nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

engelbewaarder april tot juni tweede trimester

Download

- Stars (0)

8 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 09-04-2021 14:12

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - 365 dagen met je engelbewaarder - april tot juni.pdf

Voorwoord van de auteur, René Lejeune
Deze boodschappen van een engelbewaarder dienen één voor één gelezen te worden. Eén elke dag. Ze zijn geïnspireerd en zonder moeite verwoord, als het ware ”gedicteerd,” aan iemand die enkel uitvoerde.
Uw engelbewaarder ziet zonder ophouden het Gelaat van God (vgl. Mt 18,10). En tegelijk staat hij u, sedert uw geboorte tot uw overgang naar het hiernamaals, dag en nacht bij; hij zal bij u zijn op het Laatste Oordeel. Hij is uw gezel voor de eeuwigheid.
Hij heeft een naam. Hij houdt van u, verheugt zich met u en hij weent wanneer gij weent. Hij stort bittere tranen als ge luistert naar de ”vader van de leugen, moordenaar van de mens van het begin af aan.” [Joh. 8,44] Hij vloeit over van vreugde telkens ge een inspanning doet die uw gelijkenis vergroot met Jezus, ”zachtmoedig en nederig van hart.” [1 Kor. 13]
Deze boodschappen zijn de echo van het evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus aan de mensen. Of nog, ze zijn de afglans van het leven van de Zoon op aarde.

Enkele raadgevingen:
• Uw engelbewaarder, uw ”voogd en herder,” zegt u niets anders. Overweeg deze boodschappen als van hem komend. Blijf naar hem luisteren, gij zult tenslotte zijn stem ”horen.” Hij is het die elke dag in deze boodschappen spreekt.
• Het doel is u elke dag bewuster te maken van de ononderbroken aanwezigheid van uw engelbewaarder aan uw zijde.
• Lees elke morgen de boodschap van de dag. Herlees ze ’s avonds. Indien ge dit getrouw doet, zult ge binnen een jaar, op de weg van de heiligheid gevorderd zijn. En ge zult gelukkiger zijn. Pater Pio, in 1999 zalig- en in 2001 heilig verklaard, zag zijn engelbewaarder en sprak met hem. Pius XI en Johannes XXIII gaven hun engelbewaarder boodschappen; volg ze na [zie Les Anges, armée secrète du Ciel, éd. Du Parvis, 1998].
• Indien ge de overweging van de 365 boodschappen tijdens het jaar begint, herneem ze dan op 1 januari. Er is een verborgen vooruitgang in hun opeenvolging. Ge kunt ze verscheidene opeenvolgende jaren hernemen. Het zijn woorden van leven. Ze zijn onuitputtelijk.
René Lejeune
1 april
Eerbiedig altijd de waarheid. Ze behoort u niet toe. Smuk ze niet op en misvorm ze niet. Elke waarheid behoort aan God; ze maakt deel uit van de kosmos. Leugens storen deze orde, ontregelen ze. Het kwaad verricht door een schepsel, het beeld van God, blijft door zijn gevolgen nooit in de individuele sfeer. Het deelt zich mee aan de hele schepping. Evenzo vergroten de waarheid en de eerbied voor de waarheid haar geestelijke schoonheid. Reinig uw hart door het gebed, de verheffing van uw daden en bedoelingen; de zuiverheid van uw blik die ge op personen en dingen laat rusten.

2 april
1 / 16Laat in uw geest geen nijd en nog minder naijver toe. Deze ondeugden misvormen de ziel. Onthecht u aan rijkdom. Ge zult gemakkelijker vorderingen maken voor het Rijk der Hemelen waarvoor ge u reeds geëngageerd hebt. Kruisig ”het vlees en zijn hartstochten en begeerten” [Gal 5,24]. Laat u leiden door de verlangens van de Heilige Geest. Ge hebt het einde van deze weg nog niet bereikt.

3 april
Het gebed is ”hart aan Hart zijn” met God. Zonder deelname van het hart is het gebed maar een flauwe afstraling van de verliefde samenspraak tussen de ziel en haar Schepper. Mocht heel uw bidden bede worden van het hart. Behoud de drang van de geest, laat de vrije loop aan het levend water dat uit uw hart vloeit. Het is het hart dat het Hart van de Hemelse Vader beroert. De Zoon is het die Hem uw gebed aanbiedt en de Heilige Geest in u die u helpt het door uw hart te laten stuwen. Zo zijt ge nooit alleen in uw bidden. De Geest werkt in u en ik bid met u.

4 april
Bid dikwijls voor de eenheid van de christenen. Dat is de vurigste wens van Jezus. ”Opdat allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in u: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt” [Joh 17,21]. Bid met christenen van andere belijdenissen. Dat zijn mijlpalen op de weg naar de volmaakte eenheid. Ze zal het werk zijn van de Heilige Geest.

5 april
Aarzel niet u in uw smeekgebed op te stellen als ”de onbescheiden vriend” [Lc 11,5-12], als het uw geestelijke groei of die van uw dienaren ten goede komt. Doe een nieuwe poging. Ge zult tenslotte ontvangen wat ge vraagt. ”Vraagt en men zal u geven,” [Lc,11,9] belooft de Heer. Herinner u dat het ”Rijk der hemelen zich met geweld baan breekt” en dat ”geweldenaars het buit maken.” [Mt 11,12]. Doe telkens een nieuwe poging tot uw gebed verhoord wordt.

6 april
Blijf niet stilstaan bij uw zonden uit het verleden. Ge hebt vergeving gevraagd, ge hebt ze gekregen. En ”uw fout is uitgewist.” [Jes 6,7]. Alleen het huidige ogenblik en de toekomst tellen. Beleef het nu-moment in het licht van de Heer en in gehoorzaamheid aan het Woord. Word zelf een weerglans van het ”Licht der wereld” [Joh 8,12]. Dat is uw roeping.

7 april
Twijfel nooit, zelfs geen moment aan de vriendschap van Jezus, uw enige Redder, noch aan de liefde voor u van de hemelse Vader. Wat zou u kunnen overkomen met zo ’n Vader en zo ’n Vriend Jezus, zijn Zoon? Verheug u, en uw vreugde blijve duren.

8 april
Zie in alles wat u tijdens de dag overkomt de hand Gods. Zelfs als ge geen enkele zin vindt in menige omstandigheden, volgen de dagen elkaar op naar een plan dat u nog hier beneden of hiernamaals zal worden geopenbaard. Wees er zeker van dat God over u waakt; Hij heeft mij daarom als uw bewaarder aangesteld. Weet dat ge met liefde omringd zijt, ondergedompeld in het goddelijke.

9 april
Ban uit uw hart elk vooroordeel. Het is omdat hun hart gesloten was door vooroordelen dat de inwoners van een Samaritaans dorp Jezus gastvrijheid weigerden [Lc 9,51-56]. Veel christenen zijn verhard door dwaze vooroordelen. Elk vooroordeel verwondt de liefde.

10 april
Zet uw lamp van volgeling van Jezus op een standaard en verberg ze niet. Zij die bij u binnenkomen of zij bij wie gij binnenkomt, zullen zich verheugen om dat licht. Uw geloof weze licht. De wereld is er zo zeer van verstoken. Jezus zendt de zijnen overal en zegt hun: ”Gij zijt het licht der wereld.” [Mt 5,14]

11 april
Soms ontbreekt het u aan moed. Zoals Stephanus moet ge zo nodig, de mensen ruw durven bejegenen. Die diaken vreesde niet tegen de hogepriester en het Sanhedrin uit te varen: ”Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor, nog altijd weerstreeft gij de Heilige Geest.” [Hand 7,51]. En ze sleepten hem buiten de stad en stenigden hem. Verkondig tot elke prijs de waarheid op het aangewezen moment. Doe het altijd met zachtheid en deemoed. Dat kan samengaan met de vastberadenheid waarmee men de waarheid van Christus dient voor te houden aan al wie in dwaling is.

12 april
Hernieuw elke dag de gave van uzelf in uw godgewijd-, gezins- of huwelijksleven. Geef er u rekenschap van hoe zeer ge daarin bevoorrecht zijt. Door de blijvende gave van uzelf vergoedt ge voor dit voorrecht. Het gezin benadert nog het best het beeld van de Drie-eenheid. Het is heilig. Ik ben zo gelukkig u allen verenigd te zien in het Hart van God, en met mij en de engelbewaarders van de andere ledematen van het gezin. Wij zijn uw boodschappers. Zend ons uit. Ge doet het zo zelden. We staan tot uw dienst.

13 april
Overweeg wat de apostel Paulus schrijft over het lichaam en volg zijn raad [1 Kor 6,12-20]. Ja, verheerlijk God door uw lichaam, de tempel van de Heilige Geest.

14 april
Als hij Jezus naar zich ziet komen, zegt Johannes de Doper: ”Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt” [Joh 1,28]. Stel u een moment de wereld voor zonder het Lam Gods. Dat is onmogelijk. Alles wat mooi en goed is, zuiver en groot, hebt ge aan het Lam Gods te danken, aan de hemelse Vader en aan zijn Geest. Zij handelen in u door de Heilige Geest. Het Lam Gods heeft rustpunten nodig. Wees voor Hem een betrouwbaar en moedig oponthoud.

15 april
Neem afstand van wat uw naastbestaanden van u denken en zeggen. Jezus zelf heeft het onbegrip van zijn verwanten moeten doorstaan. Toen Hij eens ”naar huis” terugkeerde, stroomde zoveel volk samen ”dat ze niet eens gelegenheid hadden om te eten.” Geprikkeld zeiden zijn verwanten: ”Hij is niet meer bij zijn verstand.” [Mc 3,20-21].God alleen peilt de diepten van het hart. Verheug u als Hij er woorden aantreft tot zijn eer.

16 april
Ge zijt niet helemaal een ”werker van het elfde uur,” evenmin een werker aangeworven in de vroege morgen hoewel ge bij deze laatsten gerekend wordt. Vandaag heeft dat weinig belang. In zijn eindeloze mildheid zal de Meester van de wijngaard u het loon van een hele dag uitbetalen. Zijn maatstaf is niet de uwe. De zijne heeft uitsluitend met liefde te maken [Mt 20,1-16].

17 april
Herlees de acht Zaligheden [Mt 5,1-12]. Eigen u enigszins de schat toe van elke familie gelukzaligen. Door uitverkiezing en pure genade moogt ge u reeds bij de een of andere rekenen. Wees ook ”verheugd en juicht, want groot is uw loon in de hemel.” Breng uw dagen en nachten door in dankzegging voor het onzegbaar geluk dat u wacht. Ik zal dat met u delen.

18 april
Ge zult nooit verloren gaan, want gij zijt de woonplaats van het Leven van alle leven. Ge zijt herboren door de Heilige Geest. Vergezel Christus op zijn weg. Luister naar zijn woorden. Integreer ze in uw concrete leven. Bemin zonder ophouden en zonder maat. Neem uw toevlucht niet tot ijdele, te menselijke woorden.

19 april
Vraag de Heer in zijn schatten te mogen putten. Hij zal uw vraag beantwoorden. Put in die schatten vreugde en vrede, gezondheid en geluk, vastberadenheid in zijn dienst en zekerheid. Bewaar ze zorgvuldig. Dat alles kan de wereld u niet geven zoals God het aan zijn getrouwen verleent.

20 april
De vurige liefde die ge voor Jezus koestert, is alsof ge het Heilig Sacrament altijd bij u hebt. Wordt zo een monstrans voor Christus. Breng lange aanbiddingsmomenten door op de plaats waar Jezus verblijft. Daar put ge ontelbare krachten en genaden. De aanwezigheid van Jezus vormt u geleidelijk om. n die ogenblikken van innerlijke zaligheid sta ik naast u in aanbidding.

21 april
Houd van de Kerk, uit heel uw hart, met heel uw ziel. Ze is het Lichaam van Christus. Ze laat u binnengaan in het Rijk Gods. Ze leidt u naar het eeuwig geluk. Zij alleen is het blijvende en definitieve antwoord op de vragen van de mensen doorheen de geschiedenis. Zij verenigt alle leerlingen rond de hemelse Vader. Ze leidt het Rijk Gods naar zijn voleinding. Ja, houd van de Kerk waarvan het mysterie slechts duidelijk zal worden ”van aangezicht tot aangezicht” met God.

22 april
Uw gebed weze steeds kinderlijk. Druk dikwijls uw liefdevole aanhankelijkheid uit aan de wil van de Vader, welke beproeving ge ook meemaakt. En heb een absoluut vertrouwen. Wees stoutmoedig in uw gebed. Offer aan God heel uw wezen: lichaam, geest en ziel, in een stralend geloof.

23 april
Bid dikwijls voor de politiek geëngageerden. Voor christenen is dit een vorm van naastenliefde.
Deze actie beweegt zich voortdurend tussen grotere rechtvaardigheid, handelende solidariteit en goedkeuring van individuele voorrechten. Ja, bid dikwijls dat het Rijk Gods vooruit gaat op politiek vlak. Hier staat men nog maar aan het begin. In sommige landen gaat het beter met de rechtvaardigheid. Toch gaat het Rijk Gods in vele landen achteruit, met het misprijzen van de goddelijke wetten, zo wat betreft de vereiste eerbied voor het menselijk leven dat altijd heilig is.

24 april
Uw gebed drukt de verhouding uit van het verbond tussen God en u. Een verbond in het Hart van Christus is het handelen van God in uw leven; het is ingeschreven in de krachtljn die van u naar de Vader gaat. Daar put ge uw energie om ”de goede strijd van het geloof” te strijden [1 Tim 6,12].

25 april
”God bevordert in alles het heil van die Hem liefhebben” [Rom 8,28]. De liefde is het antwoord op elke vraag. Ze stelt in staat alles te verlaten en Jezus te volgen [vgl Marcus, die we vandaag vieren: 1,17 en 10,21]. In de liefde bereikt ge de volheid van het christelijk leven en hebt ge toegang tot volmaaktheid die Jezus u vraagt in uw leven: ”Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is” [vgl Mt 5,48]. Zo zult ge overvloedige vruchten dragen.

26 april
Op uw weg naar de volmaaktheid komt ge noodzakelijk bij het kruis. Ge weet het: geen vooruitgang zonder verzaking en zonder geestelijke strijd. De vrede en vreugde van de zaligheden worden u als beloning gegeven. Heel uw leven is een opgaan. Naarmate ge de top nadert, wordt de genade dringender. Ge ziet steeds duidelijker de inzet van het stijgen en de pracht van de top.

27 april
Houd van de deugd, ze is een gesteltenis om het goede te doen. Ze regelt de daden en ordent de hartstochten. Houd vooral van de voorzichtigheid en de rechtvaardigheid, de sterkte en de matigheid: vier essentiële deugden die u zullen helpen om het goede te doen en standvastig te blijven in het nastreven ervan, om de zintuiglijke genoegens te matigen, om in alle omstandigheden te onderscheiden waar het goede is en welke de middelen zijn om het te volbrengen. Zo zijt ge bezield door de Geest.

28 april
Ge maakt deel uit van het priesterlijk volk dat in de Kerk verenigd is. Gij neemt deel aan het priesterschap van Christus. Ge zijt aan Hem gelijkvormig. Houd van hen die bekleed zijn met het ministerieel priesterschap: uw bisschop, uw pastoor. Bid voor de priesters; hun zending is nooit zo moeilijk geweest. Ze zijn weinig talrijk en zelden durven ze zeggen aan hun gelovigen: ”ga en zondig voortaan niet meer.” [Joh 8:11].

29 april
Verdeelt ge onder de armen de maandelijkse tienden, die de Heilige Schrift voorschrijft? De christen die hen het tiende deel weerhoudt, steelt van hen waar ze recht op hebben. Handel hierin altijd naar de raad van Jezus: ”uw Vader die u in het verborgene ziet, zal het u vergelden” [Mt 6,1- 4]. En de Heer die eindeloos vrijgevig is, geeft het u honderdvoudig terug. Door te geven, verrijkt ge u.

30 april
Het Rijk Gods is door Jezus onder de mensen gekomen. Indien het niet zover gevorderd is als het had hoeven te zijn, is het omdat de volgelingen van Jezus meestal slechts een vaal licht hebben uitgestraald op hun omgeving en hun tijd. Volg de Heer na, dan zal uw licht schitteren, zoals het licht dat Hij op de wereld en op de geschiedenis afstraalt.

