nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

engelbewaarder juli tot september

Download

- Stars (0)

4 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 09-04-2021 17:54

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - 365 dagen met je engelbewaarder - juli tot september.pdf

Voorwoord van de auteur, René Lejeune

Deze boodschappen van een engelbewaarder dienen één voor één gelezen te worden. Eén elke dag. Ze zijn geïnspireerd en zonder moeite verwoord, als het ware ”gedicteerd,” aan iemand die enkel uitvoerde.
Uw engelbewaarder ziet zonder ophouden het Gelaat van God (vgl. Mt 18,10). En tegelijk staat hij u, sedert uw geboorte tot uw overgang naar het hiernamaals, dag en nacht bij; hij zal bij u zijn op het Laatste Oordeel. Hij is uw gezel voor de eeuwigheid.
Hij heeft een naam. Hij houdt van u, verheugt zich met u en hij weent wanneer gij weent. Hij stort bittere tranen als ge luistert naar de ”vader van de leugen, moordenaar van de mens van het begin af aan.” [Joh. 8,44] Hij vloeit over van vreugde telkens ge een inspanning doet die uw gelijkenis vergroot met Jezus, ”zachtmoedig en nederig van hart.” [1 Kor. 13]
Deze boodschappen zijn de echo van het evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus aan de mensen. Of nog, ze zijn de af glans van het leven van de Zoon op aarde.
Enkele raadgevingen:
• Uw engelbewaarder, uw ”voogd en herder,” zegt u niets anders. Overweeg deze boodschappen als van hem komend. Blijf naar hem luisteren, gij zult tenslotte zijn stem ”horen.” Hij is het die elke dag in deze boodschappen spreekt.
• Het doel is u elke dag bewuster te maken van de ononderbroken aanwezigheid van uw engelbewaarder aan uw zijde.
• Lees elke morgen de boodschap van de dag. Herlees ze ’s avonds. Indien ge dit getrouw doet, zult ge binnen een jaar, op de weg van de heiligheid gevorderd zijn. En ge zult gelukkiger zijn. Pater Pio, in 1999 zalig- en in 2001 heilig verklaard, zag zijn engelbewaarder en sprak met hem. Pius XI en Johannes XXIII gaven hun engelbewaarder boodschappen; volg ze na [zie Les Anges, armée secrète du Ciel, éd. Du Parvis, 1998].
• Indien ge de overweging van de 365 boodschappen tijdens het jaar begint, herneem ze dan op 1 januari. Er is een verborgen vooruitgang in hun opeenvolging. Ge kunt ze verscheidene opeenvolgende jaren hernemen. Het zijn woorden van leven. Ze zijn onuitputtelijk.
René Lejeune
1 juli
Herlees in de bijbel het mooie ”Boek van Tobit.” De rol van Rafaël bij Tobit is als mijn opdracht bij u, en als die van alle engelbewaarders bij hun mensen. Rafaël, ”een van de zeven heilige engelen die toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de Heilige” (Tobit 12,15), is niet de engelbewaarder van Tobit, maar een aartsengel die van de Heer tijdelijk die opdracht ontving. Hij begeleidt zijn beschermeling met vaste hand tot het einde van diens reis. Onderweg plukt hij het geneesmiddel voor de blindheid van de vader van Tobit, en een tweede om de duivel uit te drijven die Sara kwelt. Rafaël betekent:”God geneest.” Hij raadt Tobit aan Sara tot vrouw te nemen en looft haar verdiensten:”Het is een mooi en verstandig meisje” [Tobit 6,12]. Hij waakt over Tobit als een moeder over haar kind. En Tobit volgt trouw de raad van de engel. Voordat hij de nieuwgehuwden verliet, maakte Rafaël zijn naam bekend. Het bijzondere is dat Rafaël zichtbaar was voor de ogen van Tobit. De Heer schenkt slechts uitzonderlijk dit voorrecht. Hij wil dat het geloof van de leerlingen een vrije hulde van het verstand en de wil is, en ook een totale verbintenis van het hart. Het geloof is het werk van de Heilige Geest in een gewillige ziel.
2 juli
Er zijn twaalf fundamentele waarden van de opvoeding die de ouders hun kinderen van jongs af moeten inprenten, door ze voortdurend te herhalen. Hier volgen de eerste drie:
• 1.Ge zijt geschapen naar het beeld van God die liefde is. Wordt zelf ook stilaan liefde.
• 2.God is uw Vader, ge zijt zijn kind; ge moogt Hem ”Vader … Abba” noemen.
• 3.Blijf altijd voor God als een klein kind voor zijn moeder.
Van jongs af diep ingeworteld, zullen deze waarden, zoals de ster van de Herders, heel het leven door, en veilige gids zijn; zoals een kompas zullen ze onfeilbaar de goede richting aanwijzen.
3 juli
Drie andere fundamentele waarden van de opvoeding zijn:
• 4. God is mens geworden in Jezus Christus. Leef naar zijn voorbeeld. Hij nodigt u uit: ”Leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” [Mt 11,29].
• 5. Jezus heeft u zijn vrede en vreugde beloofd, zoals aan Thomas, die we vandaag gedenken. Vraag Hem zonder ophouden die schatten tot ge ze verkrijgt. Straal de vrede en vreugde van Christus rond u uit; daarvoor zijn ze u gegeven.
• 6. Jezus wil dat ge ”het zout der aarde [Mt 5,14] en ”het licht van de wereld” zijt [Mt 5,14], en door uw ”goede daden” het evangelie verkondigt.

