nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

abbaddon

Download

- Stars (0)

11 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 18-07-2021 19:19

Share
DescriptionPreviewVersions
2.3 slechte ervaringen van kwaad - abbadon.pdf

Wat is de Apolloon?
Door zijn vlotte woorden zal deze leugenaar veel mensen op een dwaalspoor brengen, vernietiging en vervolging zullen zich alarmerend verspreiden. We weten echter al hoe we ons moeten verdedigen tegen de duisternis: door ons te onderwerpen aan bescherming door Christus alleen.

Er zijn verschillende namen in de Bijbel voor Satan en zijn volgelingen. Een daarvan is ’de Apollyon’, wat zou kunnen verwijzen naar Satan of naar een hooggeplaatste demon. De naam ” Apollyon ” is het Grieks voor ”Abaddon”, wat ”Vernietiger” betekent.
We zien deze naam genoemd in
Openbaring 9 :
”Zij hadden als koning over zich de engel van de afgrond, wiens naam in het Hebreeuws Abaddon is en in het Grieks Apollyon (dat wil zeggen: Vernietiger)”
( Openbaring 9:11, Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon. ).
Context van
Openbaring 9:11, Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon.
Onmiddellijk nadat de vijfde engel op zijn bazuin blies, viel er een ster uit ”de hemel naar de aarde”
( Openbaring 9:1, En de vijfde engel stak de trompet. En ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was neergestort. En haar werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond. ).
Deze ster ”opende de afgrond”
( Openbaring 9:2, En zij opende de put van de afgrond. En rook steeg op uit de put, als de rook van een geweldige oven de zon en de lucht werden erdoor verduisterd voor 3 dagen),
en ontketende een bataljon demonische soldaten, vergelijkbaar met een sprinkhanenplaag
( Openbaring 9:3, en uit de rook streken sprinkhanen op de aarde neer, en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen der aarde macht hebben.)
die lijkt op ”paarden die klaar zijn voor de strijd”
( Openbaring 9:7, En de sprinkhanen zagen eruit als paarden, ten oorlog toegerust. Het leek of zij op hun koppen gouden kronen droegen; hun gezichten deden denken aan die van de mensen;).
Tegen die tijd was er al „hagel en vuur vermengd met bloed, en het werd op de aarde geslingerd. Een derde van de aarde is verbrand, een derde van de bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand.” Vervolgens ”werd er zoiets als een enorme berg, helemaal in vuur en vlam, in zee gegooid. Een derde van de zee veranderde in bloed, een derde van de levende wezens in de zee stierf en een derde van de schepen werd vernietigd.”
( Openbaring 8:7-9, En de eerste stak de trompet. En er kwam hagel en vuur, met bloed vermengd; en het werd op de aarde geworpen; en een derde deel van de aarde verbrandde en al het groene gras verbrandde.
8En de tweede engel stak de trompet. En het was alsof een grote berg, laaiend van vuur, in de zee geslingerd werd. En een derde deel van de zee werd bloed, 9en een derde van de schepselen die in de zee leven, kwam om, en een derde van de schepen verging.).
Dit is het begin van het einde waarin Satan en zijn demonische krachten zullen worden losgelaten. Het zal hem worden toegestaan om degenen die Christus als Koning verwerpen tijdens de reiniging van de hele aarde mee te nemen om plaats te maken voor een ”nieuwe hemel en een nieuwe aarde”
( Openbaring 21:1, En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer.).
Abaddon verschijnt in sommige versies van het Oude Testament (BSB, ESV, NASB), of als ”Vernietiging” in andere (NIV, KJV, NLT). We zien hem in
Job 26:6, de onderwereld lag open voor Hem, onbeschut het dodenrijk
en
Spreuken 15:11, Dodenrijk en onderwereld liggen open voor Jahwe: hoeveel te meer de harten van de mensenkinderen. .
Zoals Job Gods wonderbare kracht beschrijft, verklaart hij dat “het dodenrijk naakt is voor God; Vernietiging ligt onbedekt”
( Job 26:6, de onderwereld lag open voor Hem, onbeschut het dodenrijk).
Het dodenrijk is Sjeool of Hel en zelfs deze plaats is hulpeloos voor de Almachtige God.
Historische context