1 mei
Wat een vruchtbare inspiratie is het de meimaand toe te wijden aan de H. Maagd. Zij heeft aan haar hart de Vredekoning gedragen! Met haar Zoon heeft de mensheid het definitieve tijdperk van haar geschiedenis ingezet. In de meimaand bereikt de lente haar volle luister. Laat u op het hart drukken van de Moeder die de Gekruisigde aan al zijn leerlingen aanbood. Rond de universele Moeder, de Vrouw gekroond met twaalf sterren, vormen zij die Jezus volgen de volmaakte gemeenschap van de broeders en zusters van het Kind van Bethlehem. Onderhoud uw Mariale vurigheid, ze verenigt u inniger met de Heer.

2 mei
Ge leeft in een tijd van moreel en geestelijk verval. Ban uit uw hart elk spoor van verzwakking van de zeden die ermee gepaard gaat en ze verhaast. Alleen de bekering van de harten en het aanhoudend beroep op de genade Gods zullen de val in de afgrond tegenhouden. Soms op de eerste plaats de bekering van uw eigen hart. De terugkeer naar het evangelie is de oplossing van de crisis die de christelijke beschaving doormaakt. Iedere volgeling van Jezus kan er aan meehelpen door terug te keren naar de school van de Goede Herder.

3 mei
In de school van de Goede Herder wordt men een dubbel fortuin rijker: de zachtmoedigheid en de nederigheid. Een woord van de Heer met een onschatbare waarde geeft de formule van het persoonlijk en gemeenschappelijk geluk: ”Leert van Mij: Ik ben nederig en zachtmoedig van hart” [Mt 11,29]. Ook de apostelen Filippus en Jakobus die we vandaag gedenken moesten dat leren. Die leerschool is dikwijls veeleisend en onverbiddelijk. Men wordt er gevormd, klaar voor de dienst van Christus. Wat u betreft, ge dient uw vorming nog voort te zetten.

4 mei
Alleen Christus openbaart de mens aan zichzelf. Hij richt hem op God, Hij rust hem uit voor de persoonlijke gelukzaligheid. Door de zonde gekwetst in zijn natuur, wordt het menselijk hart door het kwaad aangetrokken als een roofvogel door een kreng. Hij geeft zich over aan de dwaling als een blinde aan het gevaar dat hem bespiedt. Het geloof houdt hem vrij van deze verderfelijke neiging, van deze verwarde verbijstering. Roep duidelijk en luid dat het geneesmiddel voor al die kwalen die de mens treffen en in de war brengen in Christus ligt.

5 mei
De zangers van deze wereld herhalen het refrein van de ”moderniteit.” Maar ze kunnen de puinhopen die zich opstapelen niet langer verbergen. De goddelijke wetten worden overtreden door abortus, euthanasie enz.; de familiestructuren vallen weg; de overtredingen vermenigvuldigen zich in hoogmoed; de verhoudingen tussen de mensen worden armer; het innerlijk leven geraakt in verval. De moderniteit leidt naar het ongeluk; ze brengt een duistere wereld van weeskinderen voort. ”Strijd de goede strijd van het geloof” [1 Tim 6,12]. Hij is eeuwig jong. IJver voor de terugkeer van de wezen naar de Vader. De weg erheen is die van het ”Licht der wereld.” Met uw christelijke broeders zijt ge aangesteld tot het licht, de weerglans van het ware Licht van de wereld, dat van Christus.

6 mei
Ge zijt er nog onvoldoende van bewust dat Christus aan zijn leerlingen de gave van genezing heeft gegeven. ”Genees de zieken,” [Mt 10,8] beval Hij hen. In de wereld waarin ge leeft, groeit het aantal zieken gestadig. Christus, Geneesheer van ziel en lichaam heeft uw handen en uw gebeden nodig. Leg de zieken de handen op, laat dit heilig gebaar samengaan met intens gebed van voorspraak. Handel in vrede en dankzegging, verlaat daarna de zieke. De genezing komt toe aan Hem die u gezonden heeft. Hij geneest als uw geloof volledig is.

7 mei
Vandaag hebt ge wederom ”het levend brood gegeten dat uit de hemel is neergedaald” [Joh 6,51]. Door dit hemels voedsel hebt ge toegang tot ”het eeuwig leven.” Daardoor blijft ge in Christus en blijft Hij in u. Zo hebt ge eens te meer de top bereikt van het leven van de Kerk. Overweeg het en blijf trouw aan de dagelijkse eucharistie. Ze weze voor u een onderdompeling in het geluk; zoals ze het is voor mij naast u.

8 mei
De Hemel, waar ge zult binnengaan, is het volle leven in de schoot van de Allerheiligste Drie eenheid. Een leven van deelname en liefde, in gezelschap van de Heilige Maagd, uw Moeder, van wie ge zoveel houdt, van de engelen en de heiligen. Ge gaat er volledig gereinigd binnen. Begin nu reeds die reiniging die onmisbaar is voor de aanschouwing van God.

9 mei
Ge zult God zien na de passage door de dood van uw lichamelijk omhulsel. In het hiernamaals krijgt ge een stralend geestelijk lichaam. Neem de gewoonte de dood te zien als een groot geluk. Men kan ze beleven in vreugde. Vraag die genade aan de Heer. Ge zult opgenomen worden in een oneindig zacht licht, ”het Licht der wereld.” Dan zult ge mij voor het eerst zien, van aangezicht tot aangezicht. Het zal voor ons beiden een moment zijn van onuitsprekelijke vreugde. Bereid de uwen op dat moment voor.

10 mei
Christus is bij u vandaag, zoals Hij het altijd was en zoals Hij het zal zijn tot het einde der tijden [vgl Mt 28,20].Van geslacht tot geslacht is die goddelijke opdracht doorgegeven van de ene naar de andere persoon. Vandaar komen de ambten in de Kerk: van Petrus aan zijn opvolger, van de apostelen aan die van hen, de bisschoppen. Wie naar hen luistert, luistert naar Christus. Wie hen versmaadt, versmaadt Christus en Hem die hem gezonden heeft. Dat is de apostolische Kerk. De bron en de oorsprong van het apostolaat in de schoot van de kerk is Jezus Christus. De ziel van het apostolaat is de Eucharistie. Schakel u in, met liefde en gehoorzaamheid, in deze goddelijke structuur van de kerk.

11 mei
Wanneer ge bekoord wordt, hebt ge de keuze: toestemmen in de verzoeking of ze verwerpen. Ge zijt blootgesteld aan de strijd tussen het vlees en de Geest van onderscheiding en van kracht. Niet de bekoring is het kwaad, maar uw toestemming in de bekoring. Maak u dat duidelijk. God heeft u ”vrij” geschapen. In uw vrijheid ondergaat ge de beproevingen van de bekoring. Weersta de bekoorder, roep in de bekoring de hulp in van de Heilige Geest. Ge zult er altijd van bevrijd worden. Elk van uw overwinningen verheugt mijn hart.

12 mei
Uw geloof is uw volle en totale instemming met Gods Openbaring door Jezus Christus, een instemming van uw verstand en uw wil. Ge sluit aan bij Jezus, en in Hem bij de Waarheid. Uw geloof is een gave, niet verdiend, maar gekregen om niet. Gij hebt God tot Vader en de Kerk tot Moeder. Uw geloof geeft u een voorsmaak van het eeuwig geluk. Ik geloof omdat ik zie, gij gelooft omdat ge hoopt. Gij vertrouwt hen die gezien hebben. Vertrouw ook mij, die zie.

13 mei
Bid van ganser harte het Credo. Gij beleeft die woorden en leeft ervan. Het Credo ontrolt voor uw innerlijke blik het prachtige drieëne fresco dat het heerlijk werk van de schepping oproept, het mysterie van de Verlossing en de bron van uw heiliging. Het is uw ”doopzegel.” Uw hart dient te trillen telkens ge het Credo bidt. Het Credo laat u toe het de eeuwen door onveranderlijk geloof te bereiken en te verdiepen.

14 mei
We gedenken vandaag de apostel Matthias, die de plaats van Judas innam. Kunt ge diepte en de draagwijdte verstaan van de drie onsterfelijke woorden die de apostel Johannes hebben toegelaten de Schepper van alle dingen te openbaren: ”God is Liefde!” [1 Joh 4,8]. Moest ge dat begrijpen, dan ware God niet oneindig. Buig daarom voor dit mysterie met een brandend hart. Ge zult deelhebben aan de onderlinge liefde van de drie goddelijke Personen. ”Bij God is niets onmogelijk” [Lc 1,37]. Hij is de Almachtige. ”Gij kunt alles, voor U is niets onuitvoerbaar,” zegt Job [Job 42,2]. Zijn Almacht heeft zich meermaals in uw leven geopenbaard, door uw zonden te vergeven en u door de genade in zijn liefde te herstellen. In zijn ogen is dat voornamer dan de schepping van tienduizenden sterren. Een enkele ziel is meer waard dan het heelal.

15 mei
Naast het zichtbaar heelal is er het onzichtbare waarvan ik deel uitmaak. Ik ben even werkelijk als de oceaan die ge ziet, als de zon die u verlicht en verwarmt. Denk daar aan wanneer ge met mij innerlijk spreekt. Ik ben dag en nacht bij u, en ik ben in de hemel tussen de engelen die God omringen.

16 mei
Ge zijt bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van de mens geworden Zoon van God. Jezus is ”de eerstgeborene onder vele broeders en zusters” [Rom 8,29]. Gij zijt niet alleen. Ge schittert als een diamant in de schat onder veel anderen. Waardeer naar waarde het ”wonder” [Ps 139,14] dat ge zijt in het oog van de opperste Meester van het heelal. Zo zie ik u. Geringschat nooit de waarde van een mens, te beginnen met uzelf.

17 mei
satan is een gevallen engel. Hij heeft vrijwillig geweigerd God te dienen. Tot het einde der tijden heeft hij het opzet om andere eeuwige wezens voor zijn opstand tegen God te winnen. Hij is onder u aan het werk. Ontdek zijn tovermiddelen; ze zijn gezocht en behendig. satan heeft heel ons inzicht behouden en gebruikt het enkel om het werk van God te bekampen. In Adam en Eva is hij er in gelukt de menselijke natuur definitief te kwetsen. Maar Christus heeft zijn macht gebroken. Hij heeft de mens verlost. In hem zijt ge vrij maar alleen in Hem.

18 mei
Jezus is ”God die redt.” De engel Gabriël heeft Hem die naam gegeven bij de Aankondiging. Die naam is tegelijk zijn identiteit en zijn zending. Hij herneemt heel de heilsgeschiedenis. Verheerlijk de Naam van Jezus. Maak Hem tot het hart van uw gebed.

19 mei
Wijd u en uw gezin toe aan het Hart van God. Laat uw geloof stralen in uw gezin door zachtmoedigheid en nederigheid, vrede en vreugde van Christus. Zo wordt met de hulp van de genade het geloof beter doorgegeven. Ik ben voortdurend verbonden met de engelbewaarders van de leden van uw gezin. Ik breng uw wensen en gebeden aan hen over.

20 mei
Put lessen in de school van Nazareth. Eerst die van de stilte. Slechts enkele zeldzame woorden komen er voor. Die van het gezin, het minst onvolmaakte beeld van de Allerheiligste Drie-eenheid, die door de Zoon te Nazareth aanwezig was. De les van het nederig en volhardend werk. Door het timmerwerk met Jozef, heeft Jezus aan de arbeid een verlossingsmacht gegeven. Hij is de goddelijke broeder van de werklieden geworden.

21 mei
Door deel uit te maken van de Kerk, zijt ge door Gods uitverkiezing ”opgeroepen” tot het samenkomen van het volk van God. Schat dit voorrecht naar zijn juiste waarde, ze is oneindig. Gij behoort ot het volk Gods, samengeroepen uit alle delen van de wereld. Leef van het Woord van het Lichaam van Christus. Ge zijt er een deeltje van. Dat is uw geluk.

22 mei
Maria is de icoon van Christus. Door haar ”ja” aan de Menswording deelt ze in het verlossingwerk van haar Zoon. Zij is de Moeder van de zielen die Hij heeft vrijgekocht. Vanuit de hemel zet ze haar moederlijke opdracht voort bij de aanbidders van haar Zoon. Door haar lief te hebben, vergroot uw liefde voor Jezus.

23 mei
Wanneer ge in uw leven een duistere periode doormaakt, roep dan zoals de blinde van Jericho ”Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij” [Lc 18,38]. En de Heer antwoordt zeker: ”Wat wilt ge dat ik voor u doe?” Zoals de blinde kunt ge Hem zeggen: ”Heer, maak dat ik zien kan” [Lc 18, 41-42]. ”Terstond kon hij zien en volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte” [Lc 18,43]. Het geloof behaalt altijd de eindzege. ”Word ziende! Uw geloof heeft u genezen,” had Jezus hem gezegd [Lc 18,42]. Onthoud deze les. Verkondig ze.

24 mei
Bij u ben ik Gods ”boodschapper.” Dat is de betekenis van het woord ”engel.” Ik sta uitsluitend tot uw dienst. Vergeet nooit dat ge een dienaar hebt die, terwijl hij u helpt, het Aanschijn van God ziet. Ik verkeer in een toestand van volmaakte gelukzaligheid; alleen uw zonden bedekken die met een sluier van droefheid.

25 mei
Herinner u het aangrijpend verhaal van Zacheüs, de hoofdbeambte bij het tolwezen, in Israël en voorwerp van publieke verachting. Wanneer hij verneemt dat Jezus door Jericho trekt, ”loopt hij hard vooruit,” en omdat hij klein is van gestalte klimt hij in de onderste takken van een wilde vijgenboom. Als Jezus voorbij komt, ziet Deze hem en zegt: ”Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn.” Zacheüs is vervuld van vreugde. Rond Jezus mort men: ”Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen.”

26 mei
Wanneer ge uw ziel aan God zult teruggeven, zult ge in het bijzonder oordeel verschijnen voor Jezus Christus, de rechter van de doden en levenden. Dan zult ge, na zuivering, de hemelse Kerk binnengaan. Bid om nooit van de Heer gescheiden te zijn. Zo zult ge rekenschap kunnen geven van uw leven voor de rechterstoel van Christus. Als ge gerechtvaardigd zijt, zult ge, naar ziel en lichaam verheerlijkt, voor altijd heersen met Christus. En God zal alles zijn in allen (vgl 1 Kor 15,28) voor heel de eeuwigheid. En we zullen verenigd zijn in het zien van God van aanschijn tot Aanschijn.

27 mei
Terwijl ge bij het bidden van de rozenkrans de mysteries van de verlossing overdenkt, laat ge de gewijde beelden op het scherm van uw innerlijk oog verschijnen. Ge kunt ook uw rozenkrans omvormen tot een bijbelcomputer, door er de grote gebeurtenissen en personen van de Heilsgeschiedenis te laten voorbijtrekken: van de schepping tot de Verrijzenis, van Abraham tot Johannes de Doper. Daarna keert ge weer terug naar de gewone rozenkrans, de grondslag en het model van elke rozenkrans. Zo verrijkt ge uw ziel en verheugt ge het Hart van Maria. De zachte muziek van het ”Onze Vader” en het ”Wees Gegroet” zijn een geneesmiddel voor vele, ook lichamelijke, kwalen waaraan ge lijdt.

28 mei
Aanbid de Vader als bron van alle zegen. Dat doet de liturgie van de Kerk. In de liturgie openbaart de Heilige Geest Christus aan het geloof. Tegelijk doet hij de communie in de schoot van de Kerk vruchten voortbrengen. Neem in die geest deel aan de heilige liturgie. Ge zult er veel vreugde vinden.

29 mei
Ge zijt in Christus ingelijfd door het doopsel. Daardoor zijt ge dood aan de zonde en levend in Christus Jezus [Rom 6,11]. Ge zijt ”de tempel van de heilige geest” [1 Kor 6,19]. Daar ge deelneemt aan de goddelijke natuur is uw waardigheid oneindig. Daarom dient ge alles te vermijden wat u terug voert naar het verval dat ge in het verleden soms hebt gekend. Ge zijt definitief ontrukt aan de duisternis en geplaatst in het licht van het Rijk Gods. Bewaar heel uw trouw aan de goddelijke uitverkiezing door pure genade.

30 mei
Zoals elk menselijk wezen verlangt ge naar het geluk. Dat verlangen is van goddelijke oorsprong; door God in het hart van de mens gelegd. Velen zoeken dat geluk waar het niet te vinden is. Ze vinden slechts plezier, verveling, ontmoediging. Dank God die u de bron van alle geluk heeft geopenbaard, en de plaats waar het te vinden is. Ge hebt er reeds ervaring mee. Telkens ge het hebt ontmoet, heb ik het met u gedeeld.

