catechese 004 wat betekent in god geloven

Download

- Stars (0)

25 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 17-07-2021 15:35

Share
DescriptionPreviewVersions
3.2.2 geloven christendom - catechese - 004 wat betekent in god geloven.pdf

Verloop van de cursus:

Doe samen met andere want de heer zegt,
in deze cursus waar er meer dan 1 in mijn naam samen zijn,
is hij aanwezig.
kijk samen naar deze films 1 ne film per week das 73 weken onderrichting met zijn allen samenkomen in groepjes per 2

hoe ga je te werk:

1. Kijk aandachtig wat je ziet en maak aantekeningen op papier
2. Bespreek de aantekeningen onder elkander van elkander
3. Kijk aandachtig terug opnieuw de film met de aandacht van elkanders aantekeningen
4. Kijk 3de maal de film opnieuw vergelijk de inhoud van film met uw eigen leven
5. Maak het bespreekbaar wat het in uw leven doet
6. Herhaal gans de week individueel elke dag de film opnieuw

BIDDEN VOOR ALPHA?
Wilt u meebidden voor Alpha?

Gebed om Gods zegen voor de Alpha-cursus:

Vader in de Hemel,
geef dat alle mensen uw liefde ontdekken
en werkelijk uw kinderen willen zijn.
Heer Jezus Christus,
U bent de Alpha en de Omega,
trek alle mensen tot uw liefdevol Hart,
opdat zij verzoening vinden
en getuigen worden van uw nabijheid.
Heilige Geest,
schenk geloof, hoop en liefde,
vooral aan hen die nog niet geloven,
die nog niet kunnen hopen,
die nog niet de liefde van God kennen.
God, maakt U de Alpha-cursus vruchtbaar voor uw Kerk.
Zegent U de verantwoordelijken, schenkt U veel deelnemers
en laat uw genade diep in hun hart inwerken.
Maria, Moeder van de Kerk en onze Moeder,
dit vragen wij op uw voorspraak.
Door Christus onze Heer. Amen.

De cursus “004 wat betekent in God geloven”.

Geloofd de dokter overtuiging 1. Ervaren
2. Inzicht
3. Tussen andere & u over god
vertellen

Gids
bergbeklimmer
Vertrouwen 1. toegerust
2. tocht vaak afgelegd
3. goed de roette loopt

voetballer Blindvaren op team 1. Gedragen
2. Geborgen

In God geloven

God bestaat overtuiging

Wissel werking vertrouwen

In god
Vertrouwd
Geborgen
toevertrouwd

Opdracht:

Vertel in 3 regels wat het verdict is in god geloven
zoals jij het

1. Ziet
2. ervaart
3. hoe het bij u gegaan is

Hebreeën 11:1, En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld. Geloof doet ons zien, dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.

Resultaat bij gwenovitch om trend de opdracht:

Vertel in 3 regels wat het verdict is in god geloven
zoals jij het

1. ziet
in vrede laat god ons buiten de tijd naar ons zelf te kijken om zo te leren oordelen voor ons zelf een ja besluit te maken tegen het onvermijdelijke als mensen niet naar mijn rechtvaardigheid willen luisteren komt god juist op tijd door zijn goede nieuws niet bang te zijn om afgewezen te worden als er een mening verschil is om goede nieuws te openbaren tot verlossing voor velen in de eucharistie
2. Ervaart
3. hoe het bij u gegaan is
1. overtuiging
Hoe de gemeenschap hun geloof belijden om mij bij te sturen als ik het mis had om in de heer zijn liefde te leven
2. Vertrouwen
Mijn broeders Jan, Luc & Hendrik leven het geloof voor omdat ze vertrouwd zijn op hun eigen manier elk ik leer van samengestelde vruchten van hun geloof overtuiging
3. Blindvaren op de gemeenschap
Door Hendrik is als een kameraad (vader) die ik niet had die mij lief heeft en elkander dragen door elkander geestelijk en lichamelijk te ondersteunen door zijn goed hart in bolster ervaar ik zijn liefde die mij beschermd, beschud en in veiligheid brengt waar ik mij als kameraad bij geborgen voel)
door luc is als een vader abraham die niet oordeelt alles op zijn beloop laat gaan net zoals jezus dat doet luc is goed voorbeeld om de vrede te bewaren hij preekt het geloof wat de heer in zijn leven doet
door Jan, leert mij rechtvaardig op te komen voor de heer zijn wet van zijn verbond in zijn vrijheid in ons manifesteert is hij een goede christene die hevig zijn geloof beleid
hij preekt het geloof wat de heer in zijn leven doet

onze god laat mijn leven uitleveren, God zend ons als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig (als hendrik) als een slang vraag ik dan niet bezorgd af hoe ik moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende

(En)

Believing Christianity – Catechesis – 004 What does believing in God mean ?