Johannes ”legt een gedurfde spirituele en politieke verklaring af” in Openbaring door te verwijzen naar zowel Abaddon (Hebreeuws) als Apollyon (Grieks). Het Grieks roept Apollo op, een god die de Romeinen aanbaden. De cultus van Apollo gebruikte het symbool van de sprinkhaan.”
De discipelen van Christus leefden in een tijd waarin Rome een groot deel van de bekende wereld beheerste. Johannes had vervolging meegemaakt „onder Domitianus”. Johannes werd ”naar Rome gebracht, en daar, door zijn vrijmoedigheid, hoewel niet door de dood, de kroon van het martelaarschap [verwierf]” door in olie gekookt te worden. Dit doodde hem niet, dus werd John ”gestuurd om in de mijnen te werken”.
Door de vernietiger ”Apollyon” te noemen en met de beeldspraak van sprinkhanen , ”zegt Johannes in feite dat het Romeinse rijk wordt geregeerd door de krachten van de hel” omdat ”de keizers Caligula, Nero en Domitianus zichzelf beschouwden als incarnaties van Apollo.
Wie is de vernietiger?
Een schrijver zegt: ”het lijdt geen twijfel dat dit ook Satan is , de duivel zelf.” Aan de andere kant blijven veel theologen onzeker . ”Sommigen maken hem […] slechts een van Satans vele kwaadaardige ondergeschikten.” Johannes had misschien gedacht dat de Romeinse keizer de Apollyon was en zijn taal suggereert dat zeker. Christenen blijven uitkijken naar de Vernietiger en anticiperen op de wederkomst van Christus. We weten niet waar de Destroyer vandaan zal komen, maar we weten wel:
1. Hij zal een goede acteur zijn. Er zijn tegenwoordig zeer overtuigende valse profeten en Abaddon zal de ultieme valse profeet zijn. Door zijn vlotte woorden zal deze leugenaar veel mensen op een dwaalspoor brengen
(? valse profeet gwenovitch?) Jezus zegt: ”Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn”
( Mattheüs 7:15, Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.).
“Valse leraren” zullen “in het geheim vernietigende ketterijen binnenbrengen”
( 2 Petrus 2:1, Toch zijn er onder het volk ook valse profeten geweest. En zo zullen er onder u valse leraars komen, die heimelijk verderfelijke ketterijen invoeren. Zij zullen zich niet ontzien tot hun eigen schielijke ondergang de Heerser te verloochenen die hen heeft vrijgekocht.).
Christenen worden gewaarschuwd om op hun hoede te zijn voor deze vlotte, maar dodelijke nabootsers van Christus’ wederkomst.
2. God heeft uiteindelijk de controle . Onze Vader in de hemel is niet de vernietiger, maar ’God zelf heeft deze vernietiging bewerkstelligd als onderdeel van zijn rechtvaardig oordeel’ in gwenovitch. Hoewel Satan „slecht en machtig” is, is hij „niet almachtig”. Abaddon heeft niet het volledige bevel over de demonen van de hel, die sprinkhanen die uit de afgrond komen.
Ze mogen ”het gras van de aarde of welke plant of boom dan ook schaden, maar alleen die mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben”
( Openbaring 9:4, En hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd droegen.).
Zelfs dan kunnen de sprinkhanen hun slachtoffers alleen martelen, maar niet doden. Wie houdt ze tegen? ”Zelfs op zijn meest virulente” kan de vernietiger ” niet ontsnappen aan Gods controle .”
3. De heldendaden van de Destroyer zullen niet iedereen wakker maken. Dit is een hartverscheurende realiteit. Gehoorzaam en liefdevol leven voor Christus zal niet de aandacht van ongelovigen trekken. Ze zullen zien wat Abaddon de rest van de wereld aandoet, maar ze zijn er niet van overtuigd dat Christus Heer is. “De boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan”
( 1 Korintiërs 1:18, Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht.).
Zelfs nadat ”een derde van de mensheid was gedood”, hadden degenen die achterbleven ”geen berouw van het werk van hun handen” of ”stopten met het aanbidden van demonen en […] afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Noch bekeerden zij zich van hun moorden, hun magische kunsten, hun seksuele immoraliteit of hun diefstallen”
( Openbaring 9:18, Door deze drie plagen werd een derde deel van de mensen gedood, door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. ,
