment later her heart breaks out in joy. She turns and sees Jesus but does not recognize Him until He tenderly says ”Mary!” ”Rabbouni!” [Jn 20:16] she cries out in a similar impulse of tenderness. He sends her to report to the disciples that He has risen and is ascending to the Father. All tears will be dried. No sadness lasts forever. The invisible world watches over it, as I watch over your sorrow, and revive the joy in your heart, as I remove from your way the obstacles that threaten to stumble you.

December 14th
Is your faith strong enough to say to a paralyzed man, ”In the name of Jesus Christ, arise and go,” as Peter to the man paralyzed from birth, at the temple gate called the Beautiful? He said with certainty that he would be heard. And behold, the miraculous healed one leaps to his feet, runs and leaps for joy while glorifying God [Acts 3,1-10]. Jesus foretold to His disciples that they will perform miracles. This requires an unconditional faith. If the miracles rarely happen, it is because the faith is too small. Increase your faith and ask for miracles from the Lord. You will receive them if you ask to be heard with absolute certainty.

December 15th
Comfort the unfortunate who live in trial with the psalmist: ”To the righteous who cry out, the Lord hears and delivers them from every need. The Lord is near to repentant hearts. He helps those who acknowledge their guilt” [Ps 34: 18-19]. . In the defeat, the desolation and the suffering, the souls are most open to consolation from above. Christians should run when they see someone forsaken; it is an open gate for conversion.

December 16
You have the grace to ”know the secrets of the Kingdom of Heaven.” Thank the Lord because you do not have a ”hardened heart” and no ”ears that listen badly” [Mt 13: 10-17]. Jesus is powerless for those hardened souls. If they weren’t, He would heal them. You have not earned it yourself, but you owe it to God’s infinite mercy. Your only merit is that your ears are not blocked and your eyes are not closed. Jesus says, ”Blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear.”

December 17th
Consider the words of the Apostle Paul: ”Woe is me if I do not preach the gospel!” [1 Cor 9,16] How did the Apostle of the Gentiles do it? He has become a Jew with the Jews, without law with those without law, weak with the weak. That is to say, the Gospel is proclaimed, not from the standpoint of the Christian who has the faith, but from what the non-Christian can understand and tolerate of it. From there he should be led step by step to the full truth. This is how Jesus dealt with the disciples. At the end of his mission, did he not say to them, ”I have much more to say to you, but you cannot bear it now” [Jn 16:12]. Do like the apostle: ”I am all things for all, to save some at any cost” [1 Cor 9:22]. It is through your faith that you will get there. At the beginning of the Christmas Noveen, we pray, ”O Wisdom, proceeded from the mouth of the Most High; You penetrate all things with mildness and strength. Come now and show us your ways.”

December 18
Your whole life, like that of any Christian, has only one goal: to make what is of the earth die in you, to get rid of the ”old man” and to put on the ”new man” [Col 3: 5-17]. The new man is the being, recreated by Christ who is ”All in all.” Clothed with Christ, the new man puts on love, the ”bond of perfection.” The fruit is the peace that reigns in the heart, an unforgettable treasure. If you have that treasure, your life will naturally bring praise and thanks. There is no greater happiness on Earth. We pray with the Church, ”O Adonai, Lord of the house of Israel. You appeared to Moses in the burning bush and gave him the law in Sinai. Come now and deliver us with a mighty hand.”

December 19
When Christians are persecuted anywhere in the world, all true Christians suffer with them. The Christians of the whole world together form ”the body of Christ” [cf. 1 Cor 12,27]. Each of them is a member of the Body, and each member has a mission. Continue to pray for the Lord to reveal to you your commission in the Body of Christ and the development of that commission in the years to come. ”O Root of Jesse, you are the sign that the nations have been waiting for; kings will be silent before you, the nations will make supplication to you. Come now and deliver us, wait no more.”

the 20th of December
Before Jesus Christ, the law of Moses guided the believer; she was his ”tutor” [cf. Gal 3]. The law led him by the hand like a child. Since Christ, the only Son of the living God, faith in Him takes the place of the law. Faith will forever remain the educator of those who believe in Jesus Christ. By your faith in Jesus Christ you have become, in Him, the son of God. Through baptism you are ”clothed with Christ” and the Holy Spirit abides in you. The Spirit of Christ is calling in you ”Abba!” In Him you have the immeasurable privilege to address God the Father by the sweet name ”Papa”. Thus we pray, ”O Key of David and scepter of the house of Israel, what Thou openest no man will shut, what Thou shut no man will open. Come now and deliver us out of the dungeon, from the darkness and shadow of death.”

21st of December
Every person who comes to you is sent by Jesus. Receive him wholeheartedly as one receives a friend. You will not see what is going on in the heart of that new friend, but do know that you are the instrument of the inner renewal that the Holy Spirit works to the rhythm of that soul. It will open like a flower. Share the joy of Christ living in you as often as possible. You have received in abundance, give with generosity, and therefore pray: ”O Dawn, Brightness of the eternal light and Sun of righteousness. Come now and enlighten those who live in darkness, who sit in the shadow of death. ”

December 22
Approach the Heart of Jesus and you will find the solution for all your ailments. You will be truly holy when He takes up all of your inner space; that will only be possible when all traces of your egoism have been erased there. Follow the trail of Jesus. That his Life and his Word nourish your faith every day. Difficult moments will come. Dying to oneself is a long and painful endeavor. We may trust the cornerstone: ”O King of nations, so long awaited. Thou cornerstone that unites all. Come now and save the man whom Thou hast formed of the earth.”

23 December
Wherever you go, radiate the peace of Christ in you. Never let any discord take you over. It is very painful for Jesus to see some of the disciples in discord about questions in the minds of the scribes and Pharisees, who persistently tested Him. Humility and meekness are the best remedy for all evil. Continuously grow in the knowledge and application of this remedy. Jesus is our God-with-us: ”O Emmanuel our lawgiver and king, expectation of the nations and their Redeemer. Come now and save us, Lord our God.”

December 24th
This is a day of joy in anticipation of the Redeemer. Yet, 2,000 years after his birth, the world is still largely in darkness. Rejoice in spite of everything. Pray to hasten the progress of the Gospel. If the proclamation fails to reach an innumerable multitude, it is due to the mediocrity of Christians. Jesus entrusted the proclamation to his disciples. He suffers to see their numbers so small, so insignificant, as He burns to see the ”fire” flare up all over the world. He so desperately longs that it is already ignited everywhere [cf. Lk 12,49]. That is why He comes into the world on Christmas night.

25th of December
”A Child is born to us, a Son is given to us” [Isa 9,5]. The Kingdom of Heaven is opened to the people on earth! A newborn Child, lying in a manger, gives access to it, a cave instead of the gold of a palace. The Kingdom of God is first accessible to the humble and the simple. The rich, laden with material and intellectual goods, find it difficult to find their way to the Kingdom of Heaven in the confusion of their existence. Be humble and small at the Bethlehem manger. And happiness will flow to you. It becomes an inexpressible happiness to find yourself in the presence of God, the Lord of the universe, incarnated in the bosom of the Virgin Mary, his Holy Mother; the new Eve, your loving Mother in the order of grace. Participate fully in the universal joy that celebrates the beginning of the greatest event in world history since the creation of man in God’s image. The incarnation of God is the logical consequence of this. Here the logic of Love takes place: ”The Word became flesh and dwelt among us” [Jn 1,14].

December 26
Be vigilant after the party. Keep watch so that Jesus, who is worshiped in a manger and on the Cross, may find you blameless at His return [cf. 1 Tes 5]. He will return with as much certainty as He was born at Bethlehem. This watchfulness keeps you in joy, far from all unrest; the joy of Christ, the fruit of the Holy Spirit, abide in you. One day you will see heaven open with Stephen and Jesus standing at the right hand of God.

December 27
The newborn Child who gave birth to the Virgin, targets herself as a victim to cleanse us from our sins. The innocent Lamb will entrust his Mother to John and through him, us to Her. You have been redeemed by His blood [Heb 9,19]. Jesus ”offered Himself to God as a spotless sacrifice, which purifies our souls from dead works” [Heb 9:14]. His law of love was inscribed in our thinking. Be faithful and the Lord will remember your sins and your mistakes no more [cf. Jer 31:34].

December 28
Feed your faith with virtue, the fruit of your effort. Continuously deepen your faith. Gain self-control through the practice of virtue, and do so by the way of constancy. Crown everything with brotherly love. That is the advice given to you by Peter, the first holder of the keys of the Kingdom [cf. 2 Pet. 1,3-11]. So you will be pleasing in God’s sight and sing without ceasing with the innocent slain children before the throne of God and the Lamb.

December 29
The peace of Christ and his joy surpass all human understanding. No one can take them from you, but you yourself. This is your most precious treasure in your current stage of life. Don’t let anyone disturb that happiness. Close the door of your soul to the cares and distractions of the world; they distract you from the grace that you follow. Let difficulties and even trials be for you building blocks of your inner growth, which is far from complete. Every day strive to be a more worthy dwelling place for the Triune God. Taste these so tender words: ”If anyone loves me, he will keep my word, my Father will love him, and we will come to him and abide with him” [Jn 14:23]. The Holy Spirit groans in you ”Abba” [Gal 4,6]. Yes, you are a residence of the Triune God, an inscrutable mystery to man. Only in the hereafter will you understand.

