nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

engelbewaarder januari tot maart eerste trimester

Download

- Stars (0)

12 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 09-04-2021 16:26

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - 365 dagen met je engelbewaarder - januari tot maart.pdf

Voorwoord van de auteur, René Lejeune

Deze boodschappen van een engelbewaarder dienen één voor één gelezen te worden. Eén elke dag. Ze zijn geïnspireerd en zonder moeite verwoord, als het ware ”gedicteerd,” aan iemand die enkel uitvoerde.
Uw engelbewaarder ziet zonder ophouden het Gelaat van God (vgl. Mt 18,10). En tegelijk staat hij u, sedert uw geboorte tot uw overgang naar het hiernamaals, dag en nacht bij; hij zal bij u zijn op het Laatste Oordeel. Hij is uw gezel voor de eeuwigheid.
Hij heeft een naam. Hij houdt van u, verheugt zich met u en hij weent wanneer gij weent. Hij stort bittere tranen als ge luistert naar de ”vader van de leugen, moordenaar van de mens van het begin af aan.” [Joh. 8,44] Hij vloeit over van vreugde telkens ge een inspanning doet die uw gelijkenis vergroot met Jezus, ”zachtmoedig en nederig van hart.” [1 Kor. 13]
Deze boodschappen zijn de echo van het evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus aan de mensen. Of nog, ze zijn de afglans van het leven van de Zoon op aarde.
Enkele raadgevingen:
• Uw engelbewaarder, uw ”voogd en herder,” zegt u niets anders. Overweeg deze boodschappen als van hem komend. Blijf naar hem luisteren, gij zult tenslotte zijn stem ”horen.” Hij is het die elke dag in deze boodschappen spreekt.
• Het doel is u elke dag bewuster te maken van de ononderbroken aanwezigheid van uw engelbewaarder aan uw zijde.
• Lees elke morgen de boodschap van de dag. Herlees ze ’s avonds. Indien ge dit getrouw doet, zult ge binnen een jaar, op de weg van de heiligheid gevorderd zijn. En ge zult gelukkiger zijn. Pater Pio, in 1999 zalig- en in 2001 heilig verklaard, zag zijn engelbewaarder en sprak met hem. Pius XI en Johannes XXIII gaven hun engelbewaarder boodschappen; volg ze na [zie Les Anges, armée secrète du Ciel, éd. Du Parvis, 1998].
• Indien ge de overweging van de 365 boodschappen tijdens het jaar begint, herneem ze dan op 1 januari. Er is een verborgen vooruitgang in hun opeenvolging. Ge kunt ze verscheidene opeenvolgende jaren hernemen. Het zijn woorden van leven. Ze zijn onuitputtelijk.
René Lejeune
1 januari
De goddelijke Voorzienigheid heeft mij voor de eeuwigheid u toegewezen. Vanaf de moederschoot waak ik over u. Door goddelijke uitverkiezing ben ik uw levensgezel.Met Moeder Maria waak ik over u. Deel, bid ik u, de liefde die ik u toedraag. Word meer en meer bewust van de onverbreekbare persoonlijke band die ons verenigt.
2 januari
Ik ben dicht bij u om u te dienen. Doe beroep op mij. Ge moogt mij voor een duidelijke boodschap zenden naar de engelbewaarder van gelijk welke persoon. Naar het voorbeeld van Pius XI zond 1 / 16Johannes XXIII dikwijls zijn engelbewaarder op boodschap. Ik beleef er veel vreugde aan u te dienen, en u innerlijk te zien groeien. In de ogen van de Heer heeft uw ziel een oneindige waarde.”
3 januari
God heeft u de gave van de vrijheid gegeven, tegelijk een wonderlijke en ontzagwekkende gave! Als meester is het dat ge beslist te handelen. Voor elke handeling hebt ge de keuze: die van het goede dat in God is, die van het kwade dat de verkeerde plannen dient van de ”Prins van de wereld” (Joh. 12,31). Bid dat u nooit de helderheid ontbreekt in de keuze van het pad waarop ge u begeeft; noch de moed om altijd te kiezen voor de weg die naar de liefde van de Heer leidt. Ik bid met u.
4 januari
Hoe inniger we verbonden zijn, hoe duidelijker ge mijn raad verneemt. Het gebed voorziet daarin, evenals in een steeds levendiger bewustzijn van mijn aanwezighed bij u, van mijn liefde en mijn volledige toewijding.
5 januari
Ga verder zonder vrees, met de vreugde van Jezus Christus in uw hart. De ware volgeling van Jezus kent geen vrees, welke beproevingen hij ook te doorstaan heeft; hij is vreugdevol, zelfs bij tegenspoed. Diep in u is de vreugde van Christus een bron die nooit ophoudt te borrelen, indien ge innig verbonden blijft met de Heer. In het evangelie steunt Jezus zo zeer op de om niets ontvangen gaven van de vreugde, dat Hij brandt van verlangen om ze aan de zijnen te schenken.
6 januari
De lofprijzing zij dikwijls op uw lippen. Begin uw dag met te loven en eindig hem ermee. Daarvoor zijt ge geschapen. De lofprijzing is de hoogste uitdrukking van uw liefde. Wij, engelen, loven de Heer zonder ophouden. Loof Hem om zijn onmetelijke heerlijkheid, om zijn liefde en tederheid, zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Loof Hem met de drie Wijzen.
7 januari
Kies een ”lofpsalm” om God te loven, ontsproten aan het hart van één van de grote bidders van het Oude Verbond; of laat een kort moment aan uw eigen hart enige woorden ontspringen die uw godsliefde uitdrukken en uw verrukking voor de schepping. Uw lofprijzing weze immer een dank voor de gave van het leven en de genade van het christelijk geloof. Jezus heeft u verkozen. Toon u die goddelijke uitverkiezing waardig.
8 januari
Bewaar zorgvuldig de vrede van Jezus Christus. Laat niet toe dat verstrooiingen, het lawaai en de gejaagdheid van de wereld de onschatbare gave van de innerlijke vrede verstoren. Behoed ze ten alle prijs.
9 januari
Wat was ik gisteren gelukkig, dicht bj u! Ge hebt de aanval van de Bekoorder ondergaan, gij hebt 2 / 16hem weerstaan en ge zijt als overwinnaar uit de strijd gekomen. In die kritieke momenten kan ik niets anders doen dan voor u bidden. Het gebeurt dat ge overwonnen wordt door de ”vader van de leugen.” [Joh. 8:44] Dan ben ik ontwapend aanwezig bij uw nederlaag, en ben ik er diep ongelukkig om. Ik bid dan de Heer, in uw ongeluk dat ook mijn ongeluk is, u te bedekken met zijn barmhartigheid.
10 januari
De engelbewaarders hebben meerdere malen van de Heer verlof gekregen zich te laten zien, zoals aan de H. Padre Pio of de H. Gemma Galgani. Gewoonlijk voedt het geloof zich door het onzichtbare. ”Zalig zij die geloven zonder gezien te hebben [Joh. 20,29],” zegt Jezus. We zullen elkaar zien in het hemels Jeruzalem, in de verblindende schoonheid van het goddelijk leven. Voer tot dan moedig strijd van de verovering van het Paradijs. Ik ben getrouw in bestendig gebed aan uw zijde.
11 januari
De Heer geeft mateloos. Vraag Hem veel en veel zal u gegeven worden. Op voorwaarde dat uw raag in overeenstemming zij met de vereisten van uw eeuwig geluk, met het heil van uw ziel, of van de ziel waarvoor ge genade vraagt. Het leven is zo kort. Houd u niet op met dingen die vluchtig zijn als een zeepbel. In het licht van de eeuwigheid, gedurende de tijd van ”de grote beproeving” [Apok. 7,14], die ge hier op aarde doorbrengt, is voor u en uw onsterfelijk leven alleen waardevol wat de wereld overleeft.
12 januari
Hij heeft een uitzonderlijke openbarings- en genezingskracht. Ge zult de mensen en de gebeurtenissen anders zien; de schellen zullen u van de ogen vallen. In het licht van de genade komt de universele liefde aan het licht, zoals de apostel Paulus het in zijn hyme aan de liefde [1 Kor 13] heeft duidelijk gemaakt. Ja, dat de heilige Naam van Jezus vaak op uw lippen zij als een liefdezucht.
13 januari
De Eucharistie is het hoogtepunt van het gebed tot de Heer. Het is de gedachtenis van heel zijn leven, van de kribbe tot Kalvarie. Ze vernieuwt het kruisoffer. Ze mondt uit in de Verrijzenis die de uwe meebrengt. Neem zo vaak mogelijk deel aan de Eucharistie, en van ganser harte.
14 januari
Bid met het hart dat de kern is van heel uw wezen. Het gebed is geen vloed van mechanisch opgedreunde woorden. Het is een liefdezucht, zo kostbaar in Gods oog. Wijd u dikwijls aan de stille beschouwing. Het hart aan hart van de geliefde hoeft geen woorden. Zo is het ook met het hart aan Hart met Christus Jezus.
15 januari
Leg geleidelijk al uw aardse verlangens af. Zoek de verlangens van de Goede Herder, het Evangelie openbaart ze u. Zo zult ge u tot kanaal van genaden des Heren maken, voor uzelf, voor allen die ge liefhebt, voor alle mensen voor wie ge bidt. De Goede Herder heeft u nodig, ge zijt zijn helper.
16 januari
Hou de schatten die ge put in Gods Hart door de Heilige Geest die in u woont, niet voor uzelf alléén. Deel ze mee aan hen die hongeren en dorsten naar de waarheid, in een gebarsten wereld, waar de ”vader van de leugen” gemakkelijk zijn werk van de dood kan voltrekken. De Heer heeft u nodig als licht voor de zielen op zoek in de duisternis, de zielen met wie ge in contact komt.
17 januari
”Het is van God en van Hem alleen dat ge het leven ontvangt in Jezus Christus” [1 Kor 1.30]. Wat dient ge Hem te loven om die hoogste gave! Ah, moest ge de kracht van de lofprijzing kennen! Ze doet wonderen? Offer God gedurende de dag een kort lofgebed, een simpele uitroep: ”Dank, Heer, voor de gave van het leven! Dank, Heer, voor dit ogenblik van vreugde!” Maar ook: ”Dank, Heer voor deze beproeving …”
18 januari
Verzet u niet tegen de genaden die voortvloeien uit het Hart van God door het kanaal dat naar het uwe leidt. Het egoïsme is de grootste hinderpaal. De remedie daarvoor is de navolging van Jezus:”Leert van Mij; Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt11,20). De deemoed en de zachtmoedigheid zijn het sterkste tegengif tegen het egoïsme. Het is daardoor dat de volgelingen van Jezus de verdwaalde wereld voor het Evangelie zullen veroveren. Elke leerling die zachtmoedig en nederig van hart wordt, is een andere Christus die meewerkt aan die verovering. Gij ook, volg Jezus na.Begin zo de internationale bidweek.
19 januari
”Bid zonder ophouden” (1 Tess 5,16). Neem dit geïnspireerd woord van de apostel letterlijk op. Bid ’s morgens bij het ontwaken, ’s avonds bij het slapengaan. Bid bij het ontbijt, bid als ge werkt, bid als ge rust, bid in alle omstandigheden. Eenvoudig door Hem elke nieuwe fase van de dag op te dragen; door uw hart even te verheffen tot God; vervul daarna uw taak. Zo zullen uw werk, uw voedsel, uw verplaatsing, uw rust helemaal gebed worden, in gehoorzaamheid aan de dringende oproep van de apostel Paulus. Neem van nu af die uitstekende gewoonte aan. Telkens vergezel ik u in uw gebed.
20 januari
Wanneer ge gedurende de dag aan mijn aanwezigheid denkt, herinner u dan de woorden van Jezus over de engelbewaarders van de kinderen: ”Hun engelen aanschouwen voortdurend het Aangezicht van mijn Vader die in de hemel is” (Mt 18,10). Ja, terwijl ik elk moment bij u ben, aanschouw ik het Aangezicht onze Hemelse Vader, schitterend van schoonheid en heiligheid. Eens zullen we het samen aanschouwen vervuld van het geluk van deze gelukzalige aanschouwing, de hele eeuwigheid.
21 januari
Neem de woorden van Jezus nooit licht op. Ze zijn het Woord van God. ”Als ge niet opnieuw wordt als kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan” (Mt 18,3). Hoe dit woord waarmaken ? Door, naar het voorbeeld van de Heer, ”zachtmoedig en nederig van hart” te worden. Ik steun u met mijn gebed. Bij elke stap van u, verkeert mijn hart in feestvreugde.
22 januari
Jezus wil u tot zijn vriend maken. Hoe meer ge op Hem gelijkt, hoe sterker de vriendschap wordt met Hem. Wat een voorrecht om onder de vrienden van de Heer geteld te worden! Wat doet men niet voor een vriend! Wat moet ge niet doen om onophoudelijk de vriendschap met Jezus te verstevigen. ”Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden” (Joh (15,15). Deze vriendschap der vriendschappen bezitten, is een onvergelijkbare schat. Ik verheug me zo zeer, bij u die vriendschap te zien. Haar intensiteit groeit voortdurend. De liefde is zonder grenzen.
23 januari
”God is Liefde” (1 Joh 4,8). Uw leven zal niet volstaan om die drie sublieme woorden te doorgronden. Wij engelen weten, door de voortdurende aanschouwing, wat dit ”noemen” van God betekent. We branden om deze intieme kennis mee te delen. Eens zal ik ze met u delen. Dan zal ik de opdracht volbracht hebben die ik van de Heer ontvangen heb: u te begeleiden in de ”grote beproeving” waar elke mens doorheen moet alvorens de ”volheid van de vreugde” te genieten, die hem is beloofd (Ps 16,11).
24 januari
Verre van uw innerlijke groei tegen te houden, zijn de gevaren en de beproevingen die ge in het leven doormaakt, bestemd om die groei te verhaasten. Span u in ze te boven te komen, hoe moeilijk ook. De genade zal u nooit ontbreken, noch mijn gebed, aan uw zijde.
25 januari
Zeg vandaag met Paulus:’Ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat voor mij ligt’ (Fil 3,13). Vergeet ook de schaduwen van uw verleden. Tel enkel de lichtende dagen van de reeds afgelegde weg. Al die dagen werden verlicht door de liefde. Vergeet uw mislukkingen, ze hebben weinig belang in de ogen van de Heer. Ze zijn vergeten en vergeven. Wat telt, is uw beslissing om verder te gaan, om voortgang te maken in de gelijkenis met de Heer. Hij heeft de last van uw verleden, uw zonden op zich genomen. Vertrouw op zijn Hart volledig, zonder enig voorbehoud.
26 januari
Ontmoet de Heer overal. Wees zonder vrees. Waar ge ook gaat, breng daar nieuw leven, het leven van de Heilige Geest die in u woont. De Geest van God die alle dingen omvormt. Het is voldoende dat ge een werkzaam intrument zijt in zijn dienst. Telkens ge handelt als intrument van de Heer sta ik u vreugdevol bij.
27 januari
Levert u over aan de bezieling door de Heer. Wantrouw de verlangens van uw arme menselijke natuur. De Heer heeft dringend nood aan instrumenten om zijn liefde voor de mensheid te verwerkelijken, zijn liefdesplan voor elk lid van deze mensheid, onophoudelijk verwoest door ”de moordenaar van het begin af aan” (Joh 8,44). De instrumenten die zich aan Jezus overleveren in zijn dienst, zijn helaas niet talrijk genoeg, wat zijn wederkomst in heerlijkheid op aarde strek vertraagt. Wees zijn instrument en ge zult zijn wederkomst bespoedigen.
28 januari
Besteed meer tijd om met Jezus alleen door te brengen. Telkens zal de vreugde krachtiger uit uw hart komen.Die bevoorrechte momenten zijn stappen naar innerlijke groei. Wat benijden wij engelen het u, te kunnen gebruik maken van de oneindige rijkdom die voortvloeit uit de aanschouwing van Christus, het mens geworden Woord, en op die wijze aan zijn goddelijke natuur te kunnen deelnemen. Moest ge dat alles klaar begrijpen, ge zoudt uw zaligheid vinden in Jezus’ aanwezigheid bij u. Jezus is de nieuwe Adam, het Woord van de Vader, de enige Verlosser van de wereld. Maak van Jezus uw Welbeminde. Ge zult me vreugde geven.