Openbaring 9:20-21, Maar de andere mensen, die niet gedood werden door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen; zij hielden niet op de demonen te aanbidden en de afgoden van goud en zilver en koper en steen en hout, die niet kunnen zien noch horen noch gaan. 21En zij bekeerden zich niet van hun moorden en toverkunsten, van hun ontucht en dieverij.).
Gods ”beelddragers beschuldigen God ervan oneerlijk te zijn” wanneer Hij oordeel brengt, en zij ”drijven van hem af” wanneer de tijden goed zijn .
Zelfs wanneer de vernietiging van Abaddon wordt losgelaten, zullen veel mannen en vrouwen liever in hun zonde sterven dan zich bekeren. ”Hoe wanhopig zouden we graag willen geloven dat in het licht van het komende oordeel, alle verloren mannen en vrouwen tot God zullen roepen.”
In plaats daarvan aanbidden ze afgoden . Ze vieren bijvoorbeeld de ”levens van beroemdheden”, die in ”complete minachting van God” staan: ”Levens die zelfs ”droevig, eenzaam, met drugs gevuld [en] immoreel” kunnen zijn.
4. Abaddon zal Gods volk niet vernietigen. Voor christenen is de Heilige Geest als het bloed van het lam dat Israël op deurkozijnen schilderde om hun zonen te beschermen tegen de dood – niet tegen lijden, maar tegen eeuwige vernietiging. Openbaring zegt dat iedereen ofwel een merkteken van God zal ontvangen
( Openbaring 9:4, En hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd droegen.)
ofwel het merkteken van het beest
( Openbaring 13:17, en niemand kan kopen of verkopen, als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt.).
Dit is waarschijnlijk het onzichtbare teken van loyaliteit dat door aanbidding duidelijk wordt gemaakt. ”Iedereen die geen christen is” zal ”behoren tot het beest” en ”trouw aan hem zijn”. Maar ”als je de naam van Jezus en God de Vader op je voorhoofd hebt geschreven, betekent dit eenvoudig dat ze je bezitten, dat je van hen bent, dat je loyaal bent aan de Here God de Almachtige.”
5. Er is hoop. “Alleen het licht van Christus, de kracht van de Geest en de liefde van de Vader kunnen de duisternis aan. We gaan de afgrond in. Alleen Christus kan ons redden .” Sinds ze elkaar voor het eerst in het geheim ontmoetten in de bovenkamers van de huizen van de mensen, hebben christenen van alles te maken gehad, van pijnlijke afwijzing door hardvochtige ongelovigen tot marteling en martelaarschap.
Maar als Apollyon komt, zal de vervolging zich alarmerend verspreiden. Geen enkele christen zal onaangeroerd blijven. Hoe beangstigend dit ook klinkt, we weten al hoe we ons moeten verdedigen tegen de duisternis – door ons alleen te onderwerpen aan bescherming door Christus. Het is waar dat ”alleen Christus ons kan redden”, dus we hoeven geen toevlucht te zoeken in onze eigen kracht. God heeft de aard van de verdediging geopenbaard: ”de volledige wapenrusting van God”
( Efeziërs 6:11, Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.).
Maak je geen zorgen: bereid je voor
God heeft ons geen “geest van slavernij gegeven om terug te vallen in angst, maar” in plaats daarvan hebben we “de Geest van adoptie als zonen gekregen, door wie we roepen: ’Abba! Vader!’”
( Romeinen 8:15, De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!).
Als zonen en dochters van de Allerhoogste zijn wij erfgenamen van het toekomstige Koninkrijk, maar ook van Zijn macht nu. Die macht – onze wapenrusting – is groter dan de machten van zonde en dood over ons leven.
We kunnen ons omgorden voor de komende verdrukking door prioriteit te geven aan onze tijd om de Schrift te lezen en te bidden, zodat we kunnen leren hoe we Christus kunnen identificeren en de Vernietiger kunnen verwerpen; leer te vertrouwen op de beloften van God om niet bang te zijn voor de dag van verdrukking of om misleid te worden door de sluwheid van Abaddon. ’Dus we kunnen vol vertrouwen zeggen: ’De Heer is mijn helper; ik zal niet vrezen; wat kan een mens mij aandoen?’”
( Hebreeën 13:6, Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Heer is mijn helper,
ik heb niets te vrezen.
Wat kan een mens mij aandoen? ).