31 mei
God bemiennen; zijn naaste beminnen als zichzelf: ”er is geen ander gebod voornamer dan deze twee [Mc 12,31 93]. Wat de natuur en de hoedanigheid van deze liefde betreft, overweegt dikwijls het dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korinthiërs.fie liefde is niet gemakkelijk te beleven, maar ze brengt honderdvoudige vruchten voort.Vandaag gedenken we de vreugde van Maria om het wondervolle dat God in haar heeft verricht en waarvan ook Elisabeth en Johannes de Doper zijn vervuld.

1 juni
Gij hebt God lief, alles bevordert dus uw heil [vgl Rom 8,28]. Dank Hem voor alles wat u gelukkig maakt, maar ook voor alles wat u hindert. Alles bevordert uw groei en innerlijke vorming, en uiteindelijk uw geluk.

2 juni
Als ge uw hart zuivert, rukt ge de wortels uit van het kwaad dat in u de liefde vernietigt. Zonder liefde is er geen toegang tot de eeuwige zaligheid. Onderzoek uw hart en verwijder er het kwaad dat er nog overblijft.

3 juni
Elke naaste dient in uw ogen, een ander uzelf te zijn. Deel gulhartig de geestelijke goederen die God u heeft gegeven. Ge hebt om niet ontvangen, geef ook om niet. Het delen van geestelijke goederen is belangrijker dan het delen van materiële goederen. Deze lenigen de noden van één dag, de geestelijke goederen onvangt men voor het hele leven.

4 juni
Door hem de vrijheid te geven, ”heeft God de mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen” [Sir 15,14]. Door ze op God te richten, verwerft de mens de volmaaktheid in wat hij doet. Het is voor die vrijheid ”dat Christus [u] vrijgemaakt heeft” [Gal 5,1].Door de vrijheid zijt ge verantwoordelijk voor uw daden.Handel altjd zo dat ge voor God verantwoording van uw daden kunt afleggen, en bied ze Hem in dankbaarheid aan.

5 juni
Uw geweten woont in het diepste centrum van uw wezen. Het zet u aan tot het goede; het oordeelt u als ge kwaad doet. Dat oordeel is altijd duidelijk.Dankzij uw christelijke opvoeding die ge vanaf uw prilste jeugd genoten hebt, is uw geen goed gevormd. Een dwalend geweten kan het gevolg zijn van een misvormde kindertijd. Daarom vraagt Jezus u, niet te oordelen [Lc 6,37]. Alleen God ”doorgrondt de harte” [Apok 2,23].

6 juni
Ik sta aan uw zijde, tot uw dienst. Wees steeds sterker bewust van mijn aanwezigheid.God heeft mij geschapen als boodschapper. Geef mij dikwijls een opdracht, om bijvoorbeeld uw handelingen voor te bereiden.Terwijl ik bij u ben, zegen ik onophoudelijk de Heer, ik ben een ”uitvoerder van zijn bevel” [Ps 103,20]. En ik heb in het bijzonder de opdracht u te dienen als bewaarder en raadgever, want ge dient het heil te erven [vgl Heb 1,14]. Gij, mensen, zijt allen ”wonderen” [Ps 139,14]. Godd heeft u geschapen ”naar zijn beeld” [Gen 1,26]. En onophoudelijk schept Hij voor u ”wonderen van goedheid” [Ps 31,22]. Helaas, zoveel mensen verwerpen, in hun vrijheid, die koninklijke gave. Ontvang deze rijkdom in blijvende dankzegging. Zo zal uw ”ziel welgevallig zijn aan de Heer [Wijsh 4,14].”

7 juni
Ik ben, zoals gij, een persoonlijk, onsterfelijk schepsel. Ik heb zoals gij een naam, die mijn zending bij u uitdrukt. Sommige bevoorrechten kennen de naam van hun engelbewaarder. Indien ge mijn naam verlangt te kennen, vraag hem dan aan de Heer. Hij zal hem geven als dat werkelijk vruchtbaar is voor uw heiliging.

8 juni
Denk aan de voornaamste boodschappen die de engelen in de heilsgeschiedenis brachten. De engel Gabriël werd gezonden naar de Maagd Maria om haar de Messias aan te kondigen en haar instemming te vragen om zijn Moeder te worden. Een engel werd naar Jozef gezonden om hem te bevrijden van zijn droefheid door hem te melden dat het Kind in de schoot van Maria ”van de Heilige Geest” kwam [Mt 1,20]. De engelbewaarder van Johannes XXIII heeft hem ingegeven een oecumenisch concilie aan te kondigen. De Heer zendt voortdurend zijn engelen om de geschiedenis van de mensen naar zijn zegen en zijn bedoelingen om te buigen. Hij is de Meester van de geschiedenis.

9 juni
In het huwelijk ontvangen de echtgenoten bijzondere genaden. Jezus Christus komt u tegemoet in een sacrament. Het is één van de meesterwerken van God. Elk sacrament is een kracht die voortspruit uit het Lichaam van Christus in het nieuwe en eeuwige Verbond. Bid dat alle christenen opnieuw volledig de grootheid van het sacrament van het huwelijk ontdekken. Het geluk dat de echtgenoten putten uit hun huwelijks- en gezinsleven is een voorsmaak van het bruiloftsfeest van het Lam waarop ook gij zijt uitgenodigd.

10 juni
Door het doopsel zijt ge in Christus ingelijfd en leeft ge in Hem. Jezus deed altijd wat zijn Vader behaagde en leefde in volledige eenheid met Hem. Leef ook zo met Jezus in de liefde van de Vader die het diepste geheim van uw hart kent. Zo zult ge ”volmaakt zijn zoals de hemelse Vader volmaakt is” [vgl Mt 5,47], zoals de Heer het verlangt van zijn volgelingen. Telkens ge die volmaaktheid bereikt, is mijn geluk onmetelijk.

11 juni
Buiten Jezus kunt ge niets. Hij is de wijnstok, gij zijt een rank. Deze wijnstok draagt rijke vrucht. Geloof in Jezus Christus uit al uw krachten, uit heel uw ziel en onderhoud trouw zijn geboden. Dan gebeurt dit wonder: in u bemint de Verlosser zijn Vader en zijn volgelingen. En ge kunt uw liefde voor de hemelse Vader verdubbelen; uit uw hart zal, onder de adem van de Heilige Geest, zacht de oneindig tere naam opstijgen: ”Abba,” Vader [Gal 4,6].

12 juni
Gij hebt de gave van het geloof ontvangen; dat is een onmetelijk geluk. Ge zijt ”gerechtvaardigd door het geloof” [Rom 3,28]. Ge zijt een ”rechtvaardige” geworden. Weet wel dat ”het vurig gebed van een rechtvaardige veel vermag” [Jak 5,16]. Benut dit vermogen. Richt uw smekingen tot de Heilige Drie-eenheid voor uw naasten, voor de vervolgde christenen in de wereld, voor uw land, voor hen die honger lijden, voor de armen en de onterfden. Beleger de Hemel met uw smekingen, geweldenaars maken hem buit [vgl Mt 11,12].

13 juni
Door overvloedige genade neemt ge deel aan het leven van God. Gij zijt binnengeleid in de intimiteit van het Drie-ene Leven. Ge zijt helemaal kind van God, bestemd voor het eeuwig leven. Gij zijt ”een nieuwe schepping; het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen” [2 Kor 5,17]. Handel uit liefde tot God; handel nog slechts door zijn liefde.

14 juni
Als ge het verhaal leest van het eerste bezoek van Jezus aan Nazareth, bij het begin van zijn opgaan naar Pasen [Lc 4,15-30] en de woorden die Hij sprak in de synagoge, krijgt ge misschien het gevoel dat Hij zijn hoorders uitdaagde. Inderdaad ”allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden” [Lc 4,22]. Jezus heeft de Nazareners helemaal niet uitgedaagd. Hij wist wat er omging in het diepste van hun hart: ”Doe al wat, naar wij hoorden, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook in uw vaderstad” [Lc 4,23]. Het is niet vanuit een geloof in Jezus dat ze dit zeggen, maar uit nieuwsgierigheid om aanwezig te zijn bij een schouwspel. De heftigheid van hun reactie bewijst het. Nooit beantwoordt Jezus zulk een houding met een mirakel. Wat Hij wil, is de instemming van het hart, van heel het wezen met geloof in Hem. Hij is de Messias, de Zoon van God, en geen tovenaar.De gebeurtenissen van het Evangelie vragen altijd een bezinning naar de diepte. Ik ben er om u daarbij te helpen.

15 juni
Neem een voorbeeld aan de apostel Paulus in zijn reactie tegenover de Joden van Korinte. Hij tracht hen te overtuigen ”dat Jezus de Messias is” [Hand 18,4]. Hij oogst slechts tegenstand en smaad. En hij zegt hen: ”Voortaan ga ik naar de heidenen” [Hand 18,6]. Als ge iemand ontmoet met een harde nek en een versteend hart, dring dan niet aan. Er zijn zoveel onwetende maar gewillige zielen. Tot hen dient ge u te wenden.

16 juni
Door de genade hebt ge de verblijfplaats van het geloof in uw ziel betrokken. Een onverwoestbaar tehuis. Er blijft nog het afwerken van de versiering met duurzame luister en harmonie van dit onschatbaar verblijf.

17 juni
Ouders bieden aan de Schepper één of meerdere onsterfelijke zielen aan. Zij moeten, op de eerste plaats, het geloof in die harten wortel laten schieten. Door een kind te ontvangen, verrijken ze het Hart van de hemelse Vader, dat overvloeit van tederheid. Dit is een verheven mysterie dat de menselijke geest niet bij machte is te doorgronden. Bid diwijls voor de christelijke gezinnen, dat ze gehoorzamen aan het gebod van de Schepper: ”Wees vruchtbaar en wordt talrijk!” [Gen 1,28]. Wij, engelen, hebben het ongehoorde voorrecht niet, om met God nieuwe zielen te scheppen.

18 juni
De Heilige Schrift is werkelijk het woord van God. In de Kerk moet ge het verdiepen en begrijpen. Treed dagelijks binnen in de intimiteit van de Schrift en bewaar haar openbaringen in uw hart. Gebruik ze als een lamp, om te gaan in de duisternis van de nacht. Als ge ‘s morgens en ’s avonds het Woord Gods overweegt, is Jezus, uw Heer en Vriend, dicht bij u.

19 juni
Verwaarloos niet, wanneer ge bidt, Jezus in uw gebed te beschouwen. Toen de apostelen Hem zo meerdere malen hadden gezien, vroegen ze Hem hen te leren bidden zoals Hij. Herlees en overweeg dikwijls het ”hogepriesterlijk gebed” van Jezus [Joh 17]? Het is enig en zet zicht voort doorheen de eeuwen. Het is de weg, het toonbeeld van ons gebed. Het is als het testament van Christus, gekomen aan het einde van zijn weg naar Pasen.

20 juni
”Geef ons heden ons dagelijks brood.” Er gaat geen dag voorbij zonder dat ge meermaals dit gebed tot God de Vader richt. De mensen bewerken de aarde en zaaien. De Schepper heeft de levende materie geschapen en de wetten van de groei en verbruik vastgelegd. De mens beheert de materie en verzorgt met toewijding haar groei en gebruik. In hun hoogmoed stellen sommigen zich in de plaats van de Schepper van het leven en alle dingen. Ze beschouwen zichzelf als scheppende goden en vergrijpen zich aan de levende materie en manipuleren haar onveranderlijke wetten. En de gevolgen zijn een verwoesting. De mensen dienen met liefde en dankbaarheid de onmeteijke rijkdommen, die God hen heeft toevertrouwd, te beheren.

21 juni
Bij het eerste Pinksteren is de Geest van liefde over de leerlingen van Jezus uitgestort. Ook gij hebt Hem ontvangen. Volg de vrienden van Jezus, verenigd in het Cenakel: ”Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen … met Maria, de moeder van Jezus” [Hand 1,14]. Volg ook de leden van de Kerk van de eerste tijden na: ”Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed” [Hand 2,42]. Dat apostolisch geloof onderwijst de opvolger van Petrus. Hij is de waarborg van haar onveranderbare zuiverheid. Hij heeft van de Heer de sleutelmacht ontvangen.

22 juni
Wanneer ge in aanbidding zijt van de Drie-ene God, blijf daar dan in stilte, met een hart dat overloopt van vreugde en dankbaarheid. Spreek in die staat van zaligheid nu en dan de namen uit van de Drie Goddelijke Personen, oplaaiend uit de diepte van uw wezen. Deze eenvoudige en geestdriftige aanbidding zal u vervullen van genade en geluk. Die momenten ben ook ik in aanbiddig, overvloeiend van geluk.

23 juni
De Kerk is Uw Moeder en Opvoedster. Zij helpt u uw roeping ”van beeld” van God, geschapen naar zijn ”gelijkenis,” waar te maken. Zij spreekt tot u het Woord van God en de ”Wet van Christus” [Gal 6,2] die het uitlegt. Zij begeleidt u op de weg van de heiligheid, van uw heiligheid. Zij verenigt haar kinderen rond het eucharistisch Brood, het Lichaam van Christus, en rond de Moeder van Jezus, de stralende voorafbeelding van de Kerk. Door de Kerk lief te hebben, put ge, vanuit hun oorsprong en hun voleinding, vrede en vreugde. Blijf in gehoorzaamheid met deze gevoelens bezield.

24 juni
Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Maak uw christelijke broeders attent op de dringende noodzaak van de eucharistische bijeenkomsten op de zevende dag, de dag des Heren. Het is een samenzijn in liefde en vreugde, en niet zozeer een verplichting. ”Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken” [Heb 10,25]. Geniet van die rusttijd om heel bijzonder uw gezinsleven te verzorgen. Gebruik uw geliefde vrijetijdsbesteding om er nieuwe lichamelijke en morele krachten te putten.

25 juni
Vraag de gave om de zielen van goede wil te kunnen onderscheiden van de ”wolven in schapenvacht” [Mt 7,15]. Ge waart in het verleden soms naïef en lichtgelovig. Zo kan men ongewild medeplichtig worden aan kwaad en ergernis.

26 juni
Uw gezondheid is één der kostbare waarden van het leven. Ze hangt grotendeels van u af. Vermijd alle overdaad, onderken wat uw gezondheid bevordert, onthoud u van wat ze aantast of verzwakt. De matigheid is een van de schone christelijke deugden. Ontzeg uw lichaam zijn ontluikend deel niet, noch de geest wat hem verrijkt. De ziel vraagt blijvende, waakzame en liefdevolle zorgen, onder het aanschijn van de Heer. Zo zult ge getrouw uw aardse taak vervullen en aangenaam zijn aan God die ”vergevend vol ontferming” is [Ps 86,5].

27 juni
”De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij” [Mc 1,15]. Jezus Christus heeft het Rijk der Hemelen op aarde ingehuldigd om de wil van de Vader te vervullen; zo heeft Hij de mensen verheven tot het deelnemen aan het goddelijk leven. Zijn volgelingen genieten er reeds helemaal van. Gij hebt het onschatbare geluk bij hen te behoren. Dank de Heer voor het onverdiend voorrecht u door zijn gedaanteverandering naar Zich toe getrokken te hebben [vgl Joh 12,32].

28 juni
Te Kana had de Moeder van Jezus aandacht voor de noden van de gasten op het bruiloftsmaal, zoals elke moeder in haar familie. Ze vestigt de aandacht van haar Zoon op het gebrek aan wijn. Ze doet het rustig, zeker van de goede afloop die zal volgen. Haar gebed sloot reeds dank in. Hoewel Zijn tijd nog niet gekomen was, ging Jezus in op de wens van zijn Moeder. Het was de eerste openbaring van de macht van de Zaligmaker, en ook van de buitengewone kracht van de voorspraak van Zijn Moeder, de universele Moeder, uw Moeder.

29 juni
Zoals bij de blinde van Bethsaïde (Mc 8,26), zijn er dingen die ge maar geleidelijk ziet, en beetje voor beetje begrijpt. Ge maakt dan een fase door van verwarring, van vergissingen. Vrees niet, ga verder met aan de Heer klaarheid te vragen. Dan zal Hij u vriendelijk de handen op de ogen en op uw hart leggen, en ge zult klaar zien. Vraag zoveel als nodig is om het volledige licht te bereiken, dat Petrus en Paulus vandaag uitstralen.