4 juli
De drie volgende fundamentele waarden van de opvoeding luiden:
• 7. Bemin wie u kwaad doen, en bid voor wie u vervolgen [vgl Mt 5,43-48]. Zo zult ge werkelijk een kind zijn van de hemelse Vader en ’volmaakt” zijn als Hij.
• 8. Maak u niet bezorgd voor de toekomst, zelfs niet voor de dag van morgen. Daar hangen de vrede en de vreugde van Christus van af. ”Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed” [Mt6,34], zegt Hij.
• 9. Denk zoals de Heer, neem de zienswijze van de wereld niet over. De dagelijkse omgang met de Heilige Schrift zal het denken van God in uw hart wortel doen schieten.
5 juli
Als laatste fundamentele waarden van de opvoeding vernemen we:
• 10. Zie naar de zondaars met de barmhartige blik van Jezus. Oordeel niet. Bid opdat ze de liefde Gods ontdekken.
• 11. Wees fier op uw christelijk geloof, fier op de Kerk. Moge Christus van u zeggen: Ik ben fier op u!
• 12. Neem Maria bij u op., zoals de apostel Johannes [Joh 19,26]. Ze leert u zonder ophouden bidden en de wezens en de dingen zien met de blik van Jezus.
Help de goede Herder om u in deze waarden te realiseren, om u te leiden buiten … de modderige omheining van de zonde,” buiten het bereik van ”de Prins van de wereld.”
En doe hetzelfde telkens ge voor anderen dient te zorgen. Dring er bij de ouders op aan om deze twaalf waarden in de opvoeding van hun kinderen te integreren door ze in de kindertijd en de jeugd onophoudelijk te herhalen. Daartoe moeten ze zelf eerst doordrongen zijn van deze twaalf waarden.
6 juli
Er is in u een stromende bron van levend water dat zich verspreidt zonder dat ge het opvangt. Dat is de Heilige Geest. Hij alleen geeft u volledig inzicht in de mysteries van Christus. Hij leidt u, door Christus, naar de Vader met oneindige verzuchtingen van tederheid. De gaven die Hij u schenkt zijn veelvoudig en rijk. Hij begeleidt u in de wijsheid die uw geloof vervolmaakt, in de volheid van de waarheid. Hij is uw Licht voor het begrijpen van de Heilige Schrift waarvan ge zoveel houdt. Hij is uw Verlosser in de pijn. Wees u meer bewust van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Gij zijt zijn tempel. Hij is uw leven. Hij is het leven.
7 juli
Sommigen stellen ondoorgrondelijke vragen; ze lopen gevaar zich in een afgrond te storten. Zo ’n voorbeeld: ”Waarom heeft God, de Levende van in eeuwigheid, Hij die is, die was en die komt, meer dan vijftien miljard jaren geleden het heelal geschapen?” Waarom heeft Hij een eeuwigheid gewacht om zijn enige Zoon mens te laten worden? Om zijn liefde te vermenigvuldigen? Houd op met dergelijke vragen. Ze zijn ijdel en leiden slechts naar loutere bespiegelingen. Wat u in het hiernamaals zal geopenbaard worden, overstijgt oneindig wat ge nu kunt denken. Aanvaard op aarde uw grenzen, leg u toe op uw roeping in de korte tijd van ”de grote verdrukking” [Apoc 7,14] die ge doormaakt, een deeltje te worden van Gods Hart, door onophoudelijk in liefde te groeien.
8 juli
De Heer is oneindig edelmoedig. Zijn mildheid schittert in de heerlijkheid van de natuur, in het koninklijk behandelen van trouwe zielen. Leer een atoom van de goddelijke mildheid in uw leven over te brengen, door uw liefdevolle nabijheid bij de anderen, wie ze ook zijn, door de mildheid vooral van uw liefde voor de Heer, ook voor mij, uw engelbewaarder.
9 juli
”Ik zoek mijn eigen wil niet, maar de wil van Hem die mij zond” [Joh 5,30]. Volg Jezus na en ge zult de geliefde Vader vinden. Hij bevindt zich op de smalle weg der gehoorzaamheid aan Zijn wetten en Zijn wil.
10 juli
Beleef de woorden van het evangelie. Vermijd er over te praten. De boekenkasten in de bibliotheken puilen uit met uiteenzettingen van de Heilige Schrift. Ze zijn leeg als ze het laaiend vuur van de liefde in de zielen niet ontsteken. De wereld vraagt niet zozeer naar een spreken over de vrede en de vreugde die Jezus beloofde aan wie Hem liefhebben, maar naar het levend voorbeeld van de leerlingen.
11 juli
Wanneer ge iemand ontmoet die lijdt, blijf dan staan en zie hoe ge hem kunt helpen. De trouwe christen heeft de roeping van de barmhartige Samaritaan [vgl Lc 10,29-37]. Tot iedereen, ook tot u, zegt Jezus: ”Ga dan en doet evenzo.” Er is zoveel lijden dat ge kunt verzachten: lijden van de eenzame mens, van echtgenoten die elkaar verscheuren, van de misprezen emigrant, van de verlaten zieke, van de arme in nood. Ge zult geoordeeld worden naar uw werken van barmhartige Samaritaan.
12 juli
Richt ergens een heiligdom op, te beginnen met uw huis, dat een heiligdom moet zijn. Dat zal een lichtpunt te meer zijn door de hemelse Vader gezegend, als Hij vanuit de Hemel de duizenden lichtpunten ziet waar de volgelingen van Zijn enige Zoon werkzaam zijn.
13 juli
De Prins van deze wereld en zijn legioenen dralen rond de zielen en zoeken een opening om binnen te dringen en te verwoesten. Rust u uit ”met het pantser van geloof en liefde” [1 Tess 5,8]. Het is ondoordringbaar voor het kwaad. Ontvang met oneindige dankbaarheid de vrede en de vreugde van Christus. Het zijn goddelijke tekenen die de duivels op de vlucht jagen.
14 juli
Moest ge de glimlach van Jezus zien! Ge zoudt verlangend uitzien naar Zijn komst, en als Hij aan uw deur klopt, zoudt ge Hem spoedig verwelkomen, ge zoudt met Hem maaltijd houden, zoals de apostelen op de oever van het meer [Joh 21]. Vermeerder uw gesprekken met Jezus in stille aanbidding. Ge zult hemelse harmonieën waarnemen die krachtiger de vrede en de vreugde doen stromen in uw dankbaar hart. Verspreid rondom u deze schatten van de Heer, zoals de golven in het water vanuit het punt waar de steen is gevallen.
15 juli
Laat u beïnvloeden door alles wat eenvoudig en nederig is. Dat is het kenmerk van het Rijk Gods. Hou van kleinen en nederigen, ze zijn de geliefden van de Heer. Mogen heel uw smaak en uw persoon daardoor getekend worden. Vlucht de omslachtigheid en de praal van de wereld. Al wat van de wereld komt, gaat voorbij. Wat van het Rijk Gods komt, trotseert voor immer de tijd. Wees een anker van Christus, opdat doorheen uw leven zijn werk wordt voortgezet. Ge moet nog grote vooruitgang maken.
16 juli
Het kruis waarvan Christus verlangt dat ge het met Hem draagt, dient om in u te kruisigen wat nog overblijft van uw hoogmoedig ik. Die rest is een hindernis voor het binnenstromende goddelijk licht in uw wezen. Hij belet u helemaal ‘licht’ te worden dat ”het Licht der wereld” [Joh 9,5] weerkaatst. Haast u om geheel en al volgeling te worden. Jezus heeft zo velen nodig om zijn Rijk uit te breiden.
17 juli
Blijf dikwijls in aanbidding voor het Heilig Sacrament. Elke aanbidding brengt u dichter bij de top waar de mozaïek van uw leven in zijn luister zal ontplooid worden, in zijn ontelbare stappen op de weg van de heiligheid. Laat in die ogenblikken van aanbidding, uit uw hart liefdesverzuchtingen vloeien, die van de werkelijke Aanwezigheid van de Heer, als wierook opstijgen naar de hemel.
18 juli
Heb belangstelling, niet enkel voor het nieuws van uw omgeving of uw land, maar ook voor de gebeurtenissen van de hele wereld. Ontcijfer ze vanuit het evangelie. Vervolledig dit werk door het opdragen aan de Heer van hemel en aarde, van al die gebeurtenissen, goede en slechte, belangrijke en mindere. Bid dat alle dingen tot zijn eer mogen bijdragen. Elk gebed is als een zonnestraal die de koude harten ontdooit en licht brengt in een met duisternis overdekte ruimte. Naast u staand, ben ik gelukkig u zo te zien handelen.
19 juli
Christus is ”de enige Middelaar tussen God en de mensen” [1 Tim 2,5]. Hernieuw onophoudelijk uw innig samenzijn met Hem, de rechtvaardige en getrouwe God, ”lankmoedig en groot in liefde en trouw” [Ex 34,6]. Gij behoort tot het volk dat zijn Naam draagt. Wees altijd in de weer voor de Heer, zoals Mozes na de afvalligheid van zijn volk. Spreek ten beste voor de wereld die aan de macht van het kwaad is overgeleverd. De voorspraak van Jezus’ volgelingen maakt deel uit van de mysterieuze strijd tussen het licht en de duisternis. Ge behoort definitief tot ”de goede soldaten van Jezus Christus” [vgl Tim 2,3]. Zo strijdt ge ”de goede strijd” [ibid 1,18]. De beloning voor deze strijders is roemvol.
20 juli
Gij hebt Christus nodig als uw enige Redder, een levensnoodzakelijkheid. Ook Hij heeft u nodig, voor de aanbidding die zoveel beledigingen goedmaakt, nodig als ”herstel van de ruïnen” [Jes 58,12], opeengestapeld door de slechtheid van zoveel mensen. Hij heeft u nodig om de door twijfel en ontmoediging verwarde harten weer te bemoedigen, om bevreesde zielen weer vreugde te brengen, om de door duisternis der zonde verdwaalde zielen tot Hem te leiden. Denk er niet aan om uw eigen noden aan Christus voor te leggen, denk ook aan de noden van Jezus zelf. Wat een heerlijke opdracht is dat! Dit is de grootheid van de mens, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Wees er u klaar van bewust.
21 juli
Ge zijt een deeltje van de Liefde in actie. Overweeg dikwijls het leven van Christus. Heel het onderricht dat ge nodig hebt is er in bevat. Hij is de volmaakte Liefde in actie. Beschouw de vruchtbaarheid van zijn leven tot heil van zijn volgelingen, de hele geschiedenis door, de voorbije en toekomstige eeuwen.
22 juli
”Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen! Begeeft u in optocht met lovertakken” [Ps 118,1.27]. Het leven van de christen is een viering, een feest, of het zou het minstens moeten zijn, een vreugdevol dagelijks feest. Aanroep de Geest van liefde en leven van zodra de vreugde u verlaat. Hij geve u het feestgevoel terug. Laat de tegenslagen van het leven uw 5 / 6vreugde en de vrede van Christus niet overrompelen. Ik ben zo gelukkig bij u, als ge feest viert. Het is een voorsmaak van ons ”van aangezicht tot Aangezicht” samenzijn met God.
23 juli
”God bevordert in alles het heil van wie Hem liefhebben” [Rom 8,28)], alles, ook de beproevingen die ge doorgemaakt hebt en nog doormaakt. De schepping, de mens inbegrepen, is nog ”in barensweeën.” Ze ”zucht,” en ”ook wij zuchten innerlijk in afwachting van de verlossing van ons lichaam” [Rom 8]. Stel u deze beelden voor. Verwelkom de Geest die uw zwakheid ter hulp komt, want zonder Hem kunt ge niet bidden zoals het hoort. De verstrooidheid, die uw zwakheid is, verdringt de verzuchtingen van uw hart die zich harmonisch willen ontplooien.
24 juli
Er zijn altijd schisma’s en strijd geweest in de schoot van de Kerk, de ongerepte Bruid van Christus. Ze zijn meestal veroorzaakt door valse meesters die met hun nieuwe leer de mensen ”naar de mond willen praten” [2 Tim 4,3]. Het zijn vrijwillige of onbewuste instrumenten van de ”vader der leugen” [Joh 8,44]. Godzijdank is er een gezag dat de macht heeft te beslissen. Petrus en zijn opvolgers, in vereniging met de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, hebben altijd met gerust gemoed kunnen zeggen: ”De Heilige Geest en wijzelf, wij hebben beslist…” [Hand 15,28]. Vandaar de blijmoedigheid van geest van de discipelen in gemeenschap met Petrus, zoals in uw geval, door loutere genade.
25 juli
Na de dood van de apostel Jacobus, broer van Johannes, hebben de christenen zich verspreid en nieuwe christengemeenten gevormd. Telkens de leerlingen zich onder elkaar als broeders gedragen, als zonen van dezelfde vader, verheugt Christus zich.
26 juli
“zachtmoedig en nederig van hart” (Mt 11,29) als Hij was, heeft Jezus niet geaarzeld een zweep van koorden te maken om de geldwisselaars en de kooplui uit de heilige Tempel van Jeruzalem te jagen.
Zijn gebaar is een wondervol getuigenis voor het gewijd karakter van de Tempel.
Als volgeling van Jezus is elke christen een tempel van God, bewoond door de Heilige Geest
(vgl 1 Kor 3,16). Het lichaam van de mens deelt in het gewijd karakter van de Tempel van Jeruzalem.
Hoe zou dan de heer niet uitvaren tegen gelijk welke bezoedeling die dit lichaam profaneert of doodt.
Verkondig met de Kerk, “te pas en te onpas” (2 Tim 4,2)
deze grondwaarheid die de wereld niet ziet.
27 juli
Door de Heilige Geest ben je ”opnieuw geboren”, wedergeboren vanboven uit de Geest (vgl.Joh.3). Zeker, na deze tweede geboorte blijft het vlees zijn zwaarte en zwakheid behouden. Uit de Geest geboren, wordt je menselijke natuur vanuit het goddelijke omgevormd. Die gave van de Geest komt van Christus. Loof God daarom met je mond.
28 juli
Bid dikwijls voor de verdeelde, verscheurde en gescheiden koppels. Herinner de echtgenoten uit je omgeving aan de sterke woorden van Jezus over het huwelijk (Mc.10,1-12). Bid de Heer de vrede en de harmonie in de gezinnen te vergroten zodat ze kleine paradijzen op aarde zijn.
29 juli
De christenen zouden geluk moeten uitstralen. Ze hebben ”de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh.14,6) ontdekt. Jezus leidt je naar de Vader, na Hem aan jou geopenbaard te hebben. Hij is de Waarheid. In Hem ontdekt men de ware zin van het leven. Zijn Evangelie geeft toegang tot de hele Waarheid waarnaar de mensen op zoek zijn. Hij is het Leven; Hij alléén leidt naar het eeuwig leven; Hij is de bron van alle leven met de Vader en de Heilige Geest. Wees verheugd over deze kennis, die bij zoveel mensen nog ontbreekt.
30 juli
Het kwaad op aarde is sterk. Het komt van de duivel die verwoed de wereld wil ketenen. Maar Christus overwint de duivel. Hij heeft de band der liefde geschapen waarvan de schakels ontoegankelijk zijn voor ”de moordenaar van de mensen vanaf het begin” (Joh.8,44). Voel je volledig veilig als een schakel in deze liefdesband.
31 juli
Ga binnen in de volheid van Christus, zoals de apostel Paulus. Herlees het begin van zijn eerste brief aan de Korintiërs. Vanaf de eerste tien verzen vermeldt hij vijftien maal de naam van God en die van Christus. In deze volheid zijn de christenen één. Verdraag niets dat die eenheid verbreekt. Vermaan met zachtheid en nederigheid de broeders die de eenheid van hart en de eenheid van geest verstoren.
1 augustus
Word bewust van de gaven die je hebt. Ze komen niet van jou. Het is de Heilige Geest die ze inspireert. Ze zijn je niet gegeven voor je plezier, maar om het geloof van je medemens te voeden. Je moet ze aanwenden voor het geluk van allen die je ontmoet. Haal ook jij voordeel uit de gaven van wie je nabij zijn: je kennissen, de leden van de Kerk, en zelfs van mensen van de wereld die ver verwijderd zijn van het geloof. ”De Heilige Geest deelt aan ieder Zijn gaven uit, zoals Hij het wil” (1Kor.12,11). Vraag ook aan de Heer de bewondering voor de gaven waarvan Hij de mensen rijkelijk voorziet.
2 augustus
Herhaal dikwijls dat men, om de ware christelijke liefde te kennen en te begrijpen, regelmatig het 13e hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs moet lezen. Onderzoek ook de manier waarop jijzelf de liefde van je naasten en van de mensen die je op je weg ontmoet, werkelijk beleeft. Dat is een goede leefwijze die verrassingen biedt, als men maar objectief zijn eigen leven overziet.
Je dient zelf nog een lange weg af te leggen voordat je de volmaaktheid bereikt hebt die Jezus van Zijn leerlingen vraagt.
3 augustus
De christenen zijn vrije wezens. Jezus heeft hen bevrijd, want Hij alleen is de Heer. Zie maar wat hij tot de Farizeeën zegt die Zijn bevrijde leerlingen bespieden wanneer ze op sabbat aren plukken om te eten: ”De Mensenzoon is Heer van de sabbat” (Lc.6,5). Bid Jezus, jou altijd de ware vrijheid te openbaren die zich liefdevol schikt naar de wil van de geliefde Vader. Er blijven nog enkele knopen in jou te ontwarren; soms verwissel je het geloof met zijn culturele verpakking.
4 augustus
”De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden” (Ps.23,1). Is er een teerder beeld dan dat? De christen maakt deel uit van een uitverkoren geslacht. Hij hoeft zich maar teder aan de Heer over te geven, als een lam aan zijn herder. In het christelijk geloof overheersen tederheid en goedheid. Er een godsdienst van vrees en onrust in zien, is een verraad van het Evangelie. Op het Kruis heeft Jezus de gevolgen van de zonde uitgewist. Vergeet nooit dat je een wezen bent, verlost door de Liefde in vreugde en vrede.
5 augustus
Je bent geschapen door een Vader, die je in Zijn enige Zoon oneindig liefheeft. Je bent een nieuwe schepping. Verheerlijk de Heer, zegen Hem, één van hart met allen die Hem kennen en liefhebben. Zo zal je jouw roeping op aarde volmaakt voor de eeuwigheid vervullen.
6 augustus
Geef je er goed rekenschap van, dat je ”uitverkoren bent vóór de grondlegging der wereld”, om de Liefde te dienen, om liefde te worden, heilig en vlekkeloos voor het aangezicht van God (Ef.1,4). Wat een koninklijke bestemming is het die het mensdom ontvangen heeft; hoe groot is zijn lot! Je bent voor altijd kind van de eeuwige Vader door Jezus Christus, bestemd om te delen in Zijn Gedaanteverandering. Daarom heb ik je zo lief en verheerlijk ik de Heer in mijn gelukzalig aanschouwen van Hem.
7 augustus
Er zijn mensen die God weigeren te herkennen en zo het dodelijk risico lopen van een eeuwige mislukking. Ze worden kinderen van Satan, terwijl ze geroepen zijn om uit te groeien tot kinderen van het Rijk, schitterend als de zon voor de troon van de Vader.
Bereid en bewaar de goede aarde van je ziel; het zaad, door God de Heer gezaaid, vermenigvuldigt zich door de grootmoedigheid van de Heer. Open steeds edelmoediger je geest en je hart, om de mysteries van het christelijk leven volledig te begrijpen.
8 augustus
Zoals de apostel Paulus heeft elke christen een doorn in zijn vlees (2Kor.12,7). Wees niet ongerust, want de Heer zegt: ”Je hebt genoeg aan Mijn genade”. De doorn is het teken van je zwakheid. Aanvaard dat van harte, het houdt je nederig. Zeg met de apostel: ”Als ik zwak ben, ben ik sterk” door de kracht van Christus die in mij werkt, ondanks de doorn.
9 augustus
”Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden” (Joh.12,47). Verheug je, je bent onder de geredden, want ”uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt” (Rom.10,9). Bid voor de bekering van de mensen van goede wil die de weg van Christus’ heil nog niet hebben ontdekt.
10 augustus
Onderzoek haar geestelijk karakter, telkens als een burgerlijke wet wordt omstreden. Wat wettelijk is, is niet noodzakelijk moreel in de christelijke zin. Je leeft in een maatschappij die de twee verwart als ze zegt: ”wat wettelijk is, is moreel.” Dat is een heidense uitspraak, geïnspireerd door de ”vader van de leugen” (Joh.8,44). Een kind in de moederschoot doden kan soms volgens de wet, maar in het oog van God is het een gruwel. Ga door met strijden tegen die dodelijke dwaling.
11 augustus
Luister naar het Woord van Jezus aan zijn leerlingen: ”Ik heb u uitgekozen en de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn” (Joh.15,16). Onderzoek elke avond je geweten: welke vrucht heb ik vandaag voortgebracht? Jouw dagen zijn geteld, elke dag verhoogt de voorraad vruchten, verzameld voor het eeuwig leven. Wees waakzaam om bij het verschijnen voor de Heer, Hem overvloedige vruchten te kunnen aanbieden. Telkens als ze aangroeien, is het voor mij oorzaak van grote vreugde.
12 augustus
Ga blijmoedig verder in het leven, het hart vervuld met een wonderlijke zekerheid: die van de uiteindelijke overwinning van Gods Zoon. ”Heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh.16,33), zegt Hij aan Zijn leerlingen. Ja, Hij zal de wereld, die in de duisternis van zonde en bederf gedompeld is, overwinnen. Een wereld die evenwel christelijke waarden heeft geërfd, zonder de bron en de bestemming ervan te kennen. Deze resten van de christelijke boodschap zullen groeien in de mate dat de leerlingen hun taak zullen behartigen om ”zuurdeeg” te zijn onder de mensen en ”licht” dat ”het Licht van de wereld” weerkaatst. Draag jouw deel zuurdeeg* bij, terwijl je de eindzege afwacht. Wonderlijke roeping van de christen!
(*wat krachtig en langdurig doorwerkt)
13 augustus
Petrus, de rots waarop de Kerk gebouwd is, heeft zijn Meester verraden door Hem driemaal te verloochenen. Let niet op zijn zware schuld, maar op zijn bittere tranen, bron van omvorming vanaf Pinksteren. De afvallige is een meester van het Woord van de Heer geworden, gelukkig Hem te kunnen aankondigen, en zelfverzekerd vanuit de Heilige Geest. Jezus heeft in zijn hart het beeld van het verraad uitgewist. Er blijft enkel nog het beeld van de geliefde apostel die de sleutels van het Rijk bewaart.
Zo is ook alle schande van je verre verleden uit het Goddelijk Hart gewist. Alleen het licht dat het enig ”Licht van de wereld” weerspiegelt, blijft nog over.
14 augustus
Weet je op welke dag je gedoopt bent? Hij is voornamer dan je geboortedag. Ik herinner mij de intense vreugde die ik beleefde toen de priester zei: ”Ik doop u in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest”.
Om het levend belang van dat plechtig moment waarop een ziel in Gods familie treedt te onderstrepen, heeft ook Jezus zich door Johannes in de Jordaan laten dopen. Hij had het in het geheel niet nodig, want het doopsel door Johannes was er een ”van bekering en van vergiffenis van de zonden” (Mc.1,4). Zijn doopsel gaf aanleiding tot een nieuwe Godsopenbaring van de Hemelse Vader: ”Gij zijt Mijn Zoon, Mijn Veelgeliefde; in U heb Ik Mijn welbehagen” (Mc.1,11). – Ik vier de dag van je doopsel. Doe jij het ook!
15 augustus
Vandaag vieren we in de Hemel, met jou op aarde, ”de Vrouw, gekroond met twaalf sterren”, ”Ze was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood” (Apok.12,1-2). De Moeder van Christus zet het ter wereld brengen van leerlingen voort tot het einde der eeuwen. Haar bezoeken in vreugde, maar ook in tranen, getuigen ervan. Zij die met lichaam en ziel in de glorie is opgenomen, is ook de universele Moeder van de ledematen van de Kerk, op weg naar het heil, waarvan Ze de verwachting steunt. Ze is de dageraad van de triomferende Kerk. Voor Haar deed de Machtige wonderdaden! Bid vurig tot deze oneindig liefhebbende Moeder, die je zo bemint, dat Ze je helpt om de glorie van de Verrijzenis te bereiken. Ze is zo gelukkig met de zending die haar Zoon Jezus haar heeft toevertrouwd.
16 augustus
Doorgrond voortdurend de mysteries van God. Aan je zoektocht zal nooit een einde komen, maar je zal voortgang maken. Schat het begrijpen van deze mysteries hoger dan alle menselijke wetenschap en alle rijkdom. Vraag de geest van onderscheiding, doorgrond de Wijsheid Gods ”als een speurder naar verborgen schatten” (Spr.2,4). ”Dan zult ge gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapenheid en alle goede wegen” (Spr.2,9). Wees de intieme vriend van de Wijsheid.
17 augustus
De Kerk is het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem van boven. Luister naar wat de Heer van haar zegt: ”Vrede laat Ik haar toestromen als een rivier, de luister van de volken als een beek die buiten zijn oevers treedt. Haar zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: in Jeruzalem zult gij getroost worden. Zielsblij zult gij het aanschouwen” (Jes.66,12-14). Wees trots omdat je deel uitmaakt van de Kerk. Dat is je kostbaarste schat.
18 augustus
Bid dikwijls voor de verdwaalden waarvan de apostel Paulus zegt: Zij leven ”als vijanden van Christus’ Kruis. Zij zijn op weg naar hun ondergang, hun buik is hun god, in hun schande stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse” (Fil.3,18-19). Bid dat ze hun ware identiteit vinden, die van levende wezens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Moge de Heilige Geest hen ontrukken aan de macht van ”de moordenaar der mensen vanaf het begin” (Joh.8,44).
19 augustus
Jezus stelt ook aan jou de centrale vraag die Hij te Caesarea van Filippus aan zijn leerlingen stelde en die Hij de eeuwen door aan zijn leerlingen stelt: ”Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?” (Mat.16,15). Met Petrus heb je vanuit het hart getuigd van je geloof: ”Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” (Mt.16,16).
En Jezus noemt gelukzalig wie deze geloofsbelijdenis uitspreekt. In Zijn ogen ben je gelukzalig, niet door verdiensten, maar door de Heilige Geest die je deze Waarheid openbaart.
20 augustus
De gemeenschap tussen gehuwden, is de grondslag van de mensengemeenschap. Het gezin is heilig. Dat is een groot mysterie. Het is zo groot dat het de verhouding van Christus tot zijn Kerk uitbeeldt. Als echtgenoten en ouders zijn ze medewerkers van de genade en getuigen van het geloof. Wees trots, indien je gehuwd bent, deel te mogen nemen aan dit grote mysterie. De echtgenoten en hun kinderen plukken mooie vruchten van hun geloof: ze leggen een kostbaar getuigenis af tegenover de wereld. Het voorbeeld van een christelijk gezin is aanstekelijk voor mensen van goede wil. Wij, hun Engelbewaarders, verheugen ons te zien hoe de gelukkige gezinnen opfleuren zoals jij je verheugt bij het zien van een heerlijke bloementuin.