(En)

Bad Experiences of Evil – abba d don

What is the Apollon ?
By his smooth words, this liar will lead many people astray, destruction and persecution will spread alarmingly. However, we already know how to defend ourselves against the darkness: by submitting to protection by Christ alone.

There are several names in the Bible for Satan and his followers. One is ’the Apollyon ’, which could refer to Satan or to a high-ranking demon. The name ” Apollyon ” is Greek for ” Abaddon ”, which means ”Destroyer”.
We see this name mentioned in
Revelation 9 :
“They had as king over them the angel of the abyss, whose name in Hebrew is Abaddon and in Greek is Apollyon (that is, Destroyer)”
( Revelation 9:11 , For king over them they had the angel of the abyss; his name is in Hebrew Abaddon , in Greek Apollyon . ).
Context of
Revelation 9:11 , They had the angel of the abyss as king over them; his name is in Hebrew Abaddon , in Greek Apollyon .
Immediately after the fifth angel blew his trumpet, a star fell from ”heaven to earth”
( Revelation 9:1 , And the fifth angel sounded the trumpet. And I saw a star that had fallen from heaven to the earth. And to her was given the key of the pit of the abyss. ).
This star ”opened the abyss”
( Revelation 9:2 , And she opened the pit of the abyss. And smoke went up out of the pit, like the smoke of a mighty furnace, the sun and the sky were darkened by it for 3 days ),
and unleashed a battalion of demonic soldiers, similar to a plague of locusts
( Revelation 9:3 , and out of the smoke locusts descended upon the earth, and power was given them as the scorpions of the earth have power. )
resembling ”horses ready for battle”
( Revelation 9:7 , And the locusts looked like horses equipped for war. They seemed to wear crowns of gold on their heads; their faces were like those of men; ).
By that time there was already “hail and fire mingled with blood, and it was being hurled to the earth. A third of the earth has been burned, a third of the trees has been burned, and all the green grass has been burned.” Then “something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. A third of the sea turned to blood, a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed.”
( Revelation 8:7-9 , And the first sounded the trumpet. And there came hail and fire mingled with blood; and it was thrown to the earth; and a third part of the earth was burned up, and all the green grass was burned up.
8And the second angel sounded the trumpet. And it was as if a great mountain, blazing with fire, was hurled into the sea. And a third of the sea became blood, 9And a third of the creatures that live in the sea perished, and a third of the ships perished. ).
This is the beginning of the end when Satan and his demonic powers will be unleashed. He will be allowed to take those who reject Christ as King during the cleansing of the whole earth to make way for a ”new heaven and a new earth”
( Revelation 21:1 , And I saw a new heaven and a new earth; the first heaven and the first earth were gone, and the sea was no more. ).
Abaddon appears in some versions of the Old Testament (BSB, ESV, NASB), or as ”Destruction” in others (NIV, KJV, NLT). We see him in
Job 26: 6 , the underworld was open to him, exposed the grave
and
Proverbs 15:11 , Hades and the underworld lie open before the Lord: how much more the children of men’s hearts. .
As Job describes God’s miraculous power, he declares that “the realm of the dead is naked before God; Destruction lies uncovered”
( Job 26:6 , the underworld was open to Him, the realm of the dead unprotected ).
The realm of the dead is Sheol or Hell and even this place is helpless to Almighty God.
Historical context
John ”makes a bold spiritual and political statement” in Revelation by referring to both Abaddon (Hebrew) and Apollyon (Greek). The Greek evokes Apollo, a god the Romans worshiped. The cult of Apollo used the symbol of the locust.”
The disciples of Christ lived at a time when Rome controlled much of the known world. John had experienced persecution “under Domitian. ” John was ”brought to Rome, and there, by his boldness, though not by death, [acquired] the crown of martyrdom” by being boiled in oil. This didn’t kill him, so John was ”sent to work in the mines”.
By calling the destroyer ” Apollyon ” and using the imagery of locusts , ”John is in effect saying that the Roman Empire is ruled by the forces of Hell” because ”the emperors Caligula , Nero and Domitian considered themselves to be incarnations of Apollo.
Who is the destroyer?
One writer says, ”There is no doubt that this is Satan too , the devil himself.” On the other hand , many theologians remain uncertain . ”Some make him […] just one of Satan’s many evil subordinates.” John may have thought the Roman Emperor was the Apollyon and his language certainly suggests that. Christians continue to look to the Destroyer and anticipate Christ’s return. We don’t know where the Destroyer will come from, but we do know:
1. He will be a good actor. There are very convincing false prophets today and Abaddon will be the ultimate false prophet. With his smooth words, this liar will lead many people astray (? false prophet gwenovitch?) Jesus says: ”Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing , but inside are ravening wolves”