December 30th
Do not let yourself be disturbed or turned away from your calling by ”false prophets” and ”false teachers” [2 Pet 2,1], who seek to turn followers away from the truth and spread fables. They are dead works. Jesus came to give us life. It is his life that you must live. Keep on following the way of the truth. Jesus is ”the way, the truth, and the life” [Jn 14,6]. The Church, built by the Lord on the rock that is Peter and his successors, guarantees the purity of the doctrine. Peacefully follow the word of Peter, it is the faithful echo of the Word of Christ. December 31 All life dies out; every century, every millennium comes to an end. Only God is Eternal; saved man is eternal because he is created in God’s image. He will live in God if he drinks himself from ”the water of life” and feeds on the fruits of ”the tree of life” [Rev 22: 1-7]. Continue, my beloved companion for eternity, to drink the living water, to feed on the fruits of the tree of life. Stay in the joy and the peace. Live very intensely today. ”Each day has enough of its own sorrow” [Mt 6:34]. And pray ”Maranatha every day!” Come, Lord Jesus [Rev 22,20].

Source: René Lejeune
Henk

(Fr)
prières – 365 jours avec votre ange gardien d’ octobre à décembre

Préface de l’auteur, René Lejeune
Ces messages d’un ange gardien doivent être lus un par un. Un chaque jour. Ils sont inspirés et articulés sans effort, «dictés», pour ainsi dire, à quelqu’un qui vient de se produire.
Votre ange gardien voit le visage de Dieu sans cesse (cf. Mt 18, 10). Et en même temps, de votre naissance à votre transition vers l’au-delà, il vous assiste jour et nuit; il sera avec vous lors du jugement dernier. Il est votre compagnon pour l’éternité.
Il a un nom. Il vous aime, se réjouit avec vous et pleure quand vous pleurez. Il verse des larmes amères à l’écoute du «père du mensonge, meurtrier de l’homme depuis le début». [John. 8,44] Il déborde de joie chaque fois que vous faites un effort qui rehausse votre ressemblance avec Jésus, «doux et humble de cœur». [1 Cor. 13]
Ces messages sont l’écho de l’Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au peuple. Ou encore, ils sont le rayonnement de la vie du Fils sur terre.
Quelques conseils :
• Votre ange gardien, votre «gardien et pasteur», ne vous dit rien d’autre. Considérez ces messages comme venant de lui. Continuez à l’écouter, vous allez enfin ”entendre” sa voix. C’est Lui qui parle chaque jour dans ces messages.
• Le but est de vous rendre chaque jour plus conscient de la présence ininterrompue de votre ange gardien à vos côtés.
• Lisez le message du jour tous les matins. Relisez-les le soir. Si vous faites cela fidèlement, vous progresserez sur la voie de la sainteté en moins d’un an. Et vous serez plus heureux. Padre Pio, béatifié en 1999 et canonisé en 2001, a vu son ange gardien et lui a parlé. Pie XI et Jean XXIII ont donné des messages à leur ange gardien; imitez-les [voir Les Anges, armée secrète du Ciel, éd. Du Parvis, 1998].
• Si vous commencez l’examen des 365 messages au cours de l’année, reprenez-les le 1er janvier. Il y a une progression cachée dans leur séquence. Vous pouvez les répéter pendant plusieurs années consécutives. Ce sont des mots de vie. Ils sont inépuisables.
René Lejeune
1er octobre
Vous serez ”porté sur votre hanche et choyé sur vos genoux” [Isa 66,11]. Ce passage du prophète Isaïe a tellement ému la carmélite Thérèse de Lisieux que le ciel et la terre le célèbrent maintenant. Elle était si plantée dans son cœur que la fleur la plus merveilleuse de toutes les spiritualités a surgi à travers les âges, celle du «petit chemin». «Les mots tendres et plus mélodiques ne sont jamais venus réjouir mon âme», écrit la «petite» Thérésia dans son autobiographie. Au cours de sa vie, elle a prié avec ferveur son ange gardien. Puisse-t-elle maintenant, avec moi, vous préparer à la grande fête de demain, consacrée par l’Église aux anges gardiens. Demain, c’est ma fête et ta fête avec moi, ton compagnon pour l’éternité.

2 octobre
Aujourd’hui, le ciel et la terre célèbrent les milliers d’anges gardiens des humains, des vivants et des morts. C’est notre fête, de nous deux, inséparable à jamais. Dans la prière d’ouverture de la messe de l’Ange Gardien, l’Église demande au Seigneur de «continuer à vous protéger et à vous garder, à connaître la joie de vivre avec eux pour toujours». Nous avons des lettres d’honneur pour tous les êtres humains, petits et grands, riches et pauvres. Jésus le souligne en disant: ”Veillez à ne pas mépriser un de ces petits, car je vous le dis, ils ont des anges dans les cieux, et ils voient continuellement la face de mon Père qui est en lui” [Mt 18 : 10]. Je vous accompagnerai et vous protégerai fidèlement dans votre pèlerinage terrestre. Et toi, partage de tout cœur ma louange inébranlable, et confie-toi à moi aux heures du danger et de la tentation. J’obéis avec amour au commandement du Seigneur qui m’a commandé de vous garder dans toutes vos voies [cf. Ps 91]. Lors de cette fête, on dit souvent le chant: ”Louez le Seigneur, sphères célestes, messagers du Seigneur, louez-le” [Dan 3,58]. Ajoutez-y: Mon ange gardien, louez le Seigneur. Et bénis moi qui tu aimes! De cette manière, vous doublerez ma joie de pouvoir vous accompagner sur le chemin du salut et de la paix.

3 octobre
Après la fête, le quotidien reprend son cours! Les mystères du Royaume vous ont été révélés par grâce; vous vous êtes fait petit, selon le désir de Jésus [cf. Mt 11,25]. Vous pouvez toujours progresser sur ce chemin de l’Évangile. Dans le Royaume de Dieu, le progrès ne s’arrête jamais. Oui, continuez à progresser dans l’humilité et la douceur, pour devenir davantage comme le Seigneur.

4 octobre
Priez pour que le «maître de la moisson envoie des ouvriers à la moisson» [Lc 10,2], surtout pour augmenter le nombre de ses prêtres. Leur nombre sans cesse décroissant est un signe que l’Église déclarera au moment fixé par Dieu. Qu’ils ne craignent pas d’introduire l’innovation à un moment où la société se mécanise, sans âme. Seule l’Église peut lui insuffler une âme. Que les disciples s’ouvrent largement à l’action du Saint-Esprit! Qu’Il a accordé une grâce spéciale de la prêtrise à un nombre croissant de chrétiens. Priez avec ferveur pour cette intention.

5 octobre
Considérez l’Évangile avec amour chaque jour. Criez de temps en temps, comme la foule qui assistait à la guérison d’un paralysé enchaîné sur sa civière: «Nous n’avons jamais rien vu de tel» [Mc 2,12]. Et plusieurs fois, vous direz, sous l’impulsion du Saint-Esprit, la Lumière de comprendre les Écritures: ”Je n’ai jamais rien entendu de tel!” L’Évangile est votre pain quotidien. Il dirige Jésus vers le Fils de Dieu, «le chemin, la vérité et la vie» [Jn 14,6].

6 octobre
Jésus ”a amené à la perfection pour toujours par un seul sacrifice ceux qui sont conduits” [He 10, 14]. Le Saint-Esprit vous dit ce que signifie cette sainteté: ”Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit … Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et iniquités” [He 2 / 2010,17]. Criez de joie, car devant vous l’entrée de la gloire où Jésus est entré est grande ouverte. Je serai à vos côtés lorsque vous y entrerez à tour de rôle.

7 octobre
Combien de chrétiens font encore souffrir Jésus en s’accrochant aux traditions des personnes âgées plutôt qu’à ses enseignements. Ils ressemblent aux pharisiens et aux scribes qui honorent le Seigneur de leurs lèvres, mais dont le cœur est loin du Dieu aimant et tendre. ”Ils n’enseignent que la loi humaine. Ils abandonnent le commandement de Dieu pour adhérer aux traditions des hommes” [cf. Mc 7,6-8]. Priez pour les nombreux chrétiens qui sont tellement engagés dans les rituels qu’ils oublient les paroles de Jésus. De plus en plus, vous conformez votre cœur de plus en plus fermement aux préceptes de l’Évangile, que le Successeur de Pierre rappelle sans cesse et avec puissance. Considérez Son Message dans le Rosaire.

8 octobre
Veillez à ne pas succomber à la tentation de l’orgueil en disant: «Je suis justifié par la foi, je suis du juste, rien ne peut m’arriver. Regardez Salomon dont la sagesse était pourtant plus grande que celle de tous. Orientaux et plus grand que tous les sagesse de l’Égypte »[1 Rois 5,10]. Dans sa vieillesse, alors que sa sagesse n’aurait dû connaître aucune limite, il commença à aimer beaucoup de femmes étrangères, et celles-ci «tentèrent Salomon de servir d’autres dieux» [1 R 11,4], à qui le Seigneur était apparu! Méfiez-vous des tentations qui peuvent surgir comme un loup dans la bergerie, en raison de la tendance maléfique, triste héritage de la chute dans le jardin d’Eden. Seule l’humilité dans la grâce vous gardera en sécurité. Restez fidèle à l’Eucharistie, à la prière et à l’intimité de la Parole de Dieu.