30 juni
De gevoelens die talrijke Farizeëen tegenover Jezus koesterden, waren gekenmerkt door de haat: dat was de oorzaak van hun verblindheid. Zo geneest Jezus in hun synagoge op een sabbat een man ”met een verschrompelde hand” [Mc 3,1]. Nog voor Hij de gebrekkige genas, bemerkte Jezus de verstoktheid van het hart van de aanwezige Farizeëen. Hij werd ”toornig, maar tegelijk bedroefd” [3,5]. Dan genas Hij de zieke. In plaats van erdoor geraakt te worden en erover na te denken, volgden ze alleen maar hun vooroordelen en lieten ze hun haat tegen Jezus de vrije loop. Dan ”smeedden ze plannen … om Hem uit de weg te ruimen” [Mt 3,6]. Bid de Heer een hoger goed … de genezing van een lichaam … nooit te verwarren met een goed dat van zijn doel werd afgekeerd … de legalistische eerbied voor de sabbat. Jezus leert u om aan de mens, die op God gelijkt, voorrang te geven boven de Wet die Hem ten dienste staat.

Bron: René Lejeune
Henk

(En)
prayers – 365 days with your angel keeper April to June

Foreword by the author, René Lejeune
These messages from a Guardian Angel should be read one by one. One every day. They are inspired and articulated effortlessly, ”dictated,” as it were, to someone who just performed.
Your guardian angel sees the Face of God without ceasing (cf. Mt 18:10). And at the same time, from your birth to your transition to the hereafter, he assists you day and night; he will be with you at the Last Judgment. He is your companion for eternity.
He has a name. He loves you, rejoices with you, and weeps when you weep. He sheds bitter tears when you listen to the ”father of lies, murderer of man from the beginning.” [John. 8,44] He overflows with joy every time you make an effort that increases your likeness to Jesus, ”meek and lowly in heart.” [1 Cor. 13]
These messages are the echo of the gospel, the Good News of Jesus Christ to the people. Or still, they are the effulgence of the Son’s life on earth.

Some advice:
• Your guardian angel, your ”guardian and pastor,” tells you nothing else. Consider these messages as coming from him. Keep listening to him, you will finally ”hear” his voice. It is He who speaks in these messages every day.
• The goal is to make you more aware every day of the uninterrupted presence of your Guardian Angel by your side.
• Read the message of the day every morning. Reread them in the evening. If you do this faithfully, you will be progressed in the way of holiness within a year. And you will be happier. Padre Pio , beatified in 1999 and canonized in 2001, saw his Guardian Angel and spoke to him. Pius XI and John XXIII gave messages to their Guardian Angel; imitate them [see Les Anges , armée secrète du Ciel , éd. Du Parvis , 1998].
• If you begin the consideration of the 365 messages during the year, retake them on January 1. There is a hidden progress in their sequence. You can repeat them for several consecutive years. They are words of life. They are inexhaustible.
René Lejeune
April 1st
Always respect the truth. She doesn’t belong to you. Do not embellish or deform them. Every truth belongs to God; it is part of the cosmos. Lies disturb this order, they disturb. The evil done by a creature, the image of God, never remains in the individual sphere by its consequences. It communicates with all of creation. Likewise, truth and reverence for truth enhance its spiritual beauty. Purify your heart through prayer, the exaltation of your deeds and intentions; the purity of your gaze that you rest on persons and things.

April 2
Do not allow envy in your mind and even less jealousy . These vices deform the soul. Detach yourself from wealth. You will progress more easily for the Kingdom of Heaven to which you have already committed. Crucify ”the flesh, and its passions and desires” [Gal 5:24]. Be guided by the desires of the Holy Ghost. You have not yet reached the end of this road.

April 3rd
Prayer is ”being heart to Heart” with God. Without the participation of the heart, prayer is but a faint reflection of the amorous dialogue between the soul and its Creator. May all your praying become a prayer of the heart. Keep the urge of the spirit, give free rein to the living water that flows from your heart. It is the heart that moves the Heart of the Heavenly Father. It is the Son who offers Him your prayer and the Holy Spirit in you who helps you to push it through your heart. You are never alone in praying like this. The Spirit works in you and I pray with you.

April 4
Pray often for the unity of Christians. That is Jesus’ most ardent wish. ”That all may be one, like you, Father, in me, and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me” [Jn 17:21]. Pray with Christians of other confessions. These are milestones on the road to perfect unity. It will be the work of the Holy Spirit.

April 5th
Do not hesitate to present yourself in your petition as ”the immodest friend” [ Lk 11: 5-12] if it benefits your spiritual growth or that of your servants. Try again. After all, you will receive what you ask for. ”Ask, and they will give you” [Lk, 11: 9], promises the Lord. Remember, the ”kingdom of heaven breaks forth by force” and ”violent men take it.” [Mt 11.12]. Try again each time your prayer is answered.

6 April
Do not dwell on your past sins. You have asked for forgiveness, you have received it. And ”your mistake has been blotted out.” [ Isa 6,7]. Only the present moment and the future count. Live the now moment in the light of the Lord and in obedience to the Word. Become a reflection of the ”Light of the world” yourself [Jn 8,12]. That is your calling.

April 7th
Never doubt even for a moment the friendship of Jesus, your only Savior, nor the love of the Heavenly Father for you. What could happen to you with such a Father and such a Friend, Jesus, His Son? Rejoice, and your joy abide last.

April 8
See the hand of God in everything that happens to you during the day. Even if you find no sense in many circumstances, the days follow each other towards a plan that will be revealed to you here below or hereafter. Be sure that God is watching over you; He has therefore appointed me as your keeper. Know that you are surrounded with love, immersed in the divine.

April 9
Banish all prejudice from your heart. It is because their hearts were closed by prejudices that the inhabitants of a Samaritan village refused to welcome Jesus [ Lk 9,51-56]. Many Christians have been hardened by foolish prejudices. Love hurts every prejudice.

April 10
Put your lamp of follower of Jesus on a stand and do not hide it. Those who enter you or those you enter will rejoice in that light. Your faith Wezenaar light. The world is so deprived of it. Jesus sends His people everywhere and says to them, ”You are the light of the world.” [Mt 5.14]

11 April
Sometimes you lack courage. Like Stephanus, you must, if necessary, dare to treat people roughly. That deacon feared not to go against the high priest and the Sanhedrin, ” Stiff-necked and uncircumcised in heart and ear, still you resist the Holy Ghost.” [Acts 7.51]. And they dragged him out of the city and stoned him. At all costs, proclaim the truth at the appropriate time. Always do it with gentleness and humility. This may go hand in hand with the determination with which one should present the truth of Christ to all who are in error.

12 April
Each day, renew the gift of yourself in your consecrated, family, or married life. Recognize how privileged you are in this. By the enduring gift of yourselves, you compensate for this privilege. The family is closest to the image of the Trinity. It’s sacred. I am so happy to see you all united in the Heart of God, and with me and the guardian angels of the other members of the family. We are your messengers. Send us out. You do it so rarely. We are at your service.

13th of April
Consider what the apostle Paul writes about the body and follow his counsel [1 Cor 6,12-20]. Yes, glorify God through your body, the temple of the Holy Spirit.

April 14
When he sees Jesus coming to him, John the Baptist says, ”Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world” [Jn 1:28]. Imagine the world without the Lamb of God for a moment. That is impossible. Everything that is beautiful and good, pure and great, you owe to the Lamb of God, to the heavenly Father and to his Spirit. They act in you through the Holy Ghost. The Ghent Altarpiece needs resting points. Be a trustworthy and courageous delay to Him.

15 of April
Distance yourself from what your next of kin think and say about you. Jesus himself had to endure the misunderstanding of his relatives. One day when He returned ”home,” so many people flocked together ”that they didn’t even have an opportunity to eat.” His relatives said, irritated, ”He is no longer in his right mind.” [Mk 3: 20-21] God alone probes the depths of the heart. Rejoice when he finds words to his glory there.

April 16
You are not quite a ”worker of the eleventh hour,” nor an early morning worker, though you are counted among the latter. Today that matters little. In his endless bounty, the Master of the vineyard will pay you the wages of a whole day. His standard is not yours. His has to do with love only [Mt 20,1-16].

April 17th
Reread the eight Beatitudes [Mt 5,1-12]. Somehow own the treasure of every family of blessed ones. By election and pure grace you may already count yourself among one or the other. Also ”rejoice and be glad, for great is your reward in heaven.” Spend your days and nights in thanksgiving for the unspeakable happiness that awaits you. I will share that with you.

April 18
You will never be lost, for you are the dwelling place of the Life of all life. You have been reborn by the Holy Spirit. Accompany Christ in His way. Listen to his words. Integrate them into your concrete life. Love without ceasing and without measure. Do not resort to idle words that are too human.

April 19th
Ask the Lord to draw on His treasures. He will answer your question. Draw in those treasures joy and peace, health and happiness, determination in his service and security. Keep them in a safe place. All that the world cannot give you as God gives it to His faithful.

20th of April
The ardent love you have for Jesus is as if you always have the Blessed Sacrament with you. So become a monstrance for Christ. Spend long moments of worship where Jesus resides. There you draw innumerable powers and graces. The presence of Jesus gradually transforms you. In those moments of inner bliss I stand beside you in adoration.

April 21
Love the Church with all your heart, with all your soul. She is the Body of Christ. She lets you enter the Kingdom of God. It leads you to eternal happiness. She alone is the lasting and definitive answer to people’s questions throughout history. It unites all the disciples around the Heavenly Father. It leads the Kingdom of God to its completion. Yes, love the Church whose mystery will only become apparent ”face to face” with God.

April 22nd
Your prayer Wezenaar becoming childish. Often express your loving adherence to the will of the Father no matter what trial you experience. And have absolute confidence. Be bold in your prayer. Offer your whole being to God: body, mind and soul, in radiant faith.

April 23
Pray often for the politically engaged. For Christians this is a form of charity.
This action constantly moves between greater justice, acting solidarity, and approval of individual privileges. Yes, often pray for the Kingdom of God to advance politically. Here one is only at the beginning. In some countries justice is better. Yet the Kingdom of God is declining in many lands, with disdain for the divine laws, such as to the requisite respect for human life which is always holy.

April 24
Your prayer expresses the relationship of the covenant between God and you. A covenant in the Heart of Christ is the action of God in your life; it is inscribed in the line of power that goes from you to the Father. There you draw your energy to fight ”the good fight of faith” [1 Tim 6,12].

April 25
”God in all things promotes the salvation of those who love Him” [ Rom 8:28]. Love is the answer to every question. It enables you to leave everything and follow Jesus [ cf. Mark, whom we celebrate today: 1,17 and 10,21]. In love you reach the fullness of the Christian life and you have access to the perfection that Jesus asks you to do in your life: ”Be perfect as your heavenly Father is perfect” [ cf. Mt 5,48]. Thus you will bear abundant fruit.

26 April
On your way to perfection you will necessarily come to the cross. You know: no progress without renunciation and without spiritual battle. The peace and joy of the beatitudes are given to you as a reward. Your whole life is a merger. As you approach the top, grace becomes more urgent. You see more and more clearly the stakes of the ascent and the magnificence of the summit.

April 27th
Love virtue, it is a disposition to do good. It arranges actions and organizes passions. Love especially prudence and justice, strength and temperance: four essential virtues that will help you to do what is right and to remain steadfast in its pursuit, to moderate the sensual pleasures, to discern in all circumstances where what is good and what are the means to accomplish it. That is how you are inspired by the Spirit.

April 28
You are part of the priestly people united in the Church. You participate in the priesthood of Christ. You are conformed to Him. Love those in the ministerial priesthood — your bishop, your pastor. Pray for the priests; their mission has never been so difficult. They are few in number and seldom dare they say to their believers, ”Go and sin no more.” [John 8:11].

April 29
Do you divide among the poor the monthly tithes prescribed by the Holy Scriptures? The Christian who withholds the tithe from them steals from them what they are entitled to. Always follow the counsel of Jesus in this: ”Your Father who sees you in secret will repay you” [Mt 6,1-4]. And the Lord who is endlessly generous gives it back to you a hundredfold. By giving, you enrich yourself.

30th of April
The Kingdom of God came among men through Jesus. If it has not progressed as far as it should have been, it is because most of the time the followers of Jesus have only shed a dim light on their surroundings and their time. Imitate the Lord, and your light will shine like the light He shines on the world and on history.

May 1
What a fruitful inspiration it is to dedicate the month of May to the Blessed Virgin. She has carried the King of Peace at her heart! With its Son, humanity has entered the definitive era of its history. Spring reaches its full splendor in the month of May. Let yourself be impressed by the Mother who presented the Crucified One to all his disciples. Around the universal Mother, the Woman crowned with twelve stars, those who follow Jesus form the perfect fellowship of the brothers and sisters of the Child of Bethlehem. Maintain your Marian fervor, it unites you more closely with the Lord.

May 2nd
You live in a time of moral and spiritual decline. Banish from your heart every trace of weakening of the morals that go with it and hasten them. Only the repentance of the hearts and the constant appeal to the grace of God will hold back the Fall into the Abyss. Sometimes the conversion of your own heart first. The return to the gospel is the solution to the crisis of Christian civilization. Every follower of Jesus can help by returning to the school of the Good Shepherd.

3rd of May
In the school of the Good Shepherd one gets a double fortune: the meekness and the humility. An invaluable word from the Lord gives the formula of personal and communal happiness: ”Learn from Me: I am humble and gentle in heart” [Mt 11:29]. The apostles Philip and James we remember today also had to learn that. That school is often demanding and unrelenting. They are formed there, ready for the service of Christ. As for you, you still have to continue your formation.

4th of May
Only Christ reveals man to himself. He directs him to God, he equips him for personal bliss. Hurt by sin in its nature, the human heart is attracted to evil like a bird of prey to a bitch. He gives himself up to error like a blind man to the danger that spies on him. Faith keeps him free from this pernicious tendency, from this confused bewilderment. Shout clearly and loudly that the cure for all those ills that afflict and confuse man is in Christ.

5th of May
The singers of this world repeat the chorus of ”modernity.” But they can no longer hide the debris that accumulates. The divine laws are broken by abortion, euthanasia, etc .; the family structures are disappearing; transgressions are multiplied in pride; relations between people are getting poorer; the inner life decays. Modernity leads to misfortune; it produces a dark world of orphans. ”Fight the good fight of the faith” [1 Tim 6,12]. He is forever young. Zeal for the return of the orphans to the Father. The way to it is that of the ”Light of the world.” You are with your Christian brothers appointed to the light, the reflection of the true Light of the world, that of Christ.

6 May
You are still insufficiently aware that Christ gave his disciples the gift of healing. He commanded them ”Heal the sick” [Mt 10: 8]. In the world in which you live, the number of sick people is growing steadily. Christ, Healer of soul and body, needs your hands and your prayers. Lay hands on the sick, combine this sacred gesture with intense prayer of intercession. Act in peace and thanksgiving, then leave the sick. The healing is due to Him who sent you. He heals when your faith is complete.

May 7th
Today you have again ”eaten the living bread that came down from heaven” [Jn 6:51]. Through this heavenly food you have access to ”eternal life.” As a result, you remain in Christ and He remains in you. In this way you have once again reached the peak of the life of the Church. Consider it and stay true to the daily Eucharist. They Wezenaar for a dip in happiness; as she is for me next to you.

May 8th
Heaven, where you will enter, is full life in the bosom of the Most Holy Trinity . A life of participation and love, in the company of the Blessed Virgin, your Mother, whom you love so much, of the angels and the saints. You enter it completely cleansed. Start now that cleansing that is indispensable for the contemplation of God.

The 9th of May
You will see God after passing through the death of your bodily sheath. In the hereafter you will get a radiant spiritual body. Get into the habit of seeing death as a great happiness. They can be experienced in joy. Ask the Lord for that grace. You will be caught up in an infinitely soft light, ”the Light of the world.” Then you will see me face to face for the first time. It will be a moment of unspeakable joy for both of us. Prepare yours for that moment.

May 10th
Christ is with you today, as He always was and as He will be until the end of time [ cf. Mt 28,20]. From generation to generation that divine commission has been passed on from one person to another. Hence come the offices in the Church: from Peter to his successor, from the apostles to theirs, the bishops. Whoever listens to them listens to Christ. Whoever despises them despises Christ and Him who sent him. That’s the apostolic Church. The source and origin of the apostolate in the bosom of the Church is Jesus Christ. The soul of the apostolate is the Eucharist. Engage yourself, with love and obedience, in this divine structure of the Church.

11 May
When you are tempted, you have the choice: consent to the temptation or reject it. You are exposed to the battle between the flesh and the Spirit of discernment and of power. Temptation is not evil, but your permission in temptation. Make that clear to you. God has created you ”free”. In your freedom you undergo the trials of temptation. Resist the sorcerer, in temptation call upon the help of the Holy Spirit. You will always be delivered from it. Each of your victories makes my heart rejoice.

