nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

de rozenkrans

Download

- Stars (0)

1 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 10-04-2021 15:15

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - de rozenkrans.pdf

Eerste gedeelte

Bij het kruisje van de rozenkrans maakt u een kruisteken en bidt u
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Aansluitend hierop, en nog vóór het eerste kraaltje, bidt u de geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
Bij het eerste kraaltje bidt u het ”Onze Vader”
Onze Vader die in de hemelen zijt geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, 1 / 10gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
Bij het tweede kraaltje bidt u
Ik groet U, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Bij het derde kraaltje bidt u
Ik groet U, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bij het vierde kraaltje bidt u Ik groet U, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Dit wordt afgesloten met
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu begint u met het bidden van het eerste tientje van de rozenkrans. Naargelang de overweging van welke mysteries [zie verder] u hebt gekozen, vernoemt u dit mysterie en bidt u daarop de woorden: De heilige namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend, Van nu af tot in de eeuwigheid. Vervolgens leest u de tekst die bij het mysterie hoort.
Bij het vijfde kraaltje bidt u het ”Onze Vader”
Onze Vader die in de hemelen zijt geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Daarna tien maal: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Afsluiten van elk tientje
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Vervolg
Bij het volgende, apart staande kraaltje, bidt u het tweede tientje, tot u alle vijf de tientjes hebt gebeden. Voorafgaand aan het tweede, derde, vierde en vijfde tientje bidt u het passende mysterie, met daarop de woorden:
De heilige namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend, Van nu af tot in de eeuwigheid.
Vervolgens leest u de tekst die bij het mysterie hoort.
Slot
U sluit het rozenkransgebed af met een kruisteken.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Tweede gedeelte
U kunt het bidden van de mysteries van de rozenkrans spreiden over de verschillende dagen van de week:
• zondag en woensdag: de glorierijke mysteries
• maandag en zaterdag: de blijde mysteries
• dinsdag en vrijdag: de droeve mysteries
• donderdag: de mysteries van het licht
De vijf glorierijke mysteries
De verrijzenis van Jezus [Lucas 24: 1-12]
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ”Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.” Toen herinnerden ze zich Zijn woorden.
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.
De hemelvaart van Jezus [Handelingen 1: 6-11]
Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ”Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” Hij antwoordde: ”Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in Zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”
Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ”Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.”
De zending van de Heilige Geest [Handelingen 1:12-14 en 2:1-4]
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid, als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
De tenhemelopneming van Maria [A.C. Emmerich]
De kist van Maria werd neergezet en vervolgens door vier apostelen het graf binnengedragen. Allen traden nu naar voor, strooiden groen en bloemen en knielden biddend neer onder een vloed van tranen. In groepjes keerden zij terug. Enkelen toefden nog hier en daar om er de kruisweg te bidden, die Maria bij haar huis te Efeze had gemaakt, anderen hielden biddend de wacht bij het graf.
Bij hun terugkeer zagen ze uit de verte een wonderbaarlijk licht boven het graf van de Heilige Maagd en werden er diep door getroffen. Het licht viel als een lichtstraal uit de hemel op het graf en vergezeld van Haar Zoon, stond de ziel uit het graf op en werd deze door Jezus de hemel binnengeleid. De Heilige Maagd is niet als een gewone sterveling ten hemel gestegen, doch eerst werd de ziel en vervolgens het lichaam van de aarde opgenomen.
De kroning van Maria in de Hemel [Litanie van Loreto]
Op het einde van de Litanie van Loreto wordt Maria herhaalde malen aangeroepen als Koningin: Koningin van de engelen, bid voor ons; Koningin van de aartsvader, bid voor ons; Koningin van de profeten, bid voor ons; Koningin van de apostelen, bid voor ons; Koningin van de martelaren, bid voor ons; Koningin van de belijders, bid voor ons; Koningin van de maagden, bid voor ons; Koningin van alle heiligen, bid voor ons; Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons; Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons; Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons; Koningin van het gezin, bid voor ons; Koningin van de vrede, bid voor ons.
De vijf blijde mysteries
De boodschap van de engel Gabriël aan Maria [Lucas 1: 26-38]
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ”Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ”Wees niet bang, Maria, God heeft je Zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.”
Maria vroeg aan de engel: ”Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.” De engel antwoordde: ”De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elizabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.” Maria zei: ”De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” Daarna liet de engel haar weer alleen.
Het bezoek van Maria aan Haar nicht Elizabeth [Lucas 1: 39-56]
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elizabeth begroette. Toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: ”De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.” Maria zei:
”Mijn ziel prijst en looft de Heer, Mijn hart juicht om God, Mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, Heilig is Zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, Voor al wie Hem vereert. Hij toont Zijn macht en de kracht van Zijn arm En drijft uiteen wie zich verheven wanen, Heersers stoot Hij van hun troon En wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, Maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, Zijn dienaar, Zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich Zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, Tot in eeuwigheid.”
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.
De geboorte van Jezus [Lucas 2:1-19]
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ”Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ”Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde aan alle mensen die Hij liefheeft.”
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ”Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.”
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
De opdracht van Jezus in de Tempel [Lucas 2: 22-35]
Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ”Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.” Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij Het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
”Nu laat U, Heer, Uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de Redding gezien Die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen En dat tot eer strekt van Israël, Uw volk.”
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: ”Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.”
Jezus wordt teruggevonden in de Tempel [Lucas 2: 41-52]
Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die Hem hoorden stonden versteld van Zijn inzicht en Zijn antwoorden. Toen Zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en Zijn moeder zei tegen Hem: ”Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.” Maar Hij zei tegen 7 / 10hen: ”Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?” Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en Zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
De vijf droeve mysteries
De dood van Jezus [Lucas 22: 39-46]
Hij vertrok en ging volgens Zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden Hem. Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij tegen hen: ”Bid dat jullie niet in beproeving komen.” En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ”Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.” Uit de hemel verscheen hem een engel om Hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden: Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na Zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en Hij zei tegen hen: ”Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.”
Jezus’ geseling [Mattheus 27: 20-26]
Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: ”Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?” ”Barabas!” riepen ze. Pilatus vroeg hun: ”Wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd?” Allen antwoordden: ”Aan het kruis met Hem!” Hij vroeg: ”Wat heeft Hij dan misdaan?” Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ”Aan het kruis met Hem!” Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.” En heel het volk antwoordde: ”Laat Zijn bloed óns dan maar worden aangerekend en onze kinderen!” Daarop liet Pilatus Barabas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen.
