nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

database van goed en kwaad – brain modem

Download

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 19-12-2021 20:47

Share
DescriptionPreviewVersions
brain modem.pdf

(NL) download bestand, voor wegwijs op de gezonde databank
(En) download file, for guidance on the healthy database
(Fr) télécharger le fichier, pour obtenir des conseils sur la base de données saine

Het Pentagon wil dit in je hersenen stoppen ze willen de mens verheven lichaam schenken is dit van god en verbeterd dit onze tijdgeest
DE TOEKOMST
Het Amerikaanse leger wil een hersenmodem bouwen waarmee je objecten met wilskracht kunt besturen. Hoe realistisch is het?
Het Amerikaanse leger begint te werken aan een nieuwe ”implanteerbare neurale interface” waarvan het hoopt dat het dragers in staat zal stellen om gegevens heen en weer te verzenden van hun hersenen naar externe digitale apparaten.
Dat klopt – een hersenmodem. Een die verbinding kan maken met maar liefst een miljoen neuronen tegelijk, meer dan de slechts duizenden die vandaag mogelijk zijn.
De gevolgen zijn ingrijpend voor de krijgsmacht en burgers. Stel je voor dat je je tank, auto of magnetron met je geest bestuurt. Of stuur een drone met je gedachten en ”zie” wat de sensoren van de drone zien – in realtime. Stel je voor dat je een handsfree telefoongesprek voert door het gewoon te willen … dan hardop praten.
Maar houd je adem niet in. Hoewel de hersenmodem van het Pentagon verre van sciencefiction is – cochleaire implantaten vertegenwoordigen bijvoorbeeld een zeer basale vorm van eenrichtings neurale interface – is het even ver van de wetenschap. En het kan vele jaren of decennia duren voordat iets dat op het neurale implantaat lijkt, zelfs maar klaar is om te worden getest. Als dat ooit gebeurt.
Het Defense Advanced Research Projects Agency – de fringe-science wing van het leger – kondigde op 19 januari het initiatief ”Neural Engineering System Design” aan. Het NESD-programma ”heeft tot doel een implanteerbare neurale interface te ontwikkelen die in staat is om een ongekende signaalresolutie en bandbreedte voor gegevensoverdracht tussen het menselijk brein en de digitale wereld te bieden,” verklaarde DARPA.
”De interface zou dienen als een vertaler, die converteert tussen de elektrochemische taal die wordt gebruikt door neuronen in de hersenen en de enen en nullen die de taal van de informatietechnologie vormen,” vervolgde het militaire onderzoeksbureau. ”Het doel is om deze communicatieverbinding te bereiken in een biocompatibel apparaat dat niet groter is dan een kubieke centimeter groot.”
DARPA is van plan om in februari een bijeenkomst in Virginia te houden om het idee van het breinmodem verder uit te leggen en het proces van het toekennen van subsidies aan universiteiten, onafhankelijke onderzoekers en particuliere bedrijven te starten. En voorafgaand aan het toekennen van het geld, zei DARPA dat het een ”industriegroep” van neurowetenschappelijke experts zal vormen die bereid zijn om ideeën gratis te delen, allemaal in de hoop dat een beetje samenwerking de daaropvolgende competitie op de lange termijn productiever zal maken.
Het bureau verwacht de komende vier jaar $ 60 miljoen uit te geven aan NESD.