21 augustus
Verwezenlijk elke dag opnieuw je innerlijke eenheid. Je bent niet beveiligd tegen beproevingen, en de strijd tegen de machten der duisternis zal duren tot het einde van de wereld (Mt.24,13). Met Gods genade en je eigen medewerking met de genade zal je de eenheid behouden of ze herstellen als ze is aangetast. Daar begint jouw geluk.
22 augustus
Respecteer elk menselijk wezen, zelfs als het afgedwaald is. Heb hem lief als een ander ik. Wees op uitnodiging van Christus heldhaftig door goed te doen allen die je haten, en bid voor wie je belasteren (Mt.5,43-44). Met Maria, Koningin, bidden we vandaag voor de redding van alle mensen.
23 augustus
Heb je medemens lief. ”De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood” (1 Joh.3,14). Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden” (1 Joh.3,18). Alleen zo kun je de lof des Heren bezingen. Je leven lang zal je ervaren hoe goed Hij is, want eeuwig is Zijn liefde en trouw.
24 augustus
Houd niet op te groeien door werken in het geloof. ”Mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk, en ook ik houd niet op met werken” (Joh.5,17). Daarvoor volstaat het Zijn Woord in het Evangelie te beluisteren, en te geloven in de Vader, in Zijn almacht en Zijn oneindige liefde. – Zeg vandaag in het evangelie tot Jezus met de apostel Natanaël (Bartolomeus): ”Gij zijt de Zoon van God”. Zo zal je het eeuwig leven verwerven, want je bent reeds van de dood naar het leven overgegaan (Joh.5,24).
25 augustus
Eet ook jij, in navolging van Christus, met ”de tollenaars en zondaars” van deze tijd. Jezus is immers gekomen, niet om de gezonden, maar om de zieken te redden. Hij is gekomen, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (Mc.2,16-17). De rechtvaardigen volgen Hem getrouw, het is helemaal niet nodig dat de Heer hen roept. Door met de zondaars om te gaan, straal je wat licht van Christus op hen af. Dat is de roeping van de leerling.
26 augustus
”De Hemel verkondigt Gods heerlijkheid, en het uitspansel toont ons het werk van Zijn handen” (Ps.19,2). Wat een geluk voor jou die het ongehoord geluk hebt te leven in een tijd waarin de mens steeds meer en op wondervolle wijze dieper in het heelal doordringt. Deze peilingen van miljarden lichtjaren, niet alleen naar sterren die lijken op de zon, maar naar melkwegstelsels die elk miljarden zonnen tellen, getuigen van de oneindige macht van de Schepper. Wat is het goed om je met liefde te buigen over het waardevol schepsel dat je bent ten opzichte van het heelal, het lief te hebben in de enige Zoon, en in jou de woning van de Heilige Geest te vestigen. Beschouw je nooit als klein wanneer heel jouw wezen gecentreerd is op God en in Hem. Je bent bijzonder kostbaar in de ogen van de Schepper, kostbaarder dan het stoffelijk heelal. Daarom heeft Hij mij als jouw bewaarder naast je geplaatst. Wat ben ik gelukkig de behoeder te zijn van zo’n ”wonder” (Ps.139,14)!
27 augustus
Christus heeft je verlost van alles wat niet bijdraagt tot jouw geluk. Hij heeft je verlost van de vrees die in het hart van de mens huist sedert de verwijdering uit het Eden. Zing met de psalmist: ”De Heer is mijn Licht en mijn Leidsman, wie zou ik vrezen; de Heer is de Beschermer van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?” (Ps.27,1). In je hart, dat zich geheel aan de Heer heeft toegewijd, is er alleen nog plaats voor lofprijzing en vreugde. Telkens als je Hem bezingt, zing ik met je mee.
28 augustus
De christenen zijn één en verbonden tot één volk. Hun verbondenheid dient zich te uiten in getrouwheid aan de eucharistische samenkomsten, vooral op zondag, de dag des Heren. ”Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken” (Heb.10,24-25). Neem deze aansporingen letterlijk op. Een ogenblik aandacht en een aanmoedigend woord doet wonderen. Oefen je in deze fijngevoelige beleefdheid van de christen. Treed uit jezelf, wend je tot anderen.
29 augustus
De dood van de christen lijkt op het ontpoppen van de vlinder na de dood van de rups. Het is een opstijgen naar de Hemel na het lange en moeilijke voortschrijden op aarde. De christen sterft in Christus, hij zal in Hem leven (2Tim.2,11). ”Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn” (Fil.1,23). De dood is niets anders dan de aankomst van de aardse pelgrimstocht. Zeg met de Poverello van Assisië: ”Gezegend zijt Gij, mijn Heer, voor zuster lichamelijke dood, aan wie geen enkel levende mens kan ontsnappen”. Je vlees is geheiligd omdat het Woord vlees geworden is. Het zal worden omgevormd in een geestelijk lichaam na de dood van het aardse.
30 augustus
De heiligen, en onder hen al jouw naasten die zich bij hen gevoegd hebben, versterken de Kerk in heiligheid. Ze spreken ten beste voor de zielen van hen die nog in de banden van het vlees zijn. Ze komen voor jou tussenbeide. Reken op hun voorspraak. Hun liefde is een grote hulp in jouw blijvende zwakheden. Versterk de gemeenschapsband met hen. Vormen ze samen met de gelovigen die op aarde pelgrimeren niet de gemeenschap der heiligen, verbonden in het Lichaam van Christus?
31 augustus
Door het doopsel en het geloof ben je toegetreden tot het volk Gods, gezuiverd door het Bloed van Christus. Je maakt deel uit van ”een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie” (1Petr.2,9). Bemerk jouw waarde in de ogen van de Heer. Ze is oneindig. Ze is een deeltje van de liefde die de Vader koestert voor Zijn Zoon, en die de Zoon in de Geest voor de Vader heeft.
1 september
Van welk een zachtmoedigheid getuigen sommige woorden van Jezus! Houd in het bijzonder van deze tekst: ”Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Mt.11, 28-30). Met deze woorden moet je uitgeputte zielen die Hem niet kennen, tegemoet gaan. In de beproeving zijn ze het meest ontvankelijk voor bekering, in de geest van deze zo zoete en troostende woorden.
2 september
Volg de Heer op Zijn pelgrimstochten. Deel in Zijn lijden, niet enkel dat van Zijn Passie, maar ook in de pijn die Hij heeft gevoeld bij de hoogmoed van de Schriftgeleerden en Farizeeën voor Zijn zending van liefde en barmhartigheid. Het Evangelie van vandaag geeft er opnieuw getuigenis van. Eens onderwees Jezus weer in een synagoge. Het was sabbat en vanuit versteende harten hield men Hem in het oog. Zou Hij een genezing verrichten op de dag waarop het door de Wet verboden was? Hij wist wat zij dachten, en lichtte hen in. ”Hij liet zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man ”steek uw hand uit”. De man was genezen en de Wetgeleerden stonden «buiten zichzelf van woede»” (Lc.6, 6-11). Elke wet die de liefde niet dient, moet afgewezen worden. Telkens als je oordeelt zonder liefde, als rechtzetter van ongelijk, lijk je op die Farizeeën. Alléén de liefde zal je definitief genezen. Onthoud het woord van de apostel: ”ik ben gestorven voor de wet om te leven voor God” (Gal.2, 19).
3 september
De Kerk viert vandaag de Heilige Gregorius de Grote, de paus van de evangelische volmaaktheid, de promotor van de Romeinse liturgie en van het zenden van apostelen naar de missies, de liefhebber van de Heilige Schrift. Deze vroegere prefect van Rome heeft ook zijn talent als organisatorisch schrijver ten dienste gesteld van de Kerk en haar uitbreiding. Bij zijn dood in 604, schitterde de Kerk en was ze in volle uitbreiding, niet door geweld, maar dankzij de zachtmoedigheid en nederigheid van een vlotte, werkzame herder. Bid opdat er na anderhalf millennium, nieuwe leiders als Gregorius opstaan, herders met zijn gaven en geïnspireerd door zijn voorbeeld, ten dienste van het Evangelie. Deze nieuwe tijd biedt ongekende middelen voor de verovering van de zielen.
4 september
Het leven voor de christen bestaat erin, Christus toe te behoren door Hem bewust een absolute heerschappij te geven over zijn eigen bestaan. Dan kan men met de apostel van de heidenen zeggen: ”Ikzelf leef niet meer, Christus is het Die in mij leeft” (Gal.2, 20). Maak zonder ophouden vorderingen in dit goddelijk project en je loon zal groot zijn.
5 september
”De zak en de as”, in de ogen van de Farizeeën zo belangrijk, hebben voor Jezus maar waarde in zoverre ze de weerspiegeling zijn van een innerlijke bekering van het hart. Men kan het Rijk Gods binnengaan zonder vasten en verstervingen, maar de toegang ervan is ontzegd aan verdroogde harten. Richt je leven steeds meer op God door de bekering van heel je hart: door je voortgang in genade, onbereikbaar voor de zonde, door je afkeer voor alle kwaad, vooral van het kwaad dat je vroeger begaan hebt, en door je afkeer voor de werken van de duisternis. Koester in jou het nieuwe hart, ”de nieuwe mens, naar het beeld van God geschapen” (Ef.4, 24). Aan de leerling van Christus is het gegeven deze totale gedaanteverwisseling te vervullen. ”Uw zonden zijn vergeven” (Mc.2, 5). Zing met de psalmist: ”Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven; het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden” (Ps. 23, 6).
6 september
Je gelooft in het eeuwig leven; je bevestigt dit geloof in het Credo van de Kerk. Bij je ontvangenis is dat leven begonnen. Je maakt ”de grote beproeving” door (Apok.7, 14) waarin je gelouterd wordt ”als goud in het vuur” (Apok.3, 18). Wat jou te wachten staat is onuitsprekelijk: het staan van aangezicht tot Aangezicht van de Liefde. Eerst dien je door de dood heen te gaan. Door onttrokken te worden aan de mensen die je lief hebt, aan deze zo mooie wereld in al haar glans, maar zo diep door de zonde geschonden, en zo wonderbaar hersteld door de genade. Op dit ultieme moment zal je zeggen: ”Ik sterf niet, ik ga over naar het Leven”. Bid dat die genade jou wordt verleend.
7 september
Gisteren hing een sluier van droefheid over je hart. Vandaag is de zon er weer. Elke dag kan de vreugde opnieuw in je uitbreken! Verenig je elke morgen met de hymne die door duizenden zielen wordt gezongen: ”Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer, treedt voor Zijn aanschijn met jubel” (Ps.100, 1-2). Jezus richt zich tot de mensen met het verlangen de schat, die zijn Vader hem heeft toevertrouwd, mee te delen: ”Dit zeg Ik u, opdat Mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden” (Joh.15, 11).
8 september
Vreugde en dankzegging vervullen vandaag je hart. De Kerk viert een stralende verjaardag: de geboorte van Maria, de Moeder van Jezus. Ze is door God uitverkoren om ons de Zon der gerechtigheid, Christus, onze God te schenken. Aan Haar is het te danken dat je onder de herdersstaf van de Goede Herder staat, dat je leeft in veiligheid en dat jou broeders gegeven worden tot de uiteinden der aarde. Met hen ben je door de Zoon van je zonden verlost. Juich vandaag van vreugde.
9 september
Ook jij ”gaat ten onder naar de uitwendige mens”, jouw ”innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag” (2 Kor. 4, 16). Deze vernieuwing laat je toe, duidelijker ”de onzichtbare dingen” te zien die ”eeuwig duren” (2 Kor. 4, 18). Behoed zorgvuldig dit vermogen dat door het geloof wordt gevoed.
10 september
Het is op de hoogte van een berg dat Jezus het Goede Nieuws van de Zaligheden geopenbaard heeft. Het lijkt wel de omgekeerde wereld; in feite is het de verheerlijkte, herschapen wereld. Met jouw christelijke broeders kreeg je de opdracht de Zaligheden bekend te maken, door ze te beleven en te verkondigen. Je zal ook behoren tot de ontelbare menigte tot wie Jezus roept: ”Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de Hemel” (Mt.5, 12).
11 september
De geschiedenis werd overspoeld met het bloed van de martelaren. Moet dat jou bedroefd maken? Ja zeker, maar in het vooruitzicht van de eeuwigheid, heb je daarin ook nog een reden om in vreugde uit te barsten. ”Laten wij ons verheugen met de martelaren. Ze hebben overwonnen door het Bloed van het Lam. Daarom heersen zij met Christus”, zo klinkt de openingszang van de Eucharistieviering van verscheidene martelaren. Inderdaad ”Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we met Hem leven. Als wij volharden, zullen we met Hem heersen” (2 Tim.2, 11-12). Moge de Heer jou onophoudelijk in Zijn liefde aannemen, en moge Hij jou het nieuwe leven , waarmee Hij jou vervult, intenser laten beleven.
12 september
Wat ben je gelukkig te weten, dat de zucht naar het geluk een zoeken is naar de Heer! Hoeveel zielen zoeken het geluk niet zonder het ooit te bereiken! Ze zoeken het waar het niet te vinden is. Het verlangen van het menselijk wezen is het Oneindige. Het Oneindige is God. Jezus heeft jou de ware natuur van God geopenbaard. Je bent niet meer op zoek, want je hebt ”het enige geluk” gevonden (Ps.16, 2). Zeg tegen je broeders dat het geluk in hun bereik is, en dat heel hun leven niet voldoende is om het te onderzoeken.
13 september
Hou van de rustige tussenpozen waarin je met de Heer kunt spreken. Hij laat zich vinden, vooral ”in het suizen van een zachte wind” (1 Kon.19, 12). Ga weg van het lawaai en de gejaagdheid. Bid dat er een tijd mag komen waarin de mensen elkaar ontmoeten in de helderheid van de stilte bij een verborgen bron, de goddelijke Bron.
14 september
Jezus stelt je dikwijls de beslissende vraag die Hij tot driemaal toe stelde aan Simon Petrus: ”Bemint ge mij?” (Joh.21, 15). Welke is die waarachtige liefde waarmee Jezus bemind wil worden? Dat is vooral de liefde waarmee je jouw naasten lief hebt. Pas daarna mag je bij Hem komen: ”Heer Gij weet alles, Gij weet dat ik U lief heb”. En Jezus, die vandaag op het Kruis verheven alle mensen tot zich trekt, zal je zeggen: ”Volg Mij” (Joh.21, 19). Wees zo Zijn getuige, waar je leeft en werkt.
15 september
Wees niet zoals de apostelen die op het moment dat Jezus hen ging verlaten om naar de Vader terug te keren, nog dachten dat de verrezen Christus het rijk van Israël zou herstellen. Als antwoord op hun belachelijke verwachting kondigt Hij de komst van de Heilige Geest aan, Die hen zal verlichten voor hun opdracht in Zijn dienst. Hun opdracht en die voor alle toekomstige discipelen, ook voor jou, is die om overal in de wereld getuige te zijn. Ze zal voortduren tot de wederkomst van de Heer in Zijn glorie. Wat zijn die dingen eenvoudig! Zeg aan je broeders zich het hoofd niet te breken. Het Goede Nieuws is kristalhelder als het levende water van een bron die ontspringt aan de voet van het Kruis, waar Maria aan Johannes en jij met Johannes aan Maria werd toevertrouwd.
16 september
”De Heer is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid” (2 Kor.3, 17). Wat een geluk is de ontdekking van de ware vrijheid! Je hebt de genade de vrijheid van de Geest elke dag intenser te beleven.
Het is waar dat je leeft in een bevoorrechte omgeving. Deel in de zorgen van hen die deze genade of dit geluk niet hebben. In het Rijk is alles gratis gegeven. Maar alles dient ook vruchten te dragen. Gedenk dat ze nooit te overvloedig zijn. Wees niet tevreden met het minimum. Span je in om anderen, de minder bevoorrechten, eraan te laten deelnemen.
17 september
De gedachte jou geteld te zien bij de 144.000 met de Naam van het Lam op het voorhoofd, vervult me reeds met een onuitsprekelijke vreugde. Ik zal naast je staan. We zullen ”een nieuw lied” zingen van de ”vrijgekochten van de mensheid”, die ”het Lam volgen waarheen het ook gaat” (Apok.14, 3.4b-5).
Er is sprake van 144.000, de volheid van het geluk, de volmaaktheid, geërfd van Christus. 144.000 is het symboolcijfer van de volheid, samengesteld uit de getallen die elk de volmaaktheid betekenen: 12x12x1000. Het gaat over een ontelbare menigte.
18 september
Bouw je leven op Jezus, jouw Verlosser, standvastig steunend op het geloof dat men jou geleerd heeft, terwijl je hart overvloeit van dankbaarheid (Kol.2, 6-7). Dit beschermt jou in de ergste stormen van het leven. Je zult onwrikbaar in de Geest geworteld blijven, kalm, zelfs in de kwellingen die je zullen overvallen. Laat je niet meeslepen door de bedrieglijke en waardeloze theorieën van slechte herders die hun schapen laten afdwalen van de Goede Herder.
19 september
Je bent gekozen door de Heer om van Hem te zijn, uitverkoren om overvloedig vruchten te dragen die blijvend zijn. Daarom is bidden even noodzakelijk voor je inwendig leven als ademen voor je lichaam. Zie naar Jezus op de vooravond van de uitverkiezing van de twaalf uit Zijn reeds talrijke discipelen. ”Jezus ging naar het gebergte om te bidden en bracht er de nacht door in gebed tot God” (Lc.6, 12). Begin nooit een belangrijk werk of neem nooit een zware beslissing zonder vooraf te bidden. De duur ervan zal in evenredigheid zijn met de te vervullen taak of de te nemen beslissing. De keuze van Zijn twaalf apostelen was voor Jezus van het grootste belang. Hij heeft ze dan ook voorbereid door een hele nacht in gebed door te brengen. Volg Jezus na en je zult gezegend zijn.
20 september
Ja, je bent uitverkoren door God, je bent voor altijd zijn trouwe dienaar en Zijn geliefde; je dient dan ook zoals Hij gebiedt, je hart te bekleden ”met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld” (2 Kol.3, 12). Handel als de Heer. Hij heeft je vergeven, wees er goed van bewust en doe als Hij. Voortaan is je leven: God loven met een hart overvloeiend van vreugde en dankbaarheid. Hem loven door het gebed, Hem loven door daden die de woorden van Jezus letterlijk toepassen: ”Oordeel niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeel niet, dan zult ge niet veroordeeld worden” (Lc.6, 37). ”Bemin uw naaste als uzelf’ (Mt.19, 19)! Welke naaste? Ieder mens is je naaste, je buren, je collega’s op het werk, de migranten, de verkoopsters, de inzittenden van de wagen die vóór je rijdt, de reizigers van je compartiment, de persoon die je op straat ontmoet, de arme die de hand uitsteekt, de jongen die tegen je opbotst. Een glimlach en een vriendelijk woord doen wonderen. Allen zijn uit de schoot van hun moeder geboren, allen zullen terugkeren naar de aarde. Allen hebben een onsterfelijke ziel. Help hen hun ziel te redden, al was het maar een voorbijgaand ogenblik.
21 september
”Wie zijn oor gesloten houdt voor de kreet van de arme, hij zal zelf ook eens roepen en geen antwoord krijgen” (Spr.21, 13). Zeker, je kunt dat roepen niet beletten, maar je kunt ten minste aan één of andere stem gehoor geven. Hoe? Door het deel van de arme van je inkomsten af te houden. Dat deel behoort je niet toe. Indien je het voor jezelf uitgeeft, dan steel je van de arme wat hem toekomt. De Heilige Schrift, het Woord Gods, heeft het deel van de armen en de Tempel op een tiende van de inkomsten vastgesteld. Dat zijn de tienden; ”En Abram gaf hem (Melchisedek) van alles een tiende deel” (Gen.14, 20); ”De tienden die de Israëlieten aan Jahwe afdragen” (Num.18, 24); ”Ik geef de tienden van al mijn inkomsten” (Lc.18, 12). ”Ik wil liever barmhartigheid dan offers”, zegt het Evangelie vandaag op het feest van Matteus (9, 13). Ik ben gelukkig te bemerken hoe je dit voorschrift getrouw onderhoudt.
22 september
Het gebeurt, dat men aan de Heer een teken vraagt. Hoe reageert Jezus wanneer de Farizeeën van Hem ”een teken uit de Hemel” verlangden. ”Hij slaakte een zucht uit het diepste van Zijn Hart en zei: «”Deze mensen verlangen een teken een teken? Voorwaar, Ik zeg u: in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden». Hij liet hen staan, stapte weer in de boot en keerde naar de overkant terug” (Mc.8, 11-13). Wat een kracht in deze korte passage! Een sobere kracht, want Jezus wist dat een teken de vijandigheid van de Farizeeën slechts zou doen toenemen. De Hemel geeft alleen tekens aan hen die innerlijk goed gesteld zijn om er hun geloof mee te voeden. Laat het aan de Heer te oordelen over de gunstige gelegenheid om een teken te geven. Hoe groter je geloof, des te minder tekens je nodig zult hebben. Ben je al niet omringd door een groot aantal tekens zoals: de schoonheid van de schepping, de onophoudelijke onweerstaanbare opgang van de mensheid naar het Licht, ondanks de bedreigingen en het verzet die de vijandige krachten van de duisternis hebben geboden? Als jij de tekens van de tijd weet te interpreteren, weet dan ook die ontelbare tekens die je omgeven te waarderen.
23 september
Met alle leerlingen ben ook jij gezonden als een schaap tussen wolven. Jezus vraagt: ”Wees slim als slangen, en eenvoudig als duiven” (Mt.10,16). Blijf altijd het gehoorzame lam en je zult heel natuurlijk de argeloosheid van een duif bezitten. Je moet nog leren met de deugd van voorzichtigheid alle dingen te onderscheiden.
24 september
Een discipel moet altijd zijn eer vinden in zijn getuigenis van Christus en in de kracht van zijn getuigenis. Wat ben ik trots op jou als je door je voorbeeld of handelwijze een arme ziel helpt om los te komen van de zonde! Je moet niet aarzelen een zieke te bezoeken en hem over Jezus te spreken, vooral als die zieke zijn einde nadert. Spreek hem vooral met tederheid en een warme glimlach die getuigt van jouw geluk, aan Jezus toe te behoren.
25 september
Wantrouw niet de mensen, beelden van God, maar het kwaad en Satan die in hen aan het werk is. Denk na over de woorden van het Evangelie: ”Maar terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Hij deed, sprak Hij tot zijn leerlingen: «Heb een open oog voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen van de mensen»” (Lc.9, 43-44). Zijn wrede opgang naar de dood begon al nadat hij pas een week tevoren triomfantelijk in Jeruzalem was onthaald. Dezelfden die «Hosanna» geroepen hebben, zullen schreeuwen «weg met Hem, weg met hem!»
Ja, wantrouw het kwaad dat aan het werk is in het hart van de mens. Maar hou van deze mens. Het is mogelijk het zaad van zijn gelijkenis met God, op het ogenblik van zijn ontvangenis in hem neergelegd, te doen ontkiemen en groeien.
26 september
Zie naar de sterrenhemel en beschouw de majesteit, de kracht en de schoonheid van de Schepper. Er is geen grens aan Zijn goedheid en gulheid. Ze vallen jou te beurt naar de maat van jouw verlangen. Zijn mildheid is zonder grenzen. Ze beantwoordt aan jouw verlangen en verwachting. ”Vraag en ge zult verkrijgen” (Mt.4, 4). Vraag alleen wat waardevol is voor je ziel, je aardse opgang naar de Heer. Verheug je in de wonderen die gebeuren en nog zullen gebeuren! In je schaduw ben ik met jou verheugd.
27 september
Zie hoe Job zijn geloof bewaard en nog versterkt heeft in de vreselijke beproevingen die door de listige streken van Satan zijn deel werden en door God werden toegelaten om de onveranderlijke trouw van zijn dienaar Job te doen uitblinken. Zeg altijd zoals Job in de onvermijdelijke beproevingen: ”De Heer heeft gegeven, de Heer heeft teruggenomen; de naam van de Heer zij gezegend!” (Job 1, 21) Om hem voor zijn trouw aan God te belonen, zal de Heer hem opnieuw overvloedig geven. Zo doet Gods vaderlijk en barmhartig Hart. Verraad nooit dit Hart door gebrek aan geloof, zelfs geen ogenblik.
28 september
Bouw je innerlijke relatie met Jezus steeds sterker en lieflijker op. Hoor Hem met onmetelijk verlangen zeggen: ”Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij” (Apok.3, 20). Hij klopt aan jouw deur, je God, Redder en Vriend. Open vlug en nodig Hem uit aan tafel. Het zullen de aangenaamste ogenblikken van je leven zijn. Wend je oor naar de deur en vergeet niet: de arme die binnenkomt, het verlaten kind dat je voor altijd aan tafel ontvangt, is Jezus, je Heer en Hartsvriend. Breng licht in je leven, zeer concreet, door deze goddelijke werkelijkheden. Voor die prijs gaat het Rijk vooruit.
29 september
Vandaag viert de Kerk de drie aartsengelen: Michael, Gabriël en Rafael. Bewaak de zuivering van je hart onder hun bescherming. Je hebt God lief door goddelijke uitverkiezing en genade. Maar vergeet nooit dat de geest van het kwaad, ”de moordenaar van begin af aan… de aartsleugenaar” (Joh.8, 44) jouw ziel probeert te overmeesteren. Om deze bedreiging uit te schakelen, dien jij je in te spannen om nog meer gelijkvormig te zijn aan het beeld van Gods Zoon. Daartoe ben je voorbestemd. Je zult verheerlijkt worden als je steeds de oproep van de Heer beantwoordt. Je zal dat mysterie van de menselijke bestemming pas in het hiernamaals begrijpen! Dag en nacht waak ik over je om Satan te beletten greep op je te leggen.
30 september
Gedraag je zo tot het einde, tot je laatste adem, dat Jezus positief kan antwoorden op de vraag die Hij met droefheid stelde: ”Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Lc.18, 8) Behoud je geloof, je kostbaarste bezit, zodat het de wereld belet in de duisternis te versomberen. Als hij gelijkt op de Zoon, heeft elke christen in de ogen van de Heer een oneindige waarde. Overeenkomstig het Evangelie dient men zich daarvoor te vernederen, nederig en zachtmoedig te worden zoals Jezus. En ik aan jouw zijde.