Jezus’ doornenkroning [Mattheüs 27: 27-31]
De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohorte om Hem heen. Ze kleedden Hem uit en deden Hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op Zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand en vielen voor Hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ”Gegroet, Koning van de Joden,” en ze spuwden op Hem, pakten Hem de rietstok weer af en sloegen Hem tegen het hoofd. Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem de mantel uit, deden Hem zijn kleren weer aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.
Jezus draagt Zijn kruis [Lucas 23: 26-32]
Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ”Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: ”Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die 8 / 10geen kind heeft gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: ”Val op ons neer!” en tegen de heuvels: ”Bedek ons! Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?” Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.
De kruisdood van Jezus [Lucas 19: 25-30]
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de ene rechts van Hem, de andere links. Jezus zei: ”Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” De soldaten verdeelden Zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen.
Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: ”Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, Zijn uitverkorene!” Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: ”Als Je de Koning van de Joden bent, red Jezelf dan!” Boven Hem was een opschrift aangebracht: ”Dit is de Koning der Joden”. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ”Jij bent toch de Messias? Red Jezelf dan en ons erbij!” Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ”Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.” En hij zei: ”Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw Koninkrijk komt.” Jezus antwoordde: ”Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.”
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ”Vader, in Uw handen leg ik Mijn Geest.” Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ”Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!”
De mysteries van het Licht
Het doopsel van Jezus [Mattheüs 3: 13-17]
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ”Ik zou door U gedoopt moeten worden en dan komt U naar mij?” Jezus antwoordde: ”Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.” Toen stemde Johannes er mee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ”Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.”
De bruiloft te Kana [Johannes 2: 1-11]
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ”Ze hebben geen wijn meer.” ”Wat wilt U van me?” zei Jezus. ”Mijn tijd is nog niet gekomen.” Daarop sprak Zijn moeder de bedienden aan: ”Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.” Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metreten. Jezus zei tegen de bedienden: ”Vul de vaten met water.” Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ”Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.” Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde … hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel … riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ”Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!” Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.
De prediking van het Rijk Gods [Mattheüs 5: 3-10]
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
De verheerlijking van Jezus op de berg Tabor [Lucas 9: 28-36]
Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van Zijn gezicht en werd Zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ”Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia,” maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ”Dit is Mijn Zoon, Mijn Uitverkorene, luister naar Hem!” Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
De instelling van de Heilige Eucharistie [Lucas 22: 14-20]
Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ”Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van Mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.” Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ”Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.” En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ”Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt.

(En)
prayers – the rosary

First part
At the cross of the rosary make a sign of the cross and pray
In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
Following on from this, and before the first bead, you pray the creed
I believe in God, the Almighty Father, Creator of heaven and earth. And in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, who suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried, who came down to hell, the third day arose from the dead, who has ascended into heaven, sits at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and eternal life. Amen.
At the first bead you pray the ”Our Father”
Our Father which art in heaven hallowed be Your Name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, 1/10 as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Pray at the second bead
I greet you, daughter of God the Father. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou above all women, and blessed is the fruit of thy body, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us poor sinners now and at the hour of our death. Amen.
Pray at the third bead
I greet you, Mother of God the Son. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou above all women, and blessed is the fruit of thy body, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us poor sinners now and at the hour of our death. Amen. At the fourth bead I pray to you, bride of God the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou above all women, and blessed is the fruit of thy body, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us poor sinners now and at the hour of our death. Amen.
This is concluded with
Glory to the Father, the Son, and the Holy Ghost. As it was in the beginning and now and always, and in the ages of the ages. Amen. Now begin to pray the first decade of the rosary. According to the consideration of which mysteries [see below] you have chosen, name this mystery and pray on it the words: The holy names of Jesus, Mary and Joseph must be blessed From now on into eternity. Then you read the text that accompanies the mystery.
At the fifth bead you pray the ”Our Father”
Our Father which art in heaven hallowed be Your Name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Then ten times: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou above all women, and blessed is the fruit of thy body, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us poor sinners now and at the hour of our death. Amen.
Closing every tenner
Glory to the Father, the Son, and the Holy Ghost. As it was in the beginning and now and always, and in the ages of the ages. Amen.
Sequel
At the next, separate bead, pray the second decade, until you have prayed all five decade. Before the second, third, fourth, and fifth decade, pray the appropriate mystery, saying:
The holy names of Jesus, Mary, and Joseph must be blessed, From now on to eternity.
Then you read the text that accompanies the mystery.
Key lock
You close the rosary with a sign of the cross.
In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
Second part
You can spread the praying of the mysteries of the rosary over the different days of the week:
• Sunday and Wednesday: the glorious mysteries
• Monday and Saturday: the joyful mysteries
• Tuesday and Friday: the sad mysteries
• Thursday: the mysteries of the light
The Five Glorious Mysteries
The Resurrection of Jesus [Luke 24: 1-12]
But on the first day of the week they went to the grave at dawn with the fragrant oil they had prepared. When they arrived at the tomb, however, they saw that the stone had been rolled away from the tomb and when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. This made them very upset. Suddenly, two men in radiant robes stood by them. They were terrified and covered their eyes. The men said to them, ”Why are you looking for the living among the dead? He is not here, He has been raised from the dead. Remember what He said to you while He was still in Galilee: The Son of Man was to be handed over to sinners and had to be crucified and rise on the third day. ” Then they remembered His words.
They returned from the grave and went to tell the eleven and everyone else what had happened. The women who visited the tomb were Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James and some other women who accompanied them. They told the apostles what had happened, but they thought it was nonsense and did not believe them. However, Peter got up and ran to the tomb. He bent down to look, but saw only the linen cloths lying there. Then he went back, amazed at what had happened.
The Ascension of Jesus [Acts 1: 6-11]
Those who had assembled asked him, ”Lord, are You going to restore the kingship to Israel in a short time?” He replied, “It is not your business to know what the Father in His power has established about the time and moment when these events will occur. But when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and testify of Me in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, to the ends of the earth. ”
When He had said this, He was lifted up before their eyes and caught up in a cloud, so that they saw Him no more. While He was leaving them like this and they were still staring at heaven, suddenly two men in white robes stood by them. They said, ”Galileans, what are you standing looking up to heaven? Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come back the same way you saw Him go to heaven.”
The Mission of the Holy Spirit [Acts 1: 12-14 and 2: 1-4]
Then the apostles returned from the Mount of Olives to Jerusalem. This mountain is near the city, a Sabbath trip away. When they arrived in the city, they went up to the upper room where they were staying: Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot and Judas the son of James. Fervently and in unison they devoted themselves to prayer, together with the women and with Mary, the mother of Jesus, and with his brothers.
When the day of Pentecost came, they were all together. Suddenly there was a sound from heaven, like a strong gust of wind, filling the house where they were. A kind of flames appeared to them, spread like tongues of fire and settle on each one of them, and all were filled with the Holy Spirit and began to speak aloud in tongues, as prompted by the Spirit.