May 12th
Your faith is your full and total agreement with God’s Revelation through Jesus Christ, an agreement of your mind and your will. You join with Jesus, and in Him with the Truth. Your faith is a gift, not earned, but given for nothing. You have God as Father and the Church as Mother. Your faith gives you a foretaste of eternal happiness. I believe because I see, you believe because you hope. You trust those who have seen. Trust me too, see.

13 May
Pray the Creed wholeheartedly. You experience those words and live them. The Creed unfolds before your inner gaze the beautiful triune fresco evoking the glorious work of creation, the mystery of Redemption and the source of your sanctification. It’s your ”baptismal seal.” Your heart should tremble every time you pray the Creed. The Creed allows you to reach and deepen it through unchanging faith through the ages.

May 14
Today we remember the apostle Matthias, who took the place of Judas. Can you understand the depth and scope of the three immortal words that allowed the Apostle John to reveal the Creator of all things: ”God is Love!” [1 Jn 4,8]. If you were to understand that, then God would not have been infinite. Therefore bow to this mystery with a burning heart. You will share in the mutual love of the three divine Persons. ”With God nothing is impossible” [ Lk 1,37]. He is the Almighty. ”You can do anything, nothing is impracticable for you,” says Job [Job 42,2]. His Omnipotence has manifested itself several times in your life, by forgiving your sins and restoring you to His love through grace. In his eyes that is more distinguished than the creation of tens of thousands of stars. A single soul is worth more than the universe.

15 May
Besides the visible universe, there is the invisible of which I am a part. I am as real as the ocean you see, as the sun that illuminates and warms you. Think of that when you talk to me inwardly. I am with you day and night, and I am in heaven among the angels that surround God.

May 16
You are destined to be conformed to the image of the Son of God made man. Jesus is ”the firstborn among many brothers and sisters” [ Rom 8:29]. You are not alone. You shine like a diamond in the treasure among many others. Appreciate the ”miracle” [ Ps 139,14] that you are in the sight of the supreme Master of the universe. That’s how I see you. Never underestimate the worth of a person, starting with yourself.

May 17
satan is a fallen angel. He has voluntarily refused to serve God. Until the end of time, he purposed to win other eternal beings to his rebellion against God. He is at work among you. Discover his charms; they are sought after and nimble. satan has kept all of our understanding and uses it only to fight the work of God. In Adam and Eve he succeeded in definitively hurting human nature. But Christ has broken his power. He has redeemed man. You are free in him, but only in him.

May 18
Jesus is ”God who saves.” The angel Gabriel gave Him that name at the Annunciation. That name is both his identity and his mission. He reruns all salvation history. Glorify the Name of Jesus. Make Him the heart of your prayer.

May 19
Commit yourself and your family to the Heart of God. Let your faith shine in your families with the meekness and humility, peace and joy of Christ. Thus, with the help of grace, faith is better communicated. I am constantly connected with the guardian angels of the members of your family. I convey your wishes and prayers to them.

May 20th
Put lessons in the Nazareth school. First that of silence. Only a few rare words occur. That of the family, the least imperfect image of the Most Holy Trinity, present through the Son at Nazareth. The lesson of the humble and persistent work. Through the carpentry with Joseph, Jesus has given work a power of redemption. He has become the divine brother of the workmen.

21st of May
By being a part of the Church, you have been ”called” by God’s election to the gathering of the people of God. Estimate this privilege to its fullest value, it is infinite. You belong ot the people of God, called together from all parts of the world. Live by the Word of the Body of Christ. You are a part of it. That is your luck.

May 22nd
Mary is the icon of Christ. By her ”yes” to the Incarnation, she shares in the work of redemption of her Son. She is the Mother of the souls He has redeemed. From heaven she continues her maternal dedication to the worshipers of her Son. Loving her increases your love for Jesus.

May 23
When you go through a dark period in your life, cry like the blind man of Jericho, ”Jesus, son of David, have mercy on me” [ Lk 18,38]. And the Lord certainly answers, ”What do you want me to do for you?” Like the blind man, you can tell Him, ”Lord, make me see” [ Lk 18, 41-42]. ”Immediately he saw, and followed him, glorifying God” [ Lk 18:43]. Faith always wins. ”Receive your sight! Your faith has healed you,” Jesus had said to him [ Lk 18,42]. Remember this lesson. Proclaim them.

May 24
With you I am God’s ”messenger.” That is the meaning of the word ”angel.” I am solely at your service. Never forget that you have a servant who, while helping you, sees the Face of God. I am in a state of perfect bliss; only your sins cover them with a veil of sorrow.

May 25
Recall the poignant story of Zacchaeus , the chief customs officer in Israel and an object of public scorn. When he learns that Jesus is passing through Jericho, ”he runs ahead,” and being small in stature, he climbs into the lower branches of a wild fig tree. When Jesus passes by, this one sees him and says, ” Zacchaeus , get down quickly, for today I must be a guest in your house.” Zacchaeus is filled with joy. People grumble around Jesus: ”He has gone to take up residence with a sinner.”

May 26
When you return your souls to God, you will appear in special judgment before Jesus Christ, the judge of the dead and the living. Then, after purification, you will enter the heavenly Church. Pray never to be separated from the Lord. In this way you will be able to give an account of your life before the judgment seat of Christ. When you are justified, you will reign forever with Christ, glorified in soul and body. And God will be all in all ( cf. 1 Cor 15:28) for all eternity. And we will be united in seeing God face to face.

27th of May
As you contemplate the mysteries of salvation as you pray the rosary, let the sacred images appear on the screen of your inner eye. You can also transform your rosary into a Bible computer, by passing by the great events and persons of the History of Salvation: from Creation to the Resurrection, from Abraham to John the Baptist. Then you return to the regular rosary, the basis and model of each rosary. In this way you enrich your soul and you rejoice the Heart of Mary. The soft music of the ”Our Father” and the ”Hail Mary” are a remedy for many, including physical, ailments from which you suffer.

the 28th of May
Worship the Father as the source of all blessing. That is what the liturgy of the Church does. In the liturgy, the Holy Spirit reveals Christ to faith. At the same time, he causes Communion to bear fruit in the bosom of the Church. Participate in the sacred liturgy in that spirit. You will find much joy there.

May 29
You have been incorporated into Christ through baptism. Therefore you are dead to sin and alive in Christ Jesus [ Rom 6,11]. You are ”the temple of the holy spirit” [1 Cor 6,19]. Since you participate in the divine nature, your dignity is infinite. That is why you should avoid anything that takes you back to the decline you have sometimes known in the past. You have been definitively snatched from the darkness and placed in the light of the Kingdom of God. Maintain all your allegiance to divine election by pure grace.

30th of May
Like any human being, you long for happiness. That desire is of divine origin; placed by God in the heart of man. Many seek that happiness where it cannot be found. They only find pleasure, boredom, discouragement. Thank God who has revealed to you the source of all happiness and the place where it can be found. You already have experience with it. Whenever you have met it, I have shared it with you.

May 31
God bemiennen ; love his neighbor as himself: ”there is no other commandment greater than these two [Mk 12,31 93]. As to the nature and quality of this love, the thirteenth chapter of the first letter to the Corinthians often contemplates love. is not easy to experience, but she bears a hundredfold fruits. Today we remember the joy of Mary in the wonderful that God has done in her and which Elisabeth and John the Baptist are also fulfilled.

1 June
You love God, so everything promotes your salvation [ cf. Rom 8:28]. Thank Him for everything that makes you happy, but also for everything that bothers you. Everything promotes your growth and inner formation, and ultimately your happiness.

June 2nd
If you purify your heart, you will tear up the roots of the evil that destroys love in you. Without love there is no access to eternal bliss. Examine your heart and remove the evil that remains.

June 3
In your eyes, each neighbor should be yourself. Generously share the spiritual goods that God has given you. You received free, also give free. Sharing spiritual goods is more important than sharing material goods. These meet the needs of one day, the spiritual goods onvangt one for life.

June 4th
By giving him freedom, ”God has subjected man to his own decisions” [Sir 15:14]. By directing them to God, man attains perfection in what he does. It is this freedom that ”Christ [u] has made” [Gal 5.1] .By freedom are you responsible for your daden.Handel altjd can take so that you accountable to God for your actions, and offer them to Him gratitude to.

5 June
Your conscience resides in the innermost center of your being. It prompts you to do good; it judges you when you do evil. That judgment is always clear . Thanks to your Christian upbringing, which you have enjoyed from your earliest childhood, you are not well formed. An erring conscience can be the result of a deformed childhood. That is why Jesus asks you not to judge [ Lk 6:37]. God alone ” searches the heart” [ Rev 2:23 ].

June the 6th
I am at your side, at your service. Become more and more aware of my presence . God created me as a messenger. Often give me a command, for example to prepare your actions. While I am with you, I bless the Lord incessantly, I am a ”doer of his command” [ Ps 103,20]. And I am especially charged with serving you as a keeper and counselor, for you should inherit salvation [ cf. Heb 1,14]. You people are all ”wonders” [ Ps 139,14]. Godd have created ”in his image” [Gen 1.26]. And continuously He creates for you ”wonders of goodness” [ Ps 31,22]. Unfortunately, so many people, in their freedom, reject that royal gift. Receive this wealth in lasting thanksgiving. Thus your ”soul will be pleasing to the Lord [ Wise 4,14].”

June 7
I am, like you, a personal immortal creature. Like you, I have a name that expresses my mission to you. Some privileged people know the name of their Guardian Angel. If you wish to know my name, ask it of the Lord. He will give it if it is really fruitful for your sanctification.

June 8
Think of the primary messages the angels delivered in the history of salvation. The angel Gabriel was sent to the Virgin Mary to announce to her the Messiah and to ask for her consent to become his Mother. An angel was sent to Joseph to free him from his grief by reporting to him that the Child in Mary’s womb came ”of the Holy Spirit” [Mt 1,20]. The Guardian Angel of John XXIII prompted him to announce an Ecumenical Council. The Lord is constantly sending His angels to bend human history according to His blessing and purpose. He is the Master of History.

June 9
In marriage, the spouses receive special graces. Jesus Christ meets you in a sacrament. It is one of the masterpieces of God. Each sacrament is a power that springs from the Body of Christ in the new and eternal Covenant. Pray for all Christians to rediscover fully the greatness of the sacrament of marriage. The happiness that the spouses derive from their married and family life is a foretaste of the marriage feast of the Lamb to which you are also invited.

June 10th
Through baptism you have been incorporated into Christ and you live in Him. Jesus always did what pleased His Father and lived in complete union with Him. Likewise, live with Jesus in the love of the Father who knows the deepest secret of your heart. Thus you will be ”perfect as the heavenly Father is perfect” [ cf.Mt 5,47], as the Lord requires of His followers. Whenever you reach that perfection, my happiness is immeasurable.

June 11
You can do nothing outside of Jesus. He is the vine, you are a branch. This vine bears rich fruit. With all your strength, with all your soul, believe in Jesus Christ, and faithfully keep His commandments. Then this miracle happens: in you the Redeemer loves his Father and his followers. And you can double your love for the Heavenly Father; From your heart, under the breath of the Holy Spirit, shall gently rise the infinitely tender name: ” Abba ,” Father [Gal 4,6].

12 June
You have received the gift of faith; that is immeasurable happiness. You are ”justified by faith” [ Rom 3:28]. You have become a ”righteous one.” Know well that ”the fervent prayer of a righteous man is able to do much” [Jas 5,16]. Take advantage of this ability. Make your petitions to the Holy Trinity for your neighbors, for the persecuted Christians in the world, for your country, for those who are hungry, for the poor and disinherited. Besiege Heaven with your supplications, violent men take it [ cf. Mt 11,12].

June 13th
By abundant grace you participate in the life of God. You have been ushered into the intimacy of the Triune Life. You are completely a child of God, destined for eternal life. You are ”a new creation; the old is past, the new has already come” [2 Cor 5:17]. Act out of love to God; act only by his love.

14th of June
When you read the story of Jesus’ first visit to Nazareth, at the start of his ascent to Easter [ Lk 4,15-30] and the words He spoke in the synagogue, you may feel that He was challenging His hearers . Indeed, ”all did testify to him, and were astonished that words so full of grace flowed out of his mouth” [ Lk 4,22]. Jesus did not challenge the Nazarenes at all. He knew what was going on in the depths of their hearts: ”All that we heard has happened in Capernaum , now also in your hometown” [ Lk 4:23]. It is not out of a belief in Jesus that they say this, but out of curiosity to be present at a spectacle. The vehemence of their reaction proves it. Jesus never answered such an attitude with a miracle. What He wants is the agreement of the heart, of the whole being, with faith in Him. He is the Messiah, the Son of God, and not a magician. The events of the Gospel always call for reflection on the depth. I’m here to help you with that.

June 15th
Take an example of the apostle Paul in his response to the Jews of Corinth . He tries to convince them ”that Jesus is the Messiah” [Acts 18,4]. He only reaps opposition and reproach. And he tells them: ”From now on I will go to the Gentiles” [Acts 18,6]. If you meet someone with a hard neck and a petrified heart, don’t insist. There are so many ignorant but willing souls. You should turn to them.

June 16
By grace you have taken the abode of faith in your soul. An indestructible home. There remains the finishing of the decoration with lasting splendor and harmony of this priceless residence.

June 17
Parents offer the Creator one or more immortal souls. First, they must allow faith to take root in those hearts. By conceiving a child, they enrich the Heavenly Father’s Heart, which overflows with tenderness. This is a lofty mystery that the human mind is unable to fathom. Pray often for Christian families to obey the Creator’s command, ”Be fruitful and multiply!” [Gene 1.28]. We angels do not have the unprecedented privilege of creating new souls with God.

June 18
The Holy Scriptures are truly the word of God. In the Church you have to deepen and understand it. Enter the intimacy of the Scriptures daily and keep its revelations in your hearts. Use them as a lamp to go in the darkness of the night. When you consider the Word of God in the morning and at night, Jesus, your Lord and Friend, is close to you.

June 19
When you pray, do not neglect to contemplate Jesus in your prayer. When the apostles had seen Him so many times, they asked Him to teach them how to pray as He did. Reread and often consider the ”high priestly prayer” of Jesus [John 17]? It is unique and continues through the ages. It is the way, the picture of our prayer. It’s like the testament of Christ, come at the end of His way to Easter.

June 20
”Give us today our daily bread.” Not a day goes by without you repeatedly addressing this prayer to God the Father. People work the soil and sow. The Creator created living matter and established the laws of growth and consumption. Man controls matter and takes care of its growth and use with dedication. In their pride, some put themselves in the place of the Creator of life and all things. They consider themselves creative gods and violate living matter and manipulate its immutable laws. And the consequences are devastation. Men should with love and gratitude manage the immeasurable riches that God has entrusted to them.

21st of June
At the first Pentecost the Spirit of love was poured out on the disciples of Jesus. You also received Him. Follow the friends of Jesus, united in the Cenacle: ”All of them with one accord persevered in prayer together … with Mary, the mother of Jesus” [Acts 1,14]. Imitate also the members of the early Church: ”They were earnestly committed to the teaching of the apostles, faithful to the common life, and zealous in breaking bread and in prayer” [Acts 2,42 ]. That apostolic faith teaches Peter’s Successor. He is the guarantee of its unchangeable purity. He has received the key power from the Lord.

June 22
If you are in worship of the Triune God, stay there in silence, with a heart overflowing with joy and gratitude. In that state of bliss, now and then utter the names of the Three Divine Persons, blazing from the depths of your being. This simple and enthusiastic worship will fill you with grace and happiness. In those moments I too am adoring , overflowing with happiness.

June 23
The Church is Your Mother and Educator. It helps you fulfill your calling ”in the image” of God, created in His ”likeness.” It speaks to you the Word of God and the ”Law of Christ” [Gal 6,2] which explains it. She guides you on the way of holiness, of your holiness. She unites her children around the Eucharistic Bread, the Body of Christ, and around the Mother of Jesus, the radiant prefigure of the Church. By loving the Church you draw, from their origin and their consummation, peace and joy. Keep these feelings animated in obedience.

24th of June
Christ, the Lamb of God, was gladly pointed out by John. Draw your Christian brothers’ attention to the urgent need for Eucharistic gatherings on the seventh day, the Lord’s day. It is a gathering in love and joy, rather than an obligation. ”We must not stay away from our meetings, as some are in the habit of doing; let us encourage one another” [Heb 10,25]. Enjoy that rest time to take care of your family life in a very special way. Use your beloved leisure activity to draw on new physical and moral strength.