Bron: René Lejeune
Henk
(En)
prayers – 365 days with your angel keeper July to September

Foreword by the author, René Lejeune
These messages from a Guardian Angel should be read one by one. One every day. They are inspired and articulated effortlessly, ”dictated,” as it were, to someone who just performed.
Your guardian angel sees the Face of God without ceasing (cf. Mt 18:10). And at the same time, from your birth to your transition to the hereafter, he assists you day and night; he will be with you at the Last Judgment. He is your companion for eternity.
He has a name. He loves you, rejoices with you, and weeps when you weep. He sheds bitter tears when you listen to the ”father of lies, murderer of man from the beginning.” [John. 8,44] He overflows with joy every time you make an effort that increases your likeness to Jesus, ”meek and lowly in heart.” [1 Cor. 13]
These messages are the echo of the gospel, the Good News of Jesus Christ to the people. Or still, they are the final shine of the Son’s life on earth.
Some advice :
• Your guardian angel, your ”guardian and pastor,” tells you nothing else. Consider these messages as coming from him. Keep listening to him, you will finally ”hear” his voice. It is He who speaks in these messages every day.
• The goal is to make you more aware every day of the uninterrupted presence of your Guardian Angel by your side.
• Read the message of the day every morning. Reread them in the evening. If you do this faithfully, you will be progressed in the way of holiness within a year. And you will be happier. Padre Pio , beatified in 1999 and canonized in 2001, saw his Guardian Angel and spoke to him. Pius XI and John XXIII gave messages to their Guardian Angel; imitate them [see Les Anges , armée secrète du Ciel , éd. Du Parvis , 1998].
• If you begin the consideration of the 365 messages during the year, retake them on January 1. There is a hidden progress in their sequence. You can repeat them for several consecutive years. They are words of life. They are inexhaustible.
René Lejeune
July 1st
Reread in the Bible the beautiful ”Book of Tobit.” Raphael ’s role with Tobit is like my mission to you, and like that of all guardian angels to their people. Raphael , ”one of the seven holy angels who have access to the glorious throne of the Holy One” (Tobit 12:15), is not the guardian angel of Tobit, but an archangel who temporarily received that commission from the Lord. He guides his protégé with a steady hand until the end of his journey. On the way, he picks the cure for Tobit’s father’s blindness, and a second one to cast out the devil who torments Sarah. Rafaël means ”God heals.” He advises Tobit to take Sarah to wife and praises her merits: ”She is a beautiful and wise girl” [Tobit 6,12]. He watches over Tobit like a mother over her child. And Tobit faithfully follows the angel’s counsel. Before leaving the newlyweds, Rafaël made his name known. The special thing is that Raphael was visible to Tobit’s eyes. The Lord bestows this privilege only exceptionally. He wants the students’ faith to be a free homage of the mind and will, as well as a total union of the heart. Faith is the work of the Holy Spirit in a willing soul.
July 2nd
There are twelve basic values of education that parents must instill in their children from an early age by constantly repeating them. Here are the first three:
• 1. You were created in the image of God who is love. Become love yourself too.
• 2. God is your Father, you are his child; you may call Him ”Father … Abba. ”
• 3. Always stay before God as a little child to his mother.
Deeply ingrained from an early age, these values, like the Star of the Shepherds, will be a lifelong, safe guide; like a compass, they will infallibly point in the right direction.
3 July
Three other basic values of education are:
• 4. God became man in Jesus Christ. Live in his example. He invites you: ”Learn from me, for I am meek and lowly in heart” [Mt 11:29].
• 5. Jesus has promised you his peace and joy, as to Thomas, whom we remember today. Ask Him without ceasing these treasures until you get them. Radiate around you the peace and joy of Christ; for that they are given to you.
• 6. Jesus wants you to be ”the salt of the earth [Mt 5,14] and” the light of the world ”[Mt 5,14], and preach the gospel through your” good deeds ”.

