catechese 002 wat is de ziel

Download

- Stars (0)

21 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 06-07-2021 20:10

Share
DescriptionPreviewVersions
3.2.2 geloven christendom - catechese - 002 wat is de ziel.pdf

Verloop van de cursus:

Doe samen met andere want de heer zegt,
in deze cursus waar er meer dan 1 in mijn naam samen zijn,
is hij aanwezig.
kijk samen naar deze films 1 ne film per week das 73 weken onderrichting met zijn allen samenkomen in groepjes per 2

hoe ga je te werk:

1. Kijk aandachtig wat je ziet en maak aantekeningen op papier
2. Bespreek de aantekeningen onder elkander van elkander
3. Kijk aandachtig terug opnieuw de film met de aandacht van elkanders aantekeningen
4. Kijk 3de maal de film opnieuw vergelijk de inhoud van film met uw eigen leven
5. Maak het bespreekbaar wat het in uw leven doet
6. Herhaal gans de week individueel elke dag de film opnieuw

BIDDEN VOOR ALPHA?
Wilt u meebidden voor Alpha?

Gebed om Gods zegen voor de Alpha-cursus:

Vader in de Hemel,
geef dat alle mensen uw liefde ontdekken
en werkelijk uw kinderen willen zijn.
Heer Jezus Christus,
U bent de Alpha en de Omega,
trek alle mensen tot uw liefdevol Hart,
opdat zij verzoening vinden
en getuigen worden van uw nabijheid.
Heilige Geest,
schenk geloof, hoop en liefde,
vooral aan hen die nog niet geloven,
die nog niet kunnen hopen,
die nog niet de liefde van God kennen.
God, maakt U de Alpha-cursus vruchtbaar voor uw Kerk.
Zegent U de verantwoordelijken, schenkt U veel deelnemers
en laat uw genade diep in hun hart inwerken.
Maria, Moeder van de Kerk en onze Moeder,
dit vragen wij op uw voorspraak.
Door Christus onze Heer. Amen.

Ziel is een eenheid in levend wezen

levende dood
Een eenheid van losse delen is de ziel door Gods levensadem ingeblazen in genises in de bijbel openbaard

Dood = eewig leven omdat je barmhartig bent geweest blijf je leven in heiligheid verkrijg je door gelovig herdacht te worden omdat je geen aardse schatten verzamelde zoals materie met materie maar u houd aan Gods bron van leven
Geen eenheid van losse delen geen ziel meer en ontbind de levende eenheid om negatief (Satan) een te worden met de aarde tot niets

levende = Ziel gaat naar de hemel om verder te leven als je barmhartig bent geweest voor je medemens om uw loon daar te krijgen van je goede werken

= genises 1:24-31
24God sprak: `Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.’ Zo gebeurde het. 25God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. 26God sprak: `Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 27En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.* 28God zegende hen, en God sprak tot hen: `Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 29 En God sprak: `Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen. 30Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. 31God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.

Eenheid in de ziel kun je in 3 delen opsplitsen

1. Vegative ziel
2. Sensavetieve ziel
3. Rationele ziel

Rationele ziel = gods wil van zijn liefde om zijn evenbeeld te worden
Les 1 wat is de mens
1. verstand
2. wil

Verstand,
Wil voor God te gebruiken
is zijn liefde Materie brengt materie voort
heeft altijd een andere bron nodig
om geestelijk te bestaan

Bron: is licht van God
in levend bestaan
om de materie te overstijgen van de mens

(En)

Believing Christianity – Catechesis –
002 What is the soul

Course of the course:

Join with others for the lord says,
in this course where there are more than 1 in my name together,
he is present.
watch these films together 1 ne film per week that is 73 weeks of education all together in groups per 2

How do you proceed:

1. Look carefully at what you see and take notes on paper
2. Discuss the notes among each other
3. Carefully watch the film again with the attention of each other’s notes
4. Look 3 the times the film again compare the content of film with your own life
5. Discuss what it does in your life
6. Repeat the film individually every day throughout the week

PRAY FOR ALPHA?
Would you like to pray for Alpha ?

Prayer for God’s Blessing for the Alpha Course:

Father in Heaven,
grant that all people may discover your love
and truly want to be your children.
Lord Jesus Christ,
You are the Alpha and the Omega,
draw all people to Your loving Heart,
that they may find reconciliation
and become witnesses of Your nearness.
Holy Spirit,
grant faith, hope and love,
especially to those who do not yet believe,
who cannot yet hope,
who do not yet know the love of God.
God, make the Alpha course fruitful for your Church.
Bless those responsible, give many participants
and let your grace sink deep into their hearts.
Mary, Mother of the Church and our Mother,
we ask this through your intercession.
Through Christ our Lord. Amen.

Soul is a unit in living being

live the death
A unity of separate parts is breathed into the soul by God’s breath of life in genises revealed in the bible

Death = eternal life because you have been merciful keep your life in holiness you obtain by being commemorated in faith because you did not collect earthly treasures like matter with matter but you hold to God’s source of life
No more unity of loose parts no more soul and dissolve the living unity to become negative (Satan) one with the earth to nothing

life de = Soul goes to heaven to live on if you have been merciful to your fellow man to get your reward there from your good works

= genises 1:24-31
24 God said, ”Let the land bring forth living creatures of every kind: tame beasts, creeping things, and wild beasts of every kind.” That’s how it happened. 25 God made the wild beasts, kind after kind, the tame beasts kind after kind, and everything that crawls on the ground, kind after kind. And God saw that it was good. 26 God said, “Now we are going to make man in our image, like unto Us; he will rule over the fish of the sea, over the birds of the air, over the tame beasts, over all the wild beasts, and over all the beasts that creep on the ground.’ 27 And God created man in his image; in the image of God created He him; male and female created he them. * 28 God blessed them, and God said to them, ’Be fruitful and multiply; populate the earth and subdue it; rule over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that creeps on the ground.’ 29 And God said, ’I hereby give unto you every seed-bearing plant upon all the face of the earth, and every tree of seed-bearing fruit; they will serve you as food. 30 But to all the wild beasts, and to all the birds of the air, and to everything that creeps on the ground, and to every living thing that has animal life, I will give all the green vegetation for food. That’s how it happened. 31 God looked at all that He had made, and He saw that it was very good. It was evening and it was morning; that was the sixth day.