9 octobre
La vie chrétienne n’est pas une affaire tranquille comme une promenade dans un parc fleuri. C’est une lutte. L’apôtre Paul rappelle à Timothée: «Prêchez la Parole, exhortez en passant et de manière inappropriée, réfutez, réprimandez, encouragez, en un mot, donnez votre instruction avec une grande patience» [2 Tim 4: 2]. Les enseignements de l’apôtre sont appropriés pour cette époque, comme ils l’étaient pour les âges antérieurs. Au temps où vous vivez, la prédiction de l’apôtre est une fois de plus prouvée: «Car le temps viendra où les hommes n’endureront plus la saine doctrine. La bouche pour parler» [2 Tim 4,3-4]. Combattez le bon combat jusqu’à votre dernier souffle. Puis, en conclusion de votre vie, vous répéterez les paroles de l’apôtre: ”J’ai combattu un bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m’attend” [2 Tim 4: 8]. Et ce sera plus grand que vous ne pouvez l’imaginer.

10 octobre
Jésus ne s’est pas attardé sur les questions sur l’attirance entre l’homme et la femme et ses déviations possibles; Il a indiqué des limites à ne pas franchir. Ainsi il a dit: ”Vous avez entendu qu’il a été dit: Vous ne commettrez pas d’adultère. Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une autre femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur” [Mt 5,27]. La morale chrétienne est exigeante. L’amour entre les époux protège contre chaque allocation de 3/20; car la grâce agit par cet amour, qui a été béni par la Sainte-Cène.

11 octobre
Faites correspondre vos actions avec vos mots. Peur d’être interrogé par Jésus, ”Pourquoi m’appelles-tu Seigneur, Seigneur! Si tu ne fais pas ce que je dis?” [Lc 6,46]. Si vous agissez ainsi, vous semerez du vent. Il est de votre devoir de porter du fruit pour la vie éternelle. Ils seront plus abondants à mesure que vous progresserez dans l’imitation de Jésus, fidèle à son école de douceur et d’humilité [cf.Mt 1, 29].

12 octobre
”Vous êtes certifié du sceau du Saint-Esprit” [Ep 4:30]. Vous Le pleurez chaque fois que vous vous laissez emporter par la colère. Cela arrive de moins en moins, mais quand même. Vous appartenez aux ”enfants bien-aimés de Dieu” [Ep 5: 1]. Alors cherchez Jésus si plein de douceur et de tendresse. Pour cela, il suffit de vivre «dans l’amour comme le Christ» [Ep 5, 2], dans l’amour tel que l’apôtre l’a décrit [cf. 1 Co 13]. Le jour où vous vivrez ainsi, vous aurez atteint le sommet de la vie chrétienne. Vous y arriverez pas à pas, avec effort, au fur et à mesure qu’un alpiniste arrive au sommet. Même votre moindre progrès me ravit. Ne manquez pas de m’appeler chaque fois que vous avez besoin d’aide pour cette ascension.

13 octobre
Consacrez-vous chaque jour aux paroles des Saintes Écritures. Ne vous contentez pas de les lire. Ils servent à méditer, à amener à la contemplation. Ensuite, gardez-les dans votre cœur, comme une réserve d’or dans un coffre-fort. Et utilisez-les pour éclairer votre chemin, comme on le fait avec une lampe. La parole de Dieu est la voix qui parle à votre cœur. Une voix intime et personnelle, celle de Jésus, qui vous compte pour ses amis [cf. Jn 15, 14]. C’est ma gloire d’être le gardien d’un ami du Seigneur Jésus.

14 octobre
Dès que vous perdez la paix intérieure et la joie, vous pouvez vous attendre à des attaques de l’ennemi. Les pouvoirs du mal vous guettent et vous entourent. Ils essaient d’accéder à votre cœur. La paix et la joie du Christ vous protègent comme une citadelle imprenable. Invoquez le Seigneur lorsque vous les sentez vous quitter. Priez-le de vous les rendre, dérangez le ciel avec votre appel à l’aide et vous serez entendu. Vous seul ouvrez les portes aux puissances des ténèbres. Le Seigneur cherche à vous en protéger par le don de sa paix et de sa joie. Pensez-y lorsque le découragement et le doute vous attaquent.

15 octobre
Répétez souvent, comme sainte Thérèse d’Avila célébrant aujourd’hui l’Église: «Je suis fils de l’Église». Avec elle, vous pouvez apprendre à prier et à progresser dans la perfection chrétienne. «L’amour n’est jamais sans travail», dit-elle. Elle est morte en marmonnant: «Je suis fille de l’Église». Marchez à ses côtés pendant un moment et laissez-vous inspirer par ses œuvres. Vous en sortirez anobli. Il vous mènera à une septième résidence du château intérieur.

16 octobre
Dans la mesure où votre «je» diminue, vous progressez sur le chemin de la sainteté et du bonheur. Cela n’est possible qu’avec la grâce du Seigneur. Vivez en sa présence, méditez sur ses paroles. Trouvez votre joie dans l’adoration, la contemplation. Vous le réconforterez ainsi pour les innombrables insultes qui le blessent encore et qui le font pleurer sur les hommes comme il l’a fait à Jérusalem [cf. Lc 19, 41]. Oui, réconfortez Jésus-Christ, vous avez ce pouvoir inouï.

17 octobre
Remarquez en vous le moindre signe de doute et de peur. Dès que vous le percevez, arrêtez tout, réfugiez-vous dans l’amour du Seigneur et appelez-le à vous aider. Continuez à pousser et à crier. Faites-lui confiance pour le retour de sa joie et de sa puissance. Multipliez les périodes de repos dans le Seigneur. Dans ces moments intimes avec lui, il prend soin de vous et ”fait votre salut en toutes choses” [Rom 8:28]. Il désire votre amour plus que vos œuvres. Le danger de l’excitation se cache toujours ici. Vivez dans la tendresse du Seigneur. Là, vous puisez la force pour l’édification de son Royaume à travers vos actions au profit de vos frères. Veillez à maintenir l’équilibre entre l’amour reposant et l’amour actif, car il a plus d’une facette.

18 octobre
qui est l’apogée de l’Évangile, de l’amour divin, nous lisons dans Saint Luc que nous célébrons aujourd’hui: «A vous qui m’écoutez, je dis, aimez vos ennemis, faites bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent … Donnez à quiconque vous demande quelque chose et si quelqu’un prend quelque chose qui vous appartient, ne le demandez pas. Comme vous voulez que les gens vous traitent, vous devez le leur faire ”[Lk 6), 27-31]. Jésus vous demande apparemment l’impossible. Quand vous voyez le sommet d’une haute montagne, vous appelez cela une ascension impossible. Et pourtant, l’alpiniste relève le défi difficile. Et il le fait. Il en est de même du sommet escarpé de l’Évangile. Y arriver, c’est relever le défi. Vous y arriverez avec l’aide de la grâce. Vous n’êtes jamais seul à lutter pour les sommets de l’Évangile. Vous avez deux compagnons: la grâce qui fonctionne comme un moteur, et moi, le compagnon d’éternité, priant à côté de vous. Continuez courageusement votre ascension vers le sommet de l’Évangile, pas à pas, régulièrement, à votre rythme.

19 octobre
Vous avez tendance à être trop compréhensible. La douceur n’exclut pas la rigueur. Le Seigneur vous demande de pratiquer l’avertissement fraternel [Mt 18: 15-17]. Vous évitez souvent de faire cela. Ayez le courage de les pratiquer avec rigueur, mais doux et humble. Les chrétiens doivent s’encourager les uns les autres; ils devraient agir comme un stimulant pour la santé physique; mais celui de l’âme est beaucoup plus distingué. Le Seigneur veut que ses disciples forment une communauté chaleureuse et stimulante.

20 octobre
Vous êtes dans le monde, vous avez l’immense tâche, comme tous les disciples, d’être à la fois le sel, la lumière et le levain. Demandez-vous souvent ce que cela signifie concrètement. Continuez à demander au Saint-Esprit de vous guider, de vous inspirer à reconnaître la tâche la plus urgente. Émerveillez-vous devant l’efficacité de l’artisan. Le Seigneur a fait de vous un «artisan de la paix»; chacune de vos initiatives, de vos actions, doit avoir la précision et l’efficacité d’un artisan dont la main est guidée par l’amour du métier. Le Royaume de Dieu progresse grâce au nombre de travailleurs qualifiés qui sont qualifiés et inspirés par l’amour.

21 octobre
Jésus a longtemps observé la nature, il inspire dans une large mesure ses enseignements, dans de nombreuses comparaisons et paraboles. En le suivant, vous pouvez observer ce qui se passe dans votre jardin. Vous semez au printemps, après avoir bien labouré le sol. La graine germe par le pouvoir que le Créateur y a mis. En même temps, les mauvaises herbes poussent. Vous attendez qu’il soit assez gros pour le déchirer, de peur de déchirer aussi les jeunes plants. Si vous ne le faites pas au bon moment, les mauvaises herbes envahiront de manière effrayante toute la surface destinée à la vie. Cela se termine par une vie étouffante. Il en est de même des défauts, des défauts et des péchés, de l’ivraie dans l’âme. Si vous ne les arrachez pas à temps, ils grandiront encore, envahiront vos entrailles et étoufferont lentement les vertus, la foi, l’espérance, l’amour. On quitte alors l’Empire pour se plonger dans le monde. Le malheureux a alors échangé la nourriture vivante contre les œuvres mortes, la lumière contre les ténèbres. Il a échangé «la lumière du monde» contre le «père du mensonge» qui contrôle «la puissance des ténèbres» [Lc 22,53].