29 januari
De Heer neigt altijd zijn oor naar uw roepstem. Doe dikwijls beroep op Hem. Wat is Hij gelukkig u te kunnen helpen. Hij, de God van alle machten. Stel al uw vertrouwen op Jezus. Hij zal nooit nalaten u te helpen. Het volstaat u toe te vertrouwen aan Hem, de God van alle liefde en van alle samenhorigheid, de Redder en Voltooier van de mensen en de wereld in wie de vereniging der harten ontstaat. Hij kijkt uit naar uw stem, naar uw geroep.
30 januari
Gij maakt deel uit van het volk Gods, ge staat los van de massa. Ge zijt de ambassadeur van de liefde, zoals de apostel Paulus het uitdrukt in zijn brief aan de Korintiërs. Bid dat die liefde u geschonken wordt; deel ze uit rondom u; ontsteek overal het vuur dat Jezus is komen brengen in een wereld die slechts gedeeltelijk vuur vatte. Ik bid aan uw zijde. Ik bid dat gij een sprank wordt die dit goddelijk vuur verspreidt.
31 januari
Uw leven is, zoals elk mensenleven met Christus, een liefdesverhaal. De wereld die door satan verwoest werd, heeft zo ’n nood aan de Heer. Wees een goede schakel. Veel verwarde harten hebben u nodig. Door u zullen ze de weg naar God vinden. Ze zullen zoveel ongekende schatten ontdekken, en eindelijk hun eigen liefdesgeschiedenis aanvangen. Ze hebben er niet het minste vermoeden van. Lever u geheel over aan de Heer die dorst naar uw liefde en verlangt met u uw minneleven voort te zetten. Van ganser harte vergezel ik u, elk moment, en in alle omstandigheden.
1 februari
Buigen we neer voor de Allerheiligste Drie-eenheid en aanbidden wij onze God. Neem de gewoonte aan om vanuit uw hart, elke morgen en elke avond, een kort ogenblik de Allerheiligste Drie-eenheid te aanbidden. Zij is een oceaan van Liefde; een oceaan van dat vuur dat Jezus op aarde is komen brengen. Telkens sluit ik me bij uw aanbidding aan.
2 februari
Met Jezus zijt ge, door Maria, aan de Vader opgedragen. Moest ge de goedheid van de hemelse Vader kennen! Mijn hart smelt van liefde bij het Hem aanschouwen. Ik verheug me eens dat geluk volledig met u te zullen delen; geen enkele mensentaal kan er de innigheid en de verblindende schoonheid van uitdrukken. Denk steeds bij uw bezigheden aan het moment waarop ge de onuitsprekelijke luister van de hemelse Vader zult ontdekken. Ik zal dan bij u zijn.
3 februari
Behoed uw tong voor elk slecht woord; ze is een schat, maak er geen riool van kwaadsprekerij van. Vergeet nooit dat de H. Geest in u woont; uw lichaam is een heilige woning. Houd ervan en eerbiedig het. In de ogen van de Heer zijt ge een ”wonder” (Ps 139,14). Blijf altijd deze goddelijke uitverkiezing waardig.
4 februari
Eenvoud is het voornaamste kenmerk van het Rijk Gods. Houd het steeds bij de eenvoudige waarden. Vereer en houd van wat eenvoudig en nederig is. Dat is het onderscheidingsteken van al wat God is. Uw waardeschaal mag je dus nooit vermengen met die van de wereld. Deze is ingewikkeld, vaag, troebel en verwrongen. Zoek onophoudelijk Jezus. Ge zult hem altijd in de eenvoud vinden. Overweeg zijn leven met zijn leerlingen. Ge zult er nooit het minste spoor van wanorde en verwarring ontmoeten. Volg Hem ook in zijn eenvoud.
5 februari
Wanneer ge in de diepte van uw hart de Heilige Geest beluistert, zet dan uw vijf zintuigen op een laag pitje. Ge verneemt de stem van God slechts in een lichte bries, in de stilte. Voorzie voor uzelf elke dag een tijd van stilte en blijf luisteren… Ge zult dan onzegbare woorden vernemen. In die bevoorrechte ogenblikken sta ik intens naast u.
6 februari
Jezus zoekt u op te trekken naar de hoogste toppen die een mens kan bereiken. Eén van die toppen is de liefde aangeboden aan iemand die in de wereld van de geest slechts verachting en afkeer verdienen zou. Maar jij, die de volgeling van Jezus wil zijn, mag je niet onttrekken aan zijn bevel: ”Bemint uw vijanden, doe wel aan die u haten. Zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen (Lc6,27-28).” Ge hebt weinig vorderingen gemaakt op deze enge weg. Verlies de moed niet. Probeer te gehoorzamen aan de ingeving van de Heer en ge zult een ongekende vreugde ontdekken.
7 februari
Maak u los van de tradities die van de mensen komen. Overweeg wat Jezus er over zegt vanuit de profeet Jesaja: ”Dit volk eert Mij met de lippen, maar zijn hart is ver van Mij; en zijn vrees voor Mij is niet meer dan wet van mensen, door mensen aangeleerd [Jes 29,13].” Neem de geest van de Farizeeën en de Wetgeleerden niet over. Het woord van Jezus zal u altijd het goede pad tonen.
8 februari
Jezus heeft aan Petrus en de apostelen de macht gegeven ”te binden en te ontbinden…”. Alléén aan Petrus gaf hij ”de sleutels van het Rijk der Hemelen.” Om te binden en te ontbinden dienen de apostelen de eenheid te behouden met Petrus; de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, met de paus, opvolger van Petrus. In geval van twijfel, richt uw blik naar de paus; hij alléén heeft de sleutelmacht in handen.
9 februari
Houd geen rekening met voorspellingen omtrent het einde van de wereld. Luister naar wat Jezus zegt: ”Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, zelfs niet de 7 / 16Zoon, maar de Vader alleen [Mt 24,36]. De Heer vraagt trouwens aan zijn leerlingen op elk moment bereid te zijn. Verlies uw tijd niet door naar deze zinloze voorspellingen uit te zien.
10 februari
Wanneer ge Jezus volgt, zijt ge noodzakelijk ”mensenvisser” [Mc 1,17]. Verlies die hoge zending niet uit het oog. Help Jezus nieuwe zielen winnen, door het gebed, het getuigenis van uw christelijk leven in een heidense wereld en bij gelegenheid, door het woord. De om niets ontvangen gave van het geloof legt u de taak op onsterfelijke zielen te winnen. Door dat te doen, bevredigt ge Jezus helemaal. Herinner u zijn klacht op het Kruis: ”Ik heb dorst” [Joh 19,28]. Dorst naar water en dorst naar zielen. Ge kunt zijn dorst helpen lessen. Wat benijd ik het u de Heer zo te kunnen helpen.
11 februari
Jezus waakt over ons. Wees niet bang: vrees, buiten de vreze Gods, kent de ware leerling niet. Twijfel nooit aan zijn liefde en zijn macht. Volhard. Soms komt de overwinning naar uw zin te traag. Volharding leidt altijd naar overwinning. Zoek onophoudelijk de Heer. Offer Hem voortdurend uw liefde. Moge zijn vrede in u wonen. Laat u naar Hem leiden door zijn moeder.
12 februari
Ge zoekt de volmaaktheid en ontdekt uw zwakheden. De Heer ziet vooral uw geloof en trouw. Wees niet bedroefd om uw zwakheden; offer ze aan de Heer. Zeg met de apostel: ”als ik zwak ben, dan ben ik sterk” [2 Kor 12,10]. Uw sterkte verblijft niet in uzelf. Het is Jezus Christus die ze u verleent, zelfs als ge zwak zijt. Voor de Heer volstaat uw geloof. Verlies nooit uit het oog dat de waarden van het Rijk Gods niet die van de wereld zijn. Verdiep onophoudelijk uw geloof; het openbaart u de waarden van het Rijk.
13 februari
Moge stilte en vrede uw leven beheersen. Uw blijvend gebed zal er door vergemakkelijken. Zijn stilte en vreugde geen vorm van gebed? Deze opperste uitdrukkingen van het leven monden natuurlijkerwijze uit in aanbidding, in spontane verheffingen, aan het hart ontsprongen. Bezaai uw dagen met die gouden strohalmpjes van stilte en vreugde.
14 februari
Uw hart weze voor Jezus een gastvrij Bethanië. Hij heeft het zo nodig terwijl men Hem overal in de wereld kastijdt met beledigingen en laster. We kunnen Hem dan samen in het tabernakel van uw Bethanië aanbidden.
15 februari
Bid voor de mensen vóór ge ze ontmoet. Zend mij naar hun engelbewaarder. Elke ontmoeting dient voor de andere een lichtsignaal te zijn; hij voele zich beter en gelukkiger. Zo moet het zijn met de ontmoeting van een volgeling van Christus.
16 februari
Heb voor uw lamp steeds een voorraad olie. Dan kunt ge ze ontsteken als de bruidegom verschijnt. Gelijk op de wijze maagden van de parabel van Jezus (Mt 25,1-13). Ge kent dag noch uur van zijn 8 / 16komst in het eeuwige Rijk van de Hemelse Vader.
17 februari
Wees een levend deeltje van de gist die de Heer in de mensendeeg mengt om de bloem te doen rijzen. Indien Hij genoeg werkzame leerlingen had, dan zou de deeg vlug rijzen en zo de wederkomst van de Meester van de oogst verhaasten. Als die deeg zo langzaam rijst, soms zelfs invalt, is het omdat het aantal ware volgelingen niet voldoende is, dramatisch ontoereikend.
18 februari
Over de Tempel en zijn luister heeft Jezus aan zijn leerlingen voorspeld dat er geen steen op de andere gelaten zal worden (Mt 24,1-2). Twintig eeuwen later is zijn verwoesting nog altijd even volledig; er is niet de minste hoop hem terug op te bouwen. God heeft hem door levende tempels vervangen. Gij zijt er één van. Bekleed hem met luister. Versier hem met edelstenen. Elke vervoering, elke daad van echte liefde is een parel die uw levende tempel siert. Wat verheug ik er mij om, hem op die levende manier mooier te zien worden.
19 februari
”De Vredevorst” (Jes 9,5) heeft een tuchtvol leger nodig waarvan de leden begonnen zijn met de verovering van zichzelf. Hij kan niets doen met ikzuchtige strijders met een verdord hart. Wat zijn er veel christenen met zo ’n hart! Werk de littekens weg van hoogmoed die uw ziel misvormt. Indien ge de zielen kon zien, wat zoudt ge verbaasd zijn! Verleidelijke gezichten verbergen soms afzichtelijke inwendige lelijkheid. Tracht uw ziel steeds mooier te maken, meer aantrekkelijk voor de goddelijke Gast die er verblijft. Is uw ziel geen koninklijk paleis? Schrijf in uw hart in gouden letters de woorden van Jezus:”Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woorden onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen” (Joh 14,23). Geeft ge u rekenschap van dit goddelijk voorrecht? Alleen mensen genieten daarvan.
20 februari
Ge voelt u soms opzij gezet of miskend door anderen. Dat is een teken dat ge niet van deze wereld zijt. Zij die u verwerpen spreken de taal van de wereld, ze worden gedreven door zijn principes, ze regelen hun leven in overeenstemming met zijn doel. Dat gebeure nooit met u. Beklaag hen die zo handelen, bid voor hen.
21 februari
Innerlijke groei is een wet van het Rijk der Hemelen. Een voortdurende en onbeperkte groei. Hoe lang uw leven ook duurt, het is helemaal niet te lang. Let er op die groei nooit tegen te houden.
22 februari
Laat geen dag voorbijgaan zonder het Evangelie te openen. Schrijf in een gouden boek de passages die u interpelleren, die uw ziel verlichten. Ge hebt dat licht nodig in een wereld waar ”de werken van de duisternis” [Rom 13,12] vaker heersen dan ”de wapens van het licht.” En wees zelf een weerglans van Hem die gezegd heeft:”Ik ben het licht der wereld” [Joh 9,15]. Op deze gedenkdag van Petrus’ Cathedra, waak ik over u en bid voor u dat het zo weze.
23 februari
In sommige van haar schuilhoeken is uw ziel nog ziek. Denk aan de grote Geneesheer. Ga naar Hem, toon Hem de kwaal waaraan ge lijdt. Vraag hem u te onderzoeken. Hij zal u één of andere onvermoede ziekte bekend maken. Vraag hem niet enkel uw lichamelijke kwalen te genezen, maar vooral de kwalen waar uw geest en uw ziel aan lijden.
24 februari
Wanneer ge vermoeidheid voelt, is er geen beter hulpmiddel dan te rusten bij Jezus. Houd op en rust even. Hart aan Hart met Jezus is het meest rustgevend, het heerlijkste moment. Vermenigvuldig zulke momenten in uw dag. Sluit de ogen, leg het hoofd op het Hart van Jezus, naar het voorbeeld van de apostel Johannes. Ge zult er een wonderlijke kracht putten. Geef die daarna door aan uw omgeving. Door zo te handelen, lijkt ge op de honingbij die, waar ze oogst, zonder het te weten, ook de bloemen bevrucht. Merkt gij de vruchten niet, de Heer ziet ze wel.
25 februari
Heb de Heer steeds meer lief; zijn liefde zal dan naar de anderen overvloeien. Jezus heeft u nodig als lichtpunt. Hoe sterker dit is, hoe groter mijn geluk.
26 februari
Mijn hart trilt met het uwe, het deelt uw vreugde en uw pijn. Denk gedurende de dag dikwijls aan mij. De Heer is het die mij voor altijd bij u geplaatst heeft. En alleen bij u. We zijn gezellen voor de eeuwigheid. U zien openbloeien in schoonheid als een bloem, vervult mij met geluk.
27 februari
Ge zijt een rank van ”de ware wijnstok” waarvan de zeer geliefde Hemelse vader ”de Wijngaardenier” is [Joh 15]. Wees er u van bewust dat het uw taak is ”vruchten in overvloed” voort te brengen. Het sap van de ware wijnstok raakt nooit uitgeput. Ge zijt vruchtbaar door er tot verzadiging te putten. Van zodra ge ophoudt het te doen, verdort ge. Nu en dan moet de goddelijke Wijngaardenier de ranken, die ge zet, snoeien om meer vruchten te dragen. Daartoe dient het lijden en de onvermijdelijke beproevingen in elk mensenleven. Offer ze de Heer in die geest.
28 februari
Beschouw uzelf als een ooi van de kudde die de Goede Herder leidt. Hij is het die u opleidt. Hij brengt u van de duisternis naar het licht, van de onwetendheid naar de kennis, van de modderige afsluiting der zonde naar de groene weilanden der genade. Volg hem getrouw. Bij hem is vreugde en vrede.
29 februari
[tijdens een schrikkeljaar] Er is geen storm die de Heer niet kan doen luwen. Laat Hem de zeiler zijn van uw leven. Met de goddelijke stuurman kan het niet verloren gaan, zelfs niet in de storm. Altijd zal de Heer u een veilige haven brengen, in zijn vrede en in zijn vreugde.
1 maart
Weldra is het lente. Nu hij nadert, keren we ons allebei naar de geliefde Vader wiens verrukkelijk Aanschijn ik zonder ophouden aanschouw. Hoe kunt ge Hem kennen? Jezus antwoordt op die vitale vraag: Jezus kennen is de Vader kennen (vgl Joh 8,19). Het is in de omheining van de Tempel van Jeruzalem dat Christus dit mysterie heeft geopenbaard. Ge kent Jezus in zijn Evangelie.
2 maart
Veracht nooit iemand. Zie hoe Jezus de overspelige vrouw behandelt. Eerst redt hij haar leven. Dan spreekt Hij tot haar op een uiterst zachte toon. Zijn ”ook Ik veroordeel u niet,” (Joh 8,11) is meer waard dan alle homilieën van de wereld. Zoals Jezus echter moet ge nooit nalaten aan te dringen: ”Ga en zondig niet meer.”
3 maart
Weet ge dat ge Lazarus zijt? Door zich aan u te openbaren, u zijn leven in te storten, heeft Jezus u doen verrijzen. Voor mij was het een groot geluk aanwezig te zijn bij uw geboorte, het ontluiken, en daarna het open bloeien van uw geloof. Ik dank God me uw bewaring toevertrouwd te hebben.