Assumption of Mary [AC Emmerich]
Mary’s coffin was put down and then carried into the tomb by four apostles. All now stepped forward, sprinkling greenery and flowers, and knelt in prayer under a flood of tears. They returned in groups. Some still stayed here and there to pray the Way of the Cross that Mary had made at her house in Ephesus, others kept watch at the tomb in prayer.
On their return, they saw a wonderful light from afar above the tomb of the Virgin and were deeply affected by it. The light fell like a ray of light from heaven upon the grave and accompanied by Her Son, the soul arose from the grave and was led into heaven by Jesus. The Blessed Virgin did not ascend to heaven as an ordinary mortal, but first the soul and then the body was taken up from the earth.
The Coronation of Mary in Heaven [Litany of Loreto]
At the end of the Litany of Loreto, Mary is repeatedly invoked as Queen: Queen of the angels, pray for us; Queen of the Patriarch, pray for us; Queen of the prophets, pray for us; Queen of the Apostles, pray for us; Queen of the Martyrs, pray for us; Queen of the professors, pray for us; Queen of the virgins, pray for us; Queen of all saints, pray for us; Queen without an inheritance, pray for us; Queen taken up into heaven, pray for us; Queen of the Holy Rosary, pray for us; Queen of the family, pray for us; Queen of peace, pray for us.
The Five Joyful Mysteries
The angel Gabriel’s message to Mary [Luke 1: 26-38]
In the sixth month, God sent the angel Gabriel to the city of Nazareth in Galilee to a girl who had been given in marriage to a man named Joseph, a descendant of David. The girl’s name was Maria. Gabriel entered her house and said, ”Greetings Mary, you are favored, the Lord is with you.” She was shocked to hear his words and wondered what that greeting might mean. But the angel said to her, ”Do not be afraid, Mary, God has given you His favor. Listen, you will conceive and give birth to a son, and you will call him Jesus. He will become a great man and Son of the Most High. and God, the Lord, will give Him the throne of His father David. He will reign over the people of Jacob forever, and there will be no end to His kingdom. ”
Mary asked the angel: ”How will that happen? After all, I have never had intercourse with a man.” The angel replied, ”The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will cover you like a shadow. Therefore the child that is born will be called holy and Son of God. Listen, your relative Elizabeth is also pregnant with a son, despite her old age. She is now, even though she was thought barren, in the sixth month of her pregnancy, for nothing is impossible for God. ” Mary said, ”I want to serve the Lord,
let what you have said happen to me.” Then the angel left her alone again.
Mary’s Visit to Her Cousin Elizabeth [Luke 1: 39-56]
Shortly afterward, Mary traveled in great haste to the hill country to a town in Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the child sprang up in her lap; she was filled with the Holy Spirit and cried aloud, ”Most blessed are you of all women and blessed is the fruit of your womb! Who am I that the mother of my Lord comes to me? When I heard your greeting, jump the child of joy upon my bosom. Happy is she who has believed that the words of the Lord will be fulfilled. ” Maria said:
”My soul praises and praises the Lord, My heart rejoices in God, My Savior: He has seen me, His least servant. All generations will henceforth call me happy, Yes, great things the Mighty One has done for me, Holy is His name, He is merciful, from generation to generation, To all who worship Him, He shows His might and the strength of His arm, And scatters those who think themselves exalted, He dethroneth rulers from their throne, And He gives honor to those who are low. He showers the hungry with gifts, But the rich He sends away empty-handed. He takes care of the lot of Israel, His servant, Just as He promised our ancestors: He remembers His mercy towards Abraham and his descendants, Even eternity. ”
Maria stayed with her for about three months, then returned home.
The Birth of Jesus [Luke 2: 1-19 ]
At that time, Emperor Augustus issued a decree requiring all inhabitants of the empire to register. This first census took place during Quirinius’ reign over Syria. Everyone went to be registered, each to the place where he came from. Joseph went from the city of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David which is called Bethlehem, since he was descended from David, to be registered with Mary his wife-to-be, who was with child. While they were there, the day of her delivery arrived and she gave birth to a son, her firstborn. She wrapped Him in a cloth and put Him in a manger, because there was no room for them in the night quarters of the city. Not far from there, shepherds spent the night in the field, keeping watch over their flock. Suddenly an angel of the Lord stood by them and they were surrounded by the radiant light of the Lord, so that they were terrified. The angel said to them, ”Do not be afraid, for I have come to bring you good news that will fill all the people with great joy: today in the city of David your Savior has been born. He is the Messiah, this will be the sign for you. are: you will find a newborn child wrapped in a cloth in a crib. ” And suddenly a great heavenly army joined the angel, praising God, saying, ”Glory to God in the highest, and peace on earth to all the people He loves.”
When the angels had gone back to heaven, the shepherds said to one another, ”Let’s go to Bethlehem and see for ourselves what happened and what the Lord has made known to us.”
They immediately set out and found Mary and Joseph and the child lying in the manger. When they saw the child, they related what they had been told about that child. All who heard it were amazed at what the shepherds said to them, but Mary kept all these words in her heart and kept thinking about them. The shepherds went back praising and praising God for everything they had heard and seen, just as they had been told.
Jesus’ commission in the Temple [Luke 2: 22-35]
When the time came for them to be declared clean according to the law of Moses, they took Him to Jerusalem to present Him to the Lord, as prescribed in the law of the Lord: “Every firstborn son must go to the Lord. be committed. ” They also wanted to make the sacrifice prescribed by the law of the Lord: a pair of turtledoves or two young common pigeons.
At that time a certain Simeon lived in Jerusalem. He was a righteous and pious man, looking forward to the time when God would bring comfort to Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Ghost that he would not die until he saw the Lord’s Messiah. Moved by the Spirit, he came to the temple, and when Jesus’ parents brought their child there to do with Him as is customary according to the law, he took it in his arms and praised God, saying:
“Now, Lord, let Your servant go in peace, as You have promised. For with my own eyes I have seen the salvation which You have wrought before all the nations, a light revealed to the Gentiles And honoring of Israel, Your people. ”
His father and mother were amazed at what was said about Him. Simeon blessed them and said to Mary, His mother, ”Know that many in Israel will fall or rise again through Him. He will be a sign that will be disputed, and you yourselves will be pierced as with a sword. So it will be. the minds of many come to light. ”
Jesus is found in the Temple [Luke 2: 41-52]
His parents went to Jerusalem annually for the festival of Passover. When he was twelve years old, they returned to their usual pilgrimage. After the feast, they left for home, but Jesus was left in Jerusalem without his parents knowing. Assuming that He was with the traveling party, they traveled a full day before beginning to search for Him among their relatives and acquaintances everywhere. When they did not find Him, they returned to Jerusalem to look for Him there. After three days they found Him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. All who heard Him were amazed at His insight and His answers. When His parents saw Him, they were astonished, and His mother said to Him, ”Child, what have You done to us? Your father and I have searched for You with fear in our hearts.” But He said to 7/10 them, ”Why have you been looking for Me? Did you not know that I must be in My Father’s house?” But they did not understand what He was saying to them. He traveled with them back to Nazareth and obeyed them from then on. His mother took everything that had happened to Him in her heart. Jesus grew up and His wisdom increased. He became increasingly favored by God and the people.