25 June
Ask for the gift of distinguishing the souls of goodwill from ”wolves in sheep’s clothing” [Mt 7:15]. You were sometimes naive and gullible in the past. Thus, one can unwittingly become complicit in evil and annoyance.

June 26
Your health is one of life’s precious values. It largely depends on you. Avoid all excess, recognize what promotes your health, refrain from what affects or weakens it. Temperance is one of the beautiful Christian virtues. Do not deny your body its nascent part, nor the mind that enriches it. The soul asks for constant, watchful, and loving care, under the presence of the Lord. Thus you will faithfully fulfill your earthly task and be pleasing to God who is ”forgiving, full of mercy” [ Ps 86,5].

June 27
”The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand” [Mk 1,15]. Jesus Christ inaugurated the Kingdom of Heaven on earth to fulfill the will of the Father; in this way He has elevated people to participate in the divine life. His followers are already enjoying it completely. You have the inestimable happiness of belonging to them. Thank the Lord for the undeserved privilege of having drawn you to Himself through His transfiguration [ cf. Jn 12:32].

June 28
At Cana , the Mother of Jesus paid attention to the needs of the guests at the wedding supper, as did any mother in her family. She draws her Son’s attention to the lack of wine. She takes it easy, sure of the good outcome that will follow. Her prayer already included thanks. Although His time had not yet come, Jesus responded to His Mother’s wish. It was the first revelation of the Savior’s power, and also of the extraordinary power of the intercession of His Mother, the universal Mother, your Mother.

June 29
As with the blind man of Bethsaid (Mk 8:26), there are things you see gradually, and you understand little by little. You then go through a phase of confusion, of mistakes. Do not fear, continue to ask the Lord for clarity. Then He will kindly put His hands on your eyes and on your heart, and you will see clearly. Ask as much as it takes to reach the full light that Peter and Paul are radiating today.

June 30th
The feelings that many Pharisees had toward Jesus were characterized by hatred, which was the cause of their blindness. Thus Jesus healed in their synagogue on a Sabbath a man ”with a withered hand” [Mk 3,1]. Even before he healed the one who was deficient, Jesus perceived the hardness of the hearts of the Pharisees present . He became ”angry, but at the same time sad” [3,5]. Then He healed the sick. Rather than being moved and thinking about it, they just followed their prejudices and let their hatred for Jesus run free. Then they ”plotted … to put him out of the way” [Mt 3,6]. Pray to the Lord for a higher good … the healing of a body … never to be confused with a good turned away from its purpose … the legalistic reverence for the Sabbath. Jesus teaches you to give precedence to the man who is like God over the law that is available to Him.

Source : René Lejeune
Henk

(Fr)
prières – 365 jours avec votre ange gardien d’avril à juin

Préface de l’auteur, René Lejeune
Ces messages d’un ange gardien doivent être lus un par un. Un chaque jour. Ils sont inspirés et articulés sans effort, «dictés», pour ainsi dire, à quelqu’un qui vient de se produire.
Votre ange gardien voit le visage de Dieu sans cesse (cf. Mt 18, 10). Et en même temps, de votre naissance à votre transition vers l’au-delà, il vous assiste jour et nuit; il sera avec vous lors du jugement dernier. Il est votre compagnon pour l’éternité.
Il a un nom. Il vous aime, se réjouit avec vous et pleure quand vous pleurez. Il verse des larmes amères à l’écoute du «père du mensonge, meurtrier de l’homme depuis le début». [John. 8,44] Il déborde de joie chaque fois que vous faites un effort qui rehausse votre ressemblance avec Jésus, «doux et humble de cœur». [1 Cor. 13]
Ces messages sont l’écho de l’Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au peuple. Ou encore, ils sont le rayonnement de la vie du Fils sur terre.

Quelques conseils:
• Votre ange gardien, votre «gardien et pasteur», ne vous dit rien d’autre. Considérez ces messages comme venant de lui. Continuez à l’écouter, vous allez enfin ”entendre” sa voix. C’est Lui qui parle chaque jour dans ces messages.
• Le but est de vous rendre chaque jour plus conscient de la présence ininterrompue de votre ange gardien à vos côtés.
• Lisez le message du jour tous les matins. Relisez-les le soir. Si vous faites cela fidèlement, vous progresserez sur la voie de la sainteté en moins d’un an. Et vous serez plus heureux. Padre Pio , béatifié en 1999 et canonisé en 2001, a vu son ange gardien et lui a parlé. Pie XI et Jean XXIII ont donné des messages à leur ange gardien; imitez-les [voir Les Anges , armée secrète du Ciel , éd. Du Parvis , 1998].
• Si vous commencez l’examen des 365 messages au cours de l’année, reprenez-les le 1er janvier. Il y a une progression cachée dans leur séquence. Vous pouvez les répéter pendant plusieurs années consécutives. Ce sont des mots de vie. Ils sont inépuisables.
René Lejeune
1er avril
Respectez toujours la vérité. Elle ne t’appartient pas. Ne les embellissez pas et ne les déformez pas. Toute vérité appartient à Dieu; cela fait partie du cosmos. Les mensonges perturbent cet ordre, ils dérangent. Le mal fait par une créature, l’image de Dieu, ne reste jamais dans la sphère individuelle par ses conséquences. Il communique avec toute la création. De même, la vérité et le respect de la vérité rehaussent sa beauté spirituelle. Purifiez votre cœur par la prière, l’exaltation de vos actions et de vos intentions; la pureté de votre regard que vous vous reposez sur les personnes et les choses.

2 Avril
Ne laissez pas l’envie dans votre esprit et encore moins la jalousie . Ces vices déforment l’âme. Détachez-vous de la richesse. Vous progresserez plus facilement pour le Royaume des Cieux dans lequel vous vous êtes déjà engagé. Crucifiez ”la chair, ses passions et ses désirs” [Ga 5, 24]. Laissez-vous guider par les désirs du Saint-Esprit. Vous n’avez pas encore atteint la fin de cette route.

3 avril
La prière, c’est «être cœur à cœur» avec Dieu. Sans la participation du cœur, la prière n’est qu’un faible reflet du dialogue amoureux entre l’âme et son Créateur. Que toutes vos prières deviennent une prière du cœur. Gardez l’envie de l’esprit, laissez libre cours à l’eau vive qui coule de votre cœur. C’est le cœur qui anime le cœur du Père céleste. C’est le Fils qui lui offre votre prière et le Saint-Esprit en vous qui vous aide à la pousser à travers votre cœur. Vous n’êtes jamais seul à prier ainsi. L’Esprit travaille en vous et je prie avec vous.

Le 4 avril
Priez souvent pour l’unité des chrétiens. C’est le souhait le plus ardent de Jésus. «Pour que tous soient un, comme toi, Père, en moi, et moi en toi, afin qu’ils soient aussi en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé» [Jn 17, 21]. Priez avec des chrétiens d’autres croyances. Ce sont des jalons sur la voie de l’unité parfaite. Ce sera l’œuvre du Saint-Esprit.

5 avril
N’hésitez pas à vous présenter dans votre pétition comme «l’ami impudique» [ Lc 11, 5-12] si cela profite à votre croissance spirituelle ou à celle de vos serviteurs. Réessayer. Après tout, vous recevrez ce que vous demandez. ”Demandez, et ils vous donneront” [Lc 11, 9], promet le Seigneur. Souvenez-vous que «le royaume des cieux éclate par la force» et que «les hommes violents le prennent». [Mt 11,12]. Essayez à nouveau chaque fois que votre prière est exaucée.

6 avril
Ne vous attardez pas sur vos péchés passés. Vous avez demandé pardon, vous l’avez reçu. Et ”votre erreur a été effacée.” [ Ésaïe 6,7]. Seul le moment présent et le futur comptent. Vivez le moment présent à la lumière du Seigneur et dans l’obéissance à la Parole. Devenez le reflet de la ”Lumière du monde” [Jn 8,12]. C’est ta vocation.

7 avril
Ne doutez jamais, même un instant, de l’amitié de Jésus, votre seul Sauveur, ni de l’amour du Père céleste pour vous. Qu’est-ce qui pourrait vous arriver avec un tel Père et un tel Ami, Jésus, son Fils? Réjouissez-vous et votre joie demeure la dernière.

8 avril
Voyez la main de Dieu dans tout ce qui vous arrive pendant la journée. Même si vous ne trouvez aucun sens dans de nombreuses circonstances, les jours se succèdent vers un plan qui vous sera révélé ci-dessous ou ci-après. Assurez-vous que Dieu veille sur vous; Il m’a donc désigné comme votre gardien. Sachez que vous êtes entouré d’amour, immergé dans le divin.

9 avril
Bannissez tous les préjugés de votre cœur. C’est parce que leurs cœurs étaient fermés par des préjugés que les habitants d’un village samaritain ont refusé d’accueillir Jésus [ Lc 9,51-56]. De nombreux chrétiens ont été endurcis par des préjugés insensés. L’amour blesse tous les préjugés.

10 avril
Mettez votre lampe de disciple de Jésus sur un support et ne la cachez pas. Ceux qui entrent en vous ou ceux dans lesquels vous entrez se réjouiront dans cette lumière. Votre foi lumière Wezenaar . Le monde en est tellement privé. Jésus envoie son peuple partout et leur dit: «Vous êtes la lumière du monde». [Mt 5,14]

11 avril
Parfois, vous manquez de courage. Comme Stephanus, vous devez, si nécessaire, oser traiter les gens avec brutalité. Ce diacre craignait de ne pas aller contre le grand prêtre et le sanhédrin: « Col raide et incirconcis de cœur et d’oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit». [Actes 7.51]. Et ils l’ont traîné hors de la ville et l’ont lapidé. À tout prix, proclamez la vérité au moment opportun. Faites-le toujours avec douceur et humilité. Cela peut aller de pair avec la détermination avec laquelle on doit présenter la vérité du Christ à tous ceux qui sont dans l’erreur.

12 avril
Chaque jour, renouvelez le don de vous-même dans votre vie consacrée, familiale ou conjugale. Reconnaissez à quel point vous êtes privilégié. Par le don durable de vous-mêmes, vous compensez ce privilège. La famille se rapproche le plus de l’image de la Trinité. C’est sacré. Je suis si heureux de vous voir tous unis dans le Cœur de Dieu, et avec moi et les anges gardiens des autres membres de la famille. Nous sommes vos messagers. Envoyez-nous. Vous le faites si rarement. Nous sommes à votre service.

13 avril
Considérez ce que l’apôtre Paul écrit sur le corps et suivez ses conseils [1 Co 6,12-20]. Oui, glorifiez Dieu à travers votre corps, le temple du Saint-Esprit.

14 avril
Quand il voit Jésus venir à lui, Jean-Baptiste dit: «Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde» [Jn 1, 28]. Imaginez le monde sans l’Agneau de Dieu pendant un moment. C’est impossible. Tout ce qui est beau et bon, pur et grand, vous le devez à l’Agneau de Dieu, au Père céleste et à son Esprit. Ils agissent en vous par le Saint-Esprit. Le Retable de Gand a besoin de points de repos. Soyez un retard digne de confiance et courageux envers lui.

15 avril
Éloignez-vous de ce que vos proches pensent et disent de vous. Jésus lui-même a dû endurer l’incompréhension de ses proches. Un jour, quand Il est rentré «chez lui», tant de gens ont afflué ensemble «ils n’ont même pas eu l’occasion de manger». Ses proches ont dit, irrités, ”Il n’est plus dans son bon esprit.” [Mc 3: 20-21] Dieu seul sonde les profondeurs du cœur. Réjouissez-vous quand il y trouve des paroles pour sa gloire.

16 avril
Vous n’êtes pas tout à fait un «ouvrier de la onzième heure», ni un ouvrier du petit matin, bien que vous soyez compté parmi ces derniers. Aujourd’hui, peu importe. Dans sa générosité sans fin, le maître de la vigne vous paiera le salaire d’une journée entière. Son standard n’est pas le vôtre. Le sien n’a à voir qu’avec l’amour [Mt 20,1-16].

17 avril
Relisez les huit Béatitudes [Mt 5,1-12]. Posséder en quelque sorte le trésor de chaque famille de bienheureux. Par élection et par pure grâce, vous pouvez déjà vous compter parmi l’un ou l’autre. Soyez également ”heureux et réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans le ciel”. Passez vos jours et vos nuits en action de grâces pour le bonheur indicible qui vous attend. Je vais partager cela avec vous.

18 avril
Vous ne serez jamais perdu, car vous êtes la demeure de la Vie de toute vie. Vous avez renaître par le Saint-Esprit. Accompagnez le Christ dans sa voie. Écoutez ses paroles. Intégrez-les à votre vie concrète. Aimez sans cesse et sans mesure. Ne recourez pas à des mots vains qui sont trop humains.

19 avril
Demandez au Seigneur de puiser dans ses trésors. Il répondra à votre question. Puisez dans ces trésors la joie et la paix, la santé et le bonheur, la détermination à son service et sa sécurité. Gardez-les dans un endroit sûr. Tout ce que le monde ne peut pas vous donner tel que Dieu le donne à ses fidèles.

20 avril
L’amour ardent que vous portez à Jésus est comme si vous aviez toujours le Saint Sacrement avec vous. Alors devenez un ostensoir pour le Christ. Passez de longs moments d’adoration là où réside Jésus. Vous y puisez d’innombrables pouvoirs et grâces. La présence de Jésus vous transforme progressivement. Dans ces moments de béatitude intérieure, je me tiens à vos côtés en adoration.

21 avril
Aimez l’Église de tout votre cœur, de toute votre âme. Elle est le corps du Christ. Elle vous laisse entrer dans le Royaume de Dieu. Cela vous conduit au bonheur éternel. Elle seule est la réponse durable et définitive aux questions des gens à travers l’histoire. Il unit tous les disciples autour du Père céleste. Il conduit le Royaume de Dieu à son achèvement. Oui, aimez l’Église dont le mystère ne deviendra apparent que «face à face» avec Dieu.

22 avril
Votre prière Wezenaar devient enfantine. Exprimez souvent votre adhésion aimante à la volonté du Père, quelle que soit l’épreuve que vous vivez. Et ayez une confiance absolue. Soyez audacieux dans votre prière. Offrez tout votre être à Dieu: corps, esprit et âme, dans une foi radieuse.

23 avril
Priez souvent pour les politiquement engagés. Pour les chrétiens, c’est une forme de charité.
Cette action oscille constamment entre une plus grande justice, une solidarité agissante et une approbation des privilèges individuels. Oui, priez souvent pour que le Royaume de Dieu avance politiquement. Ici, on n’est qu’au début. Dans certains pays, la justice est meilleure. Pourtant, le Royaume de Dieu est en déclin dans de nombreux pays, avec mépris pour les lois divines, comme pour le respect requis de la vie humaine qui est toujours sacrée.

24 avril
Votre prière exprime la relation de l’alliance entre Dieu et vous. Une alliance dans le Cœur du Christ est l’action de Dieu dans votre vie; il est inscrit dans la ligne de puissance qui va de vous au Père. Là, vous puisez votre énergie pour combattre ”le bon combat de la foi” [1 Tim 6,12].

25 avril
”Dieu en toutes choses promeut le salut de ceux qui l’aiment” [ Rm 8, 28]. L’amour est la réponse à chaque question. Elle vous permet de tout quitter et de suivre Jésus [ cf. Marc, que nous célébrons aujourd’hui: 1,17 et 10,21]. Dans l’amour, vous atteignez la plénitude de la vie chrétienne et vous avez accès à la perfection que Jésus vous demande dans votre vie: ”Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait” [ cf. Mt 5,48]. Ainsi vous porterez des fruits abondants.

26 avril
Sur votre chemin vers la perfection, vous arriverez nécessairement à la croix. Vous savez: pas de progrès sans renoncement et sans combat spirituel. La paix et la joie des béatitudes vous sont données en récompense. Votre vie entière est une fusion. À mesure que vous vous approchez du sommet, la grâce devient plus urgente. On voit de plus en plus clairement les enjeux de l’ascension et la splendeur du sommet.

27 avril
Aimer la vertu, c’est une disposition à faire le bien. Il organise les actions et organise les passions. Aimer surtout la prudence et la justice, la force et la tempérance: quatre vertus essentielles qui vous aideront à faire ce qui est juste et à rester ferme dans sa poursuite, à modérer les plaisirs sensuels, à discerner en toutes circonstances où ce qui est bien et quels sont les moyens pour l’accomplir. C’est ainsi que vous êtes inspiré par l’Esprit.