4 maart
Jezus volgen is de weg van het geluk. Het is geen pad dat overloopt van plezier. Vreugde wel, maar geen verstrooiing. Gedenk de woorden van Jezus:”wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen,” [Lc 9,23] en hij voegt er aan toe: ”Ja, mijn juk is zacht en mijn last is licht” [Mt 11,30]. Het is de wereld die een zwaar juk oplegt. Overgaan van de wereld naar Jezus is de last van het leven verlichten. Verstevig voortdurend de liefdebanden met Jezus.
5 maart
De goddelijke Zaaier zaait het graan uit volle hand. Het zaad van zijn woord, van zijn genaden. U mag de goede aarde voorbereiden om het te ontvangen. Ruk van tijd tot tijd de doornen uit die er verraderlijk indringen. Dat is het werk van de tegenstander, ”de goddeloze mens … de zoon van het verderf” [2 Tess 2,3]. Ik bid voortdurend dat ge het zoudt bemerken.
6 maart
Het Rijk Gods wordt veroverd met geweld, met inspanning. Toch geeft de Heer u niet om verdiensten toegang tot zijn Rijk, maar uit pure genade. Dat betekent dat de Heer u liefheeft, vergeet dat nooit. Dat Rijk wordt slechts bewoond door zielen die helemaal vertrouwen op de Koning der Koningen, door zielen die er in gelukt zijn alle sporen van eigenliefde, elk overblijfsel van aangeboren hoogmoed tot in de wortel uit te rukken. Spit ze uit en bewerk de goede grond die zo gezuiverd is.
7 maart
Uw geloof is een bron van vreugde. Herinnert ge u dat het niet altijd zo is geweest? De bron is aan het vloeien gegaan vanaf het ogenblik dat ge het hart aan Hart met Jezus ontdekt hebt, dankzij het gebed van het hart. Help anderen dit innerlijk wonderbaar vloeien te ontdekken, de bron van de vreugde van Christus.
8 maart
In de strijd die ge heel uw leven door levert, is het kwaad altijd de tegenstander, nooit een andere persoon. Jezus vraagt u die onmiddellijk lief te hebben; wie hij ook zij. Neem in deze voortdurende strijd nooit de wapens van de wereld op; afgunst, wrok, jaloezie, toorn. Door die te gebruiken negeert ge de wapens van het licht: liefde en gebed, zachtmoedigheid en nederigheid. Alleen deze wapens geven de kracht tot een blijvende overwinning. Uw kracht komt niet van uzelf, ze wordt u om niet door God gegeven. Vraag ze elke morgen voor die dag. ”Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed,” [Mt 6,34] zegt Jezus zelf.
9 maart
Het gebeurt dat ge de grootste wilt zijn in uw familie of stad. De grootste volgens de criteria van de wereld of van het Evangelie. Door de eerste toe te passen zijt ge ontrouw aan het Evangelie. Jezus is veeleisend voor zijn volgelingen: ”Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn” [Mt 9,35]. Jezus volgen legt soms een harde en zelfs pijnlijke ascese op. Het verzaken aan zichzelf maakt deel uit van het bewandelen van de ”smalle weg” waarvan de Heer spreekt [Mt 7,14].
10 Maart
Zoek uw genoegen in het vervullen in alles van Jezus’ wil. Offer Jezus elke avond al wat ge gedaan hebt om hem te behagen. Vraag en ge zult verkrijgen; maar offer ook aan Jezus en troost Hem die nog altijd door de mensen gekwetst wordt. Hij is hen nochtans door zijn dood op het Kruis komen redden.
11 maart
Straal vrede uit waar ge ook gaat. Gij hebt hem gekregen, hij behoort u niet toe. Hij maakt deel uit van het gemeenschappelijk goed van het Evangelie. ”Geeft en u zal gegeven worden” [Lc 6,38]. Ge hebt nog zoveel te krijgen. Als ge gul geeft, zult ge ook zo ontvangen. Jezus heeft het beloofd aan zijn volgelingen. ”Een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken” [Lc 6,38]. En wat kunt ge kostbaarder geven dan de vrede die in u woont, en de vreugde die de vrucht is van de vrede?
12 maart
De innerlijke vrede is het zegelmerk van het Rijk Gods: ze kenmerkt de volgeling van Jezus Christus in deze gejaagde en gekwelde wereld waar verwarring van de geesten heerst. Deze vrede laat u toe de echte waarden van het Evangelie van deze van de wereld te onderscheiden. Heb medelijden met hen die onder de indruk komen en verblind worden door die bedrieglijke waarden, en wees barmhartig. De barmhartigheid is één van de voornaamste tekenen van het behoren tot het Rijk Gods. ”Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden” [Lc 6,36]. Ge wilt een trouwe opvolger van Jezus zijn. Wees er goed van bewust dat dit een nieuw ”zien” van de wereld en van uw verhouding tot de anderen meebrengt: de visie van het Evangelie. De dagelijkse overweging van het evangelie zal u geleidelijke deze visie geven. Enkele verzen zijn voldoende als voedsel voor die dag.
13 maart
Uw geboorte is geen vanzelfsprekendheid, ge zijt een schakel van een lange ketting. Zoals elke geslachtsboom bevat ook de uwe zwakke schakels, getekend door zonde en nog in een louteringsfase alvorens te kunnen genieten van het zien van God ”van aanschijn tot aanschijn.” Bid elke dag voor die zielen. Laat voor hun intentie nu en dan een H. Eucharistie opdragen. Zo zult ge de genezing van uw geslachtsboom bekomen. Hij is voor u een belangrijke tak van de ”Gemeenschap der heiligen.” Samen met u bid ik voor die zielen die nog niet werden opgenomen om in ”bestendig geluk” hun vreugde te vinden bij God [Ps 16,11], voor wie Hij mij sedert mijn schepping heeft bestemd.
14 maart
Uw leven gelijkt op het beklimmen van een alpinist. Wat een inspanning, maar ook wat een geluk op de top! Wat een vreugde ook bij elke etappe, terwijl men naar de reeds afgelegde weg terug blikt! Als christen leven is zich losrukken uit het moeras van de wereld waarin zoveel arme, verdwaalde zielen gedompeld zijn. Uw afgelegde weg hebt ge niet te danken aan uw verdiensten; het is een pure genade. Vergeet het niet.
15 maart
Herlees de episode van de blindgeborene die Jezus genas [Joh: 9]. Jezus gebruikt dit wonder als een helder onderricht; echter niet voor de Farizeëers die wegzinken in hun verblindheid, terwijl ze, naar het getuigenis van de ouders van de blindgeborene, de angst om zich heen zaaien. Denk goed na over de godsdienst van de Wet-specialisten in het licht van ”de Mensenzoon,de Heer van de sabbat.” [Lc 6,5] Jezus, het Amen, spuwt ze uit (vgl Apok 3,14-16). Moge dit u ertoe brengen het minste vooroordeel, elk overblijfsel van de oude hoogmoed die de Farizeëen kenmerkt, uit uw hart te bannen.
16 maart
Overweeg de tederheid en goedheid van God. Geef u zonder woorden aan de stilte van uw ziel. Blijf daar heel eenvoudig, in zijn Aanwezigheid, vredig en onbeweeglijk. De Heilige Geest zelf spreekt dan voor u ten beste ”met onuitsprekelijke verzuchtingen” [Rom 8,26] die de beschouwing u van lieverlede in hun eindeloze goedheid zal laten ervaren. De beschouwing zal uw hart goed doen.
17 maart
Bereid uw hart voor om bij het naderen van de lente de schoonheid van de natuur te bewonderen die de hemelse Vader voor uw ogen gaat ontplooien. Beleef die bevoorrechte ogenblikken in verrukking. Laat de dankzegging opborrelen uit het diepste van uzelf. De Vader heeft aan alle mensen gedacht die naar zijn beeld geschapen zijn. Hij heeft aan u gedacht toen Hij de aarde en de zee schiep, de bomen en de bloemen en al de nuttige dieren voor uw leven. Aan de mens heeft Hij de schepping toevertrouwd, om ze mooi te maken en lief te hebben. Uw liefde voor bloemen en bomen getuigt van uw liefde voor de oneindige vrijgevige Schepper.
18 maart
De hemel is liefde, en alles is er liefde. De liefde die er heerst is onuitsprekelijk. De apostel Paulus heeft het geluk gehad dat hij werd ”weggerukt naar de derde hemel” [2 Kor 12,1-3]. Hij die zo goed de geestelijke werkelijkheden oproept, beschikt eenvoudigweg niet over woorden van de menselijke taal om te beschrijven wat hij daar gezien heeft. Hij neemt zijn toevlucht tot de stilte. Ik ben in het Paradijs. En ik ben op aarde, bij u zolang ge leeft. Als ge in Gods genade zijt, ben ik gelukkig. Als ge u ervan verwijdert, lijd ik. Moest ge weten hoe zeer ik van u hou.
19 maart
Ge maakt deel uit van het Nieuwe Jeruzalem gesticht door Jezus. Met zijn ledematen zijt ge gezonden om aan de mensen het Goede Nieuws te verkondigen. Hou van de Kerk, wees ze waardig. Ze is het lichaam van Christus. Gij maakt er deel van uit. Neem deel aan de evangelisatie door het gebed, door het voorbeeld van uw leven, door het woord als ge een ziel ontmoet die lijdt. Door de Heer uw werk op te dragen, zoals Jozef te Nazareth.
20 maart
De Heer is in zijn liefde veeleisend. Zijn tien geboden zijn alles wel beschouwd een oefenschool om binnen te treden in het Rijk der Hemelen. Het Evangelie is een hele uitrusting om de wedloop, die het leven is, te winnen. De kroon zal het eeuwig leven zijn. Ge zult er op God gelijken want ge zult Hem zien ”zoals Hij is, van aanschijn tot aanschijn” [vgl 1 Joh 3,2].
21 maart
Wat ben ik gelukkig u te kunnen vergezellen naar de mis, die telkens een deelname aan de Maaltijd des Heren is! Met u ben ik in aanbidding bij deze aanhef van ”de maaltijd van het Lam” [Apok 19,9] waaraan we samen in het hiernamaals zullen deelnemen. Blijf getrouw aan deze gewoonte waardoor ge zo dikwijls bij de bron en de top van het christelijk leven zijt.
22 maart
Door het geloof neemt ge deel aan de eeuwige jeugd van het Rijk Gods. Het is de wereld rondom u die oud is, alleen de christen kan de vrede en de vreugde van Christus, uiterlijke tekenen van een jeugdig hart, uitstralen. De jeugd van het lichaam heeft weinig belang; dit sterfelijk lichaam zal verrijzen als een geestelijk lichaam. Laat u nooit overheersen door ”het vlees als slaaf, ‘verkocht’ aan de zonde” [Rom 7,14]. Uw gedrag mag nooit het vergankelijke vlees dienen, maar de onvergankelijke geest.
23 maart
Blijf altijd in de genade en de goddelijke liefde; zo zult ge gereinigd zijn van elke melaatse zondevlek. De opname in het hemels Jeruzalem zal uw beloning zijn; ge zult er voor altijd opgenomen zijn in het onuitsprekelijke Drie-ene geluk, in het gezelschap van al de verlosten en de heilige engelen. Die beloning heeft geen gelijke maat met de inspanningen die ge gedaan hebt voor het opgaan naar het Heilige Sion.
24 maart
Ge hebt de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Hij is de leermeester van uw geloof, de bewerker van het ”wonder” dat ge zijt in de ogen van de Vader [vgl Ps 139,14]. Hij doet u het leven van de verrezen Christus leiden. Hij brandt om u in alle omstandigheden Jezus Christus door uw voorbeeld, uw woorden en uw daden te zien verkondigen.
25 maart
Vandaag vergezel ik u naar de Eucharistie, met een hart brandend van liefde en overvloeiend van vreugde; om het beslissend uur te vieren van de mensheid; waarop een jong Meisje ”ja” gezegd heeft aan de aartsengel Gabriël, de gezant van God. Zonder te twijfelen aan het antwoord heeft de engel Maria begroet met een luisterrijk ”verheug u!” [Lc 1,30]. Het is met dit helder woord dat het Nieuwe, Eeuwige Verbond aanvangt. Dit ”verheug u” is de Aankondiging van het Messiaans Tijdperk. Vereer de Moeder van Christus en van de Kerk, de nieuwe Eva, die ook uw moeder is. Ik ben er zeer gelukkig om. Wanneer ge van aanschijn tot aanschijn de Onbevlekte Ontvangenis zult aanschouwen, zult ge zien hoe gering uw liefde voor Haar op aarde bleef. Moesten ze dat weten dan zouden al de leerlingen het mariaal hart hebben van Louis-Marie Grignion de Montfort. Herlees en overweeg zijn klein meesterwerk: ”De ware godsvrucht tot de Heilige Maagd.” Ge zult uw vurigheid verdubbelen voor Haar die Gods Zoon ter wereld bracht ”opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder de vele broeders” [Rom 8,29], waarvan gij deel uitmaakt.
26 maart
Houd van de kerk zoals ze is. Christus steunt haar onophoudelijk. Uw aards leven lang is ze uw gemeenschap van geloof en liefde. God heeft haar gesierd met een veelheid van hemelse gaven. Onverdraagzaamheid past daar niet. En toch, hoeveel christenen, zelfs onder de herders, zijn onverdraagzaam jegens broeders in het geloof, omdat ze tot een christelijke familie behoren die ze afkeuren! Heeft Jezus niet gezegd: ”In het Huis van mijn Vader zijn vele woningen” [Joh 14,2]? Dat de christenen en hun herders de verschillende geestelijke gevoeligheden zich vrij laten uitdrukken, als ze maar trouw blijven aan de heilige leer! Wat u betreft, blijf niet enkel verdraagzaam, maar wees hartelijk jegens broeders die een andere geestelijke woning hebben dan gij.
27 maart
Zijt ge trouw aan de eucharistie, dan zijt ge het nog niet voldoende aan het sacrament van boete en verzoening. Denk eraan dat elke zonde het mystiek Lichaam van Christus kwetst. Het sacrament van boete en verzoening wast er al de sporen van weg; het verzoent met God en heiligt. Door uw veelvuldige communie zijt ge ”heilig en vlekkeloos voor God” geworden [vgl Ef 1,4]. Zoals ge u elke morgen en elke avond wast, zo dient ge u regelmatig door dit sacrament te reinigen om elk spoor van zonde ter verwijderen. Want die kwetst de eer en de liefde van God.
28 maart
Gij houdt nog niet genoeg van de arme verdwaalden. Vergeet niet dat de waardigheid van elke menselijke persoon ligt in het geschapen zijn naar Gods beeld. Sommigen verraden dit, dikwijls onbewust; daardoor verliezen ze hun roeping nog niet tot de goddelijke zaligheid. Wees barmhartig voor die verloren zonen [vgl Lc 15,11-31]. Volg de Vader na. Zo bereikt ge de volmaaktheid van de liefde.
29 maart
Gij zijt gerechtvaardigd door de genade van de Heilige Geest. Gij zijt een ”rechtvaardige” geworden. De Heilige Geest weze altijd uw innerlijke Meester. Zo zult ge vruchten dragen voor de heiligheid: het resultaat is het eeuwige leven. Alles is eenvoudig in het Rijk Gods! Ik sta naast u om u te helpen op weg naar de genade Gods, in alle vrijheid, die wonderlijke en geduchte gave.
30 maart
”Wat moet ik doen om eeuwig leven te beziiten?” vroeg de rijke jongeling aan Jezus. ”Als ge het Leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden,” antwoordde de Heer [Mt 19,16-17)]. De Tien geboden zijn een gave van de hemel. Het gaat hier over de liefde tot God en de liefde tot de naaste [vgl Mt 22,36-40]. Ge moet nog veel vorderingen maken in de toepassing van deze twee grootste goddelijke wetten. Zijt ge u daarvan voldoende van bewust?