The Five Sad Mysteries
The death of Jesus [Luke 22: 39-46 ]
He left and went to the Mount of Olives according to His custom. The disciples followed Him. When He got there, He said to them, ”Pray that you don’t come into a trial.” And He walked away from them about a stone’s throw, and then knelt down to pray. He prayed, ”Father, if You will, then take this cup from Me. But let not what I want, but what You want to happen.” An angel appeared to him from heaven to strengthen him. He was overcome with agony, but continued to pray: His sweat fell like blood to the ground in large drops. When he got up after His prayer and walked back to the disciples, He saw that they had fallen asleep from grief, and He said to them, ”Why are you sleeping? Get up and pray that you don’t come into trial.”
Jesus’ flogging [Matthew 27: 20-26]
Meanwhile, the chief priests and the elders persuaded the people to ask for Barabas and have Jesus killed. Again the Prefect spoke up and asked again, ”Which of the two do you want me to release?” ”Barabas!” they cried. Pilate asked them, ”Then what am I to do with Jesus who is called the Messiah?” All answered, ”On the cross with Him!” He asked, ”Then what has He done wrong?” But they only shouted louder, ”On the cross with Him!” When Pilate saw that his intervention led nowhere, that, on the contrary, there was a prospect of a rebellion, he had water brought, washed his hands before the multitude, and said, ’I am innocent of the death of this man. See for yourself how to solve it. ”And all the people answered,“ Then let His blood be reckoned to us and our children! ”Then Pilate released Barabas, but he handed Jesus over to be crucified, after he had given Him first. whipped.
Jesus’ crowning thorns [Matthew 27: 27-31]
The prefect’s soldiers took Jesus to the headquarters and gathered the entire cohort around Him. They stripped Him and put a scarlet robe on Him, and woven a crown of thorns, and put it on His head. They put a reed in His right hand and fell on their knees before Him. They said mockingly, ”Greetings, King of the Jews,” and they spit on Him, took the reed off Him, and hit Him on the head. After so mocking Him, they took off the robe from Him, put His clothes on Him again, and led Him away to crucify Him.
Jesus carries His cross [Luke 23: 26-32]
When Jesus was being led away, the soldiers stopped a certain Simon of Cyrene, who was just entering the city. They put the cross on his back and let him carry it after Jesus. A large crowd followed Jesus, as did some women who beat their breasts and lamented him. However, Jesus turned to them and said, ”Daughters of Jerusalem, weep not for me. Rather, weep for yourself and your children, for know, the time will come when they will say,” Blessed is he who is barren, happy is the womb that did not give birth and the breast that 8/10 not nursed a child. ”Then the people will say to the mountains,” Fall on us! ”and to the hills,” Cover us! For if this happens to the young wood, what will not be in store for the withered wood? ”Along with Jesus, two others, both criminals, were led away to be executed.
Jesus’ death on the cross [Luke 19: 25-30]
When he arrived at the place called the Place of the Skull, he was crucified along with the two criminals, one to His right, the other to the left. Jesus said, ”Father, forgive them, for they don’t know what they’re doing.” The soldiers divided His clothes among themselves by throwing dice for them.
The people were watching. The leaders scoffed at Him and said, ”Others He has saved; now let Him save Himself if He is the Messiah of God, His chosen one!” The soldiers also made fun of Him, they stood before Him and offered Him sour wine, saying, ”If You are the King of the Jews, save yourself!” Above Him was an inscription: ”This is the King of the Jews.” One of the crucified criminals said to Him mockingly, ”You are the Messiah, aren’t you? Then save yourself and us!” But the other reproved him, saying, ”Do you not even fear God now that you are under the same punishment? We have earned our punishment and are rewarded according to our deeds. But that man has done nothing unlawful.” And he said, ”Jesus, remember me when You come into Your Kingdom.” Jesus answered, ”I assure you, even today you will be with me in paradise.”
Around noon it got dark all over the country as the sun darkened. The darkness lasted for three hours. Then the veil of the temple was torn in half. And Jesus cried with a loud voice, ”Father, into Your hands I put My Spirit.” When He had said that, He breathed his last. The centurion saw what had happened and praised God, saying, ”Truly, this man was a righteous one!”
The Mysteries of the Light
The baptism of Jesus [Matthew 3: 13-17 ]
Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to stop Him saying, ”I should be baptized by You and then You come to me?” Jesus replied, ”Let it happen now, for it is good that we fulfill God’s righteousness in this way.” Then John agreed. As soon as Jesus was baptized and came up out of the water, heaven opened to Him and He saw the Spirit of God descend upon Him like a dove. And from heaven came a voice, ”This is My Beloved Son, in Him I find joy.”
The Wedding at Cana [John 2: 1-11 ]
On the third day there was a wedding in Cana in Galilee. Jesus’ mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine was almost finished, the mother of Jesus said to him, ”They have no more wine.” ”What do you want from me?” said Jesus. ”My time has not yet come.” His mother then said to the servants, ”Do whatever He tells you, whatever it is.” Now there were six stone water barrels for the Jewish purification ritual, each with a volume of two to three meters. Jesus said to the servants, ”Fill the vessels with water.” They filled them to the brim. Then He said, ”Now scoop some out and take it to the master of ceremonies.” They did. And when the master of ceremonies tasted the water that had become wine … he did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew it … he called the bridegroom and said to him, ”Everybody put his first the good wine before and when they are drunk the less good, but you have saved the best wine until now! ” This is what Jesus did in Cana, in Galilee, as the first miracle sign; He thus showed His greatness and His disciples believed in Him.