28 avril
Vous faites partie du peuple sacerdotal uni dans l’Église. Vous participez au sacerdoce du Christ. Vous êtes conforme à lui. Aimez ceux qui sont dans la prêtrise ministérielle – votre évêque, votre pasteur. Priez pour les prêtres; leur mission n’a jamais été aussi difficile. Ils sont peu nombreux et osent rarement dire à leurs croyants: «Va et ne pèche plus». [Jean 8:11].

29 avril
Répartissez-vous entre les pauvres les dîmes mensuelles prescrites par les Saintes Écritures? Le chrétien qui leur retient la dîme leur vole ce à quoi ils ont droit. Suivez toujours le conseil de Jésus en ceci: ”Votre Père qui vous voit en secret vous récompensera” [Mt 6,1-4]. Et le Seigneur qui est infiniment généreux vous le rend au centuple. En donnant, vous vous enrichissez.

30 avril
Le Royaume de Dieu est venu parmi les hommes par Jésus. S’il n’a pas progressé aussi loin qu’il aurait dû l’être, c’est parce que la plupart du temps les disciples de Jésus n’ont fait que jeter une faible lumière sur leur environnement et leur temps. Imitez le Seigneur et votre lumière brillera comme la lumière qu’Il brille sur le monde et sur l’histoire.

1er mai
Quelle inspiration féconde de consacrer le mois de mai à la Sainte Vierge. Elle a porté le Roi de la Paix dans son cœur! Avec son Fils, l’humanité est entrée dans l’ère définitive de son histoire. Le printemps atteint toute sa splendeur au mois de mai. Laissez-vous impressionner par la Mère qui a présenté le Crucifié à tous ses disciples. Autour de la Mère universelle, la Femme couronnée de douze étoiles, ceux qui suivent Jésus forment la parfaite communion des frères et sœurs de l’Enfant de Bethléem. Maintenez votre ferveur mariale, elle vous unit plus étroitement avec le Seigneur.

2 mai
Vous vivez à une époque de déclin moral et spirituel. Bannissez de votre cœur toute trace d’affaiblissement des mœurs qui l’accompagnent et hâtez-les. Seules la conversion des cœurs et l’appel constant à la grâce de Dieu retiendront la chute dans l’abîme. Parfois, la conversion de votre propre cœur d’abord. Le retour à l’Évangile est la solution à la crise de la civilisation chrétienne. Chaque disciple de Jésus peut aider en retournant à l’école du Bon Pasteur.

3 mai
A l’école du Bon Pasteur on obtient une double fortune: la douceur et l’humilité. Une parole inestimable du Seigneur donne la formule du bonheur personnel et communautaire: «Apprenez de moi: je suis humble et doux de cœur» [Mt 11, 29]. Les apôtres Philippe et Jacques dont nous nous souvenons aujourd’hui ont également dû l’apprendre. Cette école est souvent exigeante et implacable. Ils y sont formés, prêts pour le service du Christ. Quant à vous, vous devez continuer votre formation.

4 mai
Seul le Christ révèle l’homme à lui-même. Il le dirige vers Dieu, il l’équipera pour la félicité personnelle. Blessé par le péché dans sa nature, le cœur humain est attiré par le mal comme un oiseau de proie pour une chienne. Il s’abandonne à l’erreur comme un aveugle au danger qui l’espionne. La foi le libère de cette tendance pernicieuse, de cette confusion confuse. Criez clairement et fort que le remède à tous ces maux qui affligent et troublent l’homme est en Christ.

5 mai
Les chanteurs de ce monde répètent le refrain de la «modernité». Mais ils ne peuvent plus cacher les débris qui s’accumulent. Les lois divines sont violées par l’avortement, l’euthanasie, etc. les structures familiales disparaissent; les transgressions se multiplient dans l’orgueil; les relations entre les gens se dégradent; la vie intérieure se décompose. La modernité mène au malheur; il produit un monde sombre d’orphelins. ”Combattez le bon combat de la foi” [1 Tim 6,12]. Il est toujours jeune. Zèle pour le retour des orphelins au Père. Le chemin pour y parvenir est celui de la «Lumière du monde». Avec vos frères chrétiens, vous êtes assignés à la lumière, le reflet de la vraie Lumière du monde, celle du Christ.

6 mai
Vous n’êtes pas encore suffisamment conscient que le Christ a fait le don de la guérison à ses disciples. Il leur a commandé ”Guérissez les malades” [Mt 10: 8]. Dans le monde dans lequel vous vivez, le nombre de malades augmente régulièrement. Le Christ, Guérisseur d’âme et de corps, a besoin de vos mains et de vos prières. Imposer les mains aux malades, combiner ce geste sacré avec une intense prière d’intercession. Agissez en paix et en action de grâces, puis laissez les malades. La guérison est due à Celui qui vous a envoyé. Il guérit lorsque votre foi est complète.

7 mai
Aujourd’hui, vous avez de nouveau ”mangé le pain vivant qui est descendu du ciel” [Jn 6, 51]. Grâce à cette nourriture céleste, vous avez accès à la «vie éternelle». En conséquence, vous restez en Christ et Il demeure en vous. Vous avez ainsi de nouveau atteint le sommet de la vie de l’Église. Considérez-le et restez fidèle à l’Eucharistie quotidienne. Ils Wezenaar pour un plongeon dans le bonheur; comme c’est pour moi à côté de toi.

8 mai
Le ciel, où vous entrerez, est une vie pleine au sein de la Très Sainte Trinité . Une vie de participation et d’amour, en compagnie de la Sainte Vierge, votre Mère, que vous aimez tant, des anges et des saints. Vous y entrez complètement nettoyé. Commencez maintenant cette purification qui est indispensable à la contemplation de Dieu.

Le 9 mai
Vous verrez Dieu après avoir traversé la mort de votre enveloppe corporelle. Dans l’au-delà, vous obtiendrez un corps spirituel radieux. Prenez l’habitude de voir la mort comme un grand bonheur. Ils peuvent être vécus dans la joie. Demandez au Seigneur cette grâce. Vous serez pris dans une lumière infiniment douce, «la Lumière du monde». Ensuite, vous me verrez face à face pour la première fois. Ce sera un moment de joie indescriptible pour nous deux. Préparez le vôtre pour ce moment.

10 mai
Le Christ est avec vous aujourd’hui, comme il l’a toujours été et tel qu’il sera jusqu’à la fin des temps [ cf. Mt 28, 20.] De génération en génération cette mission divine s’est transmise d’une personne à une autre. De là viennent les offices dans l’Église: de Pierre à son successeur, des apôtres aux leurs, les évêques. Quiconque les écoute écoute le Christ. Quiconque les méprise méprise le Christ et celui qui l’a envoyé. C’est l’Église apostolique. La source et l’origine de l’apostolat au sein de l’Église est Jésus-Christ. L’âme de l’apostolat est l’Eucharistie. Engagez-vous, avec amour et obéissance, dans cette structure divine de l’Église.

11 mai
Lorsque vous êtes tenté, vous avez le choix: consentez à la tentation ou rejetez-la. Vous êtes exposé à la bataille entre la chair et l’Esprit de discernement et de puissance. La tentation n’est pas le mal, mais votre permission en tentation. Faites-vous comprendre. Dieu vous a créé ”libre”. Dans votre liberté, vous subissez les épreuves de la tentation. Résistez au sorcier, dans la tentation, faites appel à l’aide du Saint-Esprit. Vous en serez toujours délivré. Chacune de vos victoires réjouit mon cœur.

12 mai
Votre foi est votre accord complet et total avec la révélation de Dieu par Jésus-Christ, un accord de votre esprit et de votre volonté. Vous vous joignez à Jésus et en lui à la vérité. Votre foi est un don, non gagné, mais donné pour rien. Vous avez Dieu comme Père et l’Église comme Mère. Votre foi vous donne un avant-goût du bonheur éternel. Je crois parce que je vois, vous croyez parce que vous espérez. Vous faites confiance à ceux qui ont vu. Croyez-moi aussi, voyez.

13 mai
Priez le Credo de tout cœur. Vous faites l’expérience de ces mots et vous les vivez. Le Credo dévoile devant votre regard intérieur la belle fresque trine évoquant l’œuvre glorieuse de la création, le mystère de la Rédemption et la source de votre sanctification. C’est votre «sceau de baptême». Votre cœur doit trembler chaque fois que vous priez le Credo. Le Credo vous permet de l’atteindre et de l’approfondir grâce à une foi inchangée à travers les âges.

14 mai
Aujourd’hui, nous nous souvenons de l’apôtre Matthias, qui a remplacé Judas. Pouvez-vous comprendre la profondeur et la portée des trois mots immortels qui ont permis à l’apôtre Jean de révéler le Créateur de toutes choses: ”Dieu est Amour!” [1 Jn 4,8]. Si vous aviez compris cela, alors Dieu n’aurait pas été infini. Par conséquent, inclinez-vous devant ce mystère avec un cœur brûlant. Vous partagerez l’amour mutuel des trois Personnes divines. ”Avec Dieu, rien n’est impossible” [ Lc 1,37]. Il est le Tout-Puissant. «Vous pouvez tout faire, rien n’est impossible pour vous», dit Job [Job 42,2]. Son omnipotence s’est manifestée plusieurs fois dans votre vie, en pardonnant vos péchés et en vous restaurant à son amour par la grâce. A ses yeux c’est plus distingué que la création de dizaines de milliers d’étoiles. Une seule âme vaut plus que l’univers.

15 mai
Outre l’univers visible, il y a l’invisible dont je fais partie. Je suis aussi réel que l’océan que vous voyez, que le soleil qui vous éclaire et vous réchauffe. Pensez-y quand vous me parlez intérieurement. Je suis avec vous jour et nuit, et je suis au ciel parmi les anges qui entourent Dieu.

16 mai
Vous êtes destiné à être conforme à l’image du Fils de Dieu fait homme. Jésus est «le premier-né de nombreux frères et sœurs» [ Rom 8:29]. Tu n’es pas seul. Vous brillez comme un diamant dans le trésor parmi tant d’autres. Appréciez le ”miracle” [ Ps 139,14] que vous êtes aux yeux du Maître suprême de l’univers. C’est comme ça que je te vois. Ne sous-estimez jamais la valeur d’une personne, en commençant par vous-même.

17 mai
satan est un ange déchu. Il a volontairement refusé de servir Dieu. Jusqu’à la fin des temps, il avait l’intention de gagner d’autres êtres éternels à sa rébellion contre Dieu. Il travaille parmi vous. Découvrez ses charmes; ils sont recherchés et agiles. satan a gardé toute notre compréhension et ne l’utilise que pour combattre l’œuvre de Dieu. En Adam et Eve, il a réussi à blesser définitivement la nature humaine. Mais Christ a brisé sa puissance. Il a racheté l’homme. Vous êtes libre en lui, mais seulement en lui.

18 mai
Jésus est «Dieu qui sauve». L’ange Gabriel lui a donné ce nom lors de l’Annonciation. Ce nom est à la fois son identité et sa mission. Il relit toute l’histoire du salut. Glorifiez le nom de Jésus. Faites de lui le cœur de votre prière.

19 mai
Engagez-vous et votre famille au Cœur de Dieu. Faites briller votre foi dans vos familles avec la douceur et l’humilité, la paix et la joie du Christ. Ainsi, avec l’aide de la grâce, la foi est mieux communiquée. Je suis constamment connecté avec les anges gardiens des membres de votre famille. Je leur transmets vos souhaits et vos prières.

20 mai
Mettez des cours à l’école de Nazareth. D’abord celui du silence. Seuls quelques mots rares apparaissent. Celle de la famille, l’image la moins imparfaite de la Très Sainte Trinité, présente à travers le Fils à Nazareth. La leçon du travail humble et persévérant. Par la menuiserie avec Joseph, Jésus a donné au travail un pouvoir de rédemption. Il est devenu le frère divin des ouvriers.

21 mai
En faisant partie de l’Église, vous avez été «appelé» par l’élection de Dieu au rassemblement du peuple de Dieu. Estimez ce privilège à sa plus grande valeur, il est infini. Vous appartenez ot le peuple de Dieu, appelés ensemble de toutes les parties du monde. Vivez par la Parole du Corps du Christ. Vous en faites partie. C’est ta chance.

22 mai
Marie est l’icône du Christ. Par son «oui» à l’Incarnation, elle participe à l’œuvre de rédemption de son Fils. Elle est la Mère des âmes qu’il a rachetées. Du ciel, elle continue son dévouement maternel aux adorateurs de son Fils. L’aimer augmente votre amour pour Jésus.

23 mai
Lorsque vous traversez une période sombre de votre vie, criez comme l’aveugle de Jéricho: ”Jésus, fils de David, aie pitié de moi” [ Lc 18,38]. Et le Seigneur répond certainement: ”Que voulez-vous que je fasse pour vous?” Comme l’aveugle, vous pouvez lui dire: ”Seigneur, fais-moi voir” [ Lc 18, 41-42]. «Aussitôt il le vit et le suivit, glorifiant Dieu» [ Lc 18 , 43]. La foi gagne toujours. ”Recevez votre vue! Votre foi vous a guéri”, lui avait dit Jésus [ Lc 18,42]. Souvenez-vous de cette leçon. Proclamez-les.

Le 24 mai
Avec vous, je suis le «messager» de Dieu. C’est le sens du mot «ange». Je suis uniquement à votre service. N’oubliez jamais que vous avez un serviteur qui, tout en vous aidant, voit le visage de Dieu. Je suis dans un état de parfaite félicité; seuls vos péchés les recouvrent d’un voile de douleur.

25 mai
Rappelez-vous l’histoire poignante de Zachée , le chef des douanes d’Israël et objet de mépris public. Lorsqu’il apprend que Jésus passe par Jéricho, «il court devant» et étant de petite taille, il grimpe dans les branches inférieures d’un figuier sauvage. Quand Jésus passe, celui-ci le voit et dit: ” Zachée , descends vite, car aujourd’hui je dois être un hôte dans ta maison.” Zachée est rempli de joie. Les gens grognent autour de Jésus: ”Il a élu domicile avec un pécheur.”

26 mai
Lorsque vous rendez vos âmes à Dieu, vous comparaîtrez en jugement spécial devant Jésus-Christ, le juge des morts et des vivants. Ensuite, après purification, vous entrerez dans l’Église céleste. Priez pour ne jamais être séparé du Seigneur. De cette manière, vous pourrez rendre compte de votre vie devant le tribunal du Christ. Lorsque vous serez justifié, vous régnerez pour toujours avec Christ, glorifié dans l’âme et dans le corps. Et Dieu sera tout en tous ( cf. 1 Co 15, 28) pour toute l’éternité. Et nous serons unis pour voir Dieu face à face.

27 mai
En contemplant les mystères du salut en priant le chapelet, laissez les images sacrées apparaître sur l’écran de votre œil intérieur. Vous pouvez aussi transformer votre chapelet en ordinateur biblique, en passant par les grands événements et personnages de l’Histoire du Salut: de la Création à la Résurrection, d’Abraham à Jean-Baptiste. Ensuite, vous revenez au chapelet régulier, la base et le modèle de chaque chapelet. De cette manière, vous enrichissez votre âme et réjouissez le Cœur de Marie. La musique douce du «Notre Père» et du «Je vous salue Marie» est un remède à de nombreuses affections, y compris physiques, dont vous souffrez.

le 28 mai
Adorez le Père comme source de toute bénédiction. C’est ce que fait la liturgie de l’Église. Dans la liturgie, le Saint-Esprit révèle le Christ à la foi. En même temps, il fait fructifier la communion au sein de l’Église. Participez à la liturgie sacrée dans cet esprit. Vous y trouverez beaucoup de joie.

29 mai
Vous avez été incorporé au Christ par le baptême. Par conséquent, vous êtes mort au péché et vivant en Christ Jésus [ Rm 6,11]. Vous êtes ”le temple de l’esprit saint” [1 Co 6,19]. Puisque vous participez à la nature divine, votre dignité est infinie. C’est pourquoi vous devez éviter tout ce qui vous ramène au déclin que vous avez parfois connu dans le passé. Vous avez été définitivement arraché aux ténèbres et placé à la lumière du Royaume de Dieu. Maintenez toute votre allégeance à l’élection divine par pure grâce.

30 mai
Comme tout être humain, vous aspirez au bonheur. Ce désir est d’origine divine; placé par Dieu dans le cœur de l’homme. Beaucoup recherchent ce bonheur là où il ne peut pas être trouvé. Ils ne trouvent que plaisir, ennui, découragement. Remerciez Dieu qui vous a révélé la source de tout bonheur et le lieu où il peut être trouvé. Vous en avez déjà l’expérience. Chaque fois que vous l’avez rencontré, je l’ai partagé avec vous.