31 maart In de ogen van Jezus is de liefde van zijn leerlingen voor de armen zeer belangrijk. De materieel armen en de geestelijk-armen. Herlees de vervloekingen die de apostel Jacobus uitspreekt tegen de ik-zuchtige rijken: ”Gij die rijk zijt: weent en jammert over de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten aangetast, uw goud en zilver is verroest. De roest zal tegen u getuigen en als vuur uw vlees verteren” [Jak 5,1-3]. Zie hoe lieflijk en bewonderend Jezus kijkt naar de arme weduwe die twee geldstukjes wierp in de offerkist tegenover hem, terwijl hij naging hoe de menigte er geld in wierp [vgl Mc12,41-44]. Zo kijkt God naar u. Uw goederen niet delen met de armen is hen bestelen. Uw overvloed behoort hen toe. Jezus vraagt, hun meer te geven dan wat ge overhoudt. Geef de geestelijk-armen de rijkdom die ge van het geloof ontvangt. Deel met hen de vreugde en de vrede die ge vindt in het Hart van Jezus.

Bron: René Lejeune
Henk
(En)
prayers – 365 days with your angel keeper January to March

Foreword by the author, René Lejeune
These messages from a Guardian Angel should be read one by one. One every day. They are inspired and articulated effortlessly, ”dictated,” as it were, to someone who just performed.
Your guardian angel sees the Face of God without ceasing (cf. Mt 18:10). And at the same time, from your birth to your transition to the hereafter, he assists you day and night; he will be with you at the Last Judgment. He is your companion for eternity.
He has a name. He loves you, rejoices with you, and weeps when you weep. He sheds bitter tears when you listen to the ”father of lies, murderer of man from the beginning.” [John. 8,44] He overflows with joy every time you make an effort that increases your likeness to Jesus, ”meek and lowly in heart.” [1 Cor. 13]
These messages are the echo of the gospel, the Good News of Jesus Christ to the people. Or still, they are the effulgence of the Son’s life on earth.
Some advice :
• Your guardian angel, your ”guardian and pastor,” tells you nothing else. Consider these messages as coming from him. Keep listening to him, you will finally ”hear” his voice. It is He who speaks in these messages every day.
• The goal is to make you more aware every day of the uninterrupted presence of your Guardian Angel by your side.
• Read the message of the day every morning. Reread them in the evening. If you do this faithfully, you will be progressed in the way of holiness within a year. And you will be happier. Padre Pio , beatified in 1999 and canonized in 2001, saw his Guardian Angel and spoke to him. Pius XI and John XXIII gave messages to their Guardian Angel; imitate them [see Les Anges , armée secrète du Ciel , éd. Du Parvis , 1998].
• If you begin the consideration of the 365 messages during the year, retake them on January 1. There is a hidden progress in their sequence. You can repeat them for several consecutive years. They are words of life. They are inexhaustible.
René Lejeune
January 1st
Divine Providence has assigned me to you for eternity. I watch over you from the womb. By divine election I am your mate, with Mother Mary I watch over you. Share, I pray you, the love I bear you. Become more and more aware of the unbreakable personal bond that unites us.
January 2nd
I am close to you to serve you. Call on me. You may send me for a clear message to the Guardian Angel of any person. Following the example of Pius XI, 1/16 John XXIII often sent his guardian angel on errand. I take great joy in serving you and seeing you grow inwardly. Your soul is of infinite value in the eyes of the Lord. ”
January 3rd
God has given you the gift of freedom, a wonderful and awe-inspiring gift at the same time! As a master it is that you decide to act. For every act you have a choice: that of the good that is in God, that of the evil that serves the wrong plans of the ”Prince of the world” (John 12:31). Pray that you will never lack clarity in choosing the path on which you are going; nor the courage to always choose the path that leads to the love of the Lord. I pray with you.
January 4th
The more closely we are connected, the more clearly you will hear my counsel. Prayer provides this, as well as an increasingly vivid awareness of my presence with you, of my love and my complete dedication.
January 5th
Continue without fear, with the joy of Jesus Christ in your heart. The true follower of Jesus knows no fear, whatever trials he has to endure; he is joyful even in adversity. Deep within you, the joy of Christ is a fountain that never ceases to bubble, if you remain intimately connected with the Lord. In the gospel, Jesus leans so much on the gifts of joy received free of charge that He burns with desire to give them to His own.
6 January
Praise often be on your lips. Start your day with praise and end it with it. You were created for that. Praise is the highest expression of your love. We angels praise the Lord without ceasing. Praise him for his immeasurable glory, for his love and tenderness, for his mercy and forgiveness. Praise Him with the three Magi.
January 7th
Choose a ”psalm of praise” to praise God, sprouted from the heart of one of the great intercessors of the Old Covenant; or for a moment let a few words spring from your own heart expressing your love of God and your delight in creation. Your praise is ever a thank you for the gift of life and the grace of the Christian faith. Jesus has chosen you. Show yourself worthy of that divine election.
January 8th
Carefully keep the peace of Jesus Christ. Do not allow the distractions, noise, and excitement of the world to disturb the priceless gift of inner peace. Save them at all costs.
January 9th
I was so happy yesterday, close bj you! You have undergone the onslaught of the Enchanter, you have withstood him 2/16 and you have come out victorious. In those critical moments, I can do nothing but pray for you. It happens that you are overcome by the ”father of lies.” [John. 8:44] Then I am disarmed to your defeat, and I am deeply unhappy about it. I pray then the Lord, in your misfortune which is also my misfortune, to cover you with his mercy.
January 10th
The guardian angels have been given permission from the Lord several times to show themselves, such as to Saint Padre Pio or Saint Gemma Galgani . Faith usually feeds on the invisible. ”Blessed are those who believe without seeing [John 20:29],” says Jesus. We will meet in heavenly Jerusalem, in the blinding beauty of the divine life. Until then, bravely fight the conquest of Paradise. I am faithful in constant prayer by your side.
January 11th
The Lord gives beyond measure. Ask Him much and much will be given to you. Provided that your hair is in accordance with the requirements of your eternal happiness, with the salvation of your soul, or of the soul for which you ask for mercy. Life is so short. Do not indulge in things that are volatile like a soap bubble. In the light of eternity, during the time of ”the great trial” [ Apok . 7,14], which you spend here on earth, is of value to you and your immortal life only what survives the world.
January 12th
He has exceptional revelation and healing power. You will see the people and the events differently; the scales will fall from your eyes. In the light of grace universal love comes to light, as the apostle Paul made it clear in his hyme to love [1 Cor 13]. Yes, that the holy Name of Jesus may often be on your lips as a greed of love .
January 13
The Eucharist is the culmination of prayer to the Lord. It is the memorial of all his life, from the manger to Calvary . She renews the sacrifice of the cross. It flows into the Resurrection that yours brings. Participate in the Eucharist as often as possible, and wholeheartedly.
January 14
Pray with the heart that is the core of all your being. Prayer is not a flood of mechanically drilled words. It is a love life , so precious in God’s sight. Often devote yourself to the silent contemplation. The heart to heart of the loved one doesn’t need words. So it is with the heart to Heart with Christ Jesus.
January 15th
Gradually discard all your earthly desires. Seek the desires of the Good Shepherd, the Gospel reveals them to you. Thus you will make yourself a channel of the Lord’s graces, for yourself, for all those you love, for all those for whom you pray. The Good Shepherd needs you, you are his helper.
January 16
Do not keep the treasures that you draw in God’s Heart through the Holy Spirit who dwells in you to yourself. Share them with those who hunger and thirst for the truth, in a cracked world, where the ”father of lies” can easily accomplish his work of death. The Lord needs you as light for the souls looking in the darkness, the souls with whom you come into contact.
January 17th
”It is from God, and from Him alone, that you receive life in Jesus Christ” [1 Cor 1.30]. How you should praise Him for that supreme gift! Ah, should you know the power of praise! She works miracles? During the day, offer God a short prayer of praise , a simple cry, ”Thank, Lord, for the gift of life! Thank, Lord, for this moment of joy!” But also: ”Thanks, Lord for this trial …”
January 18
Do not resist the graces that flow from the Heart of God through the channel that leads to yours. Selfishness is the greatest obstacle. The remedy for this is the imitation of Jesus: ”Learn from me; I am meek and lowly in heart” (Mt 11:20). Humility and meekness are the strongest antidotes to egoism. It is because of this that the followers of Jesus will conquer the lost world for the Gospel. Each disciple who becomes meek and lowly in heart is another Christ participating in that conquest. You too, imitate Jesus to start the International Prayer Week.
January 19
”Pray without ceasing” (1 Thess 5,16). Take this inspired word of the apostle literally. Pray in the morning when you wake up, in the evening when you go to sleep. Pray at breakfast, pray when you work, pray when you rest, pray in all circumstances. Simply by dedicating Him every new phase of the day; by just lifting up your heart to God; then fulfill your task. Thus your work, your food, your displacement, your rest will become all prayer, in obedience to the urgent call of the Apostle Paul. Get into that excellent habit from now on. I always accompany you in your prayer.
January 20th
When you think of my presence during the day, remember the words of Jesus about the guardian angels of the children: ”Their angels behold continually the Face of my Father who is in heaven” (Mt 18:10). Yes, while I am with you every moment, I behold the Face our Heavenly Father, radiant with beauty and holiness. One day we will see it together filled with the happiness of this blissful vision, all eternity.
21st of January
Never take the words of Jesus lightly. They are the Word of God. ”Unless you become like little children again, you will certainly not enter the kingdom of heaven” (Mt 18: 3). How to live up to this word? By becoming, in the Lord’s way, ”meek and lowly in heart.” I support you with my prayer. With every step of you, my heart is in revelry.
January 22
Jesus wants to make you his friend. The more you resemble Him, the stronger the friendship with Him becomes. What a privilege to be numbered among the friends of the Lord! What not to do for a friend! What should you not do to continuously strengthen your friendship with Jesus? ”I no longer call you servants, but friends” (Jn 15:15). To have this friendship of friendships is an incomparable treasure. I am so glad to see that friendship in you. Its intensity is constantly growing. Love is without limits.
January 23
”God is Love” (1 Jn 4,8). Your life will not be enough to fathom those three sublime words. We angels know, by constant vision, what this ”calling” of God means. We burn to communicate this intimate knowledge. I will share them with you one day. Then I will have fulfilled the commission I have received from the Lord: to guide you through the ”great trial” that every human being must go through before enjoying the ”fulness of joy” promised to him ( Psa 16.11). .
January 24
Far from holding back your inner growth, the dangers and trials you experience in life are designed to hasten that growth. Make an effort to overcome them, however difficult. Grace will never fail you, nor my prayer on your side.
January 25th
Say with Paul today : ”I forget what is behind me and reach out to what is before me” (Phil 3: 13). Also forget the shadows of your past. Just count the shining days of the road already traveled. All those days were illuminated by love. Forget your failures, they are of little importance in the sight of the Lord. They have been forgotten and forgiven. What matters is your decision to move forward, to make progress in the likeness with the Lord. He has taken the burden of your past, your sins. Trust his Heart completely, without reservation.
January 26
Meet the Lord everywhere. Be without fear. Wherever you go, bring new life there, the life of the Holy Spirit that dwells in you. The Spirit of God that transforms all things. It is enough that you are a working instrument in his service. Whenever you act as an instrument of the Lord, I joyfully assist you.
January 27
Surrender to the inspiration of the Lord. Distrust the desires of your poor human nature. The Lord urgently needs instruments to realize His love for mankind, His love plan for every member of this mankind, ceaselessly destroyed by ”the murderer from the beginning” (Jn 8:44). Unfortunately, the instruments that yield themselves to Jesus in his service are not numerous enough, which greatly delays his return to earth in glory. Be his instrument and you will hasten his return.
January 28
Spend more time alone with Jesus. Each time the joy will come more powerfully from your heart, and those privileged moments are steps towards inner growth. How we angels envy you to be able to use the infinite riches that flow from the contemplation of Christ, the Word made man, and thus to be able to participate in his divine nature. If you had to understand all this clearly, you would find your salvation in Jesus’ presence with you. Jesus is the new Adam, the Word of the Father, the only Redeemer of the world. Make Jesus your Beloved. You will give me joy.
January 29
The Lord always leans his ear to your call. Call on Him often. How happy He is to be able to help you. He, the God of all powers. Put all your trust in Jesus. He will never fail to help you. It is enough to entrust yourself to Him, the God of all love and of all togetherness, the Savior and Finisher of the people and the world in whom the union of hearts arises. He is looking forward to your voice, to your cry.
January 30th
You are part of the people of God, you are separate from the crowd. You are the ambassador of love, as the apostle Paul puts it in his letter to the Corinthians. Pray for that love to be given to you; distribute them around you; light everywhere the fire that Jesus has come to bring into a world that caught only partial fire. I pray by your side. I pray that you become a spark that spreads this divine fire.
January 31st
Your life, like any human life with Christ, is a love story. The world that was destroyed by satan has such a need for the Lord. Be a good link. Many confused hearts need you. Through you they will find the way to God. They will discover so many untold treasures, and finally start their own love story. They don’t have the slightest suspicion of it. Surrender yourself completely to the Lord who thirsts for your love and longs to continue your love life with you. With all my heart I accompany you every moment and in all circumstances.
February 1
Let us bow down to the Most Holy Trinity and worship our God. Get in the habit of worshiping the Most Holy Trinity for a short moment every morning and every evening from your heart. She is an ocean of Love; an ocean of that fire that Jesus came to bring to earth. Every time I join your worship.
February 2
With Jesus you are dedicated to the Father by Mary. Were you to know the goodness of the Heavenly Father! My heart melts with love when I behold Him. I look forward to sharing that happiness with you fully; no human language can express its depth and blinding beauty. As you go about your business, remember the moment when you will discover the unspeakable glory of the Heavenly Father. I will be with you then.
February 3
Keep your tongue from every bad word; she’s a treasure, don’t turn her into a sewer of slander. Never forget that the Holy Spirit dwells in you; your body is a holy dwelling. Love it and respect it. In the eyes of the Lord you are a ”miracle” ( Ps 139,14). Always remain worthy of this divine election.
February 4th
Simplicity is the main characteristic of the Kingdom of God. Always stick to the simple values. Worship and love what is simple and humble. That’s the mark of all that God is. You should therefore never mix your scale of values with that of the world. This one is complicated, vague, cloudy, and twisted. Constantly seek Jesus. You will always find it in the simplicity. Consider his life with his students. You will never meet the slightest trace of disorder and confusion. Follow Him in His simplicity too.
February 5th
When you listen to the Holy Spirit in the depths of your heart, put your five senses on the back burner. You hear the voice of God only in a light breeze, in the silence. Provide yourself a time of silence every day and keep listening … You will then hear inexpressible words. In those privileged moments I stand close to you.
February 6
Jesus seeks to pull you up to the highest peaks that a person can reach. One of those peaks is the love offered to someone who, in the world of spirit, would only deserve contempt and dislike. But you, who want to be the follower of Jesus, must not withdraw from his command: ”Love your enemies, do well to those who hate you. Bless those who curse you and pray for those who abuse you (Lk 6: 27-28). . ” You have made little progress on this narrow road. Don’t lose heart. Try to obey the Lord’s prompting and you will discover unprecedented joy.
February 7th
Break free from the traditions that come from the people. Consider what Jesus says about it from the prophet Isaiah: ”This people honors me with their lips, but their heart is far from me, and their fear of me is no more than the law of men taught by men [ Isa 29:13]. . ” Don’t take over the spirit of the Pharisees and the Lawyers. The word of Jesus will always show you the right path.
February 8th
Jesus gave the power to ”bind and loose …” to Peter and the apostles. Only to Peter did he give ”the keys of the Kingdom of Heaven.” In order to bind and loose, the apostles must maintain unity with Peter; the bishops, the successors of the apostles, with the pope, successor of Peter. When in doubt, turn your gaze to the Pope; he alone holds the key power.
February 9th
Don’t take into account predictions about the end of the world. Listen to what Jesus says: ”Nobody knows anything about that day and hour, not even the angels in heaven, not even the 7 / 16Son, but the Father alone [Mt 24,36]. students to be willing at any time Don’t waste your time waiting for these meaningless predictions.
Feb. 10
When you follow Jesus, you are necessarily ”fisherman” [Mk 1,17]. Don’t lose sight of that high shipment. Help Jesus win new souls, through prayer, the testimony of your Christian life in a Gentile world, and on occasion, through the word. The freely received gift of faith assigns you the task of gaining immortal souls. By doing that, you are completely satisfying Jesus. Remember his complaint on the Cross: ”I am thirsty” [Jn 19:28]. Thirst for water and thirst for souls. You can help quench his thirst. How I envy you to be able to help the Lord in this way.