22 octobre
«Abba! Prononcez ce bienheureux par tous les noms avec une révérence et un amour infinis. Dieu est notre Père. Il est notre «Abba», notre papa. Ha, même si vous voyiez un faible rayon de lumière venant de Lui, vous ressentiriez une tendresse sans fin. Dans un instant et pour toujours, vous seriez purifié. Remarquez Jésus le Fils alors qu’il prie: Il s’incline devant la majesté de son Père. Il prie de longues nuits. Demandez à Dieu de vous accorder la grâce d’imiter Jésus dans la prière, la grâce de ne vivre, penser, parler, agir que pour et par lui, Abba. ”La Parole que vous entendez n’est pas la mienne, mais celle du Père qui m’a envoyé” [Jn 14, 24]. Que le Seigneur établisse dans votre cœur la conviction inébranlable de votre entière dépendance au Père en Jésus. Tout vient de Lui, par le Fils unique.

23 octobre
La sagesse de Dieu anime toutes vos actions. Alors votre vie sera exemplaire. En effet, ce sera la justice, la paix, la tolérance et la compréhension, la compassion et la générosité. La sagesse du monde est «rendue insensée par Dieu» [1 Co 1:20], qui est l’œuvre du « disputer de cet âge» [1 Co 1:20], le père de l’éphémère. Sa sagesse est courte, fragile, incertaine. Les pères de la sagesse humaine se succèdent; ils se bousculent. Le vrai sage fait ce qui plaît à Dieu. Sa sagesse lui est communiquée par l’Évangile; c’est le reflet de la sagesse de Dieu. Confiez-vous à elle. Ce qui reste en vous de l’homme charnel sera enfin arraché. Le Christ vivra enfin indivis en vous.

le 24 octobre
Parlez moins et écoutez plus longtemps. Jésus veut des disciples qui écoutent. Pour porter des fruits, ils doivent se laisser infuser de son jus de vie. Pour porter des fruits, ils doivent se laisser infuser de son jus de vie. Il est la vigne, vous le sarment. Le vigneron est son père bien-aimé. La famille de Dieu puise l’eau vive de la même source. Il jaillit du Cœur du Père, coule à travers le Fils unique, qui le distribue parmi les disciples. Cette eau ne sèche jamais. Il est transformé en jus de vie. Prenez-le à votre guise. En vous, cela se transforme en joie.

25 octobre
En vous réunissant aujourd’hui, semez dans les cœurs la joie et la paix qui inspirent votre cœur. Ils ne vous appartiennent pas. Ils vous ont été donnés pour rien. Répartissez-les généreusement autour de vous. Un mot gentil, un sourire, une participation au chagrin, ce sont de petites manifestations d’amour. Que chacun reçoive de vous une goutte de jus de vie que la vigne propulse sans cesse en vous. Partagez avec votre voisin les trésors qui vous sont confiés à pleines mains. Le plus vous donnez, le plus vous recevez. Telle est la loi du Royaume de Dieu.

26 octobre
La prière inébranlable se termine toujours par le toucher du cœur de Dieu. Regardez le jeune démon que les disciples n’ont pas pu délivrer du mauvais esprit. Relisez ce passage émouvant de l’Évangile [Mc 9,14-29]. Jésus est contrarié par le manque de foi parmi ses disciples. La prière nourrit la foi, et cela nourrit l’esprit de prière. C’est un cercle doré à double flux. La fervente prière de la foi, nourrie par l’intimité avec Jésus, surmonte les obstacles et neutralise les pièges tendus par les puissances des ténèbres. Vous n’êtes pas encore à la fin du cours de prière qui plaît à Dieu.

27 octobre
”N’aie pas peur, Abram, je serai ton bouclier. Ta récompense sera très grande!” [Gen 15.1]. Cette promesse faite à Abraham au début de la grande aventure de la foi se poursuit dans l’histoire des croyants. Vous avez un bouclier contre les attaques des ennemis qui vous rend invincible ; vous êtes l’allié du Seigneur, votre bouclier; même pendant la bataille, vous recevrez une récompense incomparable: l’amour de Dieu, source de joie et de paix. Vous êtes délivré de toute peur sauf de la crainte de Dieu, votre allié, votre Créateur.

28 octobre
Chaque jour, vous êtes confronté à deux portes: l’une donne accès à une voie large et facile; l’autre mène sur une route raide et étroite. Le premier «conduit à la destruction», le second «à la vie». Vous êtes l’un des rares à parcourir cette dernière route. Chaque matin, franchissez la porte étroite qui mène à la vie, au bonheur éternel, en ma joyeusement belle compagnie. Telle est la joie du Christ à laquelle nous participons pleinement aujourd’hui avec les saints apôtres Simon et Jude.

29 octobre
Le monde est comme la vallée pleine d’os séchés dans la vision du prophète Ezéchiel [Ez 37,1-14]. Les disciples sont chargés de prier et d’agir pour éveiller en eux l’Esprit et les revêtir de chair. S’ils sont assez nombreux pour prier et répandre la Bonne Nouvelle et la vivre sous les yeux du monde, dans ce creux de larmes d’os desséchés, une «nouvelle armée» peut surgir. Participez sans relâche à cette croisade de prière, par l’exemple, la parole et l’action.

30 octobre
Vous ne pouvez pas voir le Seigneur: ”Aucun homme n’a vu ou ne peut voir le Seigneur Suprême, qui seul possède l’immortalité et habite dans une lumière inaccessible.” [Tim 6,15-16]. BR> Vous ne pouvez croire qu’en Lui. Votre foi est votre seul soutien; la grâce est son squelette. Cependant, dès que la foi atteint sa plénitude, tout devient clair. Vous avez presque atteint ce niveau de votre croissance spirituelle par la grâce et non par le mérite. Partagez généreusement l’abondance de votre cœur, dans la plénitude de la foi. Abandonnez, abandonnez, n’arrêtez pas d’abandonner. Ce que vous communiquez, c’est l’amour du Seigneur.

31 octobre
Souvenez-vous que la présence du Seigneur en vous est un signe merveilleux de son pardon. Tant de fois dans votre vie, vous avez mérité d’être laissé à vous-même. Vous souvenez-vous? Je pleurais à côté de toi. Jésus vous a gardé au bord de l’abîme, grâce à son amour sans fin qui lui a coûté son sang jusqu’à la dernière goutte, grâce à l’intercession d’âmes privilégiées. Faites de même maintenant pour les âmes qui vous sont confiées. Vous n’êtes pas une île perdue dans un océan de larmes, vous faites partie de la grande communauté des saints. Le Seigneur vous fait tous participer à son œuvre de salut de l’humanité. ”Beaucoup sont appelés, peu sont élus [Mt 22,14].” L’élection fait suite à un libre consentement à l’appel à tous.

1er novembre
Aujourd’hui, c’est la Toussaint! La fête de tous les êtres auxquels Dieu a communiqué sa seule sainteté. Aussi de tous ceux qui, ici-bas, reflètent cette sainteté. Ils sont plus nombreux que vous ne le pensez. Et le reste appartient au mystère de l’amour infini et de la miséricorde de Dieu. L’œuvre de Dieu est une glorieuse consommation, malgré les forces hostiles qui s’opposent obstinément à lui. La joie remplit votre cœur, comme elle remplit particulièrement le mien aujourd’hui. Le ciel vit intensément avec la terre, peuplé d’images de Dieu, et les croyants de ce monde font l’expérience ardemment de leur appartenance à la communion divine universelle. Aujourd’hui, c’est notre fête.

2 novembre
En fait, les morts ne sont pas morts, ils gisent au sein de la Vie. Qu’ils soient en phase de purification ou jouissent déjà de la béatitude éternelle, ils sont heureux, soit dans l’espoir de voir Dieu face à face, soit dans la gloire que ni les mots ni l’esprit humain ne peuvent saisir. Cette journée ne doit pas être célébrée dans le deuil, mais dans la joie. Quelle joie la foi chrétienne face à la mort. Réjouissez-vous avec l’homme et la femme qui vous ont donné la lumière, avec tous les êtres et connaissances bien-aimés qui ont franchi le seuil de la vie terrestre, avec toutes les âmes qui sont «ornées de la couronne glorieuse» [Sage 5,16]. Leur bonheur est extraordinairement grand par rapport à cette belle couronne royale. La date est déjà indiquée sur le calendrier. Dieu seul le connaît.

3 novembre
Votre âme est une «cour du roi». Le Seigneur, Roi des rois, vient au repos lorsque des accords d’amour parfaits montent vers Lui. Rendez le jardin magnifique, décorez-le avec les plus belles fleurs pour ravir le Cœur de votre Roi. Réconfortez-le dans la douleur parce qu’il trouve tant de jardins en ruine où il passait des moments merveilleux. La partie la plus intime de vous est toujours prête comme un jardin merveilleux pour le roi. Le Seigneur ne vous invite pas à crier à vous-même: ”Je vous remercie pour le miracle de ma vie!” [Ps 139,14]. C’est vous par grâce et par votre tâche d’offrir au Roi des rois un jardin où se reposer.

le 4 novembre
Dans l’Eucharistie, vous recevez la manne céleste, la nourriture de l’ange qui contient tout le goût [Wis 16,20]. De même que le peuple du désert lui devait sa survie, ainsi «le pain de Dieu» descendu du ciel donne vie au monde entier et pas seulement au peuple élu [cf. Jn 32,33]. L’Eucharistie vous est aussi nécessaire qu’elle l’est à la manne d’Israël dans le désert en route vers la Terre Promise. Cette ”nourriture spirituelle” [1 Co 10, 3] est la garantie de la vie éternelle.

5 novembre
Bénissez toujours, ne maudissez jamais. Savez-vous si une malédiction est justifiée? Seul Dieu voit à travers le cœur et les reins. Que ceux qui sont du monde maudissent. Leur malédiction irresponsable est vaine, elle s’enfuira comme un moineau. «Laissez-les condamner, vous bénirez» [Ps 109]. Et Jésus exhorte: ”Bénissez ceux qui vous maudissent” [Lc 6, 28].