Course of the course:

Join with others for the lord says,
in this course where there are more than 1 together in my name,
he is present.
watch these films together 1 ne film a week that is 73 weeks of education all together in groups per 2

How do you proceed:

1. Look carefully at what you see and take notes on paper
2. Discuss the notes among each other
3. Carefully watch the film again with the attention of each other’s notes
4. Look 3 the times the film again compare the content of film with your own life
5. Discuss what it does in your life
6. Repeat the film individually every day throughout the week

PRAY FOR ALPHA?
Would you like to pray for Alpha ?

Prayer for God’s Blessing for the Alpha Course:

Father in Heaven,
grant that all people may discover your love
and truly want to be your children.
Lord Jesus Christ,
You are the Alpha and the Omega,
draw all people to Your loving Heart,
that they may find reconciliation
and become witnesses of Your nearness.
Holy Spirit,
grant faith, hope and love,
especially to those who do not yet believe,
who cannot yet hope,
who do not yet know the love of God.
God, make the Alpha course fruitful for your Church.
Bless those responsible, give many participants
and let your grace sink deep into their hearts.
Mary, Mother of the Church and our Mother,
we ask this through your intercession.
Through Christ our Lord. Amen.

The course “004 which means believing in God”.

Believe the doctor persuasion 1. To experience
2. Insight
3. Between other & tell you about god

guide
mountaineer
Trust 1. equipped
2. journey often traveled
3. well the soot is running

soccer player Blind sailing on team 1. Behave
2. G eborgen

believe in God

God exists belief

Switch operation trust

god
Familiar
salvaged
entrusted

Order:

Tell in 3 lines what the verdict is in believing god
like you do it

1. Z ot
2. experiences
3. how it went for you

Hebrews 11:1, And what is faith? Faith is a solid ground of what we hope for, it convinces us of the reality of invisible things. The ancients have been honored for their faith. Faith shows us that the universe came into being by the word of God, so that the visible came into existence from the invisible.

Result at gwenovitch to trend the command:

Tell in 3 lines what the verdict is in believing god
like you do it

1. see
in peace god leaves us out of time to look at ourselves so as to learn to judge for ourselves make a yes decision to the inevitable if people will not listen to my justice god comes just in time by not afraid of his good news to be rejected when there is a difference of opinion to reveal good news for salvation to many in the Eucharist
2. E rvaart
3. how it went for you
1. persuasion
How the community professes their faith to correct me if I was wrong to live in the Lord’s love
2. Trust
My brothers Jan, Luc & Hendrik live the faith because they are familiar in their own way each I learn from compound fruits of their faith conviction
3. Blinding the community
Because of Hendrik is like a comrade (father) whom I did not have who loves me and who supports each other by supporting each other mentally and physically through his good heart in shell I experience his love that protects, shelters and brings me to safety where I feel like comrade to feel safe)
by luc is like a father abraham does not judge everything on its course let go just as Jesus does luc good example to keep the peace he pre ekt faith what the gentleman in his life
Jan , I learn just to come to the lord law of his covenant in his freedom in our manifest he is a good Christene violently faith policy
he pre ekt faith what the gentleman in his life

our god surrenders my life , God sends us like sheep among wolves. So be shrewd (if hendrik) as a snake question I do not worry about how I should speak or what to say. Because what you have to say will be given to you at that moment. For it is not you yourselves who then speak, it is the Spirit of your Father who speaks in you. One brother will deliver another to be killed, and fathers will do the same to their children, and children will turn against their parents and have them executed. You will be hated by all because of my name; but whoever endures to the end will be saved. When they persecute you in one city, flee to the next

(Fr)
Croire au christianisme – Catéchèse – 004 Que signifie croire en Dieu ?

Cours du cours :

Joignez-vous aux autres car le seigneur dit,
dans ce cours où il y a plus d’1 en mon nom ensemble,
il est présent.
regarder ces films ensemble 1 ne film par semaine soit 73 semaines d’enseignement tous ensemble en groupe par 2

Comment procédez-vous :

1. Regardez attentivement ce que vous voyez et prenez des notes sur papier
2. Discutez des notes entre vous
3. Regardez attentivement le film à nouveau avec l’attention des notes de l’autre
4. Regardez 3 les fois le film à nouveau comparer le contenu du film avec votre propre vie
5. Discutez de ce qu’il fait dans votre vie
6. Répétez le film individuellement tous les jours tout au long de la semaine

PRIER POUR ALPHA ?
Voudriez-vous prier pour Alpha ?