Preaching the Kingdom of God [Matthew 5: 3-10 ]
Blessed are the humble in heart, for theirs is the kingdom of heaven. Happy are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will possess the land. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will find mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Happy are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
The Transfiguration of Jesus on Mount Tabor [Luke 9: 28-36]
About eight days after saying this, He went up the mountain with Peter, John, and James to pray. While He was praying, the appearance of His face changed and His clothes became radiant white. Suddenly two men stood talking to him, Moses and Elijah, who had appeared in heavenly splendor. They spoke of the end of life that He would have to accomplish in Jerusalem. Peter and the other two had fallen into a deep sleep; when they woke up, they saw the splendor surrounding Jesus and the two men standing by Him. When the men wanted to move away from Him, Peter said to Jesus, ”Master, it is good for us to be here, let’s pitch three tents, one for You, one for Moses, and one for Elijah,” but he didn’t know what he was doing. said. While he was still speaking, a cloud floated and cast a shadow over them; they got scared when the cloud enveloped them. There was a voice from the cloud saying, ”This is My Son, My Chosen One, hear Him!” When the voice was still, Jesus was alone again. They were silent about the incident and did not tell anyone what they had seen at the time.
The Institution of the Holy Eucharist [Luke 22: 14-20 ]
When the time came, He sat down with the apostles for a meal. He said to them, ”I have longed to eat this Passover meal with you before the time of My suffering comes. For I say to you, I will not eat any more Passover meal until it has found its fulfillment in the kingdom of God.” He took a cup, gave thanks, and said, ”Take this cup and pass it on to one another. For I say to you, from now on I will drink no more of the fruit of the vine until the kingdom of God comes.” And He took a loaf, gave thanks, broke the bread, distributed it, and said, ”This is My body that is given for you. Do this over and over again to remember Me.” So after the meal He also took the cup and said, ’This cup that is poured out for you is the new covenant made by My blood.

(Fr)
prières – le chapelet

Première partie
À la croix du chapelet, faites un signe de croix et priez
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Suite à cela, et avant la première perle, tu pries le credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enterré, qui est descendu en enfer, le troisième jour est venu d’entre les morts, qui est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen.
À la première perle, vous priez le ”Notre Père”
Notre Père qui es aux cieux sanctifié soit ton nom. Votre royaume vient. Votre volonté sera faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes, 1/10 comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Priez à la deuxième perle
Je te salue, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie par-dessus toutes les femmes, et béni est le fruit de ton corps, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Priez à la troisième perle
Je te salue, Mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie par-dessus toutes les femmes, et béni est le fruit de ton corps, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. À la quatrième perle, je vous prie, épouse de Dieu le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie par-dessus toutes les femmes, et béni est le fruit de ton corps, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Cela se termine par
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme c’était au commencement et maintenant et toujours, et dans les âges des âges. Amen. Maintenant, commencez à prier la première décennie du chapelet. Selon la considération des mystères [voir ci-dessous] que vous avez choisis, nommez ce mystère et priez dessus les mots: Les saints noms de Jésus, Marie et Joseph doivent être bénis Désormais dans l’éternité. Ensuite, vous lisez le texte qui accompagne le mystère.
À la cinquième perle, vous priez le ”Notre Père”
Notre Père qui es aux cieux sanctifié soit ton nom. Votre royaume vient. Votre volonté sera faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Puis dix fois: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie par-dessus toutes les femmes, et béni est le fruit de ton corps Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Fermeture tous les dix
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme c’était au commencement et maintenant et toujours, et dans les âges des âges. Amen.
Suite
À la prochaine perle séparée, priez la deuxième décennie, jusqu’à ce que vous ayez prié toutes les cinq décennies. Avant la deuxième, troisième, quatrième et cinquième décennie, priez le mystère approprié, avec les mots dessus:
Les saints noms de Jésus, Marie et Joseph doivent désormais être bénis pour l’éternité.
Ensuite, vous lisez le texte qui accompagne le mystère.
Serrure à clé
Vous fermez le chapelet avec un signe de croix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Deuxième partie
Vous pouvez diffuser la prière des mystères du chapelet sur les différents jours de la semaine:
• Dimanche et mercredi: les mystères glorieux
• Lundi et samedi: les joyeux mystères
• Mardi et vendredi: les tristes mystères
• Jeudi: les mystères de la lumière
Les cinq mystères glorieux
La résurrection de Jésus [Luc 24: 1-12]
Mais le premier jour de la semaine, ils allèrent sur la tombe à l’aube avec l’huile parfumée qu’ils avaient préparée. Quand ils sont arrivés au tombeau, cependant, ils ont vu que la pierre avait été roulée loin du tombeau et quand ils sont entrés, ils n’ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Cela les a vraiment bouleversés. Soudain, deux hommes en robes rayonnantes se tenaient à leurs côtés. Ils étaient terrifiés et se couvraient les yeux. Les hommes leur dirent: ”Pourquoi cherchez-vous des vivants parmi les morts? Il n’est pas ici, Il est ressuscité des morts. Souvenez-vous de ce qu’Il vous a dit pendant qu’Il était encore en Galilée: Le Fils de l’homme devait être livré aux pécheurs et a dû être crucifié et ressuscité le troisième jour. ” Puis ils se sont souvenus de ses paroles.
Ils sont revenus de la tombe et sont allés raconter aux onze et à tous les autres ce qui s’était passé. Les femmes qui ont visité le tombeau étaient Mary Magdalene, Joanna, Mary la mère de Jacques et quelques autres femmes qui les accompagnaient. Ils ont raconté aux apôtres ce qui s’était passé, mais ils ont pensé que c’était absurde et ne les ont pas crus. Cependant, Peter s’est levé et a couru au tombeau. Il se pencha pour regarder, mais ne vit que les toiles de lin qui traînaient là. Puis il est retourné, étonné de ce qui s’était passé.
L’Ascension de Jésus [Actes 1: 6-11]
Ceux qui s’étaient rassemblés lui demandèrent: ”Seigneur, vas-tu restaurer la royauté sur Israël dans un avenir prévisible?” Il a répondu: ”Ce n’est pas votre affaire de savoir ce que le Père en Sa puissance a établi au sujet du moment et du moment où ces événements se produiront. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez puissance et témoignerez de Moi à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie, jusqu’aux extrémités de la terre. ”
Lorsqu’Il eut dit cela, Il fut élevé devant leurs yeux et pris dans un nuage, de sorte qu’ils ne Le virent plus. Alors qu’Il les laissait comme ça et qu’ils regardaient toujours le ciel, soudain, deux hommes en robe blanche se tenaient à leurs côtés. Ils ont dit: ”Galiléens, que vous tenez-vous en regardant vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé de vous au ciel, reviendra de la même manière que vous l’avez vu aller au ciel.”