Maar met al deze planning en financiering heeft DARPA misschien het wetenschappelijke paard programmatisch achter de wagen gespannen. Het bureau heeft enkele basisvragen niet beantwoord die zouden kunnen bepalen of de hersenmodem zelfs mogelijk is. Een cochleair implantaat dat gehoorzenuwen kietelt is één ding. Een klein apparaat dat gedachten en zintuigen codeert in bruikbare gegevens is iets heel anders.
Bradley Greger, een neurowetenschapper aan de Arizona State University, vertelde The Daily Beast dat hij de bijeenkomst van DARPA in Virginia zal bijwonen en een beurs zal aanvragen. ”Het is een opwindend project,” zei Greger over NESD, eraan toevoegend dat er echt potentieel is voor ”fundamentele nieuwe inzichten” in hoe de hersenen werken.
Maar zelfs Greger erkende dat de hordes hoog zijn. ”De grote uitdaging is dat je het hebt over interactie met het menselijk brein – dat is geen triviaal ding. Het is een groot probleem om iets in de hersenen te implanteren.”
Er zijn, zo benadrukte Greger, ’ethische en medische overwegingen’.
”De andere grote uitdaging is het beheer en de interpretatie van de enorme hoeveelheden informatie die je krijgt,” voegde Greger eraan toe. ”Je hebt een IT-structuur op Google-niveau nodig om het te beheren en te verwerken.” Stel je nu voor dat je alle servers en algoritmen van Google in een apparaat ter grootte van een paar munten knijpt.
Ondanks al zijn bedenkingen zei Greger dat de hersenmoderne inspanning het risico waard is. ”DARPA wil echt zien hoe ver we kunnen reiken,” zei hij.
Maar Daniel Palanker, een neurowetenschapper aan de Stanford University, noemde bullshit over het hersenmodemschema. ”Het klinkt alsof iemand willekeurige getallen heeft bedacht,” vertelde Palanker aan The Daily Beast. ”Iemand gooit er een getal uit als een miljoen neuronen. Maar wat is de technologie? Er is geen beschrijving van de technologie.”
Palanker benadrukte dat er veel potentieel is voor vooruitgang in de neurowetenschappen. Maar DARPA’s manier van doen zal niet helpen, zei hij. Ten eerste heeft het bureau de neiging om veel geld voor een korte tijd in een project te dumpen in plaats van stabiele financiering te garanderen zoals veel andere financiers doen. Het DARPA-model ”is niet de beste manier om de wetenschap te ondersteunen”, zei Palanker.
En DARPA stelt graag verheven, schijnbaar willekeurige doelen – en ziet wat voor soort technologie het resultaat is van zelfs mislukte pogingen om die doelen te bereiken. Maar Palanker zei dat de aanpak van het bureau verspillend is. ”Mijn inspanningen zijn gebaseerd op wat mogelijk is”, benadrukte hij. Palanker zei dat hij de confab in Virginia niet zal bijwonen of om het hersenmoderne geld van DARPA zal vragen.
Om eerlijk te zijn, lijkt het militaire wetenschapsagentschap te beseffen dat het NESD-initiatief ambitieus en riskant is. ”De reeks technische hindernissen en het daaruit voortvloeiende aantal technische en andere specialiteiten die nodig zijn om bij te dragen aan deze inspanning, maakt deel uit van de reden waarom het programma een industriegroep wil lanceren die zich inzet voor het delen van precompetitieve gegevens en middelen,” vertelde Rick Weiss, de communicatiedirecteur van het bureau, aan The Daily Beast.
”De technische hindernissen zijn talrijk”, herhaalde Weiss.