February 11
Jesus watches over us. Do not be afraid: fear, apart from the fear of God, does not know the true disciple. Never doubt his love and his power. Persevere. Sometimes victory is too slow for your liking. Persistence always leads to victory. Seek the Lord ceaselessly. Constantly offer your love to Him. May his peace dwell in you. Let yourself be led to Him by His mother.
12th of February
You seek perfection and discover your weaknesses. The Lord especially sees your faith and faithfulness. Do not be sad for your weaknesses; offer them to the Lord. Say with the apostle: ”When I am weak, then I am strong” [2 Cor 12:10]. Your strength does not reside in you. It is Jesus Christ who grants them to you, even when you are weak. Your faith is sufficient for the Lord. Never lose sight of the fact that the values of the Kingdom of God are not those of the world. Continuously deepen your faith; it reveals to you the values of the Empire.
February 13
May silence and peace rule your life. It will facilitate your lasting prayer. Are silence and joy not a form of prayer? These supreme expressions of life naturally flow into adoration, spontaneous upliftments, springing from the heart. Sow your days with those golden straws of silence and joy.
February 14th
Your heart Wezenaar for Jesus a welcoming Bethany. He needs it so while they are chastising Him all over the world with insults and slander. We can then worship Him together in the tabernacle of your Bethany.
15 February
Pray for the people before you meet them. Send me to their Guardian Angel. Every encounter should be a light signal for the others; He voele better and happier. So it must be with the encounter of a follower of Christ.
February 16
Always have a stock of oil for your lamp. Then you can ignite them when the bridegroom appears. Like the wise virgins of the parable of Jesus (Mat 25,1-13). You do not know the day or hour of his 8/16 coming into the eternal Realm of the Heavenly Father.
February 17th
Be a living part of the yeast that the Lord mixes into the human dough to make the flour rise. If He had enough active disciples, the dough would rise quickly, hastening the return of the Master of the harvest. When that dough rises so slowly, sometimes even collapses, it is because the number of true followers is not enough, it is dramatically inadequate.
February 18th
Regarding the Temple and its splendor, Jesus foretold to his disciples that not one stone would be left on top of another (Mt 24: 1-2). Twenty centuries later, its destruction is still just as complete; there is not the slightest hope of rebuilding it. God has replaced him with living temples. You are one of them. Dress it with splendor. Decorate it with gems. Every rapture, every act of true love is a pearl that adorns your living temple. How I look forward to seeing him become more beautiful in that living way.
February 19
”The Prince of Peace” ( Isa 9,5) needs a disciplinary army whose members have begun to conquer themselves. He can do nothing with selfish warriors with a withered heart. How many Christians there are with such a heart! Brush away the scars of pride that disfigures your soul. If thou could see the souls, what would be ge surprised! Seductive faces sometimes hide hideous inner ugliness. Try to make your soul more beautiful, more attractive to the divine Guest who resides there. Is your soul not a royal palace? Write in your heart in golden letters the words of Jesus: ”If anyone loves me, he will keep my words; my Father will love him, and We will come to him and abide with him” (Jn 14:23). Are you accounting for this divine privilege? Only humans enjoy it.
February 20th
You sometimes feel put aside or ignored by others. That is a sign that you are not of this world. Those who reject you speak the language of the world, they are driven by its principles, they arrange their lives in accordance with its purpose. That will never happen to you. Pity those who act like that, pray for them.
February 21st
Inner growth is a law of the Kingdom of Heaven. Continuous and unlimited growth. However long your life is, it is not too long at all. Never stop that growth.
February 22
Don’t let a day go by without opening the Gospel. In a golden book, write the passages that interpell, enlighten your soul. You need that light in a world where ”the works of darkness” [ Rom 13,12] rule more often than ”the weapons of light.” And be a reflection of Him who said , ”I am the light of the world” [Jn 9:15]. On this anniversary of Peter’s Cathedra, I watch over you and pray for you so that Wezenaar .
February 23
In some of its recesses your soul is still sick. Think of the great Physician. Go to Him, show Him the trouble you are suffering from. Ask him to examine you. He will report some unsuspected illness to you. Ask him to heal not only your physical ailments, but especially the ailments your mind and soul are suffering from.
February 24
When you feel tired, there is no better aid than to rest with Jesus. Stop and rest for a while. Heart to Heart with Jesus is the most restful, the most wonderful moment. Multiply such moments in your day. Close your eyes, lay your head on the Heart of Jesus, after the example of the apostle John. You will draw a wonderful power there. Then pass it on to your environment. In doing so, you are like the honey bee, which, where it harvests, unwittingly fertilizes the flowers also. If you do not see the fruits, the Lord sees them.
February 25th
Love the Lord more and more; his love will then flow to the others. Jesus needs you as a point of light. The stronger this is, the greater my happiness.
February 26
My heart trembles with yours, it shares your joy and your pain. Think about me often during the day. It is the Lord who has placed me with you forever. And only with you. We are companions for eternity. Seeing you bloom in beauty like a flower fills me with happiness.
February 27
You are a branch of ”the true vine” of which the much-loved Heavenly Father is ”the Vineyardier” [Jn 15]. Be aware that your job is to bring forth ”fruit in abundance.” The juice of the true vine never runs out. You are fruitful by drawing to satisfaction. As soon as you stop doing it, you wither. Now and then the divine Vineyardier must prune the branches that you set to bear more fruit. This is what suffering and inevitable trials in every human life serve. Offer them to the Lord in that spirit.
February 28
Think of yourself as one of the flocks that the Good Shepherd is leading. It is he who trains you. He takes you from darkness to light, from ignorance to knowledge, from the muddy closure of sin to the green pastures of grace. Follow him faithfully. With him is joy and peace.
February 29
[during a leap year] There is no storm that the Lord cannot abate. Let Him be the sailor of your life. With the divine mate it cannot be lost, not even in the storm. The Lord will always bring you a safe haven, in his peace and in his joy.
March 1
Soon it will be spring. As he approaches, we both turn to the beloved Father whose delightful Face I behold without ceasing. How can you know Him? Jesus answers that vital question: to know Jesus is to know the Father ( cf. Jn 8:19). It is in the enclosure of the Temple of Jerusalem that Christ revealed this mystery. You know Jesus in his Gospel.
March 2nd
Never despise anyone. See how Jesus treats the adulteress. First he saves her life. Then He speaks to her in an extremely soft tone. His ”neither do I condemn thee” (Jn 8:11) is worth more than all the homilies of the world. Like Jesus, however, you must never fail to insist, ”Go and sin no more.”
3 March
Do you know that you are Lazarus? By revealing himself to you, pouring out his life to you, Jesus raised you up. It was a great happiness for me to be present at your birth, the budding, and then the flowering of your faith. I thank God for entrusting me with your custody.
4th of March
Following Jesus is the way of happiness. It is not a path overflowing with pleasure. Joy yes, but no distraction. Remember the words of Jesus: ”Whoever wants to be my follower must follow me, denying himself and taking up his cross every day” [ Lk 9:23] and he adds: ”Yes, my yoke is soft and my burden is light ”[Mt 11.30]. It is the world that is heavy on the yoke. To pass from the world to Jesus is to lighten the burden of life. Constantly strengthen the bonds of love with Jesus.
March 5th
The divine Sower sows the grain out of hand. The seed of his word, of his graces. You may prepare the good soil to receive it. From time to time pluck out the thorns that treacherously penetrate it. That is the work of the adversary, ”the wicked man … the son of perdition” [2 Thessalonians 2,3]. I constantly pray that you would notice.
6 March
The Kingdom of God is conquered with violence, with effort. Yet the Lord does not give you access to His Kingdom for merit, but out of pure grace. That means the Lord loves you, never forget that. That Kingdom is inhabited only by souls who completely trust in the King of Kings, by souls who have succeeded in plucking out to the root all traces of self-love, every remnant of innate pride. Dig them out and cultivate the good soil that has been purified in this way.
March 7th
Your faith is a source of joy. Do you remember it was not always like this? The source has started to flow from the moment you discovered the heart to Heart with Jesus, thanks to the prayer of the heart. Help others discover this inner wonderful flow, the source of the joy of Christ.
8 March
In the battle that you fight throughout your life, evil is always the adversary, never another person. Jesus asks you to love it immediately; whoever he is. Never take up arms of the world in this constant struggle; envy, resentment, jealousy, wrath. By using them you ignore the weapons of light: love and prayer, meekness and humility. Only these weapons provide the strength for lasting victory. Your strength does not come from yourself, it is given to you by God free of charge. Ask them for that day every morning. ”Each day has enough of its own sorrow,” [Mt 6:34] says Jesus himself.
9th of March
It happens that you want to be the greatest in your family or town. The greatest according to the criteria of the world or of the Gospel. By applying the first you are being unfaithful to the Gospel. Jesus is demanding of his followers: ”If anyone wants to be first, he must be last of all, and minister of all” [Mt 9:35]. Following Jesus sometimes imposes harsh and even painful asceticism. Forsaking oneself is part of walking the ”narrow road” of which the Lord speaks [Mt 7:14].
10th of March
Take pleasure in fulfilling all of Jesus’ will in all of it. Offer Jesus every night whatever you have done to please him. Ask and you will obtain; but also sacrifice to Jesus and comfort Him who is still hurt by men. However, he came to save them by his death on the Cross.
11 March
Radiate peace wherever you go. You got it, it doesn’t belong to you. He is part of the common good of the Gospel. ”Give, and it will be given to you” [ Lk 6:38]. You still have so much to get. If you give generously, you will receive in the same way. Jesus has promised it to his followers. ”A good measure, stamped, shaken, and running over, will they pour into your bosom. The measure that you use will be used for you also” [ Lk 6:38]. And what more precious can you give than the peace that dwells in you, and the joy that is the fruit of peace?
12 March
Inner peace is the seal of the Kingdom of God: it marks the follower of Jesus Christ in this haunted and troubled world where spirits are confused. This peace allows you to discern the true values of the Gospel from those of the world. Have pity on those who are impressed and blinded by those deceptive values, and be merciful. Mercy is one of the main signs of belonging to the Kingdom of God. ”Be merciful, as your Father is merciful. Judge not, and you shall not be judged; do not condemn, and you shall not be condemned” [ Lk 6:36]. You want to be a faithful successor to Jesus. Be well aware that this entails a new ”seeing” of the world and of your relationship to others: the vision of the Gospel. Daily consideration of the gospel will gradually give you this vision. A few verses are sufficient as food for the day.
13 March
Your birth cannot be taken for granted, you are a link in a long chain. Like any genealogy tree, yours has weak links marked by sin and still in a phase of refinement before enjoying seeing God ”face to face.” Pray for those souls every day. Have a Holy Eucharist dedicated now and then for their intention. In this way you will obtain the healing of your genital tree. He is to you an important branch of the ”Community of the Saints.” I pray with you for those souls who have not yet been taken up to find their joy in ”constant happiness” with God [ Psa 16,11], for whom He has destined me since my creation.
March 14
Your life is like climbing a mountaineer. What an effort, but also how lucky at the top! What a joy also at each stage, while looking back at the road already traveled! To live as a Christian is to break free from the swamp of the world in which so many poor, lost souls are immersed. You do not owe your journey to your earnings; it is pure grace. Do not forget it.
Mar. 15
Reread the episode of the man born blind who healed Jesus [John: 9]. Jesus uses this miracle as a clear instruction; but not for the Pharisees who sink into their blindness, sowing fear around them, according to the testimony of the parents of the man born blind. Think carefully about the religion of the Law specialists in light of ”the Son of Man, the Lord of the Sabbath.” [ Luke 6,5] Jesus, the Amen, spews them out ( cf. Apok 3,14-16). May this lead you to put out of your heart the slightest prejudice, every remnant of the old pride that characterizes the Pharisees .
March 16
Consider the tenderness and goodness of God. Give yourself without words to the silence of your soul. Very simply stay there, in his Presence, peaceful and motionless. The Holy Spirit himself then interprets for you ”with unspeakable groans” [ Rom 8:26] which the contemplation will gradually let you experience in their endless goodness. The contemplation will do your heart good.
17th of March
Prepare your hearts to admire the beauty of nature that Heavenly Father will unfold before your very eyes as spring approaches. Experience those privileged moments in delight. Let the thanksgiving bubble up from the depths of yourself. The Father has thought of all humans created in His image. He thought of you when He created the earth and the sea, the trees and the flowers and all the animals useful for your life. He has entrusted the creation to man, to make it beautiful and to love it. Your love for flowers and trees is testimony to your love for the infinitely generous Creator.
18th of March
Heaven is love, and everything there is love. The love that reigns is inexpressible. The apostle Paul was fortunate to be ”caught up into the third heaven” [2 Cor 12: 1-3]. He who so well evokes the spiritual realities simply has no words of human language to describe what he saw there. He takes refuge in silence. I am in Paradise. And I am on earth with you as long as you live. If you are in God’s grace, I am happy. If you move away from it, I will suffer. If you knew how much I love you.
March 19
You are part of the New Jerusalem founded by Jesus. You are sent with his limbs to preach the Good News to the people. Love the Church, be worthy of it. She is the body of Christ. You are part of it. Participate in evangelism through prayer, through the example of your life, through the word when you meet a soul in suffering. By dedicating your work to the Lord, like Joseph at Nazareth.
20th of March
The Lord is demanding in his love. His ten commandments are all considered a training school to enter the Kingdom of Heaven. The Gospel is quite an equipment for winning the race that is life. The crown will be Eternal Life. You will resemble God there, because you will see Him ”as He is, face to face” [ cf. 1 Jn 3,2].
21 March
How happy I am to be able to accompany you to Mass, which is each time a participation in the Supper of the Lord! With you I am in adoration at this opening of ”the meal of the Lamb” [ Rev 19: 9 ] in which we will participate together in the hereafter. Stay true to this practice that has brought you so often to the source and the apex of the Christian life.
March 22nd
By faith you participate in the eternal youth of the Kingdom of God. It is the world around you that is old, only the Christian can radiate the peace and joy of Christ, outward signs of a youthful heart. The youth of the body is of little importance; this mortal body will arise as a spirit body. Never be dominated by ”the flesh as a slave, ’sold’ to sin” [ Rom 7:14]. Your conduct should never serve the corruptible flesh, but the imperishable spirit.
March 23
Always remain in grace and divine love; thus you will be cleansed from every leprous spot of sin. The rapture into heavenly Jerusalem will be your reward; you will be forever caught up in the unspeakable Triune happiness, in the company of all the redeemed and the holy angels. That reward is not equal to the efforts you have made to go up to Holy Zion.
March 24
You have received the gifts of the Holy Spirit. He is the teacher of your faith, the worker of the ”miracle” that you are in the eyes of the Father [ cf. Ps 139,14]. He makes you live the life of the risen Christ. He burns to see you proclaim Jesus Christ through your example, your words, and your actions in all circumstances.
March 25
Today I accompany you to the Eucharist, with a heart burning with love and overflowing with joy; to celebrate the defining hour of humanity; whereupon a young girl said ”yes” to the archangel Gabriel , the messenger of God. Without questioning the answer, the angel greeted Mary with a glorious ”rejoice!” [ Lc 1.30]. It is with this clear word that the New Eternal Covenant begins. This ”rejoice” is the Annunciation of the Messianic Age. Worship the Mother of Christ and of the Church, the new Eve, who is also your mother. I am very happy about it. When you will behold the Immaculate Conception face to face, you will see how little your love for Her remained on earth. If they were to know that, all the students would have the Marian heart of Louis-Marie Grignion de Montfort. Reread and contemplate his little masterpiece, ”True Godliness to the Blessed Virgin.” You will double your fervor for Her who brought forth God’s Son ”that this one might be the firstborn among the many brethren” [ Rom 8:29], of which you are a part.
March 26
Love the Church as it is. Christ continuously supports her. Throughout your earthly life, it is your community of faith and love. God has adorned her with a multitude of heavenly gifts. Intolerance does not fit there. And yet, how many Christians, even among the shepherds, are intolerant of brothers in the faith because they belong to a Christian family that they disapprove of! Did not Jesus say, ”In my Father’s house are many mansions” [Jn 14,2]? Let Christians and their pastors allow the different spiritual sensitivities to be freely expressed, as long as they remain faithful to the sacred teachings! As for you, do not just remain tolerant, but be warm to brothers who have a different spiritual abode than you.