( Matthew 7:15 , Beware of the false prophets, people who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravening wolves. ).
“False Teachers” Will “Secretly Bring In Destroying Heresies”
( 2 Peter 2:1 , Yet there were also false prophets among the people. And so false teachers will come among you, who will secretly introduce destructive heresies. They will not spare, to their own sudden destruction, to deny the ruler who ransomed. ).
Christians are warned to be on the lookout for these swift but deadly impersonators of Christ’s Second Coming.
2. God is ultimately in control . Our Father in Heaven is not the destroyer, but ”God Himself has wrought this destruction as part of His righteous judgment” in gwenovitch . Though Satan is “wicked and mighty,” he is “not omnipotent.” Abaddon does not have full command over the demons of hell, those locusts that come out of the abyss.
They may ”harm the grass of the earth or any plant or tree, but only those people who do not have the seal of God on their foreheads”
( Revelation 9:4 , And they were commanded not to harm the grass of the earth or to the crops and trees, but only to those who did not bear the seal of God on their foreheads. ).
Even then, the locusts can only torture their victims, but not kill them. Who’s stopping them? ”Even at his most virulent” the destroyer ”can not escape God’s control .”
3. The Destroyer ’s exploits won’t wake everyone up. This is a heartbreaking reality. Obedient and loving living for Christ will not attract the attention of unbelievers. They will see what Abaddon does to the rest of the world, but they are not convinced that Christ is Lord. “The message of the cross is foolishness to those who perish”
( 1 Corinthians 1:18 , For the preaching of the cross is foolishness to those who perish, but to those who are being saved, to us it is God’s power. ).
Even after ”a third of mankind was killed,” those who remained ”repented not of the work of their hands” or ”stopped worshiping demons and […] idols that cannot see, hear, or walk.” Nor did they repent of their murders, their magical arts, their sexual immorality, or their thefts.”
( Revelation 9:18 , By these three plagues a third of the people were killed, by the fire and the smoke and the brimstone that came out of their mouths. ,
Revelation 9: 20-21 , But the rest of the people, who were not slain by these plagues, did not repent of the works of their hands; they ceased not to worship the demons and the idols of gold and silver and copper and stone and wood, which can neither see nor hear nor go. 21And they did not repent of their murders and sorceries, of their fornication and theft. ).
God’s ”image bearers accuse God of being dishonest” when He brings judgment, and they ”drift from him” when the times are right .
Even when the destruction of Abaddon is unleashed, many men and women would rather die in their sin than repent. ”How desperately we would like to believe that in the light of the judgment to come, all lost men and women will cry out to God.”
Instead , they worship idols . For example, they celebrate ”celebrity lives,” which stand in ”complete disregard for God”: ”Lives that can even be ”sad, lonely, drug-filled [and] immoral.”
4. Abaddon will not destroy God’s people. For Christians, the Holy Spirit is like the blood of the lamb that Israel painted on door frames to protect their sons from death—not from suffering, but from eternal destruction. Revelation says everyone will either receive a mark from God God
( Revelation 9:4 , And they were commanded not to harm the grass of the earth or to the crops and trees, but only to those who did not bear the seal of God on their foreheads. )
or the mark of the beast
( Revelation 13:17 , and no man can buy or sell unless he bears that mark, the name of the beast, or the number of his name. ).
This is probably the invisible sign of loyalty made manifest through worship. ”Anyone who is not a Christian” will ”belong to the beast” and ”be true to him”. But ”if you have the name of Jesus and God the Father written on your forehead, it simply means that they own you, that you are theirs, that you are loyal to the Lord God Almighty.”
5. There is hope. “Only the light of Christ, the power of the Spirit, and the love of the Father can overcome the darkness. We’re going into the abyss. Only Christ can save us .” Since they first met secretly in the upstairs rooms of people’s homes, Christians have endured everything from painful rejection by harsh unbelievers to torture and martyrdom.
But when Apollyon comes, the persecution will spread alarmingly. No Christian will be left untouched. As frightening as this may sound, we already know how to defend ourselves against the darkness—by submitting only to Christ’s protection. It is true that ”only Christ can save us,” so we need not take refuge in our own strength. God has revealed the nature of the defense: ”the complete armor of God”
( Ephesians 6:11 , Put on the armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. ).
Don’t worry, prepare yourself
God has not given us a “spirit of bondage to fall back into fear, but” instead, we have been given “the Spirit of adoption as sons, through whom we cry, ’ Abba ! Father!’”
( Romans 8:15 , The spirit which thou hast received is not one of servility, which should again terrify thee. Thou hast received a spirit of sonship , which makes us cry out, Abba , Father! ).
As sons and daughters of the Most High, we are heirs of the Kingdom to come, but also of His power now. That power—our armor—is greater than the powers of sin and death over our lives.
We can gird ourselves for the coming tribulation by prioritizing our time to read the Scriptures and pray so that we can learn how to identify Christ and reject the Destroyer; learn to trust the promises of God not to fear the day of tribulation or be deceived by the craftiness of Abaddon . “So we can confidently say, ’The Lord is my helper; I will not fear; what can a man do to me?’”
( Hebrews 13:6 , Therefore we can say with confidence:
The Lord is my helper,
I have nothing to fear.
What can a man do to me? ).