Prière pour la bénédiction de Dieu pour le cours Alpha :

Père céleste,
fais que tous les hommes découvrent ton amour
et veuillent vraiment être tes enfants.
Seigneur Jésus-Christ,
Tu es l’ Alpha et l’Oméga,
attire tous les hommes à Ton Cœur aimant,
afin qu’ils se réconcilient
et deviennent témoins de Ta proximité.
Esprit Saint,
accorde la foi, l’espérance et l’amour,
spécialement à ceux qui ne croient pas encore,
qui ne peuvent pas encore espérer,
qui ne connaissent pas encore l’amour de Dieu.
Dieu, rends le cours Alpha fructueux pour ton Église.
Bénissez les responsables, donnez de nombreux participants
et laissez votre grâce pénétrer profondément dans leurs cœurs.
Marie, Mère de l’Église et notre Mère,
nous te le demandons par ton intercession.
Par le Christ notre Seigneur. Amen.

Le cours « 004 qui signifie croire en Dieu ».

Croyez le docteur persuasion 1. À découvrir
2. Aperçu
3. Entre autres & te parler de dieu

guide
alpiniste
Confiance 1. équipé
2. voyage souvent parcouru
3. bon la suie coule

joueur de football Navigation à l’aveugle en équipe 1. Se comporter
2. G eborgen

croire en Dieu

Dieu existe croyance

Opération de changement de confiance

Dieu
Familier
récupéré
confié

Ordre:

Dites en 3 lignes quel est le verdict en croyant Dieu
comme vous le faites

1. Z ot
2. expériences
3. comment ça s’est passé pour toi

Hébreux 11:1, Et qu’est-ce que la foi ? La foi est une base solide de ce que nous espérons, elle nous convainc de la réalité des choses invisibles. Les anciens ont été honorés pour leur foi. La foi nous montre que l’univers est né par la parole de Dieu, de sorte que le visible est né de l’invisible.

Résultat à gwenovitch pour tendance la commande :

Dites en 3 lignes quel est le verdict en croyant Dieu
comme vous le faites

1. voir
en paix dieu nous laisse hors de temps pour nous regarder afin d’apprendre à juger par nous-mêmes prendre une décision oui à l’ inévitable si les gens n’écoutent pas ma justice dieu arrive juste à temps en n’ayant pas peur de sa bonne nouvelle d’être rejeté quand il y a une divergence d’ opinion pour révéler la bonne nouvelle pour le salut à beaucoup dans l’Eucharistie
2. E rvaart
3. comment ça s’est passé pour toi
1. persuasion
Comment la communauté professe sa foi pour me corriger si j’avais tort de vivre dans l’amour du Seigneur
2. Confiance
Mes frères Jan, Luc & Hendrik vivent la foi parce qu’ils sont familiers à leur manière chacun j’apprends des fruits composés de leur conviction de foi
3. Aveugler la communauté
Parce qu’Hendrik est comme un camarade (père) que je n’ai pas eu qui m’aime et qui se soutient en se soutenant mentalement et physiquement à travers son bon cœur en coquille je vis son amour qui protège, abrite et me met en sécurité où je me sens camarade pour me sentir en sécurité)
par luc c’est comme un père abraham ne juge pas tout sur son cours lâcher prise tout comme Jésus le fait luc bon exemple pour garder la paix il pre ekt foi ce que le monsieur dans sa vie
Jan , j’apprends juste à venir au seigneur loi de son alliance dans sa liberté dans notre manifeste c’est un bon chrétien violemment foi politique
il pre ekt foi ce que le monsieur dans sa vie

notre dieu abandonne ma vie , Dieu nous envoie comme des brebis parmi les loups. Alors soyez astucieux (si hendrik) en tant que question de serpent, je ne m’inquiète pas de la façon dont je devrais parler ou de quoi dire. Parce que ce que vous avez à dire vous sera donné à ce moment-là. Car ce n’est pas vous-mêmes qui parlez, c’est l’Esprit de votre Père qui parle en vous. Un frère en livrera un autre pour qu’il soit tué, et les pères feront de même avec leurs enfants, et les enfants se retourneront contre leurs parents et les feront exécuter. Vous serez haï de tous à cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. Quand ils te persécutent dans une ville, fuis vers la suivante