6 novembre
La vie humaine se déroule dans le temps, donnée à chacun pour arriver à maturité. ”Tout a son heure, tout ce qui est sous le ciel a son temps. Il y a un temps pour l’accouchement et un temps pour mourir” [Eccl 3,1-2]. Vous êtes plus proche de la mort que de votre naissance. Vous êtes toujours au moment de la maturation. Vous atteignez l’âge de la sagesse. Cela se produit dans l’accélération de la maturation. Bénissez continuellement le Seigneur qui vous libère. Il est le bouclier qui vous protège. Il vous conduira à la vérité par sa lumière. Il vous conduira dans sa maison. Il vous montrera la vraie mesure de vos jours. Il vous satisfera de son amour le matin et vous laissera passer les jours dans la joie. Telle est la récompense ici sur terre pour les fidèles.

7 novembre
Apprenez à connaître l’époque à laquelle vous vivez. C’est une période de bouleversements techniques et moraux. Cette fois, il faut que les prophètes fassent entendre leur voix. Ne vous enfermez pas dans un petit cercle de confiance. Essayez d’incarner l’Évangile dans le grand espace ouvert. Les bouleversements de notre temps ne peuvent saper les valeurs de l’Évangile qu’en l’absence des chrétiens. N’ayez pas peur d’avancer vers l’œil du cyclone, sous la protection de la grâce divine. Criez aux quatre coins du monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Vous n’êtes pas seul, je vous accompagne dans les tempêtes, alors que je veille sur vous dans le calme paisible où vous résidez normalement.

8 novembre
C’est dans les moments d’indifférence au message évangélique qu’un chrétien évoque et accélère ses échecs. Retirez de votre cœur ces moments dangereux. Chaque jour , écoutez la Parole de Vie qui vous offre la paix. Apprenez à reconnaître les moments forts de la visite de notre Père céleste, qui vient demeurer avec vous avec le Christ. Vous êtes trop petit pour apprécier pleinement ce merveilleux privilège. Au moins expérimentez pleinement le privilège d’être un enfant de Dieu. Préparez-lui une demeure qui lui plaira.

9 novembre
Vous comptez sur l’amitié du Seigneur. Sachez qu’Il compte aussi sur le vôtre. Comme vous-même avez soif d’amour et aspirez à être compris, Jésus compte aussi sur ses amis, amis avec lesquels il peut étancher sa soif incommensurable, disciples qui l’adorent, l’honorent, l’aiment et lui obéissent, en liberté, qui comptent sur lui. l’obéissance donne de la valeur.

10 novembre
En commettant des péchés graves, vous reniez Jésus, le Fils de Dieu. Les dénégations antérieures sont pardonnées, quelle que soit leur gravité. Qu’est-il arrivé à Peter? Après avoir reconnu la filiation divine à Césarée de Philippe , ”Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant” [Mt 16, 16] et après avoir entendu la voix d’un nuage lumineux lors de la Transfiguration: ”Ceci est mon Fils, le Bien-aimé, en qui j’ai pris plaisir, l’écoute »[Mt 17,5], Pierre renie Jésus trois fois, alors qu’il était entre les mains du Sanhédrin, qui allait le condamner à mort. «Je ne connais pas cet homme», dit Pierre [Mt 16,72], celui qui a récemment placé Jésus à la tête de l’Église: «Vous êtes Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon Église. Je vous donnerai le clés. donner du royaume des cieux ”[Mt 16: 18-19]. Peut-il y avoir une plus grande erreur que le refus de Peter? Et pourtant, Jésus lui a pardonné. Il est vrai, après son triple reniement: «Pierre sortit et se mit à pleurer amèrement» [Mt 26,75]. Le pardon de Dieu efface chaque erreur, même la plus grande. Il suffit que le pécheur soit amèrement désolé. Le miracle de l’Évangile est qu’après la Chute, il redonne à chaque pécheur repentant sa nouvelle dignité humaine! Ne revenez pas aux péchés pleurés et confessés, leur souvenir a été pris du Cœur de Dieu. Pensez à l’attitude de Jésus envers Pierre pendant ses larmes amères. La miséricorde de Dieu est infinie.

11 novembre
Soyez humble chaque jour. Ne vous comptez pas parmi les «sages», «les sages» de ce monde; leur nom n’est pas ”enregistré au Ciel” [cf. Lc 10, 20-22]. Ce n’est qu’à l’école de Jésus que l’on apprend à devenir petit comme lui: ”doux et humble de cœur” [Mt 11, 29]. Cela ne suffit jamais. Votre croissance en douceur et en humilité est mon bonheur avec vous.

12 novembre
Il y a des êtres totalement dévoués au mal. Considérez la haine d’Hérodias pour Jean-Baptiste. Elle obtient d’Hérode Antipas la capture du Précurseur de Jésus, puis son exécution. John avait dénoncé publiquement son union scandaleuse avec le roi. Ses intrigues entraîneront la disgrâce d’Hérode Antipas, et son exil à partager. Le mal fait par ces êtres entraîne toujours sa propre chute. «Ceux qui ont fait le mal sortiront à la résurrection pour le jugement» (Jn 5,29). Si vous rencontrez l’un de ces êtres, corrigez-le avec douceur et détermination.

13 novembre
”Que chaque homme soit prompt à entendre, mais lent à parler, lent aussi à être en colère” [Jacques 1,19]. C’est un conseil convaincant que vous pouvez graver dans le bronze de votre foi. Comme vous êtes loin de cette sagesse évangélique!

14 novembre
Comme il est difficile pour un chrétien d’apprécier le bonheur infini qu’il a reçu par sa foi en Jésus. Êtes-vous capable de saisir et de sonder vous-même ce bonheur? Pour venir à Jésus, vous êtes attirés par le Père du Ciel [cf. Jn 6,44]. C’est ainsi que vous vivez dans le Cœur du Père céleste. Confié à Jésus par Lui, vous vous nourrissez du «pain vivant» [Jn 6, 35]. Vous serez récompensés: ”Telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle” [Jn 6, 40]. Ce bonheur vous est donné pour l’éternité, parce que vous êtes ’choisi’. ”Vous ne m’avez pas choisi, mais je vous ai choisi” [Jn 15, 16]. Et cette élection divine comporte une double tâche: ”J’ai la tâche qui vous est donnée de partir en voyage et de produire des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom ”[Jn 15, 16]. Ces paroles de Jésus lors du dernier souper à ses disciples, il les dirige vers tous ses disciples à travers les âges. Il suffit de l’aimer. avoir et garder ses commandements

15 novembre
Le Saint-Esprit habite en vous. Votre corps est son temple. Sa voix se fait entendre en vous, ce qui vous conduit au bien et vous détourne du mal. Telle est la conscience inspirée par Dieu. Aidez ceux qui ont une conscience morale erronée à ce qu’elle soit éclaircie par la lumière qui ne trompe jamais, celle de la Parole de Dieu. Heureux l’homme qui a une bonne conscience, formé par l’esprit à la lumière de la loi divine! Partagez ce trésor avec ceux qui en sont privés.

16 novembre
Considérez l’apparition du Seigneur à Abraham à l’heure chaude du jour près du chêne de Mambre [Gn 18,1-15]. Abraham voit trois hommes, s’approche d’eux et leur parle au singulier: ”Sois bienveillant, Seigneur, ne passe pas au-dessus de ton serviteur.” [Gen 18,3] Méditez sur la création du monde, comme relaté dans la Genèse [Gen 1,1-31]. ”Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre … l’Esprit de Dieu flottait sur les eaux” [Gn 1,1-2]. Au moment où Dieu crée l’homme à Son image, Il dit: ”Maintenant, Nous allons faire l’homme, à notre image, comme Nous.” [Gen 1,26] Dieu parle au pluriel. Et il a créé l’homme et la femme. Dans la création du monde que la Bible raconte à la première page, et dans le passage des trois hommes par le chêne de Mambre, c’est le Dieu trinitaire qui se révèle. L’homme a été créé à son ”image” et parce que Dieu est amour, c’est le germe d’amour qui a été planté dans l’homme. C’est à lui de le faire grandir en permettant à sa liberté de devenir amour lui-même ou de le refuser. L’homme est créé à la «ressemblance» de Dieu, il est homme et femme avec le privilège de créer, avec Dieu, d’autres images divines. Le Dieu trinitaire est une «famille». L’homme, créé à sa ressemblance, fonde une famille quand il le désire.

17 novembre
Alors que Jésus descendait une montagne, un lépreux s’approcha de lui en criant: ”Si tu veux, Seigneur, tu peux me rendre pur.” Suivez-le chaque fois que des taches de lépreux apparaissent sur votre âme. S’il y a de la repentance dans votre cœur, Jésus répondra certainement: ”Je le veux, je serai pur” [Mt 8,1-3]. Le péché laisse une tache de lépreux sur l’âme. Ne laissez pas ces points maudits rendre votre âme impure. Chaque fois qu’il est taché, ne serait-ce que par une tache légère, commencez à demander à l’Église le merveilleux sacrement de la réconciliation, celui du pardon. Il vous rendra léger comme l’oiseau porté par le vent, débordant de joie.