La mission du Saint-Esprit [Actes 1: 12-14 et 2: 1-4]
Puis les apôtres sont revenus du Mont des Oliviers à Jérusalem. Cette montagne est près de la ville, à un voyage du sabbat. Arrivés dans la ville, ils se rendirent dans la chambre haute où ils logeaient: Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Bartholomée et Matthieu, Jacques le fils d’Alphée, et Simon le Zélote et Judas le fils de Jacques. . Avec ferveur et à l’unisson, ils se consacrent à la prière, avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères.
Quand le jour de la Pentecôte est venu, ils étaient tous ensemble. Soudain, il y eut un bruit du ciel, comme une violente rafale de vent, remplissant la maison où ils se trouvaient. Une sorte de flammes leur apparut, se répandant comme des langues de feu et s’installant sur chacun d’eux, et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à haute voix en langues, comme le poussait l’Esprit.
Assomption de Marie [AC Emmerich]
Le cercueil de Marie a été déposé puis porté dans le tombeau par quatre apôtres. Tous s’avançaient maintenant, saupoudrant de verdure et de fleurs, et s’agenouillaient en prière sous un flot de larmes. Ils sont revenus en groupes. Certains restaient encore ici et là pour prier le chemin de croix que Marie avait fait dans sa maison d’Ephèse, d’autres veillaient au tombeau en prière.
A leur retour, ils ont vu de loin une merveilleuse lumière au-dessus du tombeau de la Vierge Marie et en ont été profondément émus. La lumière est tombée comme un rayon de lumière du ciel sur la tombe et accompagnée de son Fils, l’âme s’est levée de la tombe et a été conduite au ciel par Jésus. La Sainte Vierge n’est pas montée au ciel comme un mortel ordinaire, mais d’abord l’âme et ensuite le corps ont été enlevés de la terre.
Le couronnement de Marie au ciel [Litanie de Lorette]
À la fin de la litanie de Lorette, Marie est invoquée à plusieurs reprises comme Reine: Reine des anges, priez pour nous; Reine du patriarche, priez pour nous; Reine des prophètes, priez pour nous; Reine des apôtres, priez pour nous; Reine des martyrs, priez pour nous; Reine des professeurs, priez pour nous; Reine des vierges, priez pour nous; Reine de tous les saints, priez pour nous; Reine sans héritage, priez pour nous; Reine enlevée au ciel, priez pour nous; Reine du Saint Rosaire, priez pour nous; Reine de la famille, priez pour nous; Reine de la paix, priez pour nous.
Les cinq mystères joyeux
Le message de l’ange Gabriel à Marie [Luc 1: 26-38]
Au sixième mois, Dieu a envoyé l’ange Gabriel dans la ville de Nazareth en Galilée, à une fille qui avait été donnée en mariage à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Le nom de la fille était Maria. Gabriel est entré chez elle et a dit: ”Salutations Marie, tu es favorisée, le Seigneur est avec toi.” Elle fut choquée d’entendre ses paroles et se demanda ce que pouvait signifier cette salutation. Mais l’ange lui dit: ”N’aie pas peur, Marie, Dieu t’a accordé sa faveur. Écoute, tu concevras dans ton ventre et tu donneras naissance à un fils, et tu l’appelleras Jésus. Il deviendra un grand homme. et Fils du Très-Haut. et Dieu, le Seigneur, lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur le peuple de Jacob pour toujours, et il n’y aura pas de fin à son royaume. ”
Marie a demandé à l’ange: ”Comment cela arrivera-t-il? Après tout, je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec un homme.” L’ange répondit: ”Le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous couvrira comme une ombre. Par conséquent, l’enfant qui naîtra sera appelé saint et Fils de Dieu. Écoutez, votre parent Elizabeth est également enceinte de un fils, malgré sa vieillesse, elle est maintenant, même si on la croyait stérile, au sixième mois de sa grossesse, car rien n’est impossible à Dieu. Marie a dit: ”Je veux servir le Seigneur,
laissez ce que vous avez dit m’arriver.” Puis l’ange la laissa à nouveau seule.
Visite de Marie à sa cousine Elizabeth [Luc 1: 39-56]
Peu de temps après, Marie se rendit en toute hâte dans la région montagneuse d’une ville de Juda, où elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elizabeth. Quand Elizabeth a entendu le salut de Mary, l’enfant a bondi sur ses genoux; elle a été remplie du Saint-Esprit et a crié à haute voix: ”Bienheureuse êtes-vous de toutes les femmes, et béni est le fruit de votre ventre! Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Quand j’ai entendu votre salutation, sautez l’enfant de la joie sur mon sein. Heureuse est celle qui a cru que les paroles du Seigneur s’accompliront. ” Maria a dit:
«Mon âme loue et loue le Seigneur, Mon cœur se réjouit en Dieu, Mon Sauveur: Il m’a vu, Son moindre serviteur. Toutes les générations m’appelleront désormais heureuse, Oui, de grandes choses que le Puissant a faites pour moi, Saint est Son nom, Il est miséricordieux, de génération en génération, A tous ceux qui l’adorent, Il montre sa puissance et la force de son bras, Et disperse ceux qui se croient élevés, Il jette les dirigeants de leur trône, Et Il donne du respect à ceux qui Il donne des cadeaux aux affamés, mais il renvoie les riches les mains vides. Il prend soin du sort d’Israël, son serviteur, comme il l’a promis à nos ancêtres: il se souvient de sa miséricorde envers Abraham et ses descendants, Même l’éternité. ”
Maria est restée avec elle pendant environ trois mois, puis est retournée chez elle.
La naissance de Jésus [Luc 2: 1-19 ]
À cette époque, l’empereur Auguste a publié un décret obligeant tous les habitants de l’empire à s’inscrire. Ce premier recensement a eu lieu pendant le règne de Quirinius sur la Syrie. Tout le monde est allé se faire enregistrer, chacun à l’endroit d’où il venait. Joseph est allé de la ville de Nazareth en Galilée en Judée, à la ville de David qui s’appelle Bethléem, puisqu’il était descendu de David, pour être enregistré auprès de Marie, sa future épouse, qui était enceinte. Pendant qu’ils étaient là-bas, le jour de son accouchement est arrivé et elle a donné naissance à un fils, son premier-né. Elle l’enveloppa dans un linge et le mit dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans les quartiers nocturnes de la ville. Non loin de là, les bergers ont passé la nuit dans les champs, veillant sur leur troupeau. Soudain, un ange du Seigneur s’est tenu à leurs côtés et ils ont été entourés par la lumière rayonnante du Seigneur, de sorte qu’ils ont été terrifiés. L’ange leur dit: «N’ayez pas peur, car je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle qui remplira tout le peuple d’une grande joie: aujourd’hui dans la ville de David votre Sauveur est né. Il est le Messie, cette volonté soyez le signe pour vous. êtes: vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans un linge dans un berceau. ” Et soudain, une grande armée céleste s’est jointe à l’ange, louant Dieu, disant: ”Gloire à Dieu au plus haut, et paix sur terre à tous les gens qu’Il aime.”