27 March
If you are faithful to the Eucharist, then the sacrament of penance and reconciliation is not enough. Remember, any sin hurts the mystical Body of Christ. The sacrament of penance and reconciliation washes away all its traces; it reconciles with God and sanctifies. By your frequent communion you have become ”holy and without spot before God” [ cf. Eph 1,4]. As you wash every morning and every evening, so you should regularly cleanse yourself through this sacrament to remove every trace of sin. For it hurts the honor and love of God.
28th of March
You don’t like the poor stray enough yet. Remember, the dignity of every human person lies in being created in God’s image. Some betray this, often unconsciously; thus they do not lose their calling to divine salvation. Have mercy on those prodigals [ cf. Lk 15,11-31]. Imitate the Father. In this way you attain the perfection of love.
29 March
You are justified by the grace of the Holy Spirit. You have become a ”righteous”. The Holy Spirit is always your inner Master. In this way you will bear fruit for holiness: the result is eternal life. Everything is simple in the Kingdom of God! I stand with you to help you on the way to the grace of God, in all freedom, that wonderful and dreadful gift.
30 March
”What must I do to have eternal life beziiten ?” the rich young man asked Jesus. ”If you want to enter into Life, keep the commandments,” answered the Lord [Mt 19,16-17)]. The Ten Commandments are a gift from heaven. It is about love to God and love to neighbor [ cf. Mt 22,36-40]. You still have to make much progress in the application of these two greatest divine laws. Are you sufficiently aware of this?
March 31
In the eyes of Jesus, the love of his disciples for the poor is very important. The materially poor and the spiritually poor. Reread the curses that the Apostle James pronounces against the I-greedy rich: ”You who are rich, weep and wail for the calamities that come upon you. Your riches are rotten, your fair garments are moth-ridden, your gold and silver are The rust will testify against you, and will consume your flesh like fire ”[Jas 5,1-3]. See how sweet and admiring Jesus looks at the poor widow who threw two coins into the offering box opposite him, while he watched the crowd throw money into it [ cf. Mk 12,41-44]. That’s how God looks at you. Not sharing your goods with the poor is robbing them. Your abundance belongs to them. Jesus asks to give them more than what you have left. Give the spiritually poor the riches you receive from faith. Share with them the joy and peace you find in the Heart of Jesus.

Source: René Lejeune
Henk

(Fr)
prières – 365 jours avec votre ange gardien de janvier à mars

Préface de l’auteur, René Lejeune
Ces messages d’un ange gardien doivent être lus un par un. Un chaque jour. Ils sont inspirés et articulés sans effort, «dictés», pour ainsi dire, à quelqu’un qui vient de se produire.
Votre ange gardien voit le visage de Dieu sans cesse (cf. Mt 18, 10). Et en même temps, de votre naissance à votre transition vers l’au-delà, il vous assiste jour et nuit; il sera avec vous lors du jugement dernier. Il est votre compagnon pour l’éternité.
Il a un nom. Il vous aime, se réjouit avec vous et pleure quand vous pleurez. Il verse des larmes amères à l’écoute du «père du mensonge, meurtrier de l’homme depuis le début». [John. 8,44] Il déborde de joie chaque fois que vous faites un effort qui rehausse votre ressemblance avec Jésus, «doux et humble de cœur». [1 Cor. 13]
Ces messages sont l’écho de l’Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au peuple. Ou encore, ils sont le rayonnement de la vie du Fils sur terre.
Quelques conseils :
• Votre ange gardien, votre «gardien et pasteur», ne vous dit rien d’autre. Considérez ces messages comme venant de lui. Continuez à l’écouter, vous allez enfin ”entendre” sa voix. C’est Lui qui parle chaque jour dans ces messages.
• Le but est de vous rendre chaque jour plus conscient de la présence ininterrompue de votre ange gardien à vos côtés.
• Lisez le message du jour tous les matins. Relisez-les le soir. Si vous faites cela fidèlement, vous progresserez sur la voie de la sainteté en moins d’un an. Et vous serez plus heureux. Padre Pio , béatifié en 1999 et canonisé en 2001, a vu son ange gardien et lui a parlé. Pie XI et Jean XXIII ont donné des messages à leur ange gardien; imitez-les [voir Les Anges , armée secrète du Ciel , éd. Du Parvis , 1998].
• Si vous commencez l’examen des 365 messages au cours de l’année, reprenez-les le 1er janvier. Il y a une progression cachée dans leur séquence. Vous pouvez les répéter pendant plusieurs années consécutives. Ce sont des mots de vie. Ils sont inépuisables.
René Lejeune
1er janvier
La Divine Providence m’a assigné à vous pour l’éternité. Je veille sur toi depuis l’utérus. Par élection divine, je suis votre compagne, avec Mère Marie je veille sur vous. Partagez, je vous prie, l’amour que je vous porte. Prenez de plus en plus conscience du lien personnel incassable qui nous unit.
2 janvier
Je suis proche de vous pour vous servir. Appelle moi. Vous pouvez m’envoyer un message clair à l’Ange Gardien de toute personne. A l’instar de Pie XI, 1/16 Jean XXIII envoya souvent son ange gardien en course. Je prends une grande joie à vous servir et à vous voir grandir intérieurement. Votre âme a une valeur infinie aux yeux du Seigneur. ”
3 janvier
Dieu vous a donné le don de la liberté, un cadeau merveilleux et impressionnant à la fois! En tant que maître, c’est que vous décidez d’agir. Pour chaque acte, vous avez un choix: celui du bien qui est en Dieu, celui du mal qui sert les mauvais plans du «Prince du monde» (Jean 12, 31). Priez pour que vous ne manquiez jamais de clarté dans le choix du chemin sur lequel vous allez; ni le courage de toujours choisir la voie qui mène à l’amour du Seigneur. Je prie avec toi.
4 janvier
Plus nous sommes étroitement liés, plus vous entendrez clairement mon conseil. La prière fournit cela, ainsi qu’une conscience de plus en plus vive de ma présence auprès de vous, de mon amour et de mon dévouement complet.
5 janvier
Continuez sans crainte, avec la joie de Jésus-Christ dans votre cœur. Le vrai disciple de Jésus ne connaît pas la peur, quelles que soient les épreuves qu’il doit endurer; il est joyeux même dans l’adversité. Au plus profond de vous, la joie du Christ est une fontaine qui ne cesse de bouillonner, si vous restez intimement connecté avec le Seigneur. Dans l’Évangile, Jésus s’appuie tellement sur les dons de joie reçus gratuitement qu’il brûle de désir de les donner aux siens.
6 janvier
La louange est souvent sur vos lèvres. Commencez votre journée par des éloges et terminez-la avec. Vous avez été créé pour cela. La louange est la plus haute expression de votre amour. Nous, les anges, nous louons le Seigneur sans cesse. Louez-le pour sa gloire incommensurable, pour son amour et sa tendresse, pour sa miséricorde et son pardon. Louez-le avec les trois mages.
7 janvier
Choisissez un ”psaume de louange” pour louer Dieu, né du cœur de l’un des grands intercesseurs de l’Ancienne Alliance; ou pendant un instant, laissez jaillir quelques mots de votre propre cœur exprimant votre amour de Dieu et votre plaisir dans la création. Votre foi Wezenaar louange toujours une action de grâces pour le don de la vie et la grâce du chrétien. Jésus vous a choisi. Montrez-vous digne de cette élection divine.
8 janvier
Gardez soigneusement la paix de Jésus-Christ. Ne laissez pas les distractions, le bruit et l’excitation du monde perturber le don inestimable de la paix intérieure. Sauvegardez-les à tout prix.
9 janvier
J’étais si heureux hier, près bj vous! Vous avez subi l’attaque de l’Enchanteur, vous lui avez résisté 2/16 et vous êtes sorti victorieux de la bataille. Dans ces moments critiques, je ne peux rien faire d’autre que prier pour vous. Il arrive que vous soyez submergé par le «père du mensonge». [John. 8:44] Alors je suis désarmé jusqu’à votre défaite, et j’en suis profondément mécontent. Je prie donc le Seigneur, dans votre malheur qui est aussi mon malheur, de vous couvrir de sa miséricorde.
10 janvier
Les anges gardiens ont reçu plusieurs fois la permission du Seigneur de se montrer, comme à Saint Padre Pio ou à Sainte Gemma Galgani . La foi se nourrit généralement de l’invisible. «Heureux ceux qui croient sans voir [Jean 20:29]», dit Jésus. Nous nous rencontrerons dans la Jérusalem céleste, dans la beauté aveuglante de la vie divine. Jusque-là, combattez courageusement la conquête du Paradis. Je suis fidèle dans la prière constante à vos côtés.
11 janvier
Le Seigneur donne au-delà de toute mesure. Demandez-lui beaucoup et beaucoup vous sera donné. A condition que votre cohérence soit en accord avec les exigences de votre bonheur éternel, avec le salut de votre âme, ou de l’âme pour laquelle vous demandez miséricorde. La vie est si courte. Ne vous livrez pas à des choses aussi volatiles qu’une bulle de savon. À la lumière de l’éternité, pendant le temps de ”la grande épreuve” [ Apok . 7,14], que vous dépensez ici sur terre, n’a de valeur pour vous et votre vie immortelle que ce qui survit au monde.
12 janvier
Il a une révélation et un pouvoir de guérison exceptionnels. Vous verrez les gens et les événements différemment; les écailles tomberont de vos yeux. A la lumière de la grâce, l’amour universel se fait jour, comme l’apôtre Paul l’a clairement indiqué dans son hymne à l’amour [1 Co 13]. Oui, que le saint Nom de Jésus soit souvent sur vos lèvres comme une cupidité d’amour .
13 janvier
L’Eucharistie est le point culminant de la prière au Seigneur. C’est le mémorial de toute sa vie, de la crèche au calvaire . Elle renouvelle le sacrifice de la croix. Il se jette dans la résurrection que la vôtre apporte. Participez à l’Eucharistie aussi souvent que possible et de tout cœur.
14 janvier
Priez avec le cœur qui est au cœur de tout votre être. La prière n’est pas un flot de mots percés mécaniquement. C’est une vie d’amour , si précieuse aux yeux de Dieu. Consacrez-vous souvent à la contemplation silencieuse. Le cœur à cœur de l’être cher n’a pas besoin de mots. Il en va de même avec le cœur à cœur avec le Christ Jésus.
15 janvier
Rejetez progressivement tous vos désirs terrestres. Cherchez les désirs du Bon Pasteur, l’Évangile vous les révèle. Ainsi vous vous ferez un canal des grâces du Seigneur, pour vous-même, pour tous ceux que vous aimez, pour tous ceux pour qui vous priez. Le Bon Pasteur a besoin de vous, vous êtes son aide.
16 janvier
Ne gardez pas les trésors que vous attirez dans le Cœur de Dieu par le Saint-Esprit vivant en vous pour vous-même. Partagez-les avec ceux qui ont faim et soif de vérité, dans un monde craquelé, où le «père du mensonge» peut facilement accomplir son œuvre de mort. Le Seigneur a besoin de vous comme lumière pour les âmes qui regardent dans les ténèbres, les âmes avec lesquelles vous entrez en contact.
17 janvier
”C’est de Dieu, et de Lui seul, que vous recevez la vie en Jésus-Christ” [1 Co 1.30]. Comment devriez-vous Le louer pour ce don suprême! Ah, devriez-vous connaître le pouvoir de la louange! Elle fait des miracles? Pendant la journée, offrez à Dieu une courte prière de louange , un simple cri: ”Merci Seigneur, pour le don de la vie! Merci Seigneur pour ce moment de joie!” Mais aussi: ”Merci, Seigneur pour cette épreuve …”
18 janvier
Ne résistez pas aux grâces qui coulent du Cœur de Dieu par le canal qui mène au vôtre. L’égoïsme est le plus grand obstacle. Le remède à cela est l’imitation de Jésus: «Apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur» (Mt 11, 20). L’humilité et la douceur sont les antidotes les plus puissants de l’égoïsme. C’est à cause de cela que les disciples de Jésus conquériront le monde perdu pour l’Evangile. Chaque disciple qui devient doux et humble de cœur est un autre Christ participant à cette conquête. Vous aussi, imitez Jésus pour commencer la Semaine internationale de prière.
19 janvier
«Priez sans cesse» (1 Th 5,16). Prenez cette parole inspirée de l’apôtre à la lettre. Priez le matin quand vous vous réveillez, le soir quand vous vous endormez. Priez au petit déjeuner, priez quand vous travaillez, priez quand vous vous reposez, priez en toutes circonstances. Simplement en Lui consacrant chaque nouvelle phase de la journée; en élevant simplement votre cœur vers Dieu; alors remplissez votre tâche. Ainsi votre travail, votre nourriture, votre déplacement, votre repos deviendront toute prière, en obéissance à l’appel urgent de l’apôtre Paul. Prenez cette excellente habitude à partir de maintenant. Je vous accompagne toujours dans votre prière.
20 janvier
Quand vous pensez à ma présence pendant la journée, souvenez-vous des paroles de Jésus à propos des anges gardiens des enfants: «Leurs anges contemplent continuellement la Face de mon Père qui est aux cieux» (Mt 18, 10). Oui, pendant que je suis avec vous à chaque instant, je contemple le visage de notre Père céleste, rayonnant de beauté et de sainteté. Un jour, nous le verrons ensemble rempli du bonheur de cette vision bienheureuse, de toute l’éternité.
21 janvier
Ne prenez jamais les paroles de Jésus à la légère. Ils sont la Parole de Dieu. ”A moins que vous ne redeveniez comme de petits enfants, vous n’entrerez certainement pas dans le royaume des cieux” (Mt 18, 3). Comment être à la hauteur de ce mot? En devenant, à la manière du Seigneur, «doux et humble de cœur». Je vous soutiens par ma prière. À chaque pas de vous, mon cœur est en fête.
22 janvier
Jésus veut faire de vous son ami. Plus vous lui ressemblez, plus l’amitié avec lui devient forte. Quel privilège d’être compté parmi les amis du Seigneur! Que ne pas faire pour un ami! Que ne devriez-vous pas faire pour renforcer continuellement votre amitié avec Jésus? ”Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis” (Jn 15, 15). Avoir cette amitié des amitiés est un trésor incomparable. Je suis si heureux de voir cette amitié en vous. Son intensité ne cesse de croître. L’amour est sans limites. .
23 janvier
«Dieu est Amour» (1 Jn 4,8). Votre vie ne suffira pas à sonder ces trois mots sublimes. Nous, les anges, savons, par une vision constante, ce que signifie cet «appel» de Dieu. Nous brûlons de communiquer cette connaissance intime. Je les partagerai avec vous un jour. Alors j’aurai rempli la mission que j’ai reçue du Seigneur: vous guider à travers la «grande épreuve» que tout être humain doit traverser avant de jouir de la «plénitude de joie» qui lui a été promise ( Ps 16,11).
24 janvier
Loin de freiner votre croissance intérieure, les dangers et les épreuves que vous rencontrez dans la vie sont conçus pour accélérer cette croissance. Faites un effort pour les surmonter, aussi difficiles soient-ils. Vous ne manquerez jamais de grâce, ni de ma prière de votre côté.
25 janvier
Dites aujourd’hui avec Paul: ” J’oublie ce qui est derrière moi et je tends la main vers ce qui est devant moi” (Ph 3, 13). Oubliez également les ombres de votre passé. Il suffit de compter les jours brillants de la route déjà parcourue. Tous ces jours ont été illuminés par l’amour. Oubliez vos échecs, ils sont de peu d’importance aux yeux du Seigneur. Ils ont été oubliés et pardonnés. Ce qui compte, c’est votre décision d’aller de l’avant, de progresser à la ressemblance avec le Seigneur. Il a pris le fardeau de votre passé, de vos péchés. Faites entièrement confiance à son cœur, sans réserve.
26 janvier
Rencontrez le Seigneur partout. Soyez sans crainte. Où que vous alliez, apportez-y une nouvelle vie, la vie du Saint-Esprit qui habite en vous. L’Esprit de Dieu qui transforme toutes choses. Il suffit que vous soyez un instrument de travail à son service. Chaque fois que vous agissez comme un instrument du Seigneur, je vous assiste avec joie.