18 novembre
Accomplissez fidèlement la volonté du Seigneur. L’Écriture et votre conscience, façonnées par le Saint-Esprit qui habite en vous, vous guideront toujours selon la volonté divine. Ne tenez pas du tout compte de la réaction des gens. Jésus lui-même le savait. A la maison du souverain venu le supplier de guérir sa fille, Jésus dit à la multitude: ”Va, car la fille n’est pas morte, mais endormie. Mais ils ont ri avec lui” [Mt 9, 24-25 ]. Jésus a envoyé la foule et a ressuscité les morts. De même, faites les œuvres de Dieu, et non les vôtres, même si elles sont dévouées à Dieu.

19 novembre
Comme le prophète Michée, chantez la bonté sublime de Dieu, ”Qu’est-ce que Dieu est comme toi qui pardonne la culpabilité, qui passe sur le péché … qui ne laisse pas toujours sa colère durer, mais trouve sa joie dans la bonté?” [Mich 7,18]. Il jette les péchés dans les profondeurs de la mer. Ils ne sortiront jamais de ses profondeurs; ils ont été engloutis, emportés, oubliés. C’est-à-dire que le Seigneur passe loin du péché, plein de tendresse et de compassion. Il est bienveillant et miséricordieux [cf. Ps 145]. Comment ne pas aimer le Seigneur de tout son cœur, vivre pour lui, vivre en lui jour et nuit.

20 novembre
Les chrétiens persécutés sont innombrables partout dans le monde, ils sont empêchés de vivre leur foi en public. Souvenez-vous-en chaque jour dans votre prière. Faites des sacrifices pour leur intention. Leur souffrance diminuera par la grâce qui coule puissamment à travers le Corps du Christ, la communion des saints.

21 novembre
Ce n’est que par le regard intérieur que vous pouvez comprendre Jésus, que vous voyez en Lui le Fils de Dieu, à travers la forme humaine qu’Il a revêtue dans le sein vierge de Marie. Un groupe de Juifs a été offensé par le témoignage de Jésus: ”Je suis le pain qui est descendu du ciel” [Jn 6, 41]. Ces Galiléens diraient alors entre eux: ”N’est-ce pas le fils de Joseph, et ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment alors peut-Il dire:” Je suis descendu du ciel? ”[Jn 6, 42]. Ces paroles ont tourné leur regard intérieur de foi vers Jésus. Vous qui êtes l’un de ses disciples, ne manquez jamais de faire de même. Surtout quand vous mangez sa chair, consacrez-vous au Seigneur comme Marie l’a fait dans le Seigneur. me remplit de joie à chaque fois.

22 novembre
L’apôtre Paul nous invite à courir dans la course de la vie de telle manière que nous la fassions [cf. 1 Co 9, 24-27]. La foi vous donne des ailes, l’amour est son puissant moteur. Ainsi équipé, vous gagnerez toujours. Les anges vous couronneront de lauriers. Parmi eux, moi, votre compagnon pour l’éternité.

23 novembre
Vous avez été recruté à la vigne avec les ouvriers du matin. Vous connaissez le salaire que le maître du domaine vous attribuera le soir venu. Réjouissez-vous de voir que ceux que le Seigneur a recrutés dans l’après-midi reçoivent le même salaire que vous. C’est la loi du Royaume. Cela ne compte pas comme la loi de ce monde. La justice de Dieu n’est pas gouvernée par l’intérêt, mais par la tendresse et la compassion. Oui, réjouissez-vous maintenant d’appartenir au Royaume des Cieux. Toutes ses lois sont inspirées par l’amour.

24 novembre
Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le sens des paroles fortes suivantes de Jésus, qui est pourtant «Prince de la paix» [Is 9,5]: «Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter paix, mais épée. Je suis venu apporter la discorde entre un homme et son père, entre sa fille et sa mère … ”[Mt 10, 34-35]. ”Le Seigneur sonde les cœurs et les esprits” [Ps 7,10]. S’il y trouve de l’amour, il les attire vers lui; Il est désarmé s’il y trouve du ressentiment, de l’envie ou du ressentiment. Ensuite, Il est obligé de prendre l’épée de l’Esprit. N’a-t-il pas dit: «Malheur à celui qui a causé des offenses» [Lc 17, 1]. Le ressentiment, l’envie et le ressentiment peuvent déclencher la chute des faibles et des petits. Pourtant, ils ont un refuge: la Parole de Dieu est «l’épée de l’Esprit» [cf. Ep 6,17].

25 novembre
La foi du centenier de l’armée romaine est admirable [cf. Lc 7,1-10]. Laissez-le vous inspirer. Il vient de quelqu’un dont la vie rayonne à travers son attitude envers les serviteurs et les subordonnés. Lui, le Gentil, a construit un lieu de culte pour les Juifs. Jésus est touché par cet exemple et apprécie particulièrement la foi du centurion. La foi aimante au Seigneur est le moyen le plus sûr de l’amener à répondre à la prière. Lorsque vous obtenez satisfaction, n’oubliez jamais de remercier. Si votre foi est inébranlable, vous faites bien de demander avec merci.

26 novembre
Chaque communauté, même chrétienne, a des membres qui ont tendance à dominer les autres. Cet esprit est inspiré du monde. Il ne devrait pas en être ainsi parmi les disciples: «Celui qui est le moindre de vous tous, il est le plus grand» [Lc 9,48]. Si un frère va à l’encontre de cette règle de vie, il doit être averti d’une manière fraternelle. Jésus le demande [cf. Lc 17,3]. C’est généralement en raison d’un manque de connaissance des Écritures que les disciples quittent le chemin clairement indiqué par le Seigneur.

27 novembre
Il a fallu au peuple d’Israël quarante ans pour traverser le désert; il était néanmoins dirigé par un berger incomparable. Il faut quarante ans à une vie humaine pour atteindre le but ultime; il faut alors continuer la marche et s’y tenir, car le but dévoile le sens d’approche. Cependant, plus votre imitation de Jésus est grande, plus l’arrivée est rapide et plus elle approche heureuse. En fait, l’avance ne se termine jamais, elle dure toute une vie.

28 novembre
À la fin des trois années qu’il a passées avec ses disciples, Jésus avait encore beaucoup à leur révéler. Il ne l’a pas fait, car ils ne pouvaient pas le supporter alors [Jn 16, 12]. Comme il a dû souffrir de les voir si faibles! La révélation de toute vérité devient l’œuvre du Saint-Esprit. Il le fait encore plus loin maintenant. La vie dans l’Empire est si belle, mais aussi si exigeante, que le Seigneur, Dieu de bonté, de miséricorde et de compassion, adapte les révélations au pouvoir des disciples de les recevoir et de les intégrer dans leur vie . Jésus dit à chacun: ”J’ai encore beaucoup à vous dire.” Vous continuez également à écouter.

29 novembre
”L’ange de Dieu met une redoute autour de lui pour protéger tous ceux qui craignent Dieu. Goûtez et voyez comme le Seigneur est doux, heureux l’homme qui cherche son salut avec lui!” Vivez intensément ces deux versets du Psaume 33,8-9 aujourd’hui. Je suis cet ange qui te suit comme ton ombre.

30 novembre
Andrew, que nous célébrons aujourd’hui, était l’un des deux premiers à avoir suivi le Seigneur. Il a amené son frère Simon Pierre à Jésus. Attendez le Seigneur dans un vent de face qui vous secoue dangereusement d’avant en arrière. Appelez-le si, à votre avis, il continue d’attendre. Et vous l’entendrez dire: ”Courage, n’ayez pas peur, c’est moi!” Alors évitez de lui poser la question comme Pierre l’a fait dans une tempête de peur de sombrer dans les vagues par manque de foi: ”Si c’est Toi, dis-moi de venir à Toi.”
[Mt 14,28]. Votre foi n’est pas encore la foi qui déplace les montagnes [Mt 17,20]. Soyez humble lorsque vous l’évaluez. Mais sachez: comme une plante, la foi continue son développement jusqu’à sa pleine maturité. C’est à vous et à la grâce de fournir cela!

1er décembre
La prière monte comme l’encens dans la voûte d’une cathédrale. Plus l’encens de la prière est ardent et aimant, plus les boucles parfumées s’élèvent, car elles sont imprégnées de la joie qui illumine le cœur. Le Seigneur pèse les prières; Il rejette la prière mécanique des lèvres, mais se réjouit des hymnes et des cris de cœur. Mettez votre amour dans la prière de votre cœur. Si vous voyiez Dieu un seul instant, votre prière serait toujours celle du cœur. Lorsque vous priez ainsi, nous prions tous les deux avec le cœur et après le cœur de Dieu.

2 décembre
Ne tendez pas la main pour recevoir, mais pour donner. Vous faites bien de soutenir vos frères d’Afrique. Ils sont si pauvres. Et aussi riches qu’ils portent la Bonne Nouvelle en toutes circonstances. Portez-les dans votre cœur et dans votre prière; soutenez-les, «l’ouvrier est digne de son salaire» [Lc 10,7]. La vigne du Seigneur est grande, «mais les ouvriers sont peu nombreux». Quand vous donnez, voyez les fruits. Partagez dans la joie. Qu’ils sont pauvres, ceux qui meurent et laissent derrière eux une grande fortune, alors que la divulgation les aurait enrichis! ”Celui qui donne aux pauvres ne souffre d’aucun besoin” [Prov 28:27].

3 décembre
N’oubliez pas que vous êtes guidé. Le Saint-Esprit vous conduit vers les champs verdoyants. Je vous accompagne sur cette route festive, où tout se renouvelle. Profitez de chaque instant, offrez-le au Seigneur. Votre joie augmente la sienne. C’est un échange entre amis. À la fin de son voyage pascal, il a appelé ses disciples amis! [comparer Jean 15:15].

