nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

avondgebed

Download

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 10-04-2021 15:13

Share
DescriptionPreviewVersions
7.2 gebeden - Avondgebed.pdf

Heer, nu deze dag voorbij is, denken wij aan Uw goedheid.
Er zijn zoveel mensen die ons gelukkig maken,
zoveel dingen waaraan we vreugde beleven.
Schenk deze vreugde ook aan allen die we pijn hebben gedaan.
Geef ons nu een rustige nacht, veilig onder Uw bescherming.
Wij willen ook denken aan hen die deze nacht moeten werken.
Aan hen voor wie deze nacht vol onrust zal zijn,
zieken, stervenden en mensen die de slaap niet kunnen vatten.
Wees voor allen een bron van troost, van kracht en bemoediging.
Blijf met Uw zegen onze wereld begeleiden en laat ons allen,
slapend of wakend, geborgen zijn bij U. Amen.
Mijn Heer en mijn God,
Ik aanbid Uw Opperste Majesteit en ik dank U voor al Uw weldaden,
Bijzonder omdat Gij mij deze dag bewaard hebt.
Kom Heilige Geest, verlicht mijn verstand om mijn zonden te kennen
En geef mij de genade om een oprecht berouw te verwekken.
(kort gewetensonderzoek)
Akte van geloof, hoop, liefde en berouw.
H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
H. Jozef, bid voor ons.
Mijn heilige Engelbewaarder, bid voor ons.
Mijn heilige patroon (patrones), bid voor ons.
Alle engelen en Gods lieve heiligen, bid voor ons.
Heer,
in de stilte van de avond kom ik U bidden om genade en vergeving.
Vandaag heb ik geprobeerd de wereld te zien met ogen vol liefde,
geduldig, begrijpend, zachtmoedig en wijs;
Uw kinderen te zien zoals Gij ze ziet.
Doch Heer, ik moet U eerlijk bekennen dat ik hierin niet gelukt ben.
Ik heb de liefde die ik van U ontvangen heb, niet doorgegeven aan mijn naasten.
In mijn hart zijn slechte gedachten opgekomen en
het is niet altijd vriendelijk en blij geweest.
Vergeef mij mijn fouten, Heer en wees barmhartig,
dan zal ik de nacht in vrede kunnen doorbrengen onder Uw bescherming.

(En)
prayers – Evening prayer

Lord, as this day is over, we think of Your goodness.
There are so many people who make us happy
so many things that bring us joy.
Give this joy also to all those we have hurt.
Give us a restful night now, safe under Your protection.
We also want to think of those who have to work this night.
To those for whom this night will be troubled,
the sick, the dying, and those who cannot fall asleep.
Be a source of comfort, strength and encouragement to all.
With Your blessing, keep guiding our world and let us all,
be asleep or awake, be safe with You. Amen.
My Lord and my God,
I adore Your Supreme Majesty and I thank You for all Your benefits,
Special because you have kept me this day.
Come Holy Spirit, enlighten my mind to know my sins
And give me the grace to stir up genuine repentance.
(brief examination of conscience)
Act of Faith, Hope, Love and Repentance.
Holy Mary, Mother of God, pray for us.
Saint Joseph, pray for us.
My Holy Guardian Angel, pray for us.
My holy patron (patroness), pray for us.
All angels and God’s dear saints, pray for us.
Lord,
in the silence of the evening I come to pray for mercy and forgiveness.
Today I tried to see the world with eyes full of love
patient, understanding, meek and wise;
To see your children as you see them.
But Lord, I must admit to you that I did not succeed in this.
I have not passed on the love I received from you to my neighbors.
Bad thoughts have entered my heart and
it has not always been friendly and happy.
Forgive my mistakes, Lord and have mercy,
then I will be able to spend the night in peace under Your protection.

(Fr)
prières – Prière du soir

Seigneur, à la fin de ce jour, nous pensons à ta bonté.
Il y a tellement de gens qui nous rendent heureux
tant de choses qui nous apportent de la joie.
Donnez cette joie aussi à tous ceux que nous avons blessés.
Donnez-nous une nuit reposante maintenant, en sécurité sous votre protection.
Nous voulons aussi penser à ceux qui doivent travailler cette nuit.
A ceux pour qui cette nuit sera troublée,
les malades, les mourants et ceux qui ne peuvent pas s’endormir.
Soyez une source de réconfort, de force et d’encouragement pour tous.
Avec Ta bénédiction, continuez à guider notre monde et laissez-nous tous,
sois endormi ou éveillé, sois en sécurité avec Toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
J’adore Votre Majesté Suprême et je vous remercie pour tous vos bienfaits,
Spécial parce que tu as gardé cette journée pour moi.
Viens Esprit Saint, éclaire mon esprit pour connaître mes péchés
Et donne-moi la grâce de susciter une véritable repentance.
(bref examen de conscience)
Acte de foi, d’espoir, d’amour et de repentir.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Mon Saint Ange Gardien, priez pour nous.
Ma sainte patronne (patronne), priez pour nous.
Tous les anges et les chers saints de Dieu, priez pour nous.
Seigneur,
dans le silence du soir je viens prier pour la miséricorde et le pardon.
Aujourd’hui j’ai essayé de voir le monde avec des yeux pleins d’amour
patient, compréhensif, doux et sage;
Pour voir vos enfants comme vous les voyez.
Mais Seigneur, je dois vous avouer que je n’y suis pas parvenu.
Je n’ai pas transmis l’amour que j’ai reçu de vous à mes voisins.
De mauvaises pensées sont entrées dans mon cœur et
cela n’a pas toujours été amical et heureux.
Pardonne mes fautes, Seigneur et prends pitié,
alors je pourrai passer la nuit en paix sous Ta protection.