Quand les anges furent retournés au ciel, les bergers se dirent: ”Allons à Bethléem et voyons par nous-mêmes ce qui s’est passé et ce que le Seigneur nous a fait connaître.”
Immédiatement, ils partirent à la recherche de Marie, Joseph et l’enfant couchés dans la crèche. Lorsqu’ils ont vu l’enfant, ils ont raconté ce qu’on leur avait dit à propos de cet enfant. Tous ceux qui l’entendaient étaient étonnés de ce que les bergers leur disaient, mais Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur et continuait à y penser. Les bergers sont revenus en louant et en louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, exactement comme on leur avait dit.
La mission de Jésus dans le Temple [Luc 2: 22-35]
Quand le temps est venu pour eux d’être déclarés purs selon la loi de Moïse, ils l’ont emmené à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme prescrit dans la loi du Seigneur: «Tout fils premier-né doit aller au Seigneur pour être commis. ” Ils voulaient aussi faire le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur: une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons communs.
A cette époque, un certain Siméon vivait à Jérusalem. Il était un homme juste et pieux, attendant avec impatience le moment où Dieu apporterait du réconfort à Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l’Esprit, il vint au temple, et lorsque les parents de Jésus y amenèrent leur enfant pour faire avec lui comme il est d’usage selon la loi, il le prit dans ses bras et loua Dieu en disant:
”Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix, comme tu l’as promis, car j’ai vu de mes propres yeux le salut que tu as opéré devant toutes les nations, une lumière révélée aux païens et honorant Israël, ton peuple. ”
Son père et sa mère ont été étonnés de ce qui a été dit à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: ”Sachez que beaucoup en Israël tomberont ou ressusciteront par lui. Il sera un signe qui sera contesté, et vous serez vous-mêmes transpercés comme avec une épée. Il en sera de même. . les esprits de beaucoup se révèlent. ”
Jésus se trouve dans le Temple [Luc 2: 41-52]
Ses parents allaient à Jérusalem chaque année pour la fête de la Pâque. Quand il avait douze ans, ils retournèrent à leur pèlerinage habituel. Après la fête, ils sont rentrés chez eux, mais Jésus est resté à Jérusalem à l’insu de ses parents. En supposant qu’il était avec le groupe de voyage, ils ont voyagé une journée entière avant de commencer à le chercher parmi leurs parents et connaissances partout. Quand ils ne l’ont pas trouvé, ils sont retournés à Jérusalem pour le chercher là-bas. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les enseignants, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l’entendaient étaient étonnés de sa perspicacité et de ses réponses. Quand ses parents l’ont vu, ils ont été étonnés, et sa mère lui a dit: ”Enfant, que nous as-tu fait? Ton père et moi t’avons recherché avec crainte dans nos cœurs.” Mais Il a dit à 7/10 d’entre eux: ”Pourquoi m’as-tu recherché? Ne savais-tu pas que je dois être dans la maison de mon Père?” Mais ils n’ont pas compris ce qu’Il leur disait. Il a voyagé avec eux à Nazareth et leur a obéi à partir de là. Sa mère a pris tout ce qui lui était arrivé dans son cœur. Jésus a grandi et sa sagesse s’est accrue. Il est devenu de plus en plus favorisé par Dieu et le peuple.
Les cinq tristes mystères
La mort de Jésus [Luc 22: 39-46 ]
Il partit et se rendit au Mont des Oliviers selon sa coutume. Les disciples l’ont suivi. Quand Il est arrivé là-bas, Il leur a dit: ”Priez pour que vous ne veniez pas à l’épreuve.” Et Il s’est éloigné d’eux à environ un jet de pierre, puis s’est agenouillé pour prier. Il a prié: ”Père, si tu veux, alors ôte cette coupe de Moi. Mais ne laisse pas ce que je veux, mais ce que tu veux arriver.” Un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Il fut accablé d’agonie, mais continua à prier: sa sueur tombait comme du sang au sol en grosses gouttes. Quand il s’est levé après Sa prière et est retourné vers les disciples, Il a vu qu’ils s’étaient endormis de chagrin, et Il leur a dit: ”Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour que vous ne veniez pas à l’épreuve.”
Le fouet de Jésus [Matthieu 27: 20-26]
Pendant ce temps, les principaux prêtres et les anciens ont persuadé les gens de demander Barabas et de faire tuer Jésus. De nouveau, le préfet a pris la parole et a demandé à nouveau: ”Lequel des deux voulez-vous que je libère?” «Barabas! ils ont pleuré. Pilate leur a demandé: ”Alors que dois-je faire de Jésus qui est appelé le Messie?” Tous ont répondu: ”Sur la croix avec Lui!” Il a demandé: ”Alors qu’est-ce qu’Il a fait de mal?” Mais ils ont seulement crié plus fort: ”Sur la croix avec Lui!” Lorsque Pilate a vu que son intervention ne menait nulle part, qu’au contraire, il y avait une perspective de rébellion, il a fait apporter de l’eau, s’est lavé les mains devant la multitude, et a dit: “ Je suis innocent de la mort de cet homme. Voyez par vous-même comment le résoudre. »Et tout le peuple répondit:« Que Son sang nous soit alors compté pour nous et nos enfants! »Alors Pilate relâcha Barabas, mais il livra Jésus pour être crucifié, après qu’il l’ait d’abord donné. fouetté.
Les épines du couronnement de Jésus [Matthieu 27: 27-31]
Les soldats du préfet ont emmené Jésus au quartier général et ont rassemblé toute la cohorte autour de lui. Ils l’ont dépouillé, lui ont mis une robe écarlate, tissé une couronne d’épines et l’ont mise sur sa tête. Ils ont mis un roseau dans sa main droite et sont tombés à genoux devant lui. Ils ont dit moqueusement: «Salutations, Roi des Juifs», et ils lui ont craché dessus, lui ont enlevé le roseau et l’ont frappé à la tête. Après s’être si moqués de Lui, ils lui ont enlevé la robe, lui ont remis ses vêtements et l’ont emmené pour le crucifier.