4 décembre
Vous êtes un habitant de «la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel de Dieu» [Apoc 21:10]. Il est né en Jésus. Il continue de briller dans la gloire de Dieu. Appréciez-vous le bonheur d’y vivre? Imaginez un instant que vous soyez privé de la foi chrétienne? Quel vide votre vie sera! Dites souvent «merci» au Ciel pour le cadeau royal, que vous ne pouvez même pas pleinement apprécier, tant cela vous dépasse. C’est de la pure grâce. Cela ressemble au don d’un jardin luxuriant et fertile; il suffit de le travailler pour récolter de la nourriture. En diffusant l’Évangile, vous pouvez être l’outil pour multiplier ces jardins riches en plantes.

5 décembre
Vous adorez ”un Dieu jaloux” [Ex 20,5]. Il exige une affection sans partage. Ceux que vous aimez sur terre, aimez-les en Dieu. Vous pourrez ainsi prier avec le psalmiste: ”Tu es mon Seigneur, je le reconnais, je ne trouve de bonheur que toi” [Ps 16,2]. Tout vrai bonheur trouve sa source en Dieu. Quelle joie de pouvoir offrir ce bonheur, votre bonheur au Tout-Puissant, l’Aimant! Moi, votre ange gardien, avec vous.

6 décembre
Retirez soigneusement les pierres de votre jardin intérieur. Si la semence divine tombait dessus, le soleil pourrait la dessécher. Les graines vivantes doivent pouvoir germer et elles ont besoin d’une bonne terre. Vous devez vous assurer que la terre est toujours prête pour la semence divine: elle ”a donné du fruit, en partie au centuple, en partie soixante, en partie trente fois” [Mt 13,8].

7 décembre
Une personne est souvent ballottée entre «une bonne disposition dans un cœur simple» et des «raisonnements tortueux» qui regardent le mal. Le premier surgit dans un corps dans lequel la grâce habite, le second ”dans un corps livré au péché” [Sage 1,1-4]. De même que le jardinier craint vos mauvaises herbes qui menacent de s’emparer du jardin et d’étouffer la récolte, vous devez bannir toutes les pensées sinueuses de votre cœur. Ne mettez pas en échec le Saint-Esprit qui vit en vous [cf. Wijsh 1,5]. Il est votre éducateur. Laissez-le vous guider. Il le fait avec tant d’amour. Votre bienveillance le fait murmurer avec ferveur «Abba» [Gal 4,6]. Cherchez toujours la plénitude en Lui. Ainsi, et seulement ainsi, vous serez un être libre, car «là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté» [2 Co 3, 17]. Le Saint-Esprit habite en vous, ne l’affligez plus jamais.

8 décembre
Aujourd’hui, le Ciel et la terre rachetée célèbrent la Demeure Immaculée, qui était digne du Fils unique de Dieu, venu sur la terre pour racheter, recevoir. ”Couvert du manteau du salut” [Isa. 61:10] est la nouvelle Eve, l’Immaculée Conception, aussi votre Mère infiniment aimante. Si nécessaire, elle intercédera pour vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Demandez à la grâce d’être pleinement conscient d’avoir tant de trésors. Oh, comme moi, vous contemplez gracieusement sa magnifique beauté.

9 décembre
Accueillez avec joie la volonté de Dieu comme une miséricorde inestimable, qui en tant que fruit confère la sainteté. Même si cela semble être un fardeau, ce sera un fardeau léger. Dieu fait connaître sa volonté à travers les événements, les circonstances et les épisodes qui tissent votre vie ensemble. Offrez-les au Seigneur, même si elles sont douloureuses. Ils vous purifient; en les consacrant, ils vous sanctifient, prenez l’habitude de ce sacrifice qui deviendra votre joie et transformera et «transformera votre vie».

10 décembre
Pour polir votre cœur comme une œuvre d’art, vous devez nettoyer tous les débris qui gâchent l’œuvre. C’est mon travail par grâce; c’est à vous aussi, à travers votre liberté. Les morceaux que vous faites disparaître sont toutes ces pensées, actions et désirs qui ne contribuent pas à votre bien, à la grâce de votre âme, tout ce qui est égoïsme, ressentiment, méchanceté et colère. Retirez-les avec un sentiment de liberté; demandez mon aide pour y arriver. Petit à petit, l’œuvre d’art prend forme et votre cœur se rapproche de celui de Jésus.

11 décembre
Il y a des gens qui rayonnent de bonté, de douceur et d’innocence. Ils apportent une bénédiction à votre vie. Ils vous aident à vous purifier et par leur contraste à découvrir vos propres lacunes et défauts. Leur vertu est contagieuse. Suis les. Vous acquerrez patience, douceur et force.

12 décembre
«Il n’y a qu’un seul Dieu pour nous, le Père, de qui tout est né, et auquel nous sommes destinés» [1 Co 8, 6]. Que Dieu est votre Père, vous êtes son enfant. Il veille sur vous jour et nuit. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Faites un effort pour devenir de plus en plus digne de Lui. Priez-le de se faire connaître par un nombre croissant d’âmes jusqu’à ce que ce monde brûle d’amour pour lui, afin que dans ce rayonnement sa majesté infinie de tendresse et de miséricorde soit visible.

13 décembre
Il y a des larmes poignantes et toutes les larmes le sont vraiment, mais elles peuvent être joyeuses en même temps, comme celle de Marie-Madeleine au tombeau. On la voit pleurer et un instant plus tard, son cœur éclate de joie. Elle se retourne et voit Jésus mais ne le reconnaît pas jusqu’à ce qu’il dise tendrement ”Marie!” «Rabbouni! [Jn 20, 16] elle crie dans un même élan de tendresse. Il l’envoie annoncer aux disciples qu’il est ressuscité et qu’il monte vers le Père. Toutes les larmes seront séchées. Aucune tristesse ne dure éternellement. Le monde invisible veille sur lui, tandis que je veille sur votre chagrin, et ravive la joie dans votre cœur, alors que j’enlève de votre chemin les obstacles qui menacent de vous trébucher.

14 décembre
Votre foi est-elle assez forte pour dire à un homme paralysé: «Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et pars», comme Pierre à l’homme paralysé depuis sa naissance, à la porte du temple appelée le Beau? Il a dit avec certitude qu’il serait entendu. Et voici, le miraculeux guéri saute sur ses pieds, court et saute de joie en glorifiant Dieu [Actes 3,1-10]. Jésus a prédit à ses disciples qu’ils accompliraient des miracles. Cela nécessite une foi inconditionnelle. Si les miracles se produisent rarement, c’est parce que la foi est trop petite. Augmentez votre foi et demandez des miracles au Seigneur. Vous les recevrez si vous demandez à être entendu avec une certitude absolue.

15 décembre
Réconfortez les malheureux dans l’épreuve avec le psalmiste: ”Aux justes qui crient, le Seigneur les écoute et les délivre de tout besoin. Le Seigneur est proche des cœurs repentants. Il aide ceux qui reconnaissent leur culpabilité” [Ps 34, 18-19 ]. Dans la défaite, la désolation et la souffrance, les âmes sont les plus ouvertes à la consolation d’en haut. Les chrétiens devraient courir lorsqu’ils voient quelqu’un abandonné; c’est une porte ouverte à la conversion.

16 décembre
Vous avez la grâce de «connaître les secrets du Royaume des Cieux». Remerciez le Seigneur parce que vous n’avez pas «un cœur endurci» et pas d ’«oreilles qui écoutent mal» [Mt 13: 10-17]. Jésus est impuissant pour ces âmes endurcies. S’ils ne l’étaient pas, Il les guérirait. Vous ne l’avez pas mérité vous-même, mais vous le devez à la miséricorde infinie de Dieu. Votre seul mérite est que vos oreilles ne sont pas bloquées et vos yeux ne sont pas fermés. Jésus dit: ”Heureux vos yeux parce qu’ils voient, et vos oreilles parce qu’ils entendent.”

17 décembre
Considérez les paroles de l’apôtre Paul: ”Malheur à moi si je ne prêche pas l’Évangile!” [1 Co 9,16] Comment l’Apôtre des Gentils a-t-il fait cela? Il est devenu juif avec les juifs, sans loi avec ceux sans loi, faible avec les faibles. C’est-à-dire que l’Évangile est proclamé, non du point de vue du chrétien qui a la foi, mais de ce que le non-chrétien peut comprendre et tolérer. De là, il faut le conduire pas à pas vers la pleine vérité. C’est ainsi que Jésus a traité les disciples. A la fin de sa mission, ne leur a-t-il pas dit: «J’ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant» [Jn 16, 12]. Faites comme l’apôtre: ”Je suis tout pour tous, pour en sauver à tout prix” [1 Co 9, 22]. C’est par votre foi que vous y arriverez. Au début du Noveen de Noël, nous prions: ”Ô Sagesse, est sortie de la bouche du Très-Haut; Vous pénétrez toutes choses avec douceur et force. Venez maintenant et montrez-nous vos voies.”

18 décembre
Toute votre vie, comme celle de tout chrétien, n’a qu’un seul but: faire mourir en vous ce qui est de la terre, se débarrasser du «vieil homme» et revêtir le «nouvel homme» [Col 3, 5- 17]. L’homme nouveau est l’être, recréé par le Christ qui est «Tout en tous». Vêtu du Christ, le nouvel homme s’est revêtu d’amour, le «lien de la perfection». Le fruit est la paix qui règne dans le cœur, un trésor inoubliable. Si vous possédez ce trésor, votre vie vous apportera naturellement des éloges et des remerciements. Il n’y a pas de plus grand bonheur sur Terre. Nous prions avec l’Église: ”O Adonaï, Seigneur de la maison d’Israël. Tu es apparu à Moïse dans le buisson ardent et lui as donné la loi dans le Sinaï. Viens maintenant et délivre-nous d’une main puissante.”