27 janvier
Abandonnez-vous à l’inspiration du Seigneur. Méfiez-vous des désirs de votre pauvre nature humaine. Le Seigneur a un besoin urgent d’instruments pour réaliser son amour pour l’humanité, son plan d’amour pour chaque membre de cette humanité, sans cesse détruit par «l’assassin depuis le commencement» (Jn 8, 44). Malheureusement, les instruments qui se livrent à Jésus à son service ne sont pas assez nombreux, ce qui retarde considérablement son retour sur terre dans la gloire. Soyez son instrument et vous hâterez son retour.
28 janvier
Passez plus de temps seul avec Jésus. Chaque fois la joie viendra plus puissamment de votre cœur, et ces moments privilégiés sont des étapes vers la croissance intérieure. Comme nous les anges vous envions de pouvoir utiliser les richesses infinies qui découlent de la contemplation du Christ, le Verbe fait homme, et ainsi pouvoir participer à sa nature divine. Si vous deviez comprendre tout cela clairement, vous trouveriez votre salut en présence de Jésus avec vous. Jésus est le nouvel Adam, la Parole du Père, le seul Rédempteur du monde. Faites de Jésus votre bien-aimé. Tu me donneras de la joie.
29 janvier
Le Seigneur prête toujours son oreille à votre appel. Appelez-le souvent. Comme il est heureux de pouvoir vous aider. Lui, le Dieu de tous les pouvoirs. Mettez toute votre confiance en Jésus. Il ne manquera jamais de vous aider. Il suffit de se confier à Lui, le Dieu de tout amour et de toute unité, Sauveur et Finisseur du peuple et du monde dans lesquels naît l’union des cœurs. Il attend avec impatience votre voix, votre cri.
30 janvier
Vous faites partie du peuple de Dieu, vous êtes séparé de la foule. Vous êtes l’ambassadeur de l’amour, comme le dit l’apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Priez pour que cet amour vous soit donné; distribuez-les autour de vous; allumez partout le feu que Jésus est venu apporter dans un monde qui n’a pris qu’un feu partiel. Je prie à vos côtés. Je prie pour que vous deveniez une étincelle qui propage ce feu divin.
31 janvier
Votre vie, comme toute vie humaine avec le Christ, est une histoire d’amour. Le monde qui a été détruit par satan a un tel besoin du Seigneur. Soyez un bon lien. De nombreux cœurs confus ont besoin de vous. A travers vous, ils trouveront le chemin vers Dieu. Ils découvriront tant de trésors indicibles et commenceront enfin leur propre histoire d’amour. Ils n’en ont pas le moindre soupçon. Abandonnez-vous complètement au Seigneur qui a soif de votre amour et aspire à continuer votre vie amoureuse avec vous. De tout mon cœur je vous accompagne à chaque instant et en toutes circonstances.
1er fevrier
Inclinons-nous devant la Très Sainte Trinité et adorons notre Dieu. Prenez l’habitude d’adorer la Très Sainte Trinité pendant un court moment de votre cœur chaque matin et chaque soir. Elle est un océan d’Amour; un océan de ce feu que Jésus est venu apporter sur terre. Chaque fois que je rejoins votre culte.
2 février
Avec Jésus, vous êtes voué au Père par Marie. Connaissiez-vous la bonté du Père céleste! Mon cœur fond d’amour quand je le vois. J’ai hâte de partager pleinement ce bonheur avec vous; aucun langage humain ne peut exprimer sa profondeur et sa beauté aveuglante. En vaquant à vos occupations, souvenez-vous du moment où vous découvrirez la gloire indicible du Père céleste. Je serai avec toi alors.
3 février
Gardez votre langue de tout mauvais mot; c’est un trésor, ne le transformez pas en un égout de calomnie. N’oubliez jamais que le Saint-Esprit habite en vous; votre corps est une sainte demeure. Aimez-le et respectez-le. Aux yeux du Seigneur, vous êtes un ”miracle” ( Ps 139,14). Restez toujours digne de cette élection divine.
4 février
La simplicité est la principale caractéristique du Royaume de Dieu. Tenez-vous toujours aux valeurs simples. Adorez et aimez ce qui est simple et humble. C’est la marque de tout ce que Dieu est. Vous ne devez donc jamais mélanger votre échelle de valeurs avec celle du monde. Celui-ci est compliqué, vague, nuageux et déformé. Cherchez constamment Jésus. Vous le trouverez toujours dans la simplicité. Pensez à sa vie avec ses étudiants. Vous ne rencontrerez jamais la moindre trace de désordre et de confusion. Suivez-le aussi dans sa simplicité.
5 février
Lorsque vous écoutez le Saint-Esprit au plus profond de votre cœur, mettez vos cinq sens en veilleuse. Vous n’entendez la voix de Dieu que dans une brise légère, dans le silence. Accordez-vous un moment de silence chaque jour et continuez à écouter … Vous entendrez alors des mots qui ne peuvent être prononcés. Dans ces moments privilégiés, je me tiens près de vous.
6 février
Jésus cherche à vous tirer vers les plus hauts sommets qu’une personne puisse atteindre. L’un de ces sommets est l’amour offert à quelqu’un qui, dans le monde de l’esprit, ne mériterait que mépris et dégoût. Mais vous, qui voulez être le disciple de Jésus, ne devez pas vous retirer de son commandement: ”Aimez vos ennemis, faites bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent (Lc 6, 27- 28). ” Vous avez fait peu de progrès sur cette route étroite. Ne perdez pas courage. Essayez d’obéir à l’inspiration du Seigneur et vous découvrirez une joie sans précédent.
7 février
Libérez-vous des traditions qui viennent du peuple. Pensez à ce que Jésus dit à ce sujet du prophète Isaïe: « Ce peuple me honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, et leur peur de moi est pas plus que la loi des hommes enseignés par les hommes [ Isa 29:13] .. ” Ne vous emparez pas de l’esprit des pharisiens et des avocats. La parole de Jésus vous montrera toujours le bon chemin.
8 février
Jésus a donné le pouvoir de ”lier et de lâcher …” à Pierre et aux apôtres. Il n’a donné qu’à Pierre ”les clés du Royaume des Cieux”. Afin de lier et de se détacher, les apôtres doivent maintenir l’unité avec Pierre; les évêques, successeurs des apôtres, avec le pape, successeur de Pierre. En cas de doute, tournez votre regard vers le Pape; lui seul détient le pouvoir clé.
9 février
Ne tenez pas compte des prédictions sur la fin du monde. Écoutez ce que dit Jésus: «Personne ne connaît ce jour et cette heure, pas même les anges dans les cieux, pas même le Fils 7/16, mais le Père seul [Mt 24,36]. Ne perdez pas votre temps à attendre ces prédictions insignifiantes.
10 février
Lorsque vous suivez Jésus, vous êtes forcément ”pêcheur” [Mc 1,17]. Ne perdez pas de vue cette expédition élevée. Aidez Jésus à gagner de nouvelles âmes, par la prière, le témoignage de votre vie chrétienne dans un monde païen et, à l’occasion, par la parole. Le don de la foi librement reçu vous confie la tâche de gagner des âmes immortelles. En faisant cela, vous satisfaites complètement Jésus. Souvenez-vous de sa plainte sur la croix: «J’ai soif» [Jn 19, 28]. Soif d’eau et soif d’âmes. Vous pouvez l’aider à étancher sa soif. Comme je vous envie de pouvoir aider le Seigneur de cette manière.
11 février
Jésus veille sur nous. N’ayez pas peur: la peur, en dehors de la crainte de Dieu, ne connaît pas le vrai disciple. Ne doutez jamais de son amour et de sa puissance. Persévérer. Parfois, la victoire est trop lente à votre goût. La persévérance mène toujours à la victoire. Cherchez sans cesse le Seigneur. Offrez-lui constamment votre amour. Que sa paix habite en vous. Laissez-vous conduire vers lui par sa mère.
12 février
Vous recherchez la perfection et découvrez vos faiblesses. Le Seigneur voit spécialement votre foi et votre fidélité. Ne soyez pas triste de vos faiblesses; offrez-les au Seigneur. Dites avec l’apôtre: ”Quand je suis faible, alors je suis fort” [2 Co 12, 10]. Votre force ne réside pas en vous. C’est Jésus-Christ qui vous les accorde, même lorsque vous êtes faible. Votre foi est suffisante pour le Seigneur. Ne perdez jamais de vue que les valeurs du Royaume de Dieu ne sont pas celles du monde. Approfondissez continuellement votre foi; il vous révèle les valeurs de l’Empire.
13 février
Que le silence et la paix règnent sur votre vie. Cela facilitera votre prière durable. Le silence et la joie ne sont-ils pas une forme de prière? Ces expressions suprêmes de la vie se transforment naturellement en adoration, élévations spontanées, jaillissant du cœur. Semez vos jours avec ces pailles d’or de silence et de joie.
14 février
Votre cœur Wezenaar pour Jésus une Béthanie accueillante. Il en a tellement besoin pendant qu’ils le châtient partout dans le monde avec des insultes et des calomnies. Nous pouvons alors l’adorer ensemble dans le tabernacle de votre Béthanie.
15 février
Priez pour les gens avant de les rencontrer. Envoyez-moi à leur ange gardien. Chaque rencontre doit être un signal lumineux pour les autres; Il est meilleur et plus heureux. Cela doit donc être avec la rencontre d’un disciple du Christ.
16 février
Ayez toujours un stock d’huile pour votre lampe. Ensuite, vous pouvez les enflammer lorsque le marié apparaît. Comme les vierges sages de la parabole de Jésus (Mat 25,1-13). Vous ne connaissez ni le jour ni l’heure de sa venue du 8/16 dans le Royaume éternel du Père céleste.
17 février
Soyez une partie vivante de la levure que le Seigneur mélange à la pâte humaine pour faire lever la farine. S’il avait assez de disciples actifs, la pâte lèverait rapidement, accélérant le retour du Maître de la moisson. Lorsque cette pâte monte si lentement, parfois même s’effondre, c’est que le nombre de vrais adeptes ne suffit pas, il est dramatiquement insuffisant.
18 février
Concernant le Temple et sa splendeur, Jésus a prédit à ses disciples qu’il ne restera pas une pierre sur une autre (Mt 24: 1-2). Vingt siècles plus tard, sa destruction est toujours aussi complète; il n’y a pas le moindre espoir de le reconstruire. Dieu l’a remplacé par des temples vivants. Vous êtes l’un d’entre eux. Habillez-le avec splendeur. Décorez-le avec des pierres précieuses. Chaque enlèvement, chaque acte d’amour véritable est une perle qui orne votre temple vivant. Comme j’ai hâte de le voir devenir plus beau de cette manière vivante.
19 février
”Le Prince de la Paix” ( Isa 9,5) a besoin d’une armée disciplinaire dont les membres ont commencé à se conquérir. Il ne peut rien faire avec des guerriers égoïstes au cœur desséché. Combien de chrétiens avec un tel cœur! Brossez les cicatrices de l’orgueil qui défigurent votre âme. Si tu pouvais voir les âmes, que serais- tu surpris! Les visages séduisants cachent parfois une laideur intérieure hideuse. Essayez de rendre votre âme plus belle, plus attrayante pour l’invité divin qui y réside. Votre âme n’est-elle pas un palais royal? Écrivez dans votre cœur en lettres d’or les paroles de Jésus: ”Si quelqu’un m’aime, il gardera mes paroles; mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui et nous demeurerons avec lui” (Jn 14, 23). Tenez-vous compte de ce privilège divin? Seuls les humains l’apprécient.
20 février
Vous vous sentez parfois mis de côté ou ignoré par les autres. C’est un signe que vous n’êtes pas de ce monde. Ceux qui vous rejettent parlent la langue du monde, ils sont guidés par ses principes, ils organisent leur vie conformément à son but. Cela ne vous arrivera jamais. Ayez pitié de ceux qui agissent ainsi, priez pour eux.
21 février
La croissance intérieure est une loi du Royaume des Cieux. Croissance continue et illimitée. Quelle que soit la durée de votre vie, elle n’est pas du tout trop longue. N’arrêtez jamais cette croissance.
22 février
Ne laissez pas passer un jour sans ouvrir l’Évangile. Dans un livre d’or, écrivez les passages qui interpellent, éclairent votre âme. Vous avez besoin de cette lumière dans un monde où «les œuvres des ténèbres» [ Rm 13,12] dominent plus souvent que «les armes de la lumière». Et soyez le reflet de Celui qui a dit : ”Je suis la lumière du monde” [Jn 9, 15]. En cet anniversaire de Peter’s Cathedra, je veille sur vous et je prie pour vous afin que Wezenaar .
23 février
Dans certains de ses recoins, votre âme est toujours malade. Pensez au grand médecin. Allez à lui, montrez-lui le problème dont vous souffrez. Demandez-lui de vous examiner. Il vous signalera une maladie insoupçonnée. Demandez-lui de guérir non seulement vos maux physiques, mais surtout ceux dont souffrent votre esprit et votre âme.
24 février
Lorsque vous vous sentez fatigué, il n’y a pas de meilleure aide que de vous reposer avec Jésus. Arrêtez-vous et reposez-vous un moment. Coeur à Coeur avec Jésus est le moment le plus reposant, le plus merveilleux. Multipliez ces moments dans votre journée. Fermez les yeux, posez votre tête sur le Cœur de Jésus, à l’exemple de l’apôtre Jean. Vous y attirerez une puissance merveilleuse. Puis transmettez-le à votre environnement. Ce faisant, vous êtes comme l’abeille mellifère, qui, là où elle récolte, féconde aussi involontairement les fleurs. Si vous ne voyez pas les fruits, le Seigneur les voit.
25 février
Aimez de plus en plus le Seigneur; son amour ira alors aux autres. Jésus a besoin de vous comme point de lumière. Plus c’est fort, plus mon bonheur est grand.
26 février
Mon cœur tremble avec le vôtre, il partage votre joie et votre douleur. Pensez à moi souvent pendant la journée. C’est le Seigneur qui m’a placé avec vous pour toujours. Et seulement avec toi. Nous sommes compagnons pour l’éternité. Te voir fleurir en beauté comme une fleur me remplit de bonheur.
27 février
Vous êtes une branche de «la vraie vigne» dont notre Père céleste bien-aimé est «le vigneron» [Jn 15]. Sachez que votre travail consiste à produire «des fruits en abondance». Le jus de la vraie vigne ne s’épuise jamais. Vous êtes fructueux en attirant votre satisfaction. Dès que vous arrêtez de le faire, vous vous fanez. De temps en temps, le divin vigneron doit tailler les branches que vous mettez à porter plus de fruits. C’est à cela que servent la souffrance et les épreuves inévitables dans toute vie humaine. Offrez-les au Seigneur dans cet esprit.
28 février
Considérez-vous comme l’un des troupeaux que dirige le Bon Pasteur. C’est lui qui vous forme. Il vous emmène des ténèbres à la lumière, de l’ignorance à la connaissance, de la fermeture boueuse du péché aux verts pâturages de la grâce. Suivez-le fidèlement. Avec lui, c’est la joie et la paix.
29 février
[pendant une année bissextile] Il n’y a pas de tempête que le Seigneur ne puisse apaiser. Laissez-le être le marin de votre vie. Avec le compagnon divin, il ne peut pas être perdu, même pas dans la tempête. Le Seigneur vous apportera toujours un havre de paix, dans sa paix et dans sa joie.
1er Mars
Bientôt, ce sera le printemps. À son approche, nous nous tournons tous les deux vers le Père bien-aimé dont je contemple sans cesse le charmant visage. Comment pouvez-vous le connaître? Jésus répond à cette question vitale: connaître Jésus, c’est connaître le Père ( cf. Jn 8, 19). C’est dans l’enceinte du Temple de Jérusalem que le Christ a révélé ce mystère. Vous connaissez Jésus dans son Évangile.
2 mars
Ne méprisez personne. Voyez comment Jésus traite la femme adultère. D’abord, il lui sauve la vie. Puis Il lui parle d’un ton extrêmement doux. Son «je ne te condamne pas non plus» (Jn 8, 11) vaut plus que toutes les homélies du monde. Cependant, comme Jésus, vous ne devez jamais manquer d’insister: ”Allez et ne péchez plus”.