Unity in the soul can be divided into 3 parts

1. Vegative soul
2. Sensavetive soul
3. Rational soul

Rational soul = God’s will of his love to become his image
Lesson 1 what is man
1. mind
2. want

mind,
Will for God to use
is his love Matter produces matter
always needs another source
to exist spiritually

Source: is light from God
in living existence
to transcend the matter of man

(Fr)

Croire au christianisme – Catéchèse –
002 Quelle est l’âme

Cours du cours :

Joignez-vous aux autres car le seigneur dit,
dans ce cours où il y a plus d’1 en mon nom ensemble,
il est présent.
regardez ces films ensemble 1 ne film par semaine soit 73 semaines d’enseignement tous ensemble en groupe par 2

Comment procédez-vous :

1. Regardez attentivement ce que vous voyez et prenez des notes sur papier
2. Discutez des notes entre vous
3. Regardez attentivement le film à nouveau avec l’attention des notes de l’autre
4. Regardez 3 les fois le film à nouveau comparer le contenu du film avec votre propre vie
5. Discutez de ce qu’il fait dans votre vie
6. Répétez le film individuellement tous les jours tout au long de la semaine

PRIER POUR ALPHA ?
Voudriez-vous prier pour Alpha ?

Prière pour la bénédiction de Dieu pour le cours Alpha :

Père céleste,
fais que tous les hommes découvrent ton amour
et veuillent vraiment être tes enfants.
Seigneur Jésus-Christ,
Tu es l’ Alpha et l’Oméga,
attire tous les hommes à Ton Cœur aimant,
afin qu’ils trouvent la réconciliation
et deviennent témoins de Ta proximité.
Esprit Saint,
accorde la foi, l’espérance et l’amour,
spécialement à ceux qui ne croient pas encore,
qui ne peuvent pas encore espérer,
qui ne connaissent pas encore l’amour de Dieu.
Dieu, rends le cours Alpha fructueux pour ton Église.
Bénissez les responsables, donnez de nombreux participants
et laissez votre grâce pénétrer profondément dans leurs cœurs.
Marie, Mère de l’Église et notre Mère,
nous te le demandons par ton intercession.
Par le Christ notre Seigneur. Amen.

L’âme est une unité dans l’être vivant

vivre le décès
Une unité de parties séparées est insufflée dans l’âme par le souffle de vie de Dieu dans les génies révélés dans la bible

Mort = vie éternelle parce que tu as été miséricordieux garde ta vie dans la sainteté que tu obtiens en étant commémoré dans la foi car tu n’as pas collectionné les trésors terrestres comme la matière avec la matière mais tu t’accroches à la source de vie de Dieu
Plus d’unité de pièces détachées plus d’âme et dissoudre l’unité vivante pour devenir négatif (Satan) un avec la terre à rien

life de = L’ âme va au paradis pour vivre si vous avez été miséricordieux envers votre prochain pour y obtenir votre récompense de vos bonnes œuvres
= génises 1:24-31
24 Dieu dit : « Que le pays produise des êtres vivants de toute espèce : bêtes apprivoisées, reptiles et bêtes sauvages de toute espèce. C’est comme ça que ça s’est passé. 25 Dieu a fait les bêtes sauvages, espèce après espèce, les bêtes apprivoisées espèce après espèce, et tout ce qui rampe sur le sol, espèce après espèce. Et Dieu vit que c’était bon. 26 Dieu dit : « Maintenant, nous allons faire l’homme à notre image, semblable à nous ; il dominera sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes apprivoisées, sur toutes les bêtes sauvages et sur toutes les bêtes qui rampent sur la terre. 27 Et Dieu créa l’homme à son image; à l’image de Dieu, il l’a créé ; mâle et femelle, il les créa. * 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous ; peuplez la terre et soumettez-la ; règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. 29 Et Dieu dit : « Je vous donne par la présente toute plante productrice de graines sur toute la surface de la terre, et tout arbre à fruit portant des graines ; ils vous serviront de nourriture. 30 Mais à toutes les bêtes sauvages, et à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre, à tout être vivant qui a la vie animale, je donnerai pour nourriture toute végétation verte. C’est comme ça que ça s’est passé. 31 Dieu regarda tout ce qu’il avait fait, et il vit que c’était très bon. C’était le soir et c’était le matin ; c’était le sixième jour.

L’unité dans l’âme peut être divisée en 3 parties

1. Âme végétative
2. Âme sensuelle
3. Âme rationnelle

Âme rationnelle = volonté de Dieu de son amour pour devenir son image
Leçon 1 qu’est-ce que l’homme
1. écouter
2. vouloir

écouter,
La volonté que Dieu utilise
est son amour La matière produit la matière a
toujours besoin d’une autre source
pour exister spirituellement

Source : est la lumière de Dieu
dans l’existence vivante
pour transcender la matière de l’homme