July 4th
The following three basic values of education are:
• 7. Love those who harm you, and pray for those who persecute you [ cf. Mt 5,43-48]. In this way you will truly be a child of the heavenly Father and be ”perfect” like Him.
• 8. Do not worry about the future, even tomorrow. On that depends the peace and joy of Christ. ”Every day has enough of its own sorrow” [Mt 6:34], He says.
• Think like the Lord, don’t adopt the world’s view. Daily association with the Holy Scriptures will root the mind of God in your heart.
July 5
As the last fundamental values of education we learn:
• 10. Look at sinners with the merciful look of Jesus. Do not judge. Pray that they will discover the love of God.
• 11. Be proud of your Christian faith, proud of the Church. May Christ say of you: I am proud of you!
• 12. Receive Mary, like the apostle John [John 19:26]. It teaches you to pray without ceasing and to see creatures and things with the gaze of Jesus.
Help the Good Shepherd to realize you in these values, to lead you out of … the muddy fence of sin, ”out of the reach of” the Prince of the world. ”
And do the same whenever you need to take care of others. Urge parents to integrate these twelve values into the education of their children by repeating them incessantly throughout childhood and youth. To do so, they must first be aware of these twelve values.
6th of July
There is within you a running well of living water that spreads without catching it. That’s the Holy Ghost. He alone gives you complete insight into the mysteries of Christ. He leads you, through Christ, to the Father with infinite groans of tenderness. The gifts He gives you are manifold and rich. He guides you in the wisdom that perfects your faith, in the fulness of the truth. He is your Light for understanding the Holy Scriptures that you love so much. He is your Savior in the pain. Be more aware of the presence of the Holy Ghost. You are his temple. He is your life. He is the life.
July 7
Some ask inscrutable questions; they are in danger of plunging into an abyss. Such an example: ”Why did God, the Living from forever, He who is, who was, and who is to come, created the universe over fifteen billion years ago?” Why did He wait an eternity for His only Son to become a human? To multiply his love? Stop asking such questions. They are vain and lead only to mere reflection. What will be revealed to you in the hereafter infinitely transcends what you can think now. Accept your limits on earth, apply yourself to your calling in the short time of ”the great tribulation” [ Apoc 7,14] that you are going through, to become a part of God’s Heart, growing incessantly in love.
8 July
The Lord is infinitely generous. His gentleness shines in the glory of nature, in the royal treatment of faithful souls. Learn to bring into your life an atom of divine gentleness, through your loving closeness to others, whoever they are, through the gentleness especially of your love for the Lord, including me, your Guardian Angel.
July 9
”I do not seek my own will, but the will of Him who sent me” [Jn 5:30]. Imitate Jesus and you will find the Beloved Father. He is on the narrow way of obedience to His laws and His will.
10th of July
Live the words of the gospel. Avoid talking about it. The bookcases in the libraries are packed with explanations of the Holy Scriptures. They are empty when the blazing v not ignite hours of love in souls. The world is asking not so much for a talk about the peace and joy that Jesus promised to those who love Him, but after the living example of the disciples.
July 11
When you meet someone who is suffering, stop and see how you can help him. The faithful Christian has the calling of the Good Samaritan [ cf. Lk 10,29-37]. To everyone, including you, Jesus says, ”Go and do likewise.” There is so much suffering you can alleviate: the suffering of the lonely person, of husbands who tear each other up, of the despised emigrant, of the abandoned sick person, of the poor in need. You will be judged according to your works of the good Samaritan.
July 12th
Set up a sanctuary somewhere, starting with your home, which is to be a sanctuary. That will be one more point of light blessed by the Heavenly Father as He sees from Heaven the thousands of points of light where the followers of His only Son are at work.
July 13
The Prince of this world and his legions wander about the souls, looking for an opening to penetrate and destroy. Equip yourself ”with the armor of faith and love” [1 Thess 5,8]. It is impenetrable to evil. Receive the peace and joy of Christ with infinite gratitude. They are divine signs that put the devils to flight.
14th of July
If you had to see the smile of Jesus! Ge would eagerly look forward to His coming, and when he knocks at your door, wilt thou welcome him soon, thou shouldst to keep him meals, like the apostles at the lakeside [John 21]. Increase your conversations with Jesus in silent worship. You will perceive heavenly harmonies that more powerfully make peace and joy flow into your grateful heart. Scatter around you these treasures of the Lord, like the waves in the water from the point where the stone fell.
July 15th
Be influenced by everything that is simple and humble. That is the hallmark of the Kingdom of God. Love the little ones and the humble , they are the Lord’s loved ones. May your whole taste and your person be marked by it. Flee from the cumbersome and pomp of the world. Everything that comes from the world passes away. What comes from the Kingdom of God defies time forever. Be an anchor of Christ so that His work is continued throughout your life. You still have to make great progress.
16th of July
The cross that Christ requires you to bear with Him serves to crucify in you what is left of your proud self. That remainder is an obstacle to the pouring in divine light into your being. He prevents you from becoming completely ”light” that reflects ”the Light of the world” [Jn 9,5]. Hurry to become a wholly follower. Jesus needs so many to expand his Kingdom.
July 17th
Often remain in adoration of the Blessed Sacrament. Each worship brings you closer to the top where the mosaic of your life will be unfolded in its splendor, in its countless steps in the path of holiness. In those moments of worship, let the sighs of love flow from your heart, that of the real Presence of the Lord, ascend like incense to heaven.
July 18
Be interested not only in the news of your area or your country, but also in events around the world. Decipher them from the gospel. Complete this work by dedicating to the Lord of heaven and earth all those events, good and bad, major and lesser. Pray that all things may contribute to his glory. Each prayer is like a ray of sunshine that thaws the cold hearts and brings light into a space covered with darkness. Standing next to you, I am happy to see you act like that.
July 19
Christ is ”the only Mediator between God and men” [1 Tim 2: 5]. Ceaselessly renew your closeness with Him, the just and faithful God, ”longsuffering and great in love and faithfulness” [Ex 34,6]. You belong to the people who bear his name. Always be busy for the Lord, as Moses did after the apostasy of his people. Speak for the world at the mercy of evil. The intercession of Jesus’ followers is part of the mysterious battle between light and darkness. You definitely belong to ”the good soldiers of Jesus Christ” [ cf. Tim 2: 3]. Thus you fight ”the good fight” [ ibid 1,18]. The reward for these fighters is glorious.
July 20th
You need Christ as your only Savior, a necessity of life. He also needs you, for the worship that makes up for so many insults, as ”restoration of the ruins” [ Isa 58,12], accumulated by the wickedness of so many people. He needs you to encourage again the confused hearts of doubt and discouragement, to bring fearful souls back to joy, to lead souls strayed by the darkness of sin to Him. Don’t think about putting your own needs before Christ, think about the needs of Jesus himself. What a wonderful assignment that is! This is the greatness of man, created in the image and likeness of God. Be aware of it.
21 July
You are a particle of Love in action. Often consider the life of Christ. All the instruction you need is contained in it. He is the perfect Love in action. Consider the fertility of his life for the benefit of his followers throughout history, ages past and future.
July 22
”Give thanks to the Lord, for he is gracious, his mercy is endless! Enter in procession with branches of love” [ Ps 118,1.27]. The Christian’s life is a celebration, a feast, or at least should be, a joyful daily feast. Invoke the Spirit of love and life as soon as joy leaves you. He gives you back the festive feeling. Do not let the adversities of life overwhelm your joy and the peace of Christ. I am so happy with you when you celebrate. It is a foretaste of our ”face to face” fellowship with God.
July 23
”In everything God promotes the salvation of those who love Him” [ Rom 8:28)], everything, including the trials you have gone through and are still going through. Creation, including man, is still ”in labor pains.” She ”sighs,” and ”we also groan inwardly awaiting the redemption of our bodies” [ Rom 8]. Picture these images. Welcome the Spirit who helps your weakness, for without Him you cannot pray properly. The distraction, which is your weakness, represses the groans of your heart that want to unfold harmoniously.
July 24
There have always been schisms and strife in the bosom of the Church, the untouched Bride of Christ. They are usually caused by false masters who want to ”please people” with their new teachings [2 Tim 4: 3]. They are voluntary or unconscious instruments of the ”father of lies” [Jn 8:44]. Thank God there is an authority that has the power to decide. Peter and his successors, in union with the bishops, the successors of the apostles, have always been able to say with confidence, ”The Holy Spirit and ourselves, we have decided …” [Acts 15,28]. Hence the cheerfulness of spirit of the disciples in fellowship with Peter, as in your case, by grace alone.
July 25
After the death of the apostle James, brother of John, the Christians spread and formed new Christian congregations. Whenever the disciples act among themselves as brothers, as sons of the same father, Christ rejoices.
July 26
“Meek and lowly in heart” (Mt 11:29) as He was, Jesus did not hesitate to make a whip of cords to drive the money changers and merchants out of the holy Temple of Jerusalem.
His gesture is a wonderful testimony to the sacred nature of the Temple.
As a follower of Jesus, every Christian is a temple of God, inhabited by the Holy Spirit
( cf. 1 Cor 3: 16). The human body shares in the sacred character of the Temple of Jerusalem.
How, then, could the Lord not rail against any defilement that profanes or kills this body.
Proclaim with the Church, “inappropriately and inappropriately” (2 Tim 4: 2)
this basic truth which the world does not see.
July 27
By the Holy Spirit you are ”born again”, born again from above of the Spirit (cf. Jn 3). Certainly, after this second birth, the flesh retains its heaviness and weakness. Born of the Spirit, your human nature is transformed from the divine. That gift of the Spirit comes from Christ. Therefore praise God with your mouth.
July 28
Pray often for the divided, torn, and separated couples. Remind the spouses around you of Jesus’ strong words about marriage (Mk 10: 1-12). Pray the Lord to increase peace and harmony in families so that they will be little havens on the earth.
July 29
Christians should radiate happiness. They have ”discovered the Way, the Truth and the Life” (John 14,6). Jesus leads you to the Father after revealing Him to you. He is the Truth. In Him one discovers the true meaning of life. His Gospel gives access to all of Truth that people are looking for. He is the Life; He alone leads to eternal life; He is the source of all life with the Father and the Holy Spirit. Rejoice at this knowledge, which so many people still lack.
July 30th
Evil on Earth is strong. It comes from the devil who frantically wants to chain the world. But Christ overcomes the devil. He has created the bond of love whose links are inaccessible to ”the murderer of men from the beginning” (Jn 8:44). Feel completely safe as a link in this love bond.
July 31
Enter into the fullness of Christ, like the Apostle Paul. Reread the beginning of his first letter to the Corinthians. From the first ten verses, he mentions the name of God and that of Christ fifteen times. In this fullness the Christians are one. Don’t tolerate anything that breaks that unity. With gentleness and humility, exhort the brethren who disturb the unity of heart and the unity of spirit.
1 August
Become aware of the gifts you have. They don’t come from you. It is the Holy Spirit that inspires them. They are not given to you for pleasure, but to nurture the faith of your fellow man. You must use them for the happiness of all you meet. You too take advantage of the gifts of those close to you: your acquaintances, the members of the Church, and even people of the world who are far from the faith. ”The Holy Spirit distributes His gifts to each one as He wills” (1 Cor. 12:11). Also ask the Lord to admire the gifts He richly provides to people.
August 2
Repeat often that in order to know and understand true Christian love, one must regularly read the 13th chapter of the Apostle Paul’s first letter to the Corinthians. Also examine the way in which you yourself truly experience the love of your loved ones and of the people you meet on your way. That is a good way of life that offers surprises, as long as one views one’s own life objectively.
You have a long way to go before you reach the perfection that Jesus requires of His disciples.
3 August
Christians are free beings. Jesus has delivered them, because He alone is the Lord. See what he says to the Pharisees who spy on His liberated disciples when they pluck ears of grain to eat on the Sabbath: ”The Son of Man is Lord of the Sabbath” (Lk 6: 5). Pray Jesus to always reveal to you true freedom that lovingly conforms to the will of the Beloved Father. There are still some knots to untangle in you; sometimes you confuse faith with its cultural packaging.
August 4th
”The Lord is my Shepherd, I lack nothing. He makes me feed in green fields” (Ps. 23,1). Is there a more delicate picture than that? The Christian is part of a chosen race. He only needs to tenderly yield himself to the Lord, like a lamb to his shepherd. In the Christian faith tenderness and goodness predominate. To see in it a religion of fear and anxiety is a betrayal of the gospel. On the Cross, Jesus blotted out the consequences of sin. Never forget that you are a being redeemed by the Love in joy and peace.
August 5
You were created by a Father who loves you infinitely in His only Son. You are a new creation. Glorify the Lord, bless Him, of one heart with all who know and love Him. In this way you will fulfill your calling on earth perfectly for eternity.
August 6
Be well aware that you are ”chosen before the foundation of the world” to serve Love, to become love, holy and spotless before God (Eph. 1,4). What a royal destiny it is that mankind has received; how great is his fate! You are forever a child of the Eternal Father through Jesus Christ, destined to share in His Transfiguration. That is why I love you so much and glorify the Lord in my blessed contemplation of Him.
August 7
There are those who refuse to recognize God and thus run the deadly risk of eternal failure. They become children of Satan, being called to become children of the Kingdom, shining as the sun before the Father’s throne.
Prepare and preserve the good soil of your soul; the seed sown by God the Lord is multiplied by the magnanimity of the Lord. Open your mind and your heart more and more generously to fully understand the mysteries of the Christian life.
August the 8th
Like the apostle Paul, every Christian has a thorn in his flesh (2 Cor 12,7). Don’t worry, because the Lord says, ”My grace is enough for you.” The thorn is the sign of your weakness. Accept that wholeheartedly, it keeps you humble. Say with the Apostle, ”When I am weak, I am strong” by the power of Christ working in me, despite the thorn.
August 9
”I did not come to condemn the world, but to save the world” (Jn 12:47). Rejoice, you are among the saved, for ”your mouth confesses that Jesus is Lord, and your heart believes that God has raised him from the dead” (Rom 10: 9). Pray for the conversion of those of goodwill who have not yet discovered the way of Christ’s salvation.
10 August
Examine its spiritual character whenever a civil law is disputed. What is legal is not necessarily moral in the Christian sense. You live in a society that confuses the two when it says, ”what’s legal is moral.” That is a pagan saying, inspired by the ”father of the lie” (Jn 8.44). Killing a child in the womb can sometimes be done by law, but it is an abomination to God. Continue to fight against that deadly error.
August 11
Listen to the Word of Jesus to his disciples: ”I have chosen you, and have given you the task to go on a journey and bring forth fruit which may be permanent” (Jn 15:16). Every night, examine your conscience: What fruit have I produced today? Your days are numbered, each day increasing the stock of fruits gathered for eternal life. Be vigilant to be able to offer Him bountiful fruit when appearing before the Lord. Whenever they grow, it is a cause of great joy for me.
August 12
Go on in life cheerfully, the heart filled with a wonderful assurance: that of the ultimate victory of God’s Son. ”Be of good cheer, I have overcome the world” (John 16:33), He says to His disciples. Yes, He will overcome the world plunged into the darkness of sin and corruption. A world that has nevertheless inherited Christian values, without knowing its source and destination. These remnants of the Christian message will grow to the extent that the students will fulfill their task of being ”leaven” among the people and ”light” reflecting ”the Light of the world.” Contribute your share of sourdough * as you wait for the final victory. Wonderful calling of the Christian!
(* which has a powerful and long-lasting effect)
August 13
Peter, the rock on which the Church is built, betrayed his Master by denying Him three times. Do not notice his heavy guilt, but his bitter tears, source of transformation from Pentecost. The apostate has become a master of the Word of the Lord, happy to announce Him, and confident of the Holy Spirit. Jesus has blotted out the image of betrayal in his heart. All that remains is the image of the beloved apostle who holds the keys of the Empire.
Likewise, all shame of your distant past has been erased from the Divine Heart. Only the light that reflects the only ”Light of the world” remains.
August 14
Do you know what day you were baptized? He is more distinguished than your birthday. I remember the intense joy I had when the priest said, ”I baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost.”
To underline the vital importance of that solemn moment when a soul enters into God’s family, Jesus was also baptized by John in the Jordan. He did not need it at all, for the baptism by John was ”of repentance and forgiveness of sins” (Mk 1,4). His baptism gave rise to a new revelation of God from the Heavenly Father: ”You are My Son, My Beloved; in You I am well pleased” (Mk 1:11). – I celebrate the day of your baptism. Do you too!
August 15
Today we celebrate in Heaven, with you on earth, ”the Woman crowned with twelve stars”, ”She was pregnant and crying in her pangs and travail” (Rev. 12,1-2). The Mother of Christ continues to give birth to disciples to the end of the ages. Her visits in joy, but also in tears, testify to this. She who has been taken up in glory body and soul is also the universal Mother of the limbs of the Church, on the way to the salvation of which She supports the expectation. It is the dawn of the triumphant Church. The Mighty One did miracles for Her! Pray fervently to this infinitely loving Mother, who loves you so much that She will help you attain the glory of the Resurrection. She is so happy with the mission that her Son Jesus has entrusted to her.
August 16
Constantly fathom the mysteries of God. Your quest will never end, but you will make progress. Value the understanding of these mysteries higher than all human science and all wealth. Ask the spirit of discernment, search the Wisdom of God ”as a hunter for hidden treasures” (Prov. 2,4). ”Then you will understand righteousness and justice, uprightness and all good ways” (Prov. 2.9). Be the intimate friend of Wisdom.
August 17
The Church is the New Jerusalem, the Jerusalem from above. Listen to what the Lord says of her: ”Peace I send to her like a river, the glory of the nations like a brook overflowing its banks. Her babies are carried on the hips and on the knees. Like a mother pampered her. child comfort, then I will comfort you: in Jerusalem you shall be comforted. Delighted shall you behold ”(Isa. 66,12-14). Be proud of being part of the Church. That is your most precious treasure.
August 18
Pray often for the lost of which the Apostle Paul says, They live ”as enemies of Christ’s Cross. They are on their way to destruction, their belly is their god, in their shame they put their honor, they have their sights set on it earthly ”(Phil. 3, 18-19). Pray that they will find their true identity, that of living beings, created in God’s image and likeness. May the Holy Spirit deliver them from the power of ”the murderer of men from the beginning” (Jn 8:44).
August 19
Jesus also asks you the central question that He asked His disciples in Caesarea of Philip and that He has asked His disciples throughout the centuries: ”But who do you say that I am?” (Mat 16.15). With Peter you testified from the heart of your faith: ”You are the Christ, the Son of the living God” (Mt 16,16).
And Jesus calls blessed who makes this creed. You are blessed in His eyes, not because of merits, but because of the Holy Spirit who reveals this Truth to you.
20th of August
The community of married couples is the foundation of the human community. The family is sacred. That is a great mystery. It is so great that it pictures Christ’s relationship to his Church . As husbands and parents, they are co-workers of grace and witnesses to the faith. If you are married, be proud to participate in this great mystery. Husbands and their children are reaping fine fruits of their faith, bearing precious witness to the world. The example of a Christian family is infectious to people of goodwill. We, their Guardian Angels, rejoice to see the happy families brighten up as you rejoice at the sight of a delightful flower garden.
August 21
Realize your inner unity every day. You are not protected against trials, and the battle against the powers of darkness will last until the end of the world (Mt 24:13). With God’s grace and your own cooperation with grace you will maintain unity or restore it if it has been affected. That’s where your happiness begins.
August 22
Respect every human being, even if it has gone astray. Love him like any other me. At the invitation of Christ, be heroic by doing good to all who hate you, and pray for those who slander you (Mt 5,43-44). Today with Mary, Queen, we pray for the salvation of all people.
August 23
Love your fellow man. ”Man without love is yet in the realm of death” (1 John 3:14). We must not love with words and slogans, but with concrete deeds. ”(1 John 3:18). Only in this way can you sing the praises of the Lord. Throughout your life you will experience how good He is, for His love is eternal. faithful.
August 24
Don’t stop growing up working in the faith. ”My Father is at work all the time to this day, and I also do not cease to work” (Jn 5:17). For this it is sufficient to hear His Word in the Gospel, and to believe in the Father, in His omnipotence and His infinite love. – Say to Jesus today in the Gospel with the Apostle Nathaniel ( Bartolomew ): ”You are the Son of God”. In this way you will attain eternal life, because you have already passed from death to life (John 5:24).
August 25
You too, in imitation of Christ, eat with ”the tax collectors and sinners” of this time. After all, Jesus came, not to save the healthy, but to save the sick. He came not to call the righteous, but sinners (Mk.2,16-17). The righteous follow Him faithfully, there is no need for the Lord to call them. By associating with sinners, you radiate some light from Christ upon them. That is the student’s calling.
August 26
”Heaven declares the glory of God, and the firmament shows us the work of His hands” (Ps. 19,2). How lucky for you who are unbelievably lucky to live in a time when man is penetrating more and more and in a wonderful way deeper into the universe. These billions of light-year polls, not just of stars resembling the sun, but of galaxies each of billions of suns, testify to the infinite power of the Creator. How good it is to bend with love over the precious creature that you are to the universe, to love it in the only Son, and to establish in you the abode of the Holy Spirit. Never consider yourself small when all of your being is centered on God and in Him. You are most precious in the eyes of the Creator, more precious than the physical universe. That is why He has placed me next to you as your keeper. How happy I am to be the guardian of such a ”miracle” (Ps. 139,14)!
August 27
Christ has delivered you from everything that does not contribute to your happiness. He has delivered you from the fear that has dwelt in the heart of man since the removal from Eden. Sing with the psalmist, ”The Lord is my Light and my Leader, whom should I fear; the Lord is the Protector of my life, of whom should I fear?” (Ps.27.1). In your heart, which is fully committed to the Lord, there is only room for praise and joy. Whenever you sing to Him, I sing along with you.
August 28
The Christians are one and united to one people. Their commitment should be expressed in faithfulness to the Eucharistic assemblies, especially on Sunday, the Lord’s day. ”Let us watch one another to compete with one another in love and deeds of love. We must not stay away from our gatherings, as some are accustomed to do; let us encourage one another” (Heb. 10,24-25) . Take these exhortations literally. A moment of attention and a word of encouragement works wonders. Practice this delicate Christian politeness. Get out of yourself, turn to others.
August 29
The death of the Christian is like the emergence of the butterfly after the death of the caterpillar. It is an ascent to Heaven after the long and difficult journey on Earth. The Christian dies in Christ, he will live in Him (2 Tim.2,11). ”I long to go to be with Christ” (Phil. 1:23). Death is nothing but the arrival of the earthly pilgrimage. Say with the Poverello of Assisi : ”Blessed are You, my Lord, for sister’s physical death, from whom no living man can escape.” Your flesh is sanctified because the Word has become flesh. It will be transformed into a spirit body after the death of the earthly.
August 30th
The saints, and among them all your neighbors who have joined them, strengthen the Church in holiness. They intercede for the souls of those still in the bonds of the flesh. They intervene for you. Count on their intercession. Their love is a great help in your persistent weaknesses. Strengthen the community bond with them. Do they not, together with the believers who pilgrim on earth, form the communion of the saints, united in the Body of Christ?
August 31th
Through baptism and faith you have joined the people of God, purified by the Blood of Christ. You are part of ”a chosen race, a royal priesthood, a holy nation” (1 Peter 2: 9). Feel your worth in the eyes of the Lord. It is infinite. It is a part of the love that the Father has for His Son, and that the Son has in the Spirit for the Father.
1st of September
To what meekness some words of Jesus testify! Particularly love this scripture: “Come unto me, all who are weary and burdened, and I will give you rest and relief. Take my yoke upon your shoulders and learn of me, I am meek and lowly in heart; and you will find rest for your souls, for My yoke is easy and My burden is light ”(Mt 11: 28-30). With these words you must meet exhausted souls who do not know Him. In the trial they are most receptive to repentance, in the spirit of these words so sweet and comforting.
September 2nd
Follow the Lord on His pilgrimages. Share in His suffering, not only that of His Passion, but also in the pain He has felt at the pride of the scribes and Pharisees for His mission of love and mercy. Today’s Gospel testifies again of it. Once again Jesus taught in a synagogue. It was a Sabbath, and from hardened hearts they watched Him. Would He perform a healing on the day it was forbidden by the Law? He knew what they were thinking and informed them. ”He looked around all of them and said to the man,” Put forth your hand. ”The man was healed, and the Lawyers were” beside themselves with wrath ”(Lk 6: 6-11). Any law that does not serve love must be rejected. Whenever you judge without love, as descrambler from wrong, you look like the Pharisees. Only love will heal you definitively. Remember the apostle’s word, ”I died to the law, to live to God” (Gal 2:19).
September 3
The Church today celebrates Saint Gregory the Great, the pope of evangelical perfection, the promoter of the Roman liturgy and of sending apostles to missions, the lover of the Holy Scriptures. This former prefect of Rome has also put his talent as an organizational writer at the service of the Church and its expansion. At his death in 604, the Church shone and was in full expansion, not through violence, but thanks to the meekness and humility of a smooth, active shepherd. Pray that after a millennium and a half, new leaders like Gregory will arise, pastors with his gifts and inspired by his example, in the service of the Gospel. This new age offers unprecedented means for the conquest of souls.
September 4th
The life for the Christian consists in belonging to Christ by consciously giving Him absolute dominion over his own existence. Then one can say with the apostle of the Gentiles: ”I myself no longer live, it is Christ who lives in me” (Gal 2:20). Make continuous progress in this divine project and your reward will be great.
5 September
”The sack and the ashes,” so important in the eyes of the Pharisees, are of value to Jesus only inasmuch as they reflect an inward conversion of the heart. One can enter the Kingdom of God without fasting and mortification, but its access is denied to dried up hearts. Focus your life more and more on God through the repentance of all your heart: through your progress in grace, unattainable to sin, through your aversion to all evil, especially the evil you previously committed, and through your aversion to works of darkness. Cherish in you the new heart, ”the new man created in the image of God” (Ephesians 4:24). It is given to the disciple of Christ to fulfill this total transformation. ”Your sins are forgiven” (Mk 2: 5). Sing with the psalmist, ”Prosperity and blessing never leave me every day of my life; the house of the Lord will be my dwelling place for all the times to come” (Ps. 23, 6).
September 6
You believe in eternal life; you affirm this belief in the Creed of the Church. That life began with your conception. You go through ”the great trial” (Rev 7:14) in which you are refined ”like gold in the fire” (Rev 3:18). What awaits you is ineffable: the standing face to Face of Love. First you have to go through death. By being withdrawn from the people you love, from this world so beautiful in all its splendor, but so deeply violated by sin, and so wonderfully restored by grace. At this ultimate moment, you will say, ”I am not dying, I am passing on to Life.” Pray for that grace to be bestowed on you.
September 7th
Yesterday a veil of sadness hung over your heart. Today the sun is back. Joy can break out in you every day! Unite each morning with the hymn sung by thousands of souls: ”Shout before the Lord in all nations, serve the Lord with gladness, come before Him with joy” (Ps. 100, 1-2). Jesus addresses the people with the desire to communicate the treasure which his Father has entrusted to him: ”This I say to you, that my joy may be in you, and that your joy may be made full” (Jn 15:11) .
September 8th
Joy and thanksgiving fill your heart today. The Church celebrates a radiant anniversary: the birth of Mary, the Mother of Jesus. She has been chosen by God to give us the Sun of righteousness, Christ, our God. It is thanks to Her that you are under the shepherd’s staff of the Good Shepherd, that you live in safety and that your brothers are given to the ends of the earth. With them you have been redeemed from your sins by the Son. Shout for joy today.
September 9th
You too ”perish to the outward man”, your ”inward life is renewed from day to day” (2 Cor. 4:16). This renewal allows you to see more clearly ”the invisible things” that ”last forever” (2 Cor. 4:18). Carefully guard this faculty nourished by faith.
September 10th
It is on the height of a mountain that Jesus revealed the Good News of the Beatitudes. It looks like the upside-down world; in fact, it is the glorified, recreated world. With your Christian brothers you were commissioned to make known the Beatitudes, by experiencing and proclaiming them. You will also belong to the innumerable multitude to whom Jesus calls: ”Rejoice and be glad, for great is your reward in Heaven” (Mt 5:12).
September 11
History was inundated with the blood of the martyrs. Should that make you sad? Yes, of course, but in the face of eternity, you have another reason to burst out in joy there, too. ”Let us rejoice with the martyrs. They have overcome by the Blood of the Lamb. Therefore they reign with Christ”, is the opening song of the Eucharistic celebration of several martyrs. Indeed, ”If we died with Him, we will live with Him. If we endure, we will reign with Him” (2 Timothy 2: 11-12). May the Lord continuously accept you in His love, and may He let you experience the new life with which He fills you more intensely.
September 12th
How happy you are to know that the desire for happiness is a search for the Lord! How many souls do not seek happiness without ever reaching it! They look for it where it cannot be found. The desire of the human being is the Infinite. The Infinite is God. Jesus has revealed to you the true nature of God. You are no longer looking, because you have found ”the only happiness” (Psa. 16-2). Tell your brothers that happiness is within their reach, and their whole lives are not enough to explore it.
the 13th of September
Love the quiet times when you can speak to the Lord. He can be found, especially ”in the sound of a gentle wind” (1 Kings 19, 12). Get away from the noise and rush. Pray that a time may come when people will meet in the clarity of the silence at a hidden source, the divine Source.
September 14
Jesus often asks you the decisive question He put three times to Simon Peter: ”Do you love me?” (Jn 21:15). What is that true love with which Jesus wants to be loved? That is especially the love with which you love your loved ones. Only after that you may come to Him: ”Lord You know everything, You know that I love You”. And Jesus, who exalted today on the Cross, draws all people to Himself, will say to you: ”Follow me” (Jn 21:19). So be His witness where you live and work.
September 15th
Do not be like the apostles who, when Jesus left them to return to the Father, still believed that the risen Christ would restore the kingdom of Israel. In response to their ridiculous expectation, He heralds the coming of the Holy Spirit, Who will enlighten them for their dedication in His service. Their duty and that of all future disciples, including you, is to be witnesses all over the world. It will last until the second coming of the Lord in His glory. How simple those things are! Tell your brothers not to break their heads. The Good News is crystal clear like the living water of a spring that springs at the foot of the Cross, where Mary was entrusted to John and you with John to Mary.
16 September
”The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty” (2 Cor. 3:17). What a joy it is to discover true freedom! You have the grace to experience the freedom of the Spirit more intensely every day.
It is true that you live in a privileged environment. Share in the concerns of those who do not have this grace or happiness. In the State, everything is given for free. But everything should also bear fruit. Remember that they are never too abundant. Don’t be satisfied with the minimum. Make an effort to include others, the less privileged.
September the 17th
The thought of seeing you numbered among the 144,000 with the Name of the Lamb on your forehead already fills me with unspeakable joy. I will be next to you. We will sing ”a new song” of the ” redeemed of mankind” who ”follow the Lamb wherever he goes” (Rev. 14, 3.4b-5).
It speaks of 144,000, the fullness of happiness, the perfection, inherited from Christ. 144,000 is the symbol number of the fullness, composed of the numbers each signifying perfection: 12x12x1000. It’s about an innumerable crowd.
September 18th
Build your life on Jesus, your Savior, steadfastly leaning on the faith you have been taught, while your heart overflows with gratitude (Col. 2: 6-7). This protects you in life’s worst storms. You will remain firmly rooted in the Spirit, calm even in the torments that will overtake you. Don’t get carried away by the deceitful and worthless theories of wicked shepherds who lead their sheep astray from the Good Shepherd.
September 19th
You have been chosen by the Lord to be His, chosen to bear abundant fruit that will last. That is why prayer is just as necessary for your inner life as breathing is for your body. Look to Jesus on the eve of the election of the twelve from His already numerous disciples. ”Jesus went to the mountain to pray and spent the night in prayer to God” (Lk 6:12). Never start an important work or make a tough decision without praying beforehand. Its duration will be proportional to the task to be performed or the decision to be taken. The choice of His twelve apostles was of the utmost importance to Jesus. He prepared them by spending a whole night in prayer. Imitate Jesus and you will be blessed.
September 20
Yes, you have been chosen by God, you are His faithful servant and His beloved forever; therefore, as He commands, you should clothe your heart ”with tender compassion, goodness, humility, gentleness, and patience” (2 Col. 3:12). Act like the Lord. He has forgiven you, be well aware and do like Him. From now on, your life is praising God with a heart overflowing with joy and gratitude. Praise Him through prayer, praise Him through actions that apply the words of Jesus literally: ”Judge not, and you shall not be judged; do not condemn, and you shall not be condemned” (Lk 6:37). ”Love your neighbor as yourself” (Mt 19, 19)! Which neighbor? Every person is your neighbor, your neighbors, your colleagues at work, the migrants, the saleswomen, the occupants of the car in front of you, the travelers of your compartment, the person you meet in the street, the poor one who reaches out, the boy who bumps into you A smile and a kind word work wonders All born from their mother’s womb, all will return to the earth All have immortal souls Help them save their souls, if only for a fleeting moment.
21st of September
”He who keeps his ear closed to the cry of the poor one will cry out, and will not receive an answer” (Prov. 21:13). Sure, you can’t stop that calling, but at least you can hear some voice. How? By deducting the poor part of your income. That part does not belong to you. If you spend it for yourself, you steal from the poor what is his due. The Holy Scriptures, the Word of God, have set the portion of the poor and the Temple at one-tenth of the income. That’s the tithes; ”And Abram gave him ( Melchizedek ) a tenth of all things” (Gen. 14, 20); ”The tithes which the Israelites pay to Yahweh” (Numbers 18:24); ”I give the tithe of all my income” (Lk 18:12). ”I would rather have mercy than sacrifice,” says the Gospel today at the feast of Matthew ( 9:13 ). I am happy to learn how you are faithfully keeping this precept.
September 22
It happens that people ask the Lord for a sign. How does Jesus respond when the Pharisees demanded from Him ”a sign from heaven”? He drew a sigh from the bottom of His Heart and said, “These people want a sign, a sign? Verily I say to you, under no circumstances shall any sign be given to this generation ». He left them, got back into the boat and returned to the other side ”(Mk 8, 11-13). What a power in this short passage! Heaven only gives signs to those who are inwardly well placed to nourish their faith. Let the Lord judge the auspicious opportunity to give a sign. The greater your faith, the less signs you will need. Are you already surrounded by a myriad of signs such as: the beauty of creation, the incessant irresistible ascent of humanity to the Light, despite the threats and resistance offered by the hostile forces of darkness If you know how to interpret the signs of the times, then know how to appreciate the innumerable signs that surround you.
September 23
With all the students you too have been sent like a sheep among wolves. Jesus asks: ”Be smart as serpents, and simple as doves” (Mt 10:16). Always remain the obedient lamb and you will naturally have the innocence of a dove. You have yet to learn to discern all things with the virtue of prudence.
September 24
A disciple should always find his honor in his testimony of Christ and in the power of his testimony. How proud I am of you when you help a poor soul to break free from sin through your example or course of action! You should not hesitate to visit a sick person and talk to him about Jesus, especially when that sick person is nearing his end. Speak to him especially with tenderness and a warm smile that testifies to your happiness in belonging to Jesus.
25th of September
Do not be suspicious of the people, images of God, but the evil and Satan working in them. Consider the words of the Gospel: ”But while everyone was amazed at all that He did, He said to His disciples,” Have an eye open to what I say to you. The Son of Man will be betrayed into the hands of men. ” ”(Lc 9, 43-44). His brutal ascent to death began after he had been received triumphantly in Jerusalem just a week earlier. The same ones who have called ”Hosanna” will shout ”away with Him, away with him!”
Yes, distrust the evil that is at work in the heart of man. But love this human. It is possible to germinate and grow the seed of his likeness to God, deposited in him at the moment of his conception.
26th September
Gaze at the starry sky and contemplate the majesty, power and beauty of the Creator. There is no limit to His goodness and generosity. They fall to you according to your desire. His gentleness is limitless. It responds to your desire and expectation. ”Ask and you will obtain” (Mt 4: 4). Ask only what is valuable to your soul, your earthly ascent to the Lord. Rejoice in the miracles that are happening and will happen! In your shadow I rejoice with you.
September 27
See how Job kept and strengthened his faith in the terrible trials that came through Satan’s crafty tricks and were allowed by God to highlight the unchanging faithfulness of his servant Job. Always say as Job in the inevitable trials, ”The Lord gave, the Lord took back; blessed be the name of the Lord!” (Job 1:21) To reward him for his faithfulness to God, the Lord will again give him abundantly. So does God’s paternal and merciful Heart. Never betray this Heart for lack of faith, not even for a moment.
September 28
Build your inner relationship with Jesus ever stronger and more sweet. Hear Him say with immeasurable longing, ”I stand at the door and knock. If anyone hears My voice and opens it, I will come in to him and dine with him, and he with Me” (Rev 3:20). He knocks at your door, your God, Savior and Friend. Open quickly and invite Him to the table. They will be the most pleasant moments of your life. Turn your ear to the door and remember: the poor one who enters, the abandoned child who will receive you at the table forever is Jesus, your Lord and Friend. Bring light into your life, very concretely, through these divine realities. For that price, the government is making progress.
September 29
Today the Church celebrates the three Archangels: Michael, Gabriel and Raphael. Guard the purification of your heart under their protection. You love God through divine election and grace. But never forget that the spirit of evil, ”the murderer from the beginning … the arch liar” (Jn 8:44) tries to overpower your soul. To eliminate this threat, you must make an effort to be even more conformed to the image of God’s Son. You are predestined for that. You will be glorified if you keep answering the Lord’s call. You will only understand that mystery of the human destiny in the afterlife! Day and night I watch over you to prevent Satan from taking hold of you.
September 30th
Conduct yourself in such a way until the end, until your last breath, that Jesus can answer positively the question He asked with sadness: ”Will the Son of Man find faith on the earth when he comes?” (Lk. 18, 8) Keep your faith, your most precious possession, so that it prevents the world from being darkened in darkness. If he is like the Son, every Christian has infinite value in the eyes of the Lord. According to the Gospel, one should humble oneself for it, become humble and meek like Jesus. And I by your side.