Jésus porte sa croix [Luc 23: 26-32]
Quand Jésus a été emmené, les soldats ont arrêté un certain Simon de Cyrène, qui venait d’entrer dans la ville. Ils lui ont mis la croix sur le dos et l’ont laissé porter après Jésus. Une grande foule a suivi Jésus, de même que certaines femmes qui se frappaient la poitrine et le déploraient. Cependant, Jésus s’est tourné vers eux et a dit: ”Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Plutôt, pleurez pour vous et vos enfants, car sachez que le temps viendra où ils diront:” Béni soit celui qui est stérile, heureux est l’utérus qui n’a pas donné naissance et le sein qui 8/10 n’a pas allaité un enfant. ”Alors les gens diront aux montagnes:” Tombez sur nous! ”et aux collines:” Couvrez-nous! Car si cela arrive au jeune bois, que ne réserve-t-il pas au bois desséché? »Avec Jésus, deux autres, tous deux criminels, ont été emmenés pour être exécutés.
La mort de Jésus sur la croix [Luc 19: 25-30]
Arrivé à l’endroit appelé la Place du Crâne, il fut crucifié avec les deux criminels, l’un à Sa droite, l’autre à gauche. Jésus a dit: ”Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.” Les soldats se partagèrent ses vêtements en leur lançant des dés.
Les gens regardaient. Les dirigeants se sont moqués de Lui et ont dit: ”Il a sauvé les autres; laissez-Le maintenant se sauver s’Il est le Messie de Dieu, Son élu!” Les soldats se moquaient également de lui, ils se tenaient devant lui et lui offraient du vin aigre en disant: «Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même! Au-dessus de lui se trouvait une inscription: «C’est le roi des Juifs». L’un des criminels crucifiés lui a dit d’un air moqueur: ”Tu es le Messie, n’est-ce pas? Alors sauve-toi et nous!” Mais l’autre l’a réprimandé en disant: ”Ne craignez-vous même pas Dieu maintenant que vous êtes sous le même châtiment? Nous avons mérité notre châtiment et sommes récompensés selon nos actes. Mais cet homme n’a rien fait d’illégal.” Et il a dit: ”Jésus, souviens-toi de moi quand Tu entreras dans Ton Royaume.” Jésus répondit: ”Je vous assure, même aujourd’hui, vous serez avec moi au paradis.”
Vers midi, il faisait noir dans tout le pays alors que le soleil s’assombrissait. L’obscurité a duré trois heures. Puis le voile du temple fut déchiré en deux. Et Jésus s’est écrié d’une voix forte: ”Père, je mets mon Esprit entre tes mains.” Lorsqu’Il eut dit cela, Il souffla le dernier. Le centenier a vu ce qui s’était passé et a loué Dieu en disant: ”En vérité, cet homme était un juste!”
Les mystères de la lumière
Le baptême de Jésus [Matthieu 3: 13-17 ]
Puis Jésus est venu de Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean. Mais Jean a essayé de L’arrêter en disant: ”Je devrais être baptisé par Toi et ensuite Tu viens à moi?” Jésus a répondu: ”Que cela arrive maintenant, car il est bon que nous accomplissions la justice de Dieu de cette manière.” Puis John a accepté. Dès que Jésus a été baptisé et est sorti de l’eau, le ciel s’est ouvert à lui et il a vu l’Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et du ciel est venue une voix: ”Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve la joie.”
Le mariage à Cana [Jean 2: 1-11 ]
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus et ses disciples ont également été invités au mariage. Quand le vin fut presque fini, la mère de Jésus lui dit: ”Ils sont à court de vin.” ”Que voulez-vous de moi?” dit Jésus. ”Mon heure n’est pas encore venue.” Sa mère a alors dit aux serviteurs: ”Faites tout ce qu’Il vous dira, quoi que ce soit.” Maintenant, il y avait six récipients d’eau en pierre pour le rituel de purification juif, chacun avec un volume de deux à trois mètres. Jésus a dit aux serviteurs: ”Remplissez les vases d’eau.” Ils les ont remplis à ras bord. Puis Il a dit: ”Maintenant, prenez-en quelques-uns et apportez-le au maître de cérémonie.” Ils l’ont fait. Et quand le maître des cérémonies goûta l’eau qui était devenue du vin … il ne savait pas d’où elle venait, mais les serviteurs qui avaient tiré l’eau le savaient … il appela l’époux et lui dit: son premier le bon vin avant et quand ils sont bu le moins bon, mais vous avez gardé le meilleur vin jusqu’à présent! ” C’est ce que Jésus a fait à Cana, en Galilée, comme premier signe miracle; Il a ainsi montré sa grandeur et ses disciples ont cru en lui.
Prêcher le Royaume de Dieu [Matthieu 5: 3-10 ]
Heureux les humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils trouveront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux.
La Transfiguration de Jésus sur le mont Thabor [Luc 9: 28-36]
Environ huit jours après avoir dit cela, il est monté sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques pour prier. Pendant qu’il priait, l’apparence de son visage a changé et ses vêtements sont devenus d’un blanc éclatant. Soudain, deux hommes se sont tenus à lui parler, Moïse et Élie, qui étaient apparus dans la splendeur céleste. Ils ont parlé de la fin de vie qu’Il devrait accomplir à Jérusalem. Peter et les deux autres étaient tombés dans un sommeil profond; quand ils se sont réveillés, ils ont vu la splendeur entourant Jésus et les deux hommes qui se tenaient à ses côtés. Quand les hommes voulurent s’éloigner de Lui, Pierre dit à Jésus: ”Maître, il est bon pour nous d’être ici, plantons trois tentes, une pour Toi, une pour Moïse et une pour Élie”, mais il ne l’a pas fait. Je ne sais pas ce qu’il faisait. Pendant qu’il parlait encore, un nuage flottait et jetait une ombre sur eux; ils ont eu peur quand le nuage les a enveloppés. Une voix sortit de la nuée, disant: ”Ceci est Mon Fils, Mon Élu, écoutez -Le!” Quand la voix était calme, Jésus était de nouveau seul. Ils ont gardé le silence sur l’incident et n’ont dit à personne ce qu’ils avaient vu à ce moment-là.
L’institution de la Sainte Eucharistie [Luc 22: 14-20 ]
Le moment venu, il s’est assis avec les apôtres pour un repas. Il leur dit: ”J’ai eu envie de manger ce repas de la Pâque avec vous avant que le temps de ma souffrance vienne. Car je vous le dis, je ne mangerai plus de repas de la Pâque jusqu’à ce qu’il ait trouvé son accomplissement dans le royaume de Dieu. ” Il prit une coupe, rendit grâces et dit: ”Prenez cette coupe et passez-la les uns aux autres. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu vienne. ” Et Il prit un pain, rendit grâces, rompit le pain, le distribua et dit: ”Ceci est Mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci encore et encore pour vous souvenir de Moi.” Après le repas, il prit aussi la coupe et dit: ’Cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance faite par mon sang.