(Fr)

Mauvaises expériences du mal – abba d don

Qu’est-ce que l’ Apollon ?
Par ses paroles douces, ce menteur égarera de nombreuses personnes, la destruction et la persécution se répandront de manière alarmante. Cependant, nous savons déjà nous défendre contre les ténèbres : en nous soumettant à la protection du Christ seul.

Il y a plusieurs noms dans la Bible pour Satan et ses disciples. L’un est « l’ Apollyon », qui pourrait faire référence à Satan ou à un démon de haut rang. Le nom ” Apollyon ” est grec pour ” Abaddon ”, qui signifie ” Destructeur ”.
On voit ce nom mentionné dans
Apocalypse 9 :
”Ils avaient pour roi sur eux l’ange de l’abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et en grec est Apollyon (c’est-à-dire Destructeur)”
( Apocalypse 9:11 , Car ils avaient pour roi l’ange de l’abîme ; son nom en hébreu est Abaddon , en grec Apollyon . ).
Contexte de
Apocalypse 9:11 , Ils avaient l’ange de l’abîme comme roi sur eux; son nom est en hébreu Abaddon , en grec Apollyon .
Immédiatement après que le cinquième ange ait sonné dans sa trompette, une étoile est tombée du « ciel à la terre »
( Apocalypse 9:1 , Et le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et à elle fut donnée la clef de la fosse de l’abîme. ).
Cette étoile ”a ouvert l’abîme”
( Apocalypse 9:2 , Et elle ouvrit la fosse de l’abîme. Et de la fumée monta de la fosse, comme la fumée d’une puissante fournaise, le soleil et le ciel en furent obscurcis pendant 3 jours ),
et a déchaîné un bataillon de soldats démoniaques, semblable à une invasion de sauterelles
( Apocalypse 9:3 , et de la fumée des sauterelles descendirent sur la terre, et le pouvoir leur fut donné comme les scorpions de la terre ont du pouvoir. )
ressemblant à des ”chevaux prêts au combat”
( Apocalypse 9:7 , Et les sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour la guerre. Ils semblaient porter des couronnes d’or sur la tête ; leurs visages étaient comme ceux des hommes ; ).
À ce moment-là, il y avait déjà « de la grêle et du feu mêlés de sang, et il fut précipité sur la terre. Un tiers de la terre a été brûlé, un tiers des arbres a été brûlé et toute l’herbe verte a été brûlée. Puis « quelque chose comme une énorme montagne, toute en feu, fut jetée dans la mer. Un tiers de la mer s’est transformé en sang, un tiers des créatures vivantes de la mer sont morts et un tiers des navires ont été détruits.
( Apocalypse 8:7-9 , Et le premier sonna de la trompette. Et il vint de la grêle et du feu mêlés de sang; et il fut jeté à terre; et un tiers de la terre fut brûlé, et toute l’herbe verte fut brûlé.
8Et le deuxième ange sonna de la trompette. Et c’était comme si une grande montagne, flamboyante de feu, était jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, 9Et un tiers des créatures qui vivaient dans la mer périt, et un tiers des navires périt. ).
C’est le début de la fin lorsque Satan et ses pouvoirs démoniaques seront déchaînés. Il sera autorisé à prendre ceux qui rejettent Christ comme Roi lors de la purification de toute la terre pour faire place à un ”nouveau ciel et une nouvelle terre”
( Apocalypse 21:1 , Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. ).
Abaddon apparaît dans certaines versions de l’Ancien Testament (BSB, ESV, NASB), ou comme ”Destruction” dans d’autres (NIV, KJV, NLT). On le voit dans
Job 26 : 6 , le monde souterrain lui était ouvert, a exposé la tombe
et
Proverbes 15:11 , Hadès et le monde souterrain sont ouverts devant le Seigneur: combien plus les enfants du cœur des hommes. .
Comme Job décrit la puissance miraculeuse de Dieu, il déclare que « le royaume des morts est nu devant Dieu ; La destruction est découverte »
( Job 26:6 , le monde souterrain lui était ouvert, le royaume des morts sans protection ).
Le royaume des morts est le Sheol ou l’Enfer et même cet endroit est impuissant devant Dieu Tout-Puissant.
Contexte historique
Jean « fait une déclaration spirituelle et politique audacieuse » dans l’Apocalypse en se référant à la fois à Abaddon (en hébreu) et à Apollyon (en grec). Le grec évoque Apollon, un dieu que les Romains adoraient. Le culte d’Apollon utilisait le symbole de la sauterelle.
Les disciples du Christ vivaient à une époque où Rome contrôlait une grande partie du monde connu. Jean avait connu la persécution « sous Domitien » . Jean a été « amené à Rome, et là, par son audace, mais pas par la mort, [a acquis] la couronne du martyre » en étant bouilli dans l’huile. Cela ne l’a pas tué, alors John a été ”envoyé travailler dans les mines”.
En appelant le destructeur « Apollyon » et en utilisant l’ imagerie des sauterelles , « Jean dit en effet que l’Empire romain est gouverné par les forces de l’Enfer » car « les empereurs Caligula , Néron et Domitien se considéraient comme des incarnations d’Apollon.
Qui est le destructeur ?
Un écrivain dit : « Il ne fait aucun doute que c’est aussi Satan , le diable lui-même. D’autre part , de nombreux théologiens restent incertains . ”Certains font de lui […] un des nombreux subordonnés maléfiques de Satan.” Jean a peut-être pensé que l’empereur romain était l’ Apollyon et son langage le suggère certainement. Les chrétiens continuent de se tourner vers le Destructeur et d’anticiper le retour du Christ. Nous ne savons pas d’où viendra le Destructeur , mais nous savons :
1. Il sera un bon acteur. Il existe aujourd’hui de faux prophètes très convaincants et Abaddon sera le faux prophète ultime. Avec ses paroles douces, ce menteur égarera beaucoup de gens (? faux prophète gwenovitch?) Jésus dit: ”Attention aux faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l’intérieur se trouvent des loups ravisseurs”