Source : René Lejeune
Henk

(Fr)
prières – 365 jours avec votre ange gardien de juillet à septembre

Préface de l’auteur, René Lejeune
Ces messages d’un ange gardien doivent être lus un par un. Un chaque jour. Ils sont inspirés et articulés sans effort, «dictés», pour ainsi dire, à quelqu’un qui vient de se produire.
Votre ange gardien voit le visage de Dieu sans cesse (cf. Mt 18, 10). Et en même temps, de votre naissance à votre transition vers l’au-delà, il vous assiste jour et nuit; il sera avec vous lors du jugement dernier. Il est votre compagnon pour l’éternité.
Il a un nom. Il vous aime, se réjouit avec vous et pleure quand vous pleurez. Il verse des larmes amères à l’écoute du «père du mensonge, meurtrier de l’homme depuis le début». [John. 8,44] Il déborde de joie chaque fois que vous faites un effort qui rehausse votre ressemblance avec Jésus, «doux et humble de cœur». [1 Cor. 13]
Ces messages sont l’écho de l’Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au peuple. Ou encore, ils sont l’ éclat final de la vie du Fils sur terre.
Quelques conseils :
• Votre ange gardien, votre «gardien et pasteur», ne vous dit rien d’autre. Considérez ces messages comme venant de lui. Continuez à l’écouter, vous allez enfin ”entendre” sa voix. C’est Lui qui parle chaque jour dans ces messages.
• Le but est de vous rendre chaque jour plus conscient de la présence ininterrompue de votre ange gardien à vos côtés.
• Lisez le message du jour tous les matins. Relisez-les le soir. Si vous faites cela fidèlement, vous progresserez sur la voie de la sainteté en moins d’un an. Et vous serez plus heureux. Padre Pio , béatifié en 1999 et canonisé en 2001, a vu son ange gardien et lui a parlé. Pie XI et Jean XXIII ont donné des messages à leur ange gardien; imitez-les [voir Les Anges , armée secrète du Ciel , éd. Du Parvis , 1998].
• Si vous commencez l’examen des 365 messages au cours de l’année, reprenez-les le 1er janvier. Il y a une progression cachée dans leur séquence. Vous pouvez les répéter pendant plusieurs années consécutives. Ce sont des mots de vie. Ils sont inépuisables.
René Lejeune
1er Juillet
Relisez dans la Bible le magnifique «Livre de Tobie». Le rôle de Raphael avec Tobit est comme ma mission envers vous, et comme celle de tous les anges gardiens de leur peuple. Raphael , ”l’un des sept saints anges qui ont accès au trône glorieux du Saint” (Tobie 12:15), n’est pas l’ange gardien de Tobit, mais un archange qui a reçu temporairement cette commission du Seigneur. Il guide son protégé d’une main ferme jusqu’à la fin de son voyage. Sur le chemin, il choisit le remède pour la cécité du père de Tobit, et un deuxième pour chasser le diable qui tourmente Sarah. Rafaël signifie «Dieu guérit». Il conseille à Tobit de prendre Sarah pour femme et loue ses mérites: ”C’est une fille belle et sage” [Tobit 6,12]. Il veille sur Tobit comme une mère sur son enfant. Et Tobit suit fidèlement le conseil de l’ange. Avant de quitter les mariés, Rafaël s’est fait connaître. La particularité est que Raphael était visible aux yeux de Tobit. Le Seigneur n’accorde ce privilège qu’à titre exceptionnel. Il veut que la foi des disciples soit un hommage libre de l’esprit et de la volonté, ainsi qu’une union totale du cœur. La foi est l’œuvre du Saint-Esprit dans une âme consentante.
2 juillet
Il y a douze valeurs fondamentales de l’éducation que les parents doivent inculquer à leurs enfants dès le plus jeune âge en les répétant constamment. Voici les trois premiers:
• 1. Vous avez été créé à l’image de Dieu qui est amour. Devenez aussi vous aimer.
• 2. Dieu est votre Père, vous êtes son enfant; vous pouvez l’appeler ”Père … Abba ” .
• 3. Restez toujours devant Dieu comme un petit enfant pour sa mère.
Profondément enracinées dès leur plus jeune âge, ces valeurs, comme l’étoile des bergers, seront un guide sûr et permanent; comme une boussole, ils pointeront infailliblement dans la bonne direction.
3 juillet
Trois autres valeurs fondamentales de l’éducation sont:
• 4. Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ. Vivez dans son exemple. Il vous invite: «Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur» [Mt 11, 29].
• 5. Jésus vous a promis sa paix et sa joie, comme à Thomas, dont nous nous souvenons aujourd’hui. Demandez-lui sans cesse ces trésors jusqu’à ce que vous les obteniez. Rayonnez autour de vous la paix et la joie du Christ; pour cela, ils vous sont donnés.
• 6. Jésus veut que vous soyez «le sel de la terre [Mt 5,14] et« la lumière du monde »[Mt 5,14], et que vous prêchiez l’Évangile par vos« bonnes actions ».

