gebed door de tijd

(En) for English language scroll down
(Fr) faites défiler vers le bas pour la langue française

Het gebed door de tijd is het gebed van de Rooms-Katholieke Kerk dat op verschillende momenten van de dag wordt gebeden door geestelijken, religieuzen en vele gelovigen.
De Getijdengebed app bevat het officiële Getijdengebed in het Nederlands inclusief de eigen teksten voor Nederland en Vlaanderen

Over Bidden Onderweg app

Wat kan Bidden Onderweg voor mij betekenen?

Bidden Onderweg helpt duizenden mensen dagelijks met een kort moment van gebed en reflectie. Iedere dag verschijnt een nieuwe podcastmeditatie in de app en op de website. Door regelmatig met Bidden Onderweg te bidden, zul je merken dat de ontmoeting met God een bepaalde structuur krijgt en zich verdiept.

365 dagen met mijn engelbewaarder

dagelijkse boodschappen van een Engelbewaarder aan een begenadigd persoon. Ze dienen één voor één gelezen en overwogen te worden. Lees elke dag de tekst van de dag die overeenkomt met het heden. Ze zijn “geïnspireerd” en zonder moeite verwoord, als het ware “gedicteerd”, aan iemand die enkel uitvoerde.
Uw Engelbewaarder ziet zonder ophouden het Gelaat van God (Mt.18, 10), en tegelijk staat hij u vanaf uw geboorte tot de overgang naar het hiernamaals, dag en nacht bij. Hij zal bij u zijn bij het Laatste Oordeel. Hij is uw gezel voor de eeuwigheid! Hij heeft een naam. Hij houdt van u, verheugt zich met u en hij huilt wanneer u huilt. Hij stort bittere tranen als u luistert naar Satan, de “vader van de leugen, moordenaar van de mens vanaf het begin” (Joh.8, 44). Hij vloeit over van vreugde telkens als u een inspanning doet die uw gelijkenis vergroot met Jezus, “zachtmoedig en nederig van hart” (1Kor.13). Deze boodschappen zijn de echo van het Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus Christus, of ze zijn nog de afglans van het leven van Gods Zoon op aarde.

Enkele raadgevingen
Uw Engelbewaarder, beste lezer, uw “voogd en herder”, spreekt ook tot u dezelfde woorden als tot hem die ze ontving en opschreef. Overweeg deze boodschappen die van hem komen. Blijf naar hem luisteren; u zal ten slotte zijn stem “horen”. Hij is het die elke dag in deze boodschappen spreekt. Het doel van deze teksten is, u elke dag bewuster te maken van de ononderbroken aanwezigheid van de Engelbewaarder aan uw zijde.

Lees elke morgen de boodschap van de dag. Herlees ze ‘s avonds. Als u dit trouw doet, zal u binnen een jaar, op de weg van de heiligheid gevorderd zijn, en gelukkiger zijn. Pater Pio, die in 1999 zalig- en in 2001 heilig verklaard werd, zag zijn Engelbewaarder en sprak met hem.

getijdengebed app

android toestellen (klik hier)

apple toestellen (klik hier)

Bidden Onderweg app

bidden onderweg online(klik hier)

bidden onderweg android app(klik hier)

bidden onderweg apple app(klik hier)

365 dagen met mijn engelbewaarder documenten

januari tot maart(klik hier)

april tot juni(klik hier)

juli tot september(klik hier)

oktober tot december(klik hier)

(En)

Prayer through time is the prayer of the Roman Catholic Church that is prayed at different times of the day by clergy, religious and many believers.
The Hours of Prayer app contains the official Prayer of Hours in Dutch including its own texts for the Netherlands and Flanders

About Praying On the Go app

What can Praying Along the Way mean for me?

Praying Along the way helps thousands of people daily with a brief moment of prayer and reflection. Every day a new podcast meditation appears in the app and on the website. By regularly praying with Pray On the Way, you will notice that the encounter with God gets a certain structure and deepens.

365 days with my Guardian Angel

daily groceries from a Guardian Angel to a gifted person. They should be read and considered one by one. Read each day the text of the day that corresponds to the present. They are “inspired” and worded effortlessly, “dictated” as it were, to someone who just performed.
Your Guardian Angel sees the Face of God without ceasing (Mt 18:10), and at the same time he assists you day and night from your birth to the transition to the hereafter. He will be with you at the Last Judgment. He is your companion for eternity! He has a name. He loves you, rejoices with you, and he cries when you cry. He sheds bitter tears as you listen to Satan, the “father of lies, murderer of man from the beginning” (Jn 8:44). He overflows with joy whenever you make an effort that will increase your likeness to Jesus, “meek and lowly in heart” (1 Cor. 13). These messages are the echo of the Gospel, the Good News of Jesus Christ, or they are the effulgence of the life of God’s Son on earth.        