( Matthieu 7:15 , Méfiez – vous des faux prophètes, des gens qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais intérieurement sont des loups ravisseurs. ).
Les ”faux professeurs” ”apporteront secrètement des hérésies destructrices”
( 2 Pierre 2:1 , Il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple. Et ainsi viendront parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des hérésies destructrices. Ils n’épargneront pas, pour leur propre destruction soudaine, de renier le chef qui a racheté . ).
Les chrétiens sont avertis d’être à l’affût de ces imitateurs rapides mais mortels du retour du Christ.
2. Dieu a finalement le contrôle . Notre Père céleste n’est pas le destructeur, mais « Dieu lui-même a opéré cette destruction dans le cadre de son juste jugement » dans gwenovitch . Bien que Satan soit « méchant et puissant », il n’est « pas tout-puissant ». Abaddon n’a pas le plein contrôle sur les démons de l’enfer, ces sauterelles qui sortent de l’abîme.
Ils peuvent « nuire à l’herbe de la terre ou à toute plante ou arbre, mais uniquement aux personnes qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leur front »
( Apocalypse 9:4 , Et il leur fut commandé de ne pas nuire à l’herbe de la terre ni aux récoltes et aux arbres, mais seulement à ceux qui ne portaient pas le sceau de Dieu sur leur front. ).
Même alors, les sauterelles ne peuvent que torturer leurs victimes, mais pas les tuer. Qui les arrête ? ”Même dans sa forme la plus virulente”, le destructeur ”ne peut échapper au contrôle de Dieu ”.
3. Les exploits du Destructeur ne réveilleront pas tout le monde. C’est une réalité déchirante. Une vie obéissante et aimante pour Christ n’attirera pas l’attention des incroyants. Ils verront ce qu’Abaddon fait au reste du monde, mais ils ne sont pas convaincus que Christ est Seigneur. « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent »
( 1 Corinthiens 1:18 , Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous c’est la puissance de Dieu. ).
Même après qu’”un tiers de l’humanité ait été tué”, ceux qui sont restés ”ne se sont pas repentis du travail de leurs mains” ou ”ont cessé d’adorer les démons et les idoles qui ne peuvent pas voir, entendre ou marcher. Ils ne se sont pas non plus repentis de leurs meurtres, leurs arts magiques, leur immoralité sexuelle ou leurs vols.
( Apocalypse 9:18 , Par ces trois plaies, un tiers du peuple fut tué, par le feu et la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. ,
Apocalypse 9 : 20-21 , Mais le reste du peuple, qui n’a pas été tué par ces fléaux, ne se repentit pas des œuvres de leurs mains ; ils ne cessèrent d’adorer les démons et les idoles d’or et d’argent et de cuivre et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir ni entendre ni aller. 21Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres et de leurs sorcelleries, de leur fornication et de leur vol. ).
Les « porteurs d’image de Dieu accusent Dieu d’être malhonnête » lorsqu’Il porte le jugement, et ils « s’éloignent de lui » lorsque les temps sont propices .
Même lorsque la destruction d’ Abaddon est déclenchée, beaucoup d’hommes et de femmes préfèrent mourir dans leur péché que de se repentir. ”Comme nous aimerions désespérément croire qu’à la lumière du jugement à venir, tous les hommes et femmes perdus crieront à Dieu.”