le 4 juillet
Les trois valeurs fondamentales suivantes de l’éducation sont:
• 7. Aimez ceux qui vous font du mal et priez pour ceux qui vous persécutent [ cf. Mt 5,43-48]. De cette manière, vous serez vraiment un enfant du Père céleste et vous serez «parfaits» comme lui.
• 8. Ne vous inquiétez pas pour l’avenir, même demain. De cela dépend la paix et la joie du Christ. «Chaque jour en a assez de son propre chagrin» [Mt 6, 34], dit-il.
• Pensez comme le Seigneur, n’adoptez pas la vision du monde. L’association quotidienne avec les Saintes Écritures enracinera l’esprit de Dieu dans votre cœur.
5 juillet
En tant que dernières valeurs fondamentales de l’éducation, nous apprenons:
• 10. Regardez les pécheurs avec le regard miséricordieux de Jésus. Ne juge pas. Priez pour qu’ils découvrent l’amour de Dieu.
• 11. Soyez fier de votre foi chrétienne, fier de l’Église. Que le Christ dise de vous: je suis fier de vous!
• 12. Recevez Marie, comme l’apôtre Jean [Jean 19:26]. Il vous apprend à prier sans cesse et à voir les créatures et les choses avec le regard de Jésus.
Aidez le Bon Pasteur à vous réaliser dans ces valeurs, à vous conduire hors … de la clôture boueuse du péché, ”hors de la portée du” Prince du monde ”.
Et faites de même chaque fois que vous avez besoin de prendre soin des autres. Inciter les parents à intégrer ces douze valeurs dans l’éducation de leurs enfants en les répétant sans cesse tout au long de leur enfance et de leur jeunesse. Pour ce faire, ils doivent d’abord être conscients de ces douze valeurs.
6 juillet
Il y a en vous un puits d’eau vive qui se répand sans la capturer. C’est le Saint-Esprit. Lui seul vous donne un aperçu complet des mystères du Christ. Il vous conduit, à travers le Christ, vers le Père avec des gémissements infinis de tendresse. Les dons qu’Il vous donne sont multiples et riches. Il vous guide dans la sagesse qui perfectionne votre foi, dans la plénitude de la vérité. Il est votre Lumière pour comprendre les Saintes Écritures que vous aimez tant. Il est votre Sauveur dans la douleur. Soyez plus conscient de la présence du Saint-Esprit. Tu es son temple. Il est ta vie. Il est la vie.
7 juillet
Certains posent des questions insondables; ils risquent de plonger dans un abîme. Un tel exemple: ”Pourquoi Dieu, le Vivant de toujours, Celui qui est, qui était et qui est à venir, a-t-il créé l’univers il y a plus de quinze milliards d’années?” Pourquoi a-t-il attendu une éternité que son Fils unique devienne humain? Pour multiplier son amour? Arrêtez de poser de telles questions. Ils sont vains et ne conduisent qu’à une simple réflexion. Ce qui vous sera révélé dans l’au-delà transcende infiniment ce que vous pouvez penser maintenant. Acceptez vos limites sur terre, appliquez-vous à votre appel dans le court laps de temps de ”la grande tribulation” [ Apoc 7,14] que vous traversez, pour devenir une partie du Cœur de Dieu, grandissant sans cesse dans l’amour.
8 juillet
Le Seigneur est infiniment généreux. Sa douceur brille dans la gloire de la nature, dans le traitement royal des âmes fidèles. Apprenez à transmettre un atome de douceur divine dans votre vie, par votre proximité aimante avec les autres, quels qu’ils soient, par la douceur surtout de votre amour pour le Seigneur, moi y compris, votre ange gardien.
9 juillet
«Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé» [Jn 5, 30]. Imitez Jésus et vous trouverez le Père bien-aimé. Il est sur le chemin étroit de l’obéissance à ses lois et à sa volonté.
10 juillet
Vivez les paroles de l’Évangile. Évitez d’en parler. Les bibliothèques des bibliothèques regorgent d’explications sur les Saintes Écritures. Ils sont vides lorsque le flamboyant v pas pris feu heures d’amour dans les âmes. Le monde ne demande pas tant un discours sur la paix et la joie que Jésus a promises à ceux qui l’aiment, mais sur l’exemple vivant des disciples.
11 juillet
Lorsque vous rencontrez quelqu’un qui souffre, arrêtez-vous et voyez comment vous pouvez l’aider. Le chrétien fidèle a la vocation du bon Samaritain [ cf. Lc 10,29-37]. A tout le monde, y compris vous, Jésus dit: ”Allez et faites de même.” Il y a tant de souffrances que vous pouvez soulager: la souffrance des solitaires, des maris qui se déchirent, de l’émigrant méprisé, du malade abandonné, des pauvres dans le besoin. Vous serez jugé selon vos œuvres du bon Samaritain.
12 juillet
Installez un sanctuaire quelque part, en commençant par votre maison, qui doit être un sanctuaire. Ce sera un autre point de lumière béni par le Père céleste alors qu’il voit du ciel les milliers de points de lumière où les disciples de son Fils unique travaillent.
13 juillet
Le Prince de ce monde et ses légions errent dans les âmes, à la recherche d’une ouverture à pénétrer et à détruire. Équipez-vous ”de l’armure de la foi et de l’amour” [1 Th 5,8]. C’est impénétrable au mal. Recevez la paix et la joie du Christ avec une gratitude infinie. Ce sont des signes divins qui mettent les démons en fuite.
14 juillet
Si vous deviez voir le sourire de Jésus! Ge serait attendons avec impatience sa venue, et quand il frappe à votre porte, veux – tu l’accueillir bientôt, tu shouldst pour le garder repas, comme les apôtres au bord du lac [Jean 21]. Augmentez vos conversations avec Jésus dans une adoration silencieuse. Vous percevrez des harmonies célestes qui feront couler plus puissamment la paix et la joie dans votre cœur reconnaissant. Dispersez autour de vous ces trésors du Seigneur, comme les vagues dans l’eau à partir du point où la pierre est tombée.
15 juillet
Soyez influencé par tout ce qui est simple et humble. C’est la marque du Royaume de Dieu. Aimez les petits et les humbles , ils sont les aimés du Seigneur. Que tout votre goût et votre personne en soient marqués. Fuyez la lourdeur et la pompe du monde. Tout ce qui vient du monde disparaît. Ce qui vient du Royaume de Dieu défie le temps pour toujours. Soyez une ancre du Christ pour que son œuvre se poursuive tout au long de votre vie. Vous devez encore faire de grands progrès.
16 juillet
La croix que le Christ vous demande de porter avec lui sert à crucifier en vous ce qui reste de votre orgueil. Ce reste est un obstacle à la diffusion de la lumière divine dans votre être. Il vous empêche de devenir complètement «lumière» qui reflète «la lumière du monde» [Jn 9,5]. Dépêchez-vous de devenir un adepte à part entière. Jésus a besoin de tant de monde pour étendre son royaume.
17 juillet
Reste souvent en adoration du Saint-Sacrement. Chaque culte vous rapproche du sommet où la mosaïque de votre vie se déroulera dans sa splendeur, dans ses innombrables étapes sur le chemin de la sainteté. Dans ces moments d’adoration, que les soupirs d’amour jaillissent de votre cœur, celui de la Présence réelle du Seigneur, montez comme l’encens au ciel.
18 juillet
Intéressez-vous non seulement à l’actualité de votre région ou de votre pays, mais aussi aux événements à travers le monde. Déchiffrez-les de l’Évangile. Complétez ce travail en dédiant au Seigneur du ciel et de la terre tous ces événements, bons et mauvais, majeurs et mineurs. Priez pour que toutes choses contribuent à sa gloire. Chaque prière est comme un rayon de soleil qui dégèle les cœurs froids et apporte de la lumière à un espace couvert de ténèbres. Debout à côté de vous, je suis heureux de vous voir agir ainsi.
19 juillet
Le Christ est «le seul médiateur entre Dieu et les hommes» [1 Tim 2: 5]. Renouvelez sans cesse votre proximité avec Lui, Dieu juste et fidèle, «patient et grand en amour et fidélité» [Ex 34,6]. Vous appartenez aux personnes qui portent son nom. Soyez toujours occupé pour le Seigneur, comme l’a fait Moïse après l’apostasie de son peuple. Parlez pour le monde à la merci du mal. L’intercession des disciples de Jésus fait partie de la mystérieuse bataille entre la lumière et les ténèbres. Vous appartenez définitivement aux «bons soldats de Jésus-Christ» [ cf. Tim 2, 3]. Ainsi vous combattez ”le bon combat” [ ibid 1,18]. La récompense pour ces combattants est glorieuse.
20 juillet
Vous avez besoin de Christ comme votre seul Sauveur, une nécessité de la vie. Il a aussi besoin de vous, pour le culte qui compense tant d’infractions, comme «restauration des ruines» [ Is 58,12], accumulées par la méchanceté de tant de gens. Il a besoin de vous pour encourager à nouveau les cœurs confus du doute et du découragement, pour ramener à la joie les âmes craintives, pour conduire vers Lui les âmes égarées par les ténèbres du péché. Ne pensez pas à mettre vos propres besoins avant le Christ, pensez aux besoins de Jésus lui-même. Quelle merveilleuse mission! Telle est la grandeur de l’homme, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Soyez conscient de cela.
21 juillet
Vous êtes une particule d’Amour en action. Considérez souvent la vie du Christ. Toutes les instructions dont vous avez besoin y sont contenues. Il est l’Amour parfait en action. Considérez la fertilité de sa vie au profit de ses disciples à travers l’histoire, les âges passés et futurs.
22 juillet
”Rendez grâce au Seigneur, car il est miséricordieux, sa miséricorde est sans fin! Entrez en procession avec des branches d’amour” [ Ps 118,1.27]. La vie du chrétien est une célébration, une fête, ou du moins devrait être une joyeuse fête quotidienne. Invoquez l’Esprit d’amour et de vie dès que la joie vous quitte. Il donne vous le sentiment de retour de fête. Ne laissez pas les adversités de la vie submerger votre joie et la paix du Christ. Je suis si heureux avec toi quand tu fais la fête. C’est un avant-goût de notre communion «face à face» avec Dieu.
23 juillet
”Dans tout ce que Dieu promeut le salut de ceux qui l’aiment” [ Rom 8:28)], tout, y compris les épreuves que vous avez traversées et que vous traversez encore. La création, y compris l’homme, est toujours «dans les douleurs du travail». Elle «soupire» et «nous gémissons aussi intérieurement en attendant la rédemption de nos corps» [ Rom 8]. Imaginez ces images. Accueillez l’Esprit qui aide votre faiblesse, car sans Lui vous ne pouvez pas prier correctement. La distraction, qui est votre faiblesse, réprime les gémissements de votre cœur qui veulent se dérouler harmonieusement.
24 juillet
Il y a toujours eu des schismes et des conflits au sein de l’Église, l’Épouse intacte du Christ. Ils sont généralement causés par de faux maîtres qui veulent «plaire aux gens» avec leurs nouveaux enseignements [2 Tim 4: 3]. Ce sont des instruments volontaires ou inconscients du «père du mensonge» [Jn 8, 44]. Dieu merci, il y a une autorité qui a le pouvoir de décider. Pierre et ses successeurs, en union avec les évêques, les successeurs des apôtres, ont toujours su dire avec confiance: ”Le Saint-Esprit et nous-mêmes, nous avons décidé …” [Actes 15,28]. D’où la gaieté d’esprit des disciples en communion avec Pierre, comme dans votre cas, par la grâce seule.
25 juillet
Après la mort de l’apôtre Jacques, frère de Jean, les chrétiens se sont répandus et ont formé de nouvelles congrégations chrétiennes. Chaque fois que les disciples agissent entre eux comme frères, comme fils du même père, le Christ se réjouit.
26 juillet
«Doux et humble de cœur» (Mt 11, 29) comme il était, Jésus n’a pas hésité à faire un fouet de cordes pour chasser les changeurs de monnaie et les marchands du saint Temple de Jérusalem.
Son geste est un merveilleux témoignage de la nature sacrée du Temple.
En tant que disciple de Jésus, chaque chrétien est un temple de Dieu, habité par le Saint-Esprit
( cf. 1 Co 3, 16). Le corps humain partage le caractère sacré du Temple de Jérusalem.
Comment, alors, le Seigneur pourrait-il ne pas se plaindre d’une quelconque souillure qui profane ou tue ce corps?
Proclamez avec l’Église «de manière inappropriée et inappropriée» (2 Tim 4: 2)
cette vérité fondamentale que le monde ne voit pas.
27 juillet
Par le Saint-Esprit vous êtes ”né de nouveau”, né de nouveau d’en haut de l’Esprit (cf. Jn 3). Certes, après cette seconde naissance, la chair conserve sa lourdeur et sa faiblesse. Née de l’Esprit, votre nature humaine est transformée du divin. Ce don de l’Esprit vient du Christ. Louez donc Dieu de votre bouche.
28 juillet
Priez souvent pour les couples divisés, déchirés et séparés. Rappelez aux époux autour de vous les paroles fortes de Jésus sur le mariage (Mc 10, 1-12). Priez le Seigneur d’augmenter la paix et l’harmonie dans les familles afin qu’elles soient de petits havres sur la terre.
29 juillet
Les chrétiens devraient rayonner de bonheur. Ils ont ”découvert le Chemin, la Vérité et la Vie” (Jean 14,6). Jésus vous conduit au Père après vous l’avoir révélé. Il est la vérité. En Lui, on découvre le vrai sens de la vie. Son Evangile donne accès à toute la vérité que les gens recherchent. Il est la vie; Lui seul mène à la vie éternelle; Il est la source de toute vie avec le Père et le Saint-Esprit. Réjouissez-vous de cette connaissance qui manque encore à tant de gens.
30 juillet
Le mal sur Terre est fort. Cela vient du diable qui veut frénétiquement enchaîner le monde. Mais Christ vainc le diable. Il a créé le lien d’amour dont les liens sont inaccessibles au «meurtrier des hommes depuis le début» (Jn 8, 44). Sentez-vous complètement en sécurité en tant que lien dans ce lien d’amour.
31 juillet
Entrez dans la plénitude du Christ, comme l’apôtre Paul. Relisez le début de sa première lettre aux Corinthiens. Dès les dix premiers versets, il mentionne le nom de Dieu et celui du Christ quinze fois. Dans cette plénitude, les chrétiens sont un. Ne tolérez rien qui brise cette unité. Avec douceur et humilité, exhortez les frères qui troublent l’unité du cœur et l’unité de l’esprit.
1er août
Prenez conscience des dons que vous avez. Ils ne viennent pas de vous. C’est le Saint-Esprit qui les inspire. Ils ne vous sont pas donnés pour le plaisir, mais pour nourrir la foi de votre prochain. Vous devez les utiliser pour le bonheur de tout ce que vous rencontrez. Vous aussi, profitez des dons de vos proches: vos connaissances, les membres de l’Église et même les gens du monde éloignés de la foi. «Le Saint-Esprit distribue ses dons à chacun comme il le veut» (1 Corinthiens 12:11). Demandez également au Seigneur d’admirer les dons qu’il offre richement aux gens.
2 août
Répétez souvent que pour connaître et comprendre le véritable amour chrétien, il faut lire régulièrement le 13e chapitre de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens. Explorez également la façon dont vous-même ressentez vraiment l’amour de vos proches et des personnes que vous rencontrez en cours de route. C’est un bon mode de vie qui offre des surprises, à condition de voir sa propre vie objectivement.
Vous avez un long chemin à parcourir avant d’atteindre la perfection que Jésus exige de ses disciples.
3 août
Les chrétiens sont des êtres libres. Jésus les a délivrés, car Lui seul est le Seigneur. Voyez ce qu’il dit aux pharisiens qui espionnent ses disciples libérés lorsqu’ils cueillent des épis pour les manger le jour du sabbat: ”Le Fils de l’homme est maître du sabbat” (Lc 6, 5). Priez Jésus de vous révéler toujours la vraie liberté qui se conforme avec amour à la volonté du Père bien-aimé. Il reste encore quelques nœuds à démêler en vous; parfois vous confondez la foi avec son emballage culturel.
4 août
”Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait paître dans les champs verts” (Ps. 23: 1). Y a-t-il une image plus délicate que celle-là? Le chrétien fait partie d’une race choisie. Il lui suffit de se livrer tendrement au Seigneur, comme un agneau à son berger. Dans la foi chrétienne, la tendresse et la bonté prédominent. Le voir comme une religion de peur et d’anxiété est une trahison de l’Évangile. Sur la croix, Jésus a effacé les conséquences du péché. N’oubliez jamais que vous êtes un être racheté par l’Amour dans la joie et la paix.
5 août
Vous avez été créé par un Père qui vous aime infiniment en Son Fils unique. Vous êtes une nouvelle création. Glorifiez le Seigneur, bénissez-le, d’un seul cœur avec tous ceux qui le connaissent et l’aiment. De cette façon, vous accomplirez parfaitement votre appel sur terre pour l’éternité.
6 août
Soyez bien conscient que vous êtes «choisis avant la fondation du monde» pour servir l’Amour, pour devenir amour, saint et sans tache devant Dieu (Eph. 1,4). Quelle est la destinée royale que l’humanité a reçue; quel est son sort! Vous êtes à jamais un enfant du Père éternel par Jésus-Christ, destiné à participer à sa Transfiguration. C’est pourquoi je vous aime tant et je glorifie le Seigneur dans ma contemplation bénie à son égard.
7 août
Il y a ceux qui refusent de reconnaître Dieu et courent ainsi le risque mortel d’un échec éternel. Ils deviennent des enfants de Satan, étant appelés à devenir des enfants du Royaume, brillant comme le soleil devant le trône du Père.
Préparez et préservez la bonne terre de votre âme; la semence semée par Dieu le Seigneur est multipliée par la magnanimité du Seigneur. Ouvrez votre esprit et votre cœur de plus en plus généreusement pour comprendre pleinement les mystères de la vie chrétienne.
8 août
Comme l’apôtre Paul, chaque chrétien a une épine dans sa chair (2 Co 12,7). Ne vous inquiétez pas, car le Seigneur dit: ”Ma grâce vous suffit”. L’épine est le signe de votre faiblesse. Acceptez cela de tout cœur, cela vous garde humble. Dites avec l’Apôtre: «Quand je suis faible, je suis fort» par la puissance du Christ agissant en moi, malgré l’épine.
9 août
”Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde” (Jn 12, 47). Réjouissez-vous, vous êtes parmi les sauvés, car ”votre bouche confesse que Jésus est Seigneur, et votre cœur croit que Dieu l’a ressuscité des morts” (Rom 10: 9). Priez pour la conversion de ceux de bonne volonté qui n’ont pas encore découvert le chemin du salut du Christ.
10 août
Examinez son caractère spirituel chaque fois qu’une loi civile est contestée. Ce qui est légal n’est pas nécessairement moral au sens chrétien. Vous vivez dans une société qui confond les deux quand on dit: «ce qui est légal est moral». C’est un dicton païen, inspiré du «père du mensonge» (Jn 8,44). Tuer un enfant dans l’utérus peut parfois être fait par la loi, mais c’est une abomination pour Dieu. Continuez à lutter contre cette erreur mortelle.
11 août
Écoutez la Parole de Jésus à ses disciples: ”Je vous ai choisis et je vous ai confié la tâche de faire un voyage et de porter des fruits qui soient permanents” (Jn 15, 16). Chaque nuit, examinez votre conscience: quel fruit ai-je produit aujourd’hui? Vos jours sont comptés, chaque jour augmentant le stock de fruits récoltés pour la vie éternelle. Soyez vigilant pour pouvoir lui offrir des fruits abondants lorsque vous comparaissez devant le Seigneur. Chaque fois qu’ils grandissent, c’est une source de grande joie pour moi.
12 août
Continuez dans la vie joyeusement, le cœur rempli d’une merveilleuse assurance: celle de la victoire ultime du Fils de Dieu. ”Soyez de bonne humeur, j’ai vaincu le monde” (Jean 16:33), dit-il à ses disciples. Oui, Il vaincra le monde plongé dans les ténèbres du péché et de la corruption. Un monde qui a pourtant hérité des valeurs chrétiennes, sans en connaître la source et la destination. Ces restes du message chrétien grandiront dans la mesure où les étudiants s’acquitteront de leur tâche d’être «levain» parmi les gens et «lumière» reflétant «la lumière du monde». Donnez votre part de levain * en attendant la victoire finale. Merveilleux appel du chrétien!
(* qui a un effet puissant et durable)
13 août
Pierre, le rocher sur lequel l’Église est bâtie, a trahi son Maître en le reniant trois fois. Ne remarquez pas sa lourde culpabilité, mais ses larmes amères, source de transformation depuis la Pentecôte. L’apostat est devenu un maître de la Parole du Seigneur, heureux de l’annoncer et confiant en l’Esprit Saint. Jésus a effacé l’image de la trahison dans son cœur. Il ne reste que l’image de l’apôtre bien-aimé qui détient les clés de l’Empire.
De même, toute honte de votre passé lointain a été effacée du Cœur Divin. Seule la lumière qui reflète la seule «Lumière du monde» demeure.
14 août
Savez-vous quel jour vous avez été baptisé? Il est plus distingué que votre anniversaire. Je me souviens de la joie intense que j’ai eue lorsque le prêtre a dit: ”Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.”
Pour souligner l’importance vitale de ce moment solennel où une âme entre dans la famille de Dieu, Jésus a également été baptisé par Jean dans le Jourdain. Il n’en avait pas du tout besoin, car le baptême de Jean était «de repentir et de pardon des péchés» (Mc 1,4). Son baptême a donné lieu à une nouvelle révélation de Dieu de la part du Père céleste: ”Tu es mon Fils, mon bien-aimé; en toi je suis bien content” (Mc 1, 11). – Je célèbre le jour de votre baptême. Faites-vous aussi!
15 août
Aujourd’hui au Ciel, avec vous sur la terre, nous célébrons ”la Femme couronnée de douze étoiles”, ”Elle était enceinte et pleurait dans ses douleurs et son travail” (Ap 12,1-2). La Mère du Christ continue de donner naissance à des disciples jusqu’à la fin des âges. Ses visites dans la joie, mais aussi dans les larmes, en témoignent. Celle qui a été prise dans la gloire corps et âme est aussi la Mère universelle des membres de l’Église, sur le chemin du salut dont elle soutient l’attente. C’est l’aube de l’Église triomphante. Le Puissant a fait des miracles pour Elle! Priez avec ferveur cette Mère infiniment aimante, qui vous aime tellement qu’elle vous aidera à atteindre la gloire de la Résurrection. Elle est si heureuse de la mission que son Fils Jésus lui a confiée.
16 août
Sondez constamment les mystères de Dieu. Votre quête ne se terminera jamais, mais vous progresserez. Valorisez la compréhension de ces mystères plus haut que toute science humaine et toute richesse. Demandez à l’esprit de discernement, recherchez la Sagesse de Dieu «comme un chasseur de trésors cachés» (Prov. 2,4). «Alors vous comprendrez la justice et la justice, la droiture et toutes les bonnes voies» (Prov. 2.9). Soyez l’ami intime de la sagesse.
17 août
L’Église est la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d’en haut. Écoutez ce que le Seigneur dit d’elle: «Je lui envoie la paix comme un fleuve, la gloire des nations comme un ruisseau débordant de ses rives. Ses bébés sont portés sur les hanches et sur les genoux. Comme une mère la choyait. Enfant. Consolez, alors je vous consolerai: à Jérusalem vous serez consolés. Vous serez ravis »(Ésaïe 66,12-14). Soyez fier de faire partie de l’Église. C’est votre trésor le plus précieux.
18 août
Priez souvent pour les perdus dont l’apôtre Paul dit: Ils vivent ”comme des ennemis de la croix du Christ. Ils sont en route vers la destruction, leur ventre est leur dieu, dans leur honte ils mettent leur honneur, ils le regardent . ”terrestre” (Phil. 3, 18-19). Priez pour qu’ils trouvent leur véritable identité, celle des êtres vivants, créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Que le Saint-Esprit les délivre de la puissance du «meurtrier des hommes dès le commencement» (Jn 8, 44).
19 août
Jésus vous pose également la question centrale qu’il a posée à ses disciples dans Césarée de Philippe et qu’il a posée à ses disciples au cours des siècles: ”Mais qui dites-vous que je suis?” (Mat 16.15). Avec Pierre, vous avez témoigné du fond de votre foi: ”Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant” (Mt 16,16).
Et Jésus appelle bienheureux celui qui fait ce credo. Vous êtes béni à ses yeux, non pas à cause des mérites, mais à cause du Saint-Esprit qui vous révèle cette vérité.
20 août
La communauté des couples mariés est le fondement de la communauté humaine. La famille est sacrée. C’est un grand mystère. Il est si grand qu’il décrit la relation du Christ avec son Église . En tant que maris et parents, ils sont des collaborateurs de la grâce et des témoins de la foi. Si vous êtes marié, soyez fier de participer à ce grand mystère. Les maris et leurs enfants récoltent de beaux fruits de leur foi, apportant un témoignage précieux au monde. L’exemple d’une famille chrétienne est contagieux pour les personnes de bonne volonté. Nous, leurs anges gardiens, nous réjouissons de voir les familles heureuses s’égayer alors que vous vous réjouissez à la vue d’un ravissant jardin fleuri.
21 août