Some advice
Your Guardian Angel, dear reader, your “guardian and shepherd,” also speaks to you the same words as to him who received and wrote them. Consider these messages that come from him. Keep listening to him; you will finally “hear” his voice. It is He who speaks in these messages every day. The purpose of these texts is to make you more aware every day of the uninterrupted presence of the Guardian Angel at your side.      

Read the message of the day every morning. Reread them in the evening. If you do this faithfully, in a year’s time you will be on the path of holiness and be happier. Padre Pio , who was beatified in 1999 and canonized in 2001, saw his Guardian Angel and spoke to him.  

tide prayer app

android devices (click here)

apple devices (click here)

Pray On The Go app

pray on the go online(click here)

pray on the go android app(click here)

pray on the go apple app(click here)

365 days with my Guardian Angel documents

January to March(click here)

April to June(click here)

July to September(click here)

October to December(click here)

(Fr)

La prière dans le temps est la prière de l’Église catholique romaine qui est priée à différents moments de la journée par le clergé, les religieux et de nombreux croyants.
L’application Heures de prière contient la prière d’heures officielle en néerlandais, y compris ses propres textes pour les Pays-Bas et la Flandre

À propos de l’application Praying On the Go

Que peut signifier pour moi la prière en cours de route?

Prier en cours de route aide chaque jour des milliers de personnes avec un bref moment de prière et de réflexion. Chaque jour, une nouvelle méditation podcast apparaît dans l’application et sur le site Web. En priant régulièrement avec Pray On the Way, vous remarquerez que la rencontre avec Dieu prend une certaine structure et s’approfondit.

365 jours avec mon ange gardien

les courses quotidiennes d’un ange gardien à une personne douée. Ils doivent être lus et examinés un par un. Lisez chaque jour le texte du jour qui correspond au présent. Ils sont «inspirés» et formulés sans effort, «dictés» pour ainsi dire à quelqu’un qui vient de se produire.
Votre Ange Gardien voit le Visage de Dieu sans cesse (Mt 18, 10), et en même temps il vous assiste jour et nuit de votre naissance à la transition vers l’au-delà. Il sera avec vous lors du jugement dernier. Il est votre compagnon pour l’éternité! Il a un nom. Il vous aime, se réjouit avec vous et pleure lorsque vous pleurez. Il verse des larmes amères en écoutant Satan, le «père du mensonge, meurtrier de l’homme depuis le début» (Jn 8, 44). Il déborde de joie chaque fois que vous faites un effort qui augmentera votre ressemblance avec Jésus, «doux et humble de cœur» (1 Cor. 13). Ces messages sont l’écho de l’Évangile, la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, ou ils sont le rayonnement de la vie du Fils de Dieu sur la terre.        

Quelques conseils
Votre ange gardien, cher lecteur, votre «gardien et berger», vous dit aussi les mêmes paroles qu’à celui qui les a reçues et écrites. Considérez ces messages qui viennent de lui. Continuez à l’écouter; vous allez enfin “entendre” sa voix. C’est Lui qui parle chaque jour dans ces messages. Le but de ces textes est de vous rendre chaque jour plus conscient de la présence ininterrompue de l’Ange Gardien à vos côtés.      

Lisez le message du jour tous les matins. Relisez-les le soir. Si vous faites cela fidèlement, dans un an, vous serez sur le chemin de la sainteté et serez plus heureux. Padre Pio , qui a été béatifié en 1999 et canonisé en 2001, a vu son ange gardien et lui a parlé.  

application de prière de marée

appareils Android (cliquez ici)

appareils Apple (cliquez ici)

Appli Pray On The Go

priez sur le pouce en ligne(cliquez ici)

prier sur le pouce application Android(cliquez ici)

prier sur la route pomme app(cliquez ici)

365 jours avec mes documents Ange gardien

Janvier à mars(cliquez ici)

Avril à juin(cliquez ici)

Juillet à septembre(cliquez ici)

D’octobre à décembre(cliquez ici)