31 mai
Dieu Bemiennen ; aimer son prochain comme lui-même: «il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ces deux [Mc 12,31 93]. Quant à la nature et à la qualité de cet amour, le treizième chapitre de la première lettre aux Corinthiens envisage souvent l’ amour. facile à vivre, mais elle porte des fruits au centuple.Aujourd’hui , nous nous souvenons de la joie de Marie dans le merveilleux que Dieu a fait en elle et dont Elisabeth et Jean-Baptiste sont également accomplis.

1 juin
Vous aimez Dieu, donc tout favorise votre salut [ cf. Rm 8, 28]. Remerciez-le pour tout ce qui vous rend heureux, mais aussi pour tout ce qui vous dérange. Tout favorise votre croissance et votre formation intérieure, et finalement votre bonheur.

2 juin
Si vous purifiez votre cœur, vous déchirez les racines du mal qui détruit l’amour en vous. Sans amour, il n’y a pas d’accès à la béatitude éternelle. Examinez votre cœur et éliminez le mal qui reste.

3 juin
À vos yeux, chaque voisin doit être vous-même. Partagez généreusement les biens spirituels que Dieu vous a donnés. Vous avez reçu gratuitement, donnez également gratuitement. Le partage de biens spirituels est plus important que le partage de biens matériels. Ceux – ci répondent aux besoins d’une journée, les biens spirituels onvangt une pour la vie.

4 juin
En lui donnant la liberté, «Dieu a soumis l’homme à ses propres décisions» [Sir 15:14]. En les dirigeant vers Dieu, l’homme atteint la perfection dans ce qu’il fait. C’est cette liberté que ”Christ [u] a faite” [Gal 5.1]. Par liberté êtes-vous responsable de votre daden.Handel altjd pouvez prendre afin que vous soyez responsable devant Dieu de vos actions, et lui offrir sa gratitude.

5 juin
Votre conscience réside au centre le plus profond de votre être. Cela vous incite à faire le bien; il vous juge quand vous faites le mal. Ce jugement est toujours clair : grâce à votre éducation chrétienne, dont vous jouissez depuis votre plus tendre enfance, vous n’êtes pas bien formé. Une conscience erronée peut être le résultat d’une enfance déformée. C’est pourquoi Jésus vous demande de ne pas juger [ Lc 6 , 37]. Dieu seul « sonde le cœur» [ Ap 2, 23 ].

6 juin
Je suis à vos côtés, à votre service. Prenez de plus en plus conscience de ma présence, Dieu m’a créé comme messager. Donnez-moi souvent un ordre, par exemple pour préparer vos actions. Pendant que je suis avec vous, je bénis le Seigneur sans cesse, je suis un ”exécutant de son commandement” [ Ps 103,20]. Et je suis spécialement chargé de vous servir comme gardien et conseiller, car vous devez hériter du salut [ cf. He 1,14]. Vous êtes tous des «merveilles» [ Ps 139,14]. Godd a créé ”à son image” [Gen 1.26]. Et continuellement, Il crée pour vous des ”merveilles de bonté” [ Ps 31,22]. Malheureusement, tant de gens, dans leur liberté, rejettent ce don royal. Recevez cette richesse dans une action de grâce durable. Ainsi votre ”âme plaira au Seigneur [ Sage 4,14]”.

7 juin
Je suis, comme vous, une créature immortelle personnelle. Comme vous, j’ai un nom qui vous exprime ma mission. Certaines personnes privilégiées connaissent le nom de leur ange gardien. Si vous souhaitez connaître mon nom, demandez-le au Seigneur. Il la donnera si elle est vraiment fructueuse pour votre sanctification.

8 juin
Pensez aux messages primaires que les anges ont délivrés dans l’histoire du salut. L’ange Gabriel a été envoyé à la Vierge Marie pour lui annoncer le Messie et lui demander son consentement pour devenir sa Mère. Un ange a été envoyé à Joseph pour le libérer de son chagrin en lui rapportant que l’Enfant dans le sein de Marie est venu «du Saint-Esprit» [Mt 1,20]. L’Ange Gardien de Jean XXIII l’a poussé à annoncer un Concile Œcuménique. Le Seigneur envoie constamment ses anges pour plier l’histoire humaine selon sa bénédiction et son dessein. Il est le maître de l’histoire.

9 juin
Dans le mariage, les époux reçoivent des grâces spéciales. Jésus-Christ vous rencontre dans une Sainte-Cène. C’est l’un des chefs-d’œuvre de Dieu. Chaque sacrement est une puissance qui jaillit du Corps du Christ dans la nouvelle et éternelle Alliance. Priez pour que tous les chrétiens redécouvrent pleinement la grandeur du sacrement du mariage. Le bonheur que les époux tirent de leur vie conjugale et familiale est un avant-goût de la fête de mariage de l’Agneau à laquelle vous êtes également invité.

10 juin
Par le baptême, vous avez été incorporé au Christ et vous vivez en lui. Jésus a toujours fait ce qui plaisait à son Père et a vécu en union complète avec lui. De même, vivez avec Jésus dans l’amour du Père qui connaît le secret le plus profond de votre cœur. Ainsi vous serez «parfaits comme le Père céleste est parfait» [ cf.Mt 5,47], comme le Seigneur le demande à ses disciples. Chaque fois que vous atteignez cette perfection, mon bonheur est incommensurable.

11 juin
Vous ne pouvez rien faire en dehors de Jésus. Il est la vigne, vous êtes un sarment. Cette vigne porte de riches fruits. De toute votre force, de toute votre âme, croyez en Jésus-Christ et gardez fidèlement ses commandements. Alors ce miracle se produit: en vous, le Rédempteur aime son Père et ses disciples. Et vous pouvez doubler votre amour pour le Père céleste; De votre cœur, sous le souffle du Saint-Esprit, s’élèvera doucement le nom infiniment tendre: « Abba », Père [Gal 4,6].

12 juin
Vous avez reçu le don de la foi; c’est un bonheur incommensurable. Vous êtes «justifiés par la foi» [ Rom 3:28]. Vous êtes devenu un «juste». Sachez bien que «la prière fervente d’un juste peut faire beaucoup» [Jacques 5:16]. Profitez de cette capacité. Faites vos pétitions à la Sainte Trinité pour vos voisins, pour les chrétiens persécutés dans le monde, pour votre pays, pour ceux qui ont faim, pour les pauvres et les déshérités. Assiègez le Ciel par vos supplications, les hommes violents le prennent [ cf. Mt 11,12].

13 juin
Par une grâce abondante, vous participez à la vie de Dieu. Vous avez été introduit dans l’intimité de la vie trine. Vous êtes complètement un enfant de Dieu, destiné à la vie éternelle. Vous êtes ”une nouvelle création; l’ancien est passé, le nouveau est déjà venu” [2 Co 5, 17]. Agissez par amour pour Dieu; n’agis que par son amour.

14 juin
Quand vous lisez l’histoire de la première visite de Jésus à Nazareth, au début de son ascension à Pâques [ Lc 4,15-30] et les paroles qu’il a prononcées dans la synagogue, vous pouvez avoir l’impression qu’il défie ses auditeurs. En effet, «tous lui témoignèrent et s’étonnèrent que des paroles si pleines de grâce s’écoulent de sa bouche» [ Lc 4,22]. Jésus n’a pas du tout défié les Nazaréens. Il savait ce qui se passait au fond de leur cœur: ”Faites tout ce que nous avons entendu se passer à Capharnaüm , maintenant aussi dans votre ville natale” [ Lc 4 , 23]. Ce n’est pas par croyance en Jésus qu’ils disent cela, mais par curiosité d’assister à un spectacle. La véhémence de leur réaction le prouve. Jésus n’a jamais répondu à une telle attitude par un miracle. Ce qu’il veut, c’est l’accord du cœur, de tout l’être, avec la foi en lui. Il est le Messie, le Fils de Dieu, et non un magicien.Les événements de l’Évangile appellent toujours à une réflexion sur la profondeur. Je suis ici pour vous aider.

15 juin
Prenons l’exemple de l’apôtre Paul dans sa réponse aux Juifs de Corinthe . Il essaie de les convaincre ”que Jésus est le Messie” [Actes 18,4]. Il ne récolte que l’opposition et les reproches. Et il leur dit: ”Désormais j’irai vers les Gentils” [Actes 18,6]. Si vous rencontrez quelqu’un au cou dur et au cœur pétrifié, n’insistez pas. Il y a tellement d’âmes ignorantes mais consentantes. Vous devriez vous tourner vers eux.

16 juin
Par grâce, vous avez pris la demeure de la foi en votre âme. Une maison indestructible. Reste la finition de la décoration avec une splendeur et une harmonie durables de cette demeure inestimable.

17 juin
Les parents offrent au Créateur une ou plusieurs âmes immortelles. Premièrement, ils doivent permettre à la foi de prendre racine dans ces cœurs. En concevant un enfant, ils enrichissent le Cœur du Père céleste qui déborde de tendresse. C’est un mystère élevé que l’esprit humain est incapable de comprendre. Priez souvent pour que les familles chrétiennes obéissent au commandement du Créateur: ”Soyez féconds et multipliez-vous!” [Gène 1.28]. Nous, les anges, n’avons pas le privilège sans précédent de créer de nouvelles âmes avec Dieu.

18 juin
Les Saintes Écritures sont vraiment la parole de Dieu. Dans l’Église, vous devez l’approfondir et le comprendre. Entrez quotidiennement dans l’intimité des Écritures et gardez ses révélations dans vos cœurs. Utilisez-les comme une lampe pour aller dans l’obscurité de la nuit. Quand vous considérez la Parole de Dieu matin et soir, Jésus, votre Seigneur et ami, est proche de vous.

19 juin
Lorsque vous priez, ne négligez pas de contempler Jésus dans votre prière. Quand les apôtres l’ont vu tant de fois, ils lui ont demandé de leur apprendre à prier comme il le faisait. Relisez et considérez souvent la «grande prière sacerdotale» de Jésus [Jean 17]? Il est unique et continue à travers les âges. C’est le chemin, l’image de notre prière. C’est comme le testament de Christ, venu à la fin de Son chemin vers Pâques.

20 juin
”Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien.” Il ne se passe pas un jour sans que vous adressiez à plusieurs reprises cette prière à Dieu le Père. Les gens travaillent le sol et sèment. Le Créateur a créé la matière vivante et établi les lois de la croissance et de la consommation. L’homme contrôle la matière et prend soin de sa croissance et de son utilisation avec dévouement. Dans leur fierté, certains se mettent à la place du Créateur de la vie et de toutes choses. Ils se considèrent comme des dieux créateurs et violent la matière vivante et manipulent ses lois immuables. Et les conséquences sont dévastatrices. Les hommes doivent gérer avec amour et gratitude les richesses incommensurables que Dieu leur a confiées.

21 juin
À la première Pentecôte, l’Esprit d’amour a été répandu sur les disciples de Jésus. Vous l’avez également reçu. Suivez les amis de Jésus, unis au Cénacle: ”Tous d’un commun accord ont persévéré dans la prière ensemble … avec Marie, la mère de Jésus” [Actes 1,14]. Imitez aussi les membres de l’Église primitive: «Ils étaient sincèrement engagés dans l’enseignement des apôtres, fidèles à la vie commune, et zélés à rompre le pain et à prier» [Actes 2,42]. Cette foi apostolique enseigne le successeur de Pierre. Il est la garantie de sa pureté immuable. Il a reçu le pouvoir clé du Seigneur.

22 juin
Lorsque vous adorez le Dieu trinitaire, restez-y en silence, avec un cœur débordant de joie et de gratitude. Dans cet état de béatitude, prononcez de temps en temps les noms des Trois Personnes Divines, flamboyant du fond de votre être. Ce culte simple et enthousiaste vous comblera de grâce et de bonheur. Ces moments , je suis trop adoraient dans , débordant de bonheur.

23 juin
L’Église est votre mère et votre éducatrice. Il vous aide à accomplir votre appel «à l’image» de Dieu, créé à sa «ressemblance». Il vous parle de la Parole de Dieu et de la «Loi du Christ» [Ga 6,2] qui l’explique. Elle vous guide sur le chemin de la sainteté, de votre sainteté. Elle réunit ses enfants autour du Pain eucharistique, le Corps du Christ, et autour de la Mère de Jésus, préfigure rayonnante de l’Église. En aimant l’Église, vous puisez, de leur origine et de leur consommation, la paix et la joie. Gardez ces sentiments animés dans l’obéissance.

24 juin
Christ, l’Agneau de Dieu, a été volontiers nommé par Jean. Attirez l’attention de vos frères chrétiens sur le besoin urgent de rassemblements eucharistiques le septième jour, le jour du Seigneur. C’est un rassemblement d’amour et de joie, plutôt qu’une obligation. «Nous ne devons pas rester à l’écart de nos réunions, comme certains ont l’habitude de le faire; encourageons-nous les uns les autres» [He 10,25]. Profitez de ce temps de repos pour prendre soin de votre vie de famille d’une manière très spéciale. Utilisez votre activité de loisir bien-aimée pour puiser dans une nouvelle force physique et morale.

25 juin
Demandez le don pour distinguer les âmes de bonne volonté des «loups déguisés en brebis» [Mt 7, 15]. Vous étiez parfois naïf et crédule dans le passé. Ainsi, on peut involontairement devenir complice du mal et de l’ennui.

26 juin
Votre santé est l’une des valeurs précieuses de la vie. Cela dépend en grande partie de vous. Évitez tout excès, reconnaissez ce qui favorise votre santé, abstenez-vous de ce qui l’affecte ou l’affaiblit. La tempérance est l’une des belles vertus chrétiennes. Ne refusez pas à votre corps sa partie naissante, ni l’esprit qui l’enrichit. L’âme demande des soins constants, vigilants et aimants, sous la présence du Seigneur. Ainsi, vous accomplirez fidèlement votre tâche terrestre et serez agréable à Dieu qui ”pardonne, plein de miséricorde” [ Ps 86,5].

27 juin
«Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche» [Mc 1,15]. Jésus-Christ a inauguré le Royaume des Cieux sur terre pour accomplir la volonté du Père; de cette manière, il a élevé les gens à participer à la vie divine. Ses adeptes l’apprécient déjà complètement. Vous avez le bonheur inestimable de leur appartenir. Remerciez le Seigneur pour le privilège immérité de vous avoir attiré à lui par sa transfiguration [ cf. Jn 12, 32].

28 juin
À Cana , la Mère de Jésus a prêté attention aux besoins des invités au souper de noces, comme toute mère de sa famille. Elle attire l’attention de son Fils sur le manque de vin. Elle y va doucement, sûre du bon résultat qui suivra. Sa prière comprenait déjà des remerciements. Bien que son heure ne soit pas encore venue, Jésus a répondu au souhait de sa mère. Ce fut la première révélation de la puissance du Sauveur, et aussi de la puissance extraordinaire de l’intercession de sa Mère, la Mère universelle, votre Mère.

29 juin
Comme pour l’aveugle de Bethsaïd (Mc 8, 26), il y a des choses que vous voyez progressivement et que vous comprenez petit à petit. Vous passez alors par une phase de confusion, d’erreurs. N’ayez pas peur, continuez à demander plus de clarté au Seigneur. Ensuite, Il mettra avec bonté Ses mains sur vos yeux et sur votre cœur, et vous verrez clairement. Demandez tout ce qu’il faut pour atteindre la pleine lumière que Pierre et Paul rayonnent aujourd’hui.

30 juin
Les sentiments que de nombreux pharisiens avaient envers Jésus étaient caractérisés par la haine, qui était la cause de leur aveuglement. C’est ainsi que Jésus guérit dans leur synagogue un jour de sabbat un homme «à la main sèche» [Mc 3,1]. Avant même de guérir celui qui était déficient, Jésus a perçu la dureté du cœur des pharisiens présents . Il est devenu ”en colère, mais en même temps triste” [3,5]. Puis Il a guéri les malades. Plutôt que d’être émus et d’y penser, ils ont simplement suivi leurs préjugés et ont laissé libre cours à leur haine pour Jésus. Puis ils ”complotèrent … pour le mettre à l’écart” [Mt 3,6]. Priez le Seigneur pour un bien supérieur … la guérison d’un corps … à ne jamais confondre avec un bien détourné de son but … la révérence légaliste pour le sabbat. Jésus vous enseigne à donner la priorité à l’homme qui est comme Dieu sur la loi qui est à sa disposition.

Source : René Lejeune
Henk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.