Réalisez votre unité intérieure chaque jour. Vous n’êtes pas protégé contre les épreuves, et la bataille contre les puissances des ténèbres durera jusqu’à la fin du monde (Mt 24:13). Avec la grâce de Dieu et votre propre coopération avec la grâce, vous maintiendrez l’unité ou la restaurerez si elle a été affectée. C’est là que commence votre bonheur.
22 août
Respectez chaque être humain, même s’il s’est égaré. Aimez-le comme n’importe quel autre moi. À l’invitation du Christ, soyez héroïque en faisant du bien à tous ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous calomnient (Mt 5, 43-44). Aujourd’hui avec Marie, Reine, nous prions pour le salut de tous.
23 août
Aimez votre prochain. ”L’homme sans amour est encore dans le royaume de la mort” (1 Jean 3:14). Nous ne devons pas aimer avec des mots et des slogans, mais avec des actes concrets. ”(1 Jean 3:18). Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez chanter les louanges du Seigneur. Tout au long de votre vie, vous découvrirez à quel point il est bon, pour son amour est éternelle, fidèle.
24 août
N’arrêtez pas de grandir en travaillant dans la foi. «Mon Père travaille tout le temps à ce jour, et je ne cesse pas non plus de travailler» (Jn 5, 17). Il suffit donc d’entendre sa Parole dans l’Évangile et de croire au Père, en sa toute-puissance et en son amour infini. – Dites dans l’Évangile à Jésus aujourd’hui avec l’apôtre Nathaniel ( Bartolomew ): ”Tu es le Fils de Dieu”. De cette façon, vous atteindrez la vie éternelle, parce que vous êtes déjà passé de la mort à la vie (Jean 5:24).
25 août
Vous aussi, à l’imitation du Christ, mangez avec ”les collecteurs d’impôts et les pécheurs” de cette époque. Après tout, Jésus est venu, non pas pour sauver les sains, mais pour sauver les malades. Il n’est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs (Mc 2, 16-17). Les justes le suivent fidèlement, il n’est pas nécessaire que le Seigneur les appelle. En vous associant aux pécheurs, vous irradiez sur eux une certaine lumière du Christ. C’est la vocation de l’étudiant.
26 août
«Le ciel déclare la gloire de Dieu, et le firmament nous montre l’œuvre de ses mains» (Ps. 19,2). Quelle chance pour vous qui avez le bonheur inouï de vivre à une époque où l’homme pénètre de plus en plus et de manière merveilleuse dans l’univers. Ces milliards de sondages d’années-lumière, non seulement d’étoiles ressemblant au soleil, mais de galaxies chacune de milliards de soleils, témoignent de la puissance infinie du Créateur. Comme il est bon de se pencher avec amour sur la précieuse créature que vous êtes à l’univers, de l’aimer dans le Fils unique et d’établir en vous la demeure du Saint-Esprit. Ne vous considérez jamais petit lorsque tout votre être est centré sur Dieu et en Lui. Vous êtes le plus précieux aux yeux du Créateur, plus précieux que l’univers physique. C’est pourquoi Il m’a placé à côté de vous en tant que votre gardien. Que je suis heureux d’être le gardien d’un tel ”miracle” (Ps. 139,14)!
27 août
Le Christ vous a délivré de tout ce qui ne contribue pas à votre bonheur. Il vous a délivré de la peur qui habite le cœur de l’homme depuis le retrait d’Eden. Chantez avec le psalmiste: ”Le Seigneur est ma lumière et mon chef, de qui devrais-je craindre? Le Seigneur est le protecteur de ma vie, de qui devrais-je craindre?” (Ps.27.1). Dans votre cœur, pleinement engagé envers le Seigneur, il ne reste plus qu’une place pour la louange et la joie. Chaque fois que vous lui chantez, je chante avec vous.
28 août
Les chrétiens sont un et unis à un seul peuple. Leur engagement doit s’exprimer dans la fidélité aux assemblées eucharistiques, en particulier le dimanche, jour du Seigneur. «Veillons les uns les autres à rivaliser les uns avec les autres dans l’amour et les actes d’amour. Nous ne devons pas rester à l’écart de nos rassemblements, comme certains ont l’habitude de le faire; encourageons-nous les uns les autres» (Héb. 10,24-25). Prenez ces exhortations au pied de la lettre. Un moment d’attention et un mot d’encouragement font des merveilles. Pratiquez cette délicate politesse chrétienne. Sortez de vous, tournez-vous vers les autres.
29 août
La mort du chrétien est comme l’émergence du papillon après la mort de la chenille. C’est une ascension vers le ciel après le long et difficile voyage sur Terre. Le chrétien meurt en Christ, il vivra en lui (2 Tim 2,11). «Je désire aller pour être avec le Christ» (Phil. 1:23). La mort n’est rien d’autre que l’arrivée du pèlerinage terrestre. Dites avec le Poverello d’ Assise : ”Béni sois-tu, mon Seigneur, pour la mort physique de la sœur, à laquelle aucun homme vivant ne peut échapper.” Votre chair est sanctifiée parce que la Parole est devenue chair. Il sera transformé en corps spirituel après la mort du terrestre.
30 août
Les saints, et parmi eux tous vos voisins qui les ont rejoints, fortifient l’Église dans la sainteté. Ils intercèdent pour les âmes de ceux qui sont encore dans les liens de la chair. Ils interviennent pour vous. Comptez sur leur intercession. Leur amour est d’une grande aide dans vos faiblesses persistantes. Renforcez le lien communautaire avec eux. Ne forment-ils pas, avec les croyants qui pèlerins sur la terre, la communion des saints, unis dans le Corps du Christ?
31 août
Par le baptême et la foi, vous avez rejoint le peuple de Dieu, purifié par le Sang du Christ. Vous faites partie ”d’une race élue, d’un sacerdoce royal, d’une nation sainte” (1 Pierre 2: 9). Ressentez votre valeur aux yeux du Seigneur. C’est infini. Cela fait partie de l’amour que le Père a pour son Fils et que le Fils a dans l’Esprit pour le Père.
1er septembre
De quelle douceur témoignent certaines paroles de Jésus! Aimez particulièrement cette Écriture: ”Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos et du soulagement. Prenez mon joug sur vos épaules et apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger »(Mt 11, 28-30). Avec ces mots, vous devez rencontrer des âmes épuisées qui ne le connaissent pas. Dans l’épreuve, ils sont les plus réceptifs à la repentance, dans l’esprit de ces paroles si douces et réconfortantes.
2 septembre
Suivez le Seigneur dans ses pèlerinages. Partagez sa souffrance, non seulement celle de sa passion, mais aussi la douleur qu’il a ressentie à la fierté des scribes et des pharisiens pour sa mission d’amour et de miséricorde. L’Evangile d’aujourd’hui en témoigne à nouveau. Une fois de plus, Jésus a enseigné dans une synagogue. C’était un sabbat, et d’un cœur endurci, ils Le regardaient. Réaliserait-il une guérison le jour où cela serait interdit par la loi? Il savait ce qu’ils pensaient et les a informés. ”Il regarda autour d’eux tous et dit à l’homme:” Etends ta main. ”L’homme a été guéri, et les avocats étaient” hors d’eux-mêmes de colère ”(Lc 6, 6-11). Toute loi qui ne sert pas l’amour doit être rejetée. Chaque fois que vous jugez sans amour, en tant que désembrouilleur du faux, vous ressemblez aux pharisiens. Seul l’amour vous guérira définitivement. Souvenez-vous de la parole de l’apôtre: «Je suis mort à la loi, pour vivre pour Dieu» (Ga 2, 19).
3 septembre
L’Église célèbre aujourd’hui saint Grégoire le Grand, le Pape de la perfection évangélique, le promoteur de la liturgie romaine et de l’envoi d’apôtres en mission, l’amant des Saintes Écritures. Cet ancien préfet de Rome a également mis son talent d’écrivain organisationnel au service de l’Église et de son expansion. À sa mort en 604, l’Église brillait et était en pleine expansion, non par la violence, mais grâce à la douceur et l’humilité d’un berger doux et actif. Priez qu’après un millénaire et demi, de nouveaux dirigeants comme Grégoire, bergers avec ses dons et inspirés par son exemple, se lèvent au service de l’Évangile. Cette nouvelle ère offre des moyens sans précédent pour la conquête des âmes.
4 septembre
La vie du chrétien consiste à appartenir au Christ en lui donnant consciemment la domination absolue sur sa propre existence. Alors on peut dire avec l’apôtre des Gentils: ”Moi-même je ne vis plus, c’est le Christ qui vit en moi” (Ga 2, 20). Progressez continuellement dans ce projet divin et votre récompense sera grande.
5 septembre
«Le sac et les cendres», si importants aux yeux des pharisiens, ne valent pour Jésus que dans la mesure où ils reflètent une conversion intérieure du cœur. On peut entrer dans le Royaume de Dieu sans jeûne et sans mortification, mais son accès est refusé aux cœurs desséchés. Focalisez de plus en plus votre vie sur Dieu par la repentance de tout votre cœur: par votre progrès dans la grâce, inaccessible au péché, par votre aversion pour tout mal, en particulier le mal que vous avez précédemment commis, et par votre aversion pour les œuvres des ténèbres. Chérissez en vous le cœur nouveau, «l’homme nouveau créé à l’image de Dieu» (Éphésiens 4:24). Il est donné au disciple du Christ pour accomplir cette transformation totale. «Vos péchés sont pardonnés» (Mc 2, 5). Chantez avec le psalmiste: «La prospérité et la bénédiction ne me quittent jamais tous les jours de ma vie; la maison du Seigneur sera ma demeure pour tous les temps à venir» (Ps. 23, 6).
6 septembre
Vous croyez en la vie éternelle; vous affirmez cette croyance au Credo de l’Église. Cette vie a commencé avec votre conception. Vous passez par ”la grande épreuve” (Ap 7:14) dans laquelle vous êtes raffiné ”comme l’or dans le feu” (Ap 3:18). Ce qui vous attend est inexprimable: le face à face de l’Amour. Vous devez d’abord passer par la mort. En étant retiré des personnes que vous aimez, de ce monde si beau dans toute sa splendeur, mais si profondément violé par le péché, et si merveilleusement restauré par la grâce. À ce moment ultime, vous direz: «Je ne meurs pas, je passe à la Vie». Priez pour que cette grâce vous soit accordée.
7 septembre
Hier, un voile de tristesse a plané sur votre cœur. Aujourd’hui, le soleil est de retour. La joie peut éclater en vous tous les jours! Unissez-vous chaque matin à l’hymne chanté par des milliers d’âmes: ”Criez devant le Seigneur dans toutes les nations, servez le Seigneur avec joie, venez devant lui avec joie” (Ps. 100, 1-2). Jésus s’adresse au peuple avec le désir de partager le trésor que son Père lui a confié: «Je vous le dis, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie» (Jn 15, 11).
8 septembre
La joie et l’action de grâce remplissent votre cœur aujourd’hui. L’Église célèbre un anniversaire radieux: la naissance de Marie, la Mère de Jésus. Elle a été choisie par Dieu pour nous donner le Soleil de justice, Christ, notre Dieu. C’est grâce à Elle que vous êtes sous le bâton de berger du Bon Pasteur, que vous vivez en sécurité et que vos frères sont livrés aux extrémités de la terre. Avec eux, vous avez été racheté de vos péchés par le Fils. Criez de joie aujourd’hui.
9 septembre
Vous aussi «périssez pour l’homme extérieur», votre «vie intérieure se renouvelle de jour en jour» (2 Cor. 4:16). Ce renouvellement vous permet de voir plus clairement «les choses invisibles» qui «durent pour toujours» (2 Cor. 4:18). Gardez soigneusement cette faculté nourrie par la foi.
10 septembre
C’est sur la hauteur d’une montagne que Jésus a révélé la Bonne Nouvelle des Béatitudes. Cela ressemble au monde à l’envers; en fait, c’est le monde glorifié et recréé. Avec vos frères chrétiens, vous avez été chargé de faire connaître les béatitudes, en les expérimentant et en les proclamant. Vous ferez également partie de la multitude innombrable à laquelle Jésus appelle: ”Réjouissez-vous et réjouissez-vous, car votre récompense est grande au Ciel” (Mt 5, 12).
11 septembre
L’histoire était inondée du sang des martyrs. Cela devrait-il vous rendre triste? Oui, bien sûr, mais face à l’éternité, vous avez une autre raison d’éclater de joie là aussi. ”Réjouissons-nous avec les martyrs. Ils ont vaincu par le Sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils règnent avec le Christ”, est le chant d’ouverture de la célébration eucharistique de plusieurs martyrs. En effet, ”Si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui” (2 Timothée 2: 11-12). Que le Seigneur vous accepte continuellement dans son amour et qu’il vous laisse expérimenter la nouvelle vie dont il vous remplit plus intensément.
12 septembre
Comme vous êtes heureux de savoir que le désir du bonheur est une recherche du Seigneur! Combien d’âmes ne cherchent pas le bonheur sans jamais l’atteindre! Ils le cherchent là où il ne peut pas être trouvé. Le désir de l’être humain est l’Infini. L’Infini est Dieu. Jésus vous a révélé la vraie nature de Dieu. Vous ne cherchez plus, car vous avez trouvé ”le seul bonheur” (Ps. 16-2). Dites à vos frères que le bonheur est à leur portée et que toute leur vie ne suffit pas pour enquêter sur lui.
le 13 septembre
Aimez les moments calmes où vous pouvez parler au Seigneur. Il peut être trouvé, en particulier «au son d’un vent doux» (1 Rois 19, 12). Éloignez-vous du bruit et précipitez-vous. Priez pour qu’un temps vienne où les gens se rencontreront dans la clarté du silence à une source cachée, la Source divine.
14 septembre
Jésus vous pose souvent la question décisive qu’il a posée trois fois à Simon Pierre: ”M’aimes-tu?” (Jn 21, 15). Quel est ce véritable amour avec lequel Jésus veut être aimé? C’est surtout l’amour avec lequel vous aimez vos proches. Ce n’est qu’après cela que vous pourrez venir à lui: ”Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t’aime”. Et Jésus, qui aujourd’hui sur la croix, élevé à tous les hommes, vous dira: ”Suivez-moi” (Jean 21:19). Soyez donc Son témoin là où vous vivez et travaillez.
15 septembre
Ne soyez pas comme les apôtres qui, quand Jésus les a quittés pour retourner au Père, croyaient encore que le Christ ressuscité rétablirait le royaume d’Israël. En réponse à leur attente ridicule, il annonce la venue du Saint-Esprit, qui les éclairera pour leur dévouement à son service. Leur devoir et celui de tous les futurs disciples, y compris vous, est d’être des témoins partout dans le monde. Cela continuera jusqu’à la seconde venue du Seigneur dans sa gloire. Comme ces choses sont simples! Dites à vos frères de ne pas se casser la tête. La Bonne Nouvelle est limpide comme l’eau vive d’une source qui jaillit au pied de la Croix, où Marie a été confiée à Jean et vous avec Jean à Marie.
16 septembre
«Le Seigneur est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté» (2 Cor. 3:17). Quelle joie de découvrir la vraie liberté! Vous avez la grâce d’expérimenter la liberté de l’Esprit plus intensément chaque jour.
Il est vrai que vous vivez dans un environnement privilégié. Partagez les inquiétudes de ceux qui n’ont pas cette grâce ou ce bonheur. Dans l’État, tout est donné gratuitement. Mais tout doit aussi porter ses fruits. N’oubliez pas qu’ils ne sont jamais trop abondants. Ne vous contentez pas du minimum. Faites un effort pour inclure les autres, les moins privilégiés.
17 septembre
La pensée de vous voir parmi les 144 000 avec le nom de l’agneau sur votre front me remplit déjà d’une joie indicible. Je serai à côté de toi. Nous chanterons ”une nouvelle chanson” des ” rachetés de l’humanité” qui ”suivent l’Agneau partout où il va” (Apoc. 14, 3.4b-5).
Il parle de 144 000, de la plénitude du bonheur, de la perfection héritée du Christ. 144 000 est le nombre symbole de la plénitude, composé des nombres signifiant chacun la perfection: 12x12x1000. Il s’agit d’une foule innombrable.
18 septembre
Bâtissez votre vie sur Jésus, votre Sauveur, en vous appuyant fermement sur la foi qui vous a été enseignée, tandis que votre cœur déborde de gratitude (Colossiens 2: 6-7). Cela vous protège dans les pires tempêtes de la vie. Vous resterez fermement enraciné dans l’Esprit, calme même dans les tourments qui vous envahiront. Ne vous laissez pas emporter par les théories trompeuses et sans valeur des bergers méchants qui égarent leurs brebis du Bon Pasteur.
19 septembre
Vous avez été choisi par le Seigneur pour être à lui, choisi pour porter un fruit abondant qui durera. C’est pourquoi la prière est tout aussi nécessaire à votre vie intérieure que la respiration l’est à votre corps. Regardez Jésus à la veille de l’élection des douze parmi Ses disciples déjà nombreux. «Jésus est allé sur la montagne pour prier et a passé la nuit à prier Dieu» (Lc 6, 12). Ne commencez jamais un travail important ou ne prenez jamais une décision difficile sans prier au préalable. Sa durée sera proportionnelle à la tâche à accomplir ou à la décision à prendre. Le choix de ses douze apôtres était de la plus haute importance pour Jésus. Il les a préparés en passant une nuit entière à prier. Imitez Jésus et vous serez béni.
20 septembre
Oui, vous avez été choisi par Dieu, vous êtes Son fidèle serviteur et Son bien-aimé pour toujours; c’est pourquoi, comme il le commande, vous devez revêtir votre cœur «d’une tendre compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience» (2 Col. 3:12). Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, soyez bien conscient et faites comme Lui. Désormais, votre vie loue Dieu avec un cœur débordant de joie et de gratitude. Louez-le par la prière, louez-le par des actions qui appliquent littéralement les paroles de Jésus: ”Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés” (Lc 6, 37). «Aime ton prochain comme toi-même» (Mt 19, 19)! Quel voisin? Chaque personne est ton voisin, tes voisins, tes collègues de travail, les migrants, les vendeuses, les occupants de la voiture devant toi, les voyageurs de votre compartiment, la personne que vous rencontrez dans la rue, le pauvre qui tend la main, le garçon qui vous cogne Un sourire et un mot gentil font des merveilles Tous nés du ventre de leur mère, tous retourneront sur terre Tous ont une âme immortelle Aide ils sauvent leurs âmes, ne serait-ce que pour un moment éphémère.
21 septembre
”Celui qui garde l’oreille fermée au cri du pauvre criera et n’obtiendra pas de réponse” (Prov. 21:13). Bien sûr, vous ne pouvez pas empêcher cet appel, mais au moins vous pouvez entendre une voix. Comment? En déduisant la partie pauvre de vos revenus. Cette partie ne vous appartient pas. Si vous le dépensez pour vous-même, vous volez au pauvre ce qui lui est dû. Les Saintes Écritures, la Parole de Dieu, fixent la part des pauvres et du Temple à un dixième du revenu. Ce sont les dîmes; «Et Abram lui donna ( Melchisédek ) un dixième de toutes choses» (Genèse 14, 20); «La dîme que les Israélites paient à Yahvé» (Nombres 18:24); «Je donne la dîme de tous mes revenus» (Lc 18, 12). «Je préférerais avoir pitié que sacrifice», dit l’Évangile aujourd’hui à la fête de Matthieu ( 9:13 ). Je suis heureux de voir comment vous gardez fidèlement ce précepte.
22 septembre
Il arrive que les gens demandent un signe au Seigneur. Comment Jésus répond-il lorsque les pharisiens lui demandent «un signe du ciel». Il a poussé un soupir du fond de Son Cœur et a dit: «Ces gens veulent un signe, un signe? En vérité, je vous le dis, en aucun cas aucun signe ne sera donné à cette génération ». Il les quitta, remonta dans la barque et retourna de l’autre côté ”(Mc 8, 11-13). Quelle puissance dans ce court passage! Une puissance sobre, car Jésus savait qu’un signe était l’inimitié des pharisiens. Le ciel ne donne des signes qu’à ceux qui sont intérieurement bien placés pour nourrir leur foi. Que le Seigneur juge l’opportunité de donner un signe. Plus votre foi est grande, moins vous aurez besoin de signes. Êtes-vous déjà entouré d’une myriade de signes tels comme: la beauté de la création, l’ascension irrésistible incessante de l’humanité vers la Lumière, malgré les menaces et la résistance qu’offrent les forces hostiles des ténèbres Si vous savez interpréter les signes des temps, alors sachez apprécier les innombrables signes qui vous entourer.
23 septembre
Avec tous les étudiants, vous aussi, vous avez été envoyé comme un mouton parmi les loups. Jésus demande: ”Soyez intelligents comme des serpents et simples comme des colombes” (Mt 10, 16). Restez toujours l’agneau obéissant, et vous aurez naturellement l’innocence d’une colombe. Vous n’avez pas encore appris à discerner toutes choses avec la vertu de prudence.
24 septembre
Un disciple doit toujours trouver son honneur dans son témoignage du Christ et dans la puissance de son témoignage. Comme je suis fier de vous lorsque vous aidez une pauvre âme à se libérer du péché par votre exemple ou votre ligne de conduite! Il ne faut pas hésiter à rendre visite à une personne malade et à lui parler de Jésus, surtout quand cette personne malade touche à sa fin. Parlez-lui surtout avec tendresse et un sourire chaleureux qui témoigne de votre bonheur d’appartenir à Jésus.
25 septembre
Ne vous méfiez pas des gens, des images de Dieu, mais du mal et de Satan qui travaillent en eux. Considérez les paroles de l’Évangile: ”Mais tandis que tout le monde était étonné de tout ce qu’il faisait, il a dit à ses disciples:” Ayez l’œil ouvert sur ce que je vous dis. Le Fils de l’homme sera livré entre les mains des hommes. ”” (Lc 9, 43-44). Son ascension brutale vers la mort a commencé après avoir été reçu triomphalement à Jérusalem une semaine plus tôt. Les mêmes qui ont appelé ”Hosanna” crieront ”loin avec lui, loin avec lui!”
Oui, méfiez-vous du mal qui est à l’œuvre dans le cœur de l’homme. Mais aime cet humain. Il est possible de faire germer et de faire pousser la semence de sa ressemblance avec Dieu, déposée en lui au moment de sa conception.
26 septembre
Contemplez le ciel étoilé et contemplez la majesté, la puissance et la beauté du Créateur. Il n’y a aucune limite à sa bonté et à sa générosité. Ils vous tombent selon votre désir. Sa douceur est sans limite. Il répond à votre désir et à vos attentes. «Demandez et vous obtiendrez» (Mt 4, 4). Demandez seulement ce qui est précieux pour votre âme, votre ascension terrestre vers le Seigneur. Réjouissez-vous des miracles qui se produisent et se produiront! Dans ton ombre, je suis ravi de toi.
27 septembre
Voyez comment Job a gardé et renforcé sa foi dans les terribles épreuves qui sont survenues grâce aux astuces de Satan et ont été autorisées par Dieu à souligner la fidélité immuable de son serviteur Job. Dites toujours comme Job dans les épreuves inévitables: ”Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris; béni soit le nom du Seigneur!” (Job 1:21) Pour le récompenser de sa fidélité à Dieu, le Seigneur le donnera à nouveau en abondance. Il en va de même pour le Cœur paternel et miséricordieux de Dieu. Ne trahissez jamais ce Cœur par manque de foi, même pas un instant.
28 septembre
Construisez votre relation intérieure avec Jésus toujours plus forte et plus douce. Écoutez-le dire avec un immense désir: ”Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et l’ouvre, j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi” (Ap 3, 20). Il frappe à votre porte, votre Dieu, Sauveur et Ami. Ouvrez rapidement et invitez-le à la table. Ce seront les moments les plus agréables de votre vie. Tournez l’oreille vers la porte et souvenez-vous: le pauvre qui entre, l’enfant abandonné qui vous recevra à table pour toujours est Jésus, votre Seigneur et ami. Apportez de la lumière dans votre vie, très concrètement, à travers ces réalités divines. Pour ce prix, le gouvernement fait des progrès.
29 septembre
Aujourd’hui, l’Église célèbre les trois Archanges: Michel, Gabriel et Raphaël. Gardez la purification de votre cœur sous leur protection. Vous aimez Dieu par l’élection et la grâce divines. Mais n’oubliez jamais que l’esprit du mal, «le meurtrier du commencement… l’archi-menteur» (Jn 8, 44) essaie de dominer votre âme. Pour éliminer cette menace, vous devez faire un effort pour être encore plus conforme à l’image du Fils de Dieu. Vous êtes prédestiné pour cela. Vous serez glorifié si vous continuez à répondre à l’appel du Seigneur. Vous ne comprendrez que ce mystère du destin humain dans l’au-delà! Jour et nuit, je veille sur vous pour empêcher Satan de s’emparer de vous.
30 septembre
Conduisez-vous de telle manière jusqu’à la fin, jusqu’à votre dernier souffle, que Jésus puisse répondre positivement à la question qu’il a posée avec tristesse: ”Le Fils de l’homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra?” (Lc 18, 8) Gardez votre foi, votre bien le plus précieux, afin qu’elle empêche le monde de s’obscurcir dans les ténèbres. S’il est comme le Fils, chaque chrétien a une valeur infinie aux yeux du Seigneur. Selon l’Évangile, il faut s’humilier pour cela, devenir humble et doux comme Jésus. Et moi à vos côtés.

Source : René Lejeune
Henk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.