3 mars
Savez-vous que vous êtes Lazare? En se révélant à vous, en versant sa vie à vous, Jésus vous a ressuscité. Ce fut un grand bonheur pour moi d’être présent à votre naissance, à l’éclosion, puis à l’épanouissement de votre foi. Je remercie Dieu de m’avoir confié votre garde.
4 mars
Suivre Jésus est le chemin du bonheur. Ce n’est pas un chemin débordant de plaisir. Joie oui, mais pas de distraction. Souvenez-vous des paroles de Jésus: ”Celui qui veut être mon disciple doit me suivre, se renier et prendre sa croix chaque jour” [ Lc 9 , 23] et il ajoute: ”Oui, mon joug est doux et mon fardeau est léger” [Mt 11,30]. C’est le monde qui est lourd sous le joug. Passer du monde à Jésus, c’est alléger le fardeau de la vie. Renforcez constamment les liens d’amour avec Jésus.
5 mars
Le divin semeur sème le grain de façon incontrôlable. La semence de sa parole, de ses grâces. Vous pouvez préparer la bonne terre pour la recevoir. De temps en temps, arrachez les épines qui y pénètrent perfidement. C’est l’œuvre de l’adversaire, ”le méchant … le fils de perdition” [2 Thessaloniciens 2,3]. Je prie sans cesse que vous auriez remarqué.
6 mars
Le Royaume de Dieu est conquis avec violence, avec effort. Pourtant, le Seigneur ne vous donne pas accès à son royaume pour le mérite, mais par pure grâce. Cela signifie que le Seigneur vous aime, ne l’oubliez jamais. Ce Royaume n’est habité que par des âmes qui font totalement confiance au Roi des Rois, par des âmes qui ont réussi à arracher toute trace d’amour-propre, tout reste d’orgueil inné. Creusez-les et cultivez la bonne terre ainsi purifiée.
7 mars
Votre foi est une source de joie. Tu te souviens que ça n’a pas toujours été comme ça? La source a commencé à couler à partir du moment où vous avez découvert le cœur à Cœur avec Jésus, grâce à la prière du cœur. Aidez les autres à découvrir ce merveilleux flux intérieur, la source de la joie du Christ.
8 mars
Dans la bataille que vous combattez tout au long de votre vie, le mal est toujours l’adversaire, jamais une autre personne. Jésus vous demande de l’aimer immédiatement; qui qu’il soit. Ne prenez jamais les armes du monde dans cette lutte constante; envie, ressentiment, jalousie, colère. En les utilisant, vous ignorez les armes de la lumière: l’amour et la prière, la douceur et l’humilité. Seules ces armes fournissent la force d’une victoire durable. Votre force ne vient pas de vous, elle vous est donnée gratuitement par Dieu. Demandez-leur ce jour-là tous les matins. «Chaque jour en a assez de son propre chagrin», [Mt 6, 34] dit Jésus lui-même.
9 mars
Il arrive que vous vouliez être le meilleur de votre famille ou de votre ville. Le plus grand selon les critères du monde ou de l’Évangile. En appliquant le premier, vous êtes infidèle à l’Évangile. Jésus demande à ses disciples: ”Si quelqu’un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le ministre de tous” [Mt 9, 35]. Suivre Jésus impose parfois une ascèse dure et même douloureuse. S’abandonner fait partie de la marche sur le «chemin étroit» dont parle le Seigneur [Mt 7, 14].
10 mars
Prenez plaisir à accomplir toute la volonté de Jésus dans tout cela. Offrez à Jésus tous les soirs tout ce que vous avez fait pour lui plaire. Demandez et vous obtiendrez; mais aussi sacrifier à Jésus et réconforter Celui qui est encore blessé par les hommes. Cependant, il est venu les sauver par sa mort sur la croix.
11 mars
Rayonnez la paix où que vous alliez. Vous l’avez, cela ne vous appartient pas. Il fait partie du bien commun de l’Évangile. «Donnez, et il vous sera donné» [ Lc 6 , 38]. Vous avez encore tant à obtenir. Si vous donnez généreusement, vous recevrez de la même manière. Jésus l’a promis à ses disciples. ”Une bonne mesure, tamponnée, secouée et débordante, sera versée sur vos genoux. La mesure que vous utiliserez sera utilisée pour vous aussi” [ Lc 6 , 38]. Et que pouvez-vous donner de plus précieux que la paix qui vous habite et la joie qui est le fruit de la paix?
12 mars
La paix intérieure est le sceau du Royaume de Dieu: elle marque le disciple de Jésus-Christ dans ce monde hanté et troublé où règne la confusion des esprits. Cette paix vous permet de discerner les vraies valeurs de l’Évangile de celles du monde. Ayez pitié de ceux qui sont impressionnés et aveuglés par ces valeurs trompeuses, et soyez miséricordieux. La miséricorde est l’un des principaux signes d’appartenance au Royaume de Dieu. ”Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés” [ Lc 6, 36]. Vous voulez être un successeur fidèle de Jésus. Sachez bien que cela implique une nouvelle «vision» du monde et de votre relation aux autres: la vision de l’Évangile. La considération quotidienne de l’Évangile vous donnera progressivement cette vision. Quelques versets suffisent comme nourriture pour la journée.
13 mars
Votre naissance ne peut être tenue pour acquise, vous êtes un maillon d’une longue chaîne. Comme tout arbre généalogique, le vôtre a des liens faibles, marqués par le péché et toujours en phase de raffinement avant que vous puissiez apprécier de voir Dieu «face à face». Priez pour ces âmes chaque jour. Ayez une Sainte Eucharistie consacrée de temps en temps à leur intention. De cette façon, vous obtiendrez la guérison de votre arbre génital. Il est pour vous une branche importante de la ”Communauté des Saints”. Je prie avec vous pour ces âmes qui ne sont pas encore prises pour trouver leur joie dans le «bonheur constant» avec Dieu [ Psa 16,11], à qui Il me destine depuis ma création.
14 mars
Votre vie est comme escalader un alpiniste. Quel effort, mais aussi quelle chance au sommet! Quelle joie également à chaque étape, en regardant le chemin déjà parcouru! Vivre en chrétien, c’est se libérer du marais du monde dans lequel tant d’âmes pauvres et perdues sont immergées. Vous ne devez pas votre voyage à vos revenus; c’est la grâce pure. Ne l’oublie pas.
15 mars
Relisez l’épisode de l’aveugle né qui a guéri Jésus [Jean: 9]. Jésus utilise ce miracle comme une instruction claire; mais pas pour les pharisiens qui sombrent dans leur aveuglement, semant la peur autour d’eux, selon le témoignage des parents de l’aveugle né. Réfléchissez bien à la religion des spécialistes de la loi à la lumière du « Fils de l’homme, le Seigneur du sabbat». [ Luc 6,5] Jésus, l’Amen, les vomit ( cf. Apok 3,14-16). Puisse cela vous amener à chasser de votre cœur le moindre préjugé, tout vestige du vieil orgueil qui caractérise les pharisiens .
16 mars
Considérez la tendresse et la bonté de Dieu. Offrez-vous sans paroles au silence de votre âme. Restez-y très simplement, en sa Présence, paisible et immobile. Le Saint-Esprit lui-même interprète alors pour vous «avec des gémissements indicibles» [ Rm 8, 26] que la contemplation vous fera peu à peu expérimenter dans leur infinie bonté. La contemplation fera du bien à votre cœur.
17 mars
Préparez votre cœur à admirer la beauté de la nature que notre Père céleste dévoilera sous vos yeux à l’approche du printemps. Vivez ces moments privilégiés avec délice. Laissez la bulle de Thanksgiving du plus profond de vous-même. Le Père a pensé à tous les humains créés à son image. Il a pensé à vous quand Il a créé la terre et la mer, les arbres et les fleurs et tous les animaux utiles à votre vie. Il a confié la création à l’homme, pour la rendre belle et l’aimer. Votre amour pour les fleurs et les arbres témoigne de votre amour pour le Créateur infiniment généreux.
18 mars
Le ciel est amour et tout ce qu’il y a est amour. L’amour qui règne est inexprimable. L’apôtre Paul a eu la chance d’être ”enlevé dans le troisième ciel” [2 Co 12: 1-3]. Celui qui évoque si bien les réalités spirituelles n’a tout simplement pas de mots du langage humain pour décrire ce qu’il y a vu. Il se réfugie dans le silence. Je suis au paradis. Et je suis sur terre avec vous aussi longtemps que vous vivez. Si vous êtes dans la grâce de Dieu, je suis heureux. Si vous vous en éloignez, je souffrirai. Si tu savais comme je t’aime.
19 mars
Vous faites partie de la Nouvelle Jérusalem fondée par Jésus. Vous êtes envoyé avec ses membres pour prêcher la Bonne Nouvelle au peuple. Aimez l’Église, soyez-en digne. Elle est le corps du Christ. Vous en faites partie. Participez à l’évangélisation par la prière, par l’exemple de votre vie, par la parole lorsque vous rencontrez une âme en souffrance. En consacrant votre travail au Seigneur, comme Joseph à Nazareth.
20 mars
Le Seigneur est exigeant dans son amour. Ses dix commandements sont tous considérés comme une école de formation pour entrer dans le Royaume des Cieux. L’Evangile est tout un équipement pour gagner la course qui est la vie. La couronne sera la vie éternelle. Vous y ressemblerez à Dieu, car vous le verrez «tel qu’il est, face à face» [ cf. 1 Jn 3,2].
21 mars
Comme je suis heureux de pouvoir vous accompagner à la messe, qui est à chaque fois une participation à la Cène du Seigneur! Avec vous, je suis en adoration à cette ouverture du «repas de l’Agneau» [ Ap 19, 9 ] auquel nous participerons ensemble à l’au-delà. Restez fidèle à cette pratique qui vous a si souvent amené à la source et au sommet de la vie chrétienne.
22 mars
Par la foi, vous participez à la jeunesse éternelle du Royaume de Dieu. C’est le monde qui vous entoure qui est ancien, seul le chrétien peut rayonner la paix et la joie du Christ, signes extérieurs d’un cœur jeune. La jeunesse du corps importe peu; ce corps mortel apparaîtra comme un corps spirituel. Ne soyez jamais dominé par ”la chair comme esclave,” vendue ”au péché” [ Rom 7:14]. Votre conduite ne doit jamais servir la chair corruptible, mais l’esprit impérissable.
23 mars
Restez toujours dans la grâce et dans l’amour divin; ainsi vous serez purifiés de toute tache lépreuse de péché. L’enlèvement dans la Jérusalem céleste sera votre récompense; vous serez à jamais pris dans l’indicible bonheur trinitaire, en compagnie de tous les rachetés et des saints anges. Cette récompense n’est pas égale aux efforts que vous avez faits pour monter à Sainte-Sion.
24 mars
Vous avez reçu les dons du Saint-Esprit. Il est l’enseignant de votre foi, l’ouvrier du «miracle» que vous êtes aux yeux du Père [ cf. Ps 139,14]. Il vous fait vivre la vie du Christ ressuscité. Il brûle de vous voir proclamer Jésus-Christ à travers votre exemple, vos paroles et vos actions en toutes circonstances.
25 mars
Aujourd’hui, je vous accompagne à l’Eucharistie, avec un cœur brûlant d’amour et débordant de joie; pour célébrer l’heure déterminante de l’humanité; sur quoi une jeune fille dit «oui» à l’archange Gabriel , le messager de Dieu. Sans remettre en question la réponse, l’ange a salué Marie avec un glorieux ”réjouissez-vous!” [ Lc 1.30]. C’est avec ce mot clair que commence la nouvelle alliance éternelle. Cette ”réjouissance” est l’Annonciation de l’ère messianique. Adorez la Mère du Christ et de l’Église, la nouvelle Eve, qui est aussi votre mère. J’en suis très content. Lorsque vous verrez l’Immaculée Conception face à face, vous verrez combien votre amour pour Elle est resté peu sur terre. S’ils le savaient, tous les élèves auraient le cœur marial de Louis-Marie Grignion de Montfort. Relisez et contemplez son petit chef-d’œuvre, «La vraie piété à la Sainte Vierge». Vous doublerez votre ferveur pour Elle qui a engendré le Fils de Dieu «afin que celle-ci soit la première-née parmi les nombreux frères» [ Rom 8:29], dont vous faites partie.
26 mars
Aimez l’Église telle qu’elle est. Le Christ la soutient en permanence. Tout au long de votre vie terrestre, c’est votre communion de foi et d’amour. Dieu l’a ornée d’une multitude de dons célestes. L’intolérance ne rentre pas là-dedans. Et pourtant, combien de chrétiens, même parmi les bergers, sont intolérants envers les frères dans la foi parce qu’ils appartiennent à une famille chrétienne qu’ils désapprouvent! Jésus n’a-t-il pas dit: «Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures» [Jn 14,2]? Que les chrétiens et leurs pasteurs permettent aux différentes sensibilités spirituelles de s’exprimer librement, tant qu’ils restent fidèles aux enseignements sacrés! Quant à vous, ne restez pas simplement tolérant, mais soyez chaleureux envers les frères qui ont une demeure spirituelle différente de la vôtre.
27 mars
Si vous êtes fidèle à l’Eucharistie, alors vous n’êtes pas encore assez avec le sacrement de pénitence et de réconciliation. Rappelez-vous, tout péché blesse le Corps mystique du Christ. Le sacrement de pénitence et de réconciliation efface toutes ses traces; il se réconcilie avec Dieu et sanctifie. Par votre communion fréquente, vous êtes devenu «saint et sans tache devant Dieu» [ cf. Ep 1, 4 ]. Comme vous vous lavez tous les matins et tous les soirs, vous devriez donc vous nettoyer régulièrement à travers ce sacrement pour éliminer toute trace de péché. Car cela nuit à l’honneur et à l’amour de Dieu.
28 mars
Vous n’aimez pas encore assez les pauvres errants. Souvenez-vous que la dignité de chaque personne humaine réside dans le fait d’être créée à l’image de Dieu. Certains trahissent cela, souvent inconsciemment; ainsi ils ne perdent pas leur appel au salut divin. Soyez miséricordieux envers ces prodiges [ cf. Lc 15,11-31]. Imitez le Père. De cette façon, vous atteignez la perfection de l’amour.
29 mars
Vous êtes justifié par la grâce du Saint-Esprit. Vous êtes devenu un ”juste”. Le Saint-Esprit est toujours votre Maître intérieur. De cette manière, vous porterez du fruit pour la sainteté: le résultat est la vie éternelle. Tout est simple dans le Royaume de Dieu! Je me tiens à vos côtés pour vous aider sur le chemin de la grâce de Dieu, en toute liberté, ce don merveilleux et terrible.
30 mars
”Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle beziiten ?” demanda le jeune homme riche à Jésus. «Si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements», répondit le Seigneur [Mt 19,16-17)]. Les dix commandements sont un don du ciel. Il s’agit d’amour pour Dieu et d’amour pour le prochain [ cf. Mt 22,36-40]. Vous devez encore faire beaucoup de progrès dans l’application de ces deux plus grandes lois divines. En êtes-vous suffisamment conscient?
31 mars
Aux yeux de Jésus, l’amour de ses disciples pour les pauvres est très important. Les pauvres matériellement et les pauvres spirituellement. Relisez les malédictions que l’apôtre Jacques prononce contre les riches avides de moi: «Vous qui êtes riches, pleurez et gémissez pour les calamités qui s’abattent sur vous. Vos richesses sont pourries, vos beaux vêtements sont criblés de mites, votre or et votre argent sont La rouille témoignera contre vous et consumera votre chair comme le feu »[Jas 5,1-3]. Voyez comme Jésus regarde avec douceur et admiration la pauvre veuve qui a jeté deux pièces dans la boîte à offrandes en face de lui, tandis qu’il regardait la foule y jeter de l’ argent [ cf. Mc 12,41-44]. C’est ainsi que Dieu vous regarde. Ne pas partager vos biens avec les pauvres, c’est les voler. Votre abondance leur appartient. Jésus demande à leur donner plus que ce qu’il vous reste. Donnez aux pauvres spirituellement les richesses que vous recevez de la foi. Partagez avec eux la joie et la paix que vous trouvez dans le Cœur de Jésus.

Source: René Lejeune
Henk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.