19 décembre
Lorsque les chrétiens sont persécutés partout dans le monde, tous les vrais chrétiens souffrent avec eux. Les chrétiens du monde entier forment ensemble ”le corps du Christ” [cf. 1 Co 12,27]. Chacun d’eux est membre du Corps et chaque membre a une mission. Continuez à prier pour que le Seigneur vous révèle votre mission dans le Corps du Christ et le développement de cette commission dans les années à venir. ”O Racine d’Isaï, tu es le signe que les nations attendaient; les rois se tairont devant toi, les nations te supplieront. Viens maintenant et délivre-nous, n’attends plus.”

le 20 décembre
Avant Jésus-Christ, la loi de Moïse guidait le croyant; elle était son ”tuteur” [cf. Gal 3]. La loi le menait par la main comme un enfant. Puisque le Christ, le Fils unique du Dieu vivant, la foi en lui prend la place de la loi. La foi restera à jamais l’éducatrice de ceux qui croient en Jésus-Christ. Par votre foi en Jésus-Christ, vous êtes devenu, en Lui, le fils de Dieu. Par le baptême, vous êtes ”revêtu du Christ” et le Saint-Esprit demeure en vous. L’Esprit du Christ appelle en vous ”Abba!” En Lui, vous avez le privilège incommensurable de vous adresser à Dieu le Père par le doux nom de «Papa». Alors nous prions: ”Ô Clé de David et sceptre de la maison d’Israël, ce que tu ouvriras, personne ne le fermera, ce que tu fermas, personne ne l’ouvrira. Viens maintenant et délivre-nous du cachot, des ténèbres et de l’ombre de la mort.”

21 décembre
Toute personne qui vient à vous est envoyée par Jésus. Recevez-le de tout cœur comme on reçoit un ami. Vous ne verrez pas ce qui se passe dans le cœur de ce nouvel ami, mais sachez que vous êtes l’instrument du renouveau intérieur que le Saint-Esprit travaille au rythme de cette âme. Il s’ouvrira comme une fleur. Partagez la joie du Christ vivant en vous aussi souvent que possible. Vous avez été donné en abondance, donnez avec générosité, et donc priez: ”O Aube, Éclat de la lumière éternelle et Soleil de la justice. Viens maintenant éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres, qui sont assis à l’ombre de la mort.”

22 décembre
Approchez-vous du Cœur de Jésus et vous trouverez la solution à tous vos maux. Vous serez vraiment saint quand Il occupera tout votre espace intérieur; cela ne sera possible que lorsque toutes les traces de votre égoïsme y auront été effacées. Suivez les traces de Jésus. Que sa Vie et sa Parole nourrissent votre foi chaque jour. Des moments difficiles viendront. Mourir à soi-même est une entreprise longue et douloureuse. Nous pouvons compter sur la pierre angulaire: ”O Roi des nations, si longtemps attendu. Toi, pierre angulaire qui unit tout. Viens maintenant et sauve l’homme que tu as formé de la terre.”

23 décembre
Où que vous alliez, rayonnez la paix du Christ en vous. Ne laissez jamais aucune discorde vous prendre le dessus. Il est très douloureux pour Jésus de voir certains des disciples en discorde sur les questions dans l’esprit des scribes et des pharisiens, qui l’ont constamment testé. L’humilité et la douceur sont le meilleur remède à tout mal. Développez continuellement la connaissance et l’application de ce remède. Jésus est notre Dieu-avec-nous: ”O Emmanuel notre législateur et roi, attente des nations et de leur Rédempteur. Viens maintenant et sauve-nous, Seigneur notre Dieu.”

24 décembre
C’est un jour de joie en prévision du Rédempteur. Pourtant, deux mille ans après sa naissance, le monde est encore largement plongé dans les ténèbres. Réjouissez-vous malgré tout. Priez pour accélérer le progrès de l’Évangile. Si l’annonce n’atteint pas une multitude innombrable, c’est à cause de la médiocrité des chrétiens. Jésus a confié l’annonce à ses disciples. Il souffre de voir leur nombre si petit, si insignifiant, alors qu’il brûle pour voir le «feu» s’enflammer partout dans le monde. Il aspire si désespérément qu’elle est déjà allumée partout [cf. Lc 12,49]. C’est pourquoi Il vient au monde la nuit de Noël.

25 décembre
«Un enfant nous est né, un fils nous est donné» [Is 9,5]. Le Royaume des Cieux est ouvert aux peuples de la terre! Un nouveau-né, couché dans une crèche, y donne accès, une grotte au lieu de l’or d’un palais. Le Royaume de Dieu est d’abord accessible aux humbles et aux simples. Les riches, chargés de biens matériels et intellectuels, ont du mal à trouver leur chemin vers le Royaume des Cieux dans la confusion de leur existence. Soyez humble et petit à la crèche de Bethléem. Et le bonheur coulera vers vous. Cela devient un bonheur ineffable de se retrouver en présence de Dieu, le Seigneur de l’univers, fait homme au sein de la Vierge Marie, sa Sainte Mère; la nouvelle Eve, votre Mère aimante dans l’ordre de la grâce. Participez pleinement à la joie universelle qui célèbre le début du plus grand événement de l’histoire du monde depuis la création de l’homme à l’image de Dieu. L’incarnation de Dieu en est la conséquence logique. Ici se déroule la logique de l’Amour: ”Le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous” [Jn 1,14].

26 décembre
Soyez vigilant après la fête. Veillez à ce que Jésus, qui est adoré dans une crèche et sur la croix, vous trouve irréprochable à son retour [cf. 1 Tes 5]. Il reviendra avec autant de certitude qu’il est né à Bethléem. Cette vigilance vous garde dans la joie, loin de toute agitation; la joie du Christ, fruit du Saint-Esprit, demeure en vous. Un jour, vous verrez le ciel s’ouvrir avec Stephen et Jésus debout à la droite de Dieu.

27 décembre
L’enfant nouveau-né qui a donné naissance à la Vierge est victime d’elle-même pour nous purifier de nos péchés. L’Agneau innocent confiera sa Mère à Jean et, à travers lui, nous à Elle. Vous avez été racheté par son sang [Héb 9,19]. Jésus ”s’est offert à Dieu comme un sacrifice sans tache, qui purifie nos âmes des oeuvres mortes” [He 9:14]. Sa loi d’amour était inscrite dans notre pensée. Soyez fidèle et le Seigneur ne se souviendra plus de vos péchés et de vos fautes [cf. Jr 31:34].

28 décembre
Nourrissez votre foi de vertu, fruit de votre effort. Approfondissez continuellement votre foi. Acquérir la maîtrise de soi grâce à la pratique de la vertu, et le faire par la voie de la constance. Couronnez tout avec un amour fraternel. C’est le conseil que Pierre, le premier détenteur des clés du Royaume vous donne [cf. 2 Pi. 1,3-11]. Ainsi, vous serez agréable aux yeux de Dieu et chanterez sans cesse avec les innocents enfants tués devant le trône de Dieu et de l’Agneau.

29 décembre
La paix du Christ et sa joie dépassent toute compréhension humaine. Personne ne peut vous les prendre, mais vous-même. C’est votre trésor le plus précieux dans votre étape actuelle de vie. Ne laissez personne déranger ce bonheur. Fermez la porte de votre âme aux soucis et aux distractions du monde; ils vous distraient de la grâce que vous suivez. Laissez les difficultés et même les épreuves être pour vous les éléments constitutifs de votre croissance intérieure, et c’est loin d’être terminé. Efforcez-vous chaque jour d’être une demeure plus digne du Dieu trinitaire. Goûtez à ces paroles si tendres: ”Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui et demeurerons avec lui” [Jn 14, 23]. Le Saint-Esprit gémit en vous ”Abba” [Gal 4,6]. Oui, vous êtes une résidence du Dieu trinitaire, un mystère insondable pour l’homme. Ce n’est que dans l’au-delà que vous comprendrez.

30 décembre
Ne vous laissez pas déranger ou détourner de votre appel par les «faux prophètes» et les «faux enseignants» [2 Pi 2,1], qui cherchent à détourner les adeptes de la vérité et à répandre des fables. Ce sont des œuvres mortes. Jésus est venu nous donner la vie. C’est sa vie qu’il faut vivre. Continuez à suivre le chemin de la vérité. Jésus est «le chemin, la vérité et la vie» [Jn 14,6]. L’Église, bâtie par le Seigneur sur le rocher qu’est Pierre et ses successeurs, garantit la pureté de la doctrine. Suivez paisiblement la parole de Pierre, c’est l’écho fidèle de la Parole du Christ. 31 décembre Toute vie s’éteint; chaque siècle, chaque millénaire touche à sa fin. Seul Dieu est éternel; l’homme sauvé est éternel parce qu’il est créé à l’image de Dieu. Il vivra en Dieu s’il boit «de l’eau de vie» et se nourrit des fruits de «l’arbre de vie» [Ap 22: 1-7]. Continue, mon compagnon bien-aimé pour l’éternité, à boire l’eau vive, à te nourrir des fruits de l’arbre de vie. Restez dans la joie et la paix. Vivez très intensément aujourd’hui. «Chaque jour en a assez de son propre chagrin» [Mt 6, 34]. Et priez ”Maranatha tous les jours!” Viens, Seigneur Jésus [Ap 22,20].

Source: René Lejeune
Henk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.