Au lieu de cela , ils adorent des idoles . Par exemple, ils célèbrent les « vies de célébrités », qui représentent « un mépris total pour Dieu » : « des vies qui peuvent même être « tristes, solitaires, remplies de drogue [et] immorales ».
4. Abaddon ne détruira pas le peuple de Dieu. Pour les chrétiens, le Saint-Esprit est comme le sang de l’agneau qu’Israël a peint sur les cadres des portes pour protéger leurs fils de la mort, non de la souffrance, mais de la destruction éternelle. L’Apocalypse dit que tout le monde recevra une marque de Dieu Dieu
( Apocalypse 9:4 , Et il leur fut commandé de ne pas nuire à l’herbe de la terre ni aux récoltes et aux arbres, mais seulement à ceux qui ne portaient pas le sceau de Dieu sur leur front. )
ou la marque de la bête
( Apocalypse 13:17 , et nul ne peut acheter ou vendre s’il ne porte pas cette marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. ).
C’est probablement le signe invisible de loyauté manifesté par l’adoration. « Quiconque n’est pas chrétien » « appartiendra à la bête » et « lui sera fidèle ». Mais ”si vous avez le nom de Jésus et de Dieu le Père écrit sur votre front, cela signifie simplement qu’ils vous possèdent, que vous êtes à eux, que vous êtes fidèle au Seigneur Dieu Tout-Puissant.”
5. Il y a de l’espoir. « Seuls la lumière du Christ, la puissance de l’Esprit et l’amour du Père peuvent vaincre les ténèbres. Nous allons dans l’abîme. Seul le Christ peut nous sauver . Depuis qu’ils se sont rencontrés secrètement pour la première fois dans les chambres à l’étage des maisons des gens, les chrétiens ont tout enduré, du rejet douloureux par de durs incroyants à la torture et au martyre.
Mais quand Apollyon viendra, la persécution se répandra de manière alarmante. Aucun chrétien ne sera épargné. Aussi effrayant que cela puisse paraître, nous savons déjà comment nous défendre contre les ténèbres, en nous soumettant uniquement à la protection du Christ. Il est vrai que « seul le Christ peut nous sauver », nous n’avons donc pas besoin de nous réfugier dans nos propres forces. Dieu a révélé la nature de la défense : ”l’armure complète de Dieu”
( Ephésiens 6 : 11 , Revêtez l’armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. ).
Ne vous inquiétez pas, préparez-vous
Dieu ne nous a pas donné un « esprit d’esclavage pour retomber dans la peur, mais » au lieu de cela, nous avons reçu « l’esprit d’adoption en tant que fils, par qui nous crions : ’ Abba ! Père!’”
( Romains 8:15 , L’esprit que tu as reçu n’est pas un esprit d’esclavage, ce qui devrait encore t’effrayer. Tu as reçu un esprit de filiation , qui nous fait crier, Abba , Père! ).
En tant que fils et filles du Très-Haut, nous sommes les héritiers du Royaume à venir, mais aussi de sa puissance actuelle. Ce pouvoir – notre armure – est plus grand que les pouvoirs du péché et de la mort sur nos vies.
Nous pouvons nous préparer pour la tribulation à venir en donnant la priorité à notre temps pour lire les Écritures et prier afin que nous puissions apprendre à identifier le Christ et rejeter le Destructeur ; apprenez à faire confiance aux promesses de Dieu pour ne pas craindre le jour de la tribulation ou être trompé par la ruse d’ Abaddon . « Ainsi, nous pouvons dire avec assurance : ’Le Seigneur est mon aide ; je n’aurai pas peur ; qu’est-ce qu’un homme peut me faire ?’
( Hébreux 13:6 , C’est pourquoi nous pouvons dire avec assurance :
Le Seigneur est mon aide,
Je n’ai rien à craindre.
Qu’est-ce qu’un homme peut me faire ? ).