(En)
Bad experiences of evil – brain modem

The Pentagon wants to put this in your brain they want to give man an exalted body is this from god and does this improve our zeitgeist
THE FUTURE
The US military wants to build a brain modem that allows you to control objects with willpower. How realistic is it?
The US military is beginning work on a new ”implantable neural interface” that it hopes will allow wearers to send data back and forth from their brains to external digital devices.
That’s right – a brain modem. One that can connect to as many as a million neurons at once, more than the mere thousands possible today.
The consequences are far-reaching for the armed forces and civilians. Imagine controlling your tank, car or microwave with your mind. Or send a drone with your mind and ”see” what the drone’s sensors see – in real time. Imagine having a hands-free phone call just wanting it…then talking out loud.
But don’t hold your breath. While the Pentagon’s brain modem is far from science fiction — cochlear implants, for example, represent a very basic form of one-way neural interface — it’s equally far from science. And it could be many years or decades before anything resembling the neural implant is even ready to be tested. If that ever happens.
The Defense Advanced Research Projects Agency — the military’s fringe-science wing — announced its ”Neural Engineering System Design” initiative on Jan. 19. The NESD program ”aimed at developing an implantable neural interface capable of providing unprecedented signal resolution and bandwidth for data transfer between the human brain and the digital world,” DARPA said.
”The interface would serve as a translator, converting between the electrochemical language used by neurons in the brain and the ones and zeros that make up the language of information technology,” the military research firm continued. ”The goal is to achieve this communication link in a biocompatible device no larger than a cubic centimeter in size.”
DARPA plans to hold a meeting in Virginia in February to further explain the brain modem idea and begin the process of awarding grants to universities, independent researchers and private companies. And prior to awarding the money, DARPA said it will form an ”industry group” of neuroscience experts willing to share ideas for free, all in the hopes that a little collaboration will make subsequent competition more productive in the long run.
The agency expects to spend $60 million on NESD over the next four years.
But with all this planning and funding, DARPA may have put the scientific horse behind the cart programmatically. The agency failed to answer some basic questions that could determine whether the brain modem is even possible. A cochlear implant that tickles auditory nerves is one thing. A small device that encodes thoughts and senses into actionable data is quite another.
Bradley Greger, a neuroscientist at Arizona State University, told The Daily Beast that he will attend the DARPA meeting in Virginia and apply for a scholarship. ”It’s an exciting project,” Greger said of NESD, adding that there is real potential for ”fundamental new insights” into how the brain works.
But even Greger acknowledged that the hurdles are high. ”The big challenge is you’re talking about interacting with the human brain — that’s not a trivial thing. It’s a big deal to implant something in the brain.”
There are, Greger stressed, ”ethical and medical considerations.”
”The other big challenge is managing and interpreting the massive amounts of information you get,” Greger added. ”You need a Google-level IT structure to manage and handle it.” Now imagine squeezing all of Google’s servers and algorithms into a device the size of a few coins.
For all his reservations, Greger said the brain-modern effort is worth the risk. ”DARPA really wants to see how far we can reach,” he said.
But Daniel Palanker, a neuroscientist at Stanford University, called bullshit about the brain modem scheme. ”It sounds like someone came up with random numbers,” Palanker told The Daily Beast. ”Someone throws out a number like a million neurons. But what is the technology? There is no description of the technology.”
Palanker emphasized that there is a lot of potential for advancement in neuroscience. But DARPA’s way of doing things won’t help, he said. First, the agency tends to dump a lot of money into a project for a short period of time rather than guarantee stable funding like many other financiers do. The DARPA model ”isn’t the best way to support science,” Palanker said.
And DARPA likes to set lofty, seemingly arbitrary goals — and see what kind of technology is the result of even failed attempts to achieve those goals. But Palanker said the agency’s approach is wasteful. ”My efforts are based on what is possible,” he emphasized. Palanker said he will not attend the Virginia confab or ask for DARPA’s brain-modern money.
To be fair, the military science agency seems to realize that the NESD initiative is ambitious and risky. “The array of technical hurdles and consequent number of technical and other specialties required to contribute to this effort is part of why the program aims to launch an industry group committed to the sharing of pre-competitive data and resources, Rick Weiss, the agency’s communications director, told The Daily Beast.
“The technical hurdles are many,” Weiss repeated.

(Fr)
Mauvaises expériences du mal – modem cérébral

Le Pentagone veut mettre cela dans votre cerveau, ils veulent donner à l’homme un corps exalté est-ce de Dieu et cela améliore-t-il notre zeitgeist
L’AVENIR
L’armée américaine veut construire un modem cérébral qui vous permet de contrôler des objets avec volonté. Est-ce réaliste ?
L’armée américaine commence à travailler sur une nouvelle ”interface neuronale implantable” qui, espère-t-elle, permettra aux utilisateurs d’envoyer des données de leur cerveau vers des appareils numériques externes.
C’est vrai – un modem cérébral. Un qui peut se connecter à un million de neurones à la fois, plus que les simples milliers possibles aujourd’hui.
Les conséquences sont lourdes pour les forces armées et les civils. Imaginez contrôler votre réservoir, votre voiture ou votre micro-ondes avec votre esprit. Ou envoyez un drone avec votre esprit et ”voyez” ce que les capteurs du drone voient – en temps réel. Imaginez avoir un appel téléphonique mains libres en le voulant juste… puis parler à voix haute.
Mais ne retenez pas votre souffle. Alors que le modem cérébral du Pentagone est loin de la science-fiction – les implants cochléaires, par exemple, représentent une forme très basique d’interface neuronale à sens unique – il est tout aussi loin de la science. Et il peut s’écouler de nombreuses années ou décennies avant que tout ce qui ressemble à un implant neural ne soit prêt à être testé. Si jamais cela arrive.
La Defense Advanced Research Projects Agency – l’aile scientifique marginale de l’armée – a annoncé le 19 janvier son initiative de « conception de systèmes d’ingénierie neuronale ». Le programme NESD ”visait à développer une interface neuronale implantable capable de fournir une résolution de signal et une bande passante sans précédent pour le transfert de données entre le cerveau humain et le monde numérique”, a déclaré la DARPA.
”L’interface servirait de traducteur, faisant la conversion entre le langage électrochimique utilisé par les neurones du cerveau et les uns et les zéros qui composent le langage des technologies de l’information”, a poursuivi la société de recherche militaire. ”L’objectif est de réaliser ce lien de communication dans un dispositif biocompatible d’une taille ne dépassant pas un centimètre cube.”
La DARPA prévoit de tenir une réunion en Virginie en février pour expliquer davantage l’idée du modem cérébral et entamer le processus d’attribution de subventions aux universités, aux chercheurs indépendants et aux entreprises privées. Et avant d’attribuer l’argent, la DARPA a déclaré qu’elle formerait un ”groupe industriel” d’experts en neurosciences disposés à partager des idées gratuitement, le tout dans l’espoir qu’un peu de collaboration rendra la compétition ultérieure plus productive à long terme.
L’agence prévoit de consacrer 60 millions de dollars à la NESD au cours des quatre prochaines années.
Mais avec toute cette planification et ce financement, la DARPA a peut-être mis le cheval scientifique derrière la charrette par programme. L’agence n’a pas réussi à répondre à certaines questions de base qui pourraient déterminer si le modem cérébral est même possible. Un implant cochléaire qui chatouille les nerfs auditifs est une chose. Un petit appareil que les pensées et les sens encode en données exploitables est une autre.
Bradley Greger, neuroscientifique à l’Arizona State University, a déclaré au Daily Beast qu’il assisterait à la réunion de la DARPA en Virginie et demanderait une bourse. ”C’est un projet passionnant”, a déclaré Greger à propos de NESD, ajoutant qu’il existe un réel potentiel de ”nouvelles connaissances fondamentales” sur le fonctionnement du cerveau.
Mais même Greger a reconnu que les obstacles sont élevés. ”Le grand défi est que vous parlez d’interagir avec le cerveau humain – ce n’est pas une chose anodine. C’est un gros problème d’implanter quelque chose dans le cerveau.”
Il y a, a souligné Greger, ”des considérations éthiques et médicales”.
”L’autre grand défi est de gérer et d’interpréter les énormes quantités d’informations que vous obtenez”, a ajouté Greger. ”Vous avez besoin d’une structure informatique de niveau Google pour la gérer et la gérer.” Imaginez maintenant que vous rassemblez tous les serveurs et algorithmes de Google dans un appareil de la taille de quelques pièces de monnaie.
Malgré toutes ses réserves, Greger a déclaré que l’effort du cerveau moderne en valait la peine. « La DARPA veut vraiment voir jusqu’où nous pouvons aller », a-t-il déclaré.
Mais Daniel Palanker, un neuroscientifique à l’Université de Stanford, a dit des conneries à propos du schéma du modem cérébral. ”On dirait que quelqu’un a trouvé des nombres aléatoires”, a déclaré Palanker au Daily Beast. ”Quelqu’un lance un nombre comme un million de neurones. Mais quelle est la technologie ? Il n’y a pas de description de la technologie.”
Palanker a souligné qu’il y a beaucoup de potentiel pour l’avancement des neurosciences. Mais la façon de faire de la DARPA n’aidera pas, a-t-il déclaré. Premièrement, l’agence a tendance à investir beaucoup d’argent dans un projet pendant une courte période plutôt que de garantir un financement stable comme le font de nombreux autres financiers. Le modèle DARPA ”n’est pas le meilleur moyen de soutenir la science”, a déclaré Palanker.
Et la DARPA aime se fixer des objectifs ambitieux, apparemment arbitraires, et voir quel type de technologie est le résultat de tentatives infructueuses pour atteindre ces objectifs. Mais Palanker a déclaré que l’approche de l’agence est un gaspillage. ”Mes efforts sont basés sur ce qui est possible”, a-t-il souligné. Palanker a déclaré qu’il n’assisterait pas à la conférence de Virginie ni ne demanderait l’argent moderne du cerveau de la DARPA.
Pour être juste, l’agence scientifique militaire semble se rendre compte que l’initiative NESD est ambitieuse et risquée. « La gamme d’obstacles techniques et le nombre conséquent de spécialités techniques et autres nécessaires pour contribuer à cet effort expliquent en partie pourquoi le programme vise à lancer un groupe industriel engagé dans le partage de données et de ressources préconcurrentielles, Rick Weiss, le responsable des communications de l’agence. réalisateur, a déclaré au Daily Beast.
”Les obstacles techniques sont nombreux”, a répété Weiss.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.