nl Nederlands
nl Nederlandsen Englishfr Françaisde Deutschit Italianoes Español

huispagina

(En) for English language scroll down
(Fr) faites défiler vers le bas pour la langue Française

We zijn een gemeenschap van liefde van dag tot dag.
is liefde tegelijk het mooiste en het kwetsbaarste wat wij met onze medemens kunnen ondekken en beleven. Het is de liefde die ons drijft op psychologisch vlak of door geloof, dat je hier op de website terug kunt vinden in de overtuiging van verschillende mensen,

spreken of de gezamenlijke liefde of door wet, die ons hamert de juiste bewoording te gebruiken om met elkaar te kominiceren

Na dat we de liefde begrijpen van de rijkdom die deze liefde ons drijft en manifesteert in ons leven en zo betekenis geeft in ons bestaan van elke dag,
is het God die deze liefde bestuurd in ons bestaan,
door onze liefde aan hem te geven en onze schuld en zonden.

Het programma tot de heer

Luisteren, opmerken, verdiepen de lezer hier op de site heeft de keuze om The luisteren

(Stap 1) om daarbij op te merken waar het spiritueel gezien gebeurt. Waar het borrelt om deze liefde te leren kennen, welke spirituele ervaringen zich aandienen

(Stap 2) en om in de rest van onze gesprekken bij die ervaringen te blijven hier op de site en ze te verdiepen

(Stap 3) de interesse in spirituele ervaring het betekent dat het bijzaak is deze andere dingen veel minder gaat.
‘De focus is dus niet het oplossen van problemen, de wet bij catechese, theologische reflectie of het doceren wat spiritualiteit is’
Waar het om draait is de behoefte wat de ander beleefd en denkt en wat ze doen onze broeders en zusters laten merken dat je meevoelt met hun moeilijke situatie.
Maar je intresse uitgaat wat er gebeurt in haar ziel geen persoonlijke verontwaardiging… Wat er toe doet is louter de ander (dat was de eerste waarde) en haar of zijn spirituele ervaring (De waarde die ik hierboven besprak)

Hoe God in alle geschapen dingen op het aardoppervlak voor mij zwoegt en werkt, dat wil zeggen:
Hij gedraagt zich als iemand die zwoegt.
Bijvoorbeeld in de hemel, de elementen, de planten, de vruchten, het vee, enz.
door ze het bestaan te geven en in stand te houden, door ze te doen groeien en voelen, enz.

Een geestelijke begeleider apostel van Christus, wijst niet op onze geestelijke fouten, en is bezig goed te doen op positieve manier voor onze ziel dat is onze roeping in wereld van verandering,
is hij de arbeider voor de heer zonder verdienste te krijgen voor zijn werk is hij een rijk man door de eenvoud van de liefde in zijn leven van de Schepper
dienen we onze mensen zonder onze overtuiging in geloof of levenswijze op te leggen,
we leven in hemelse van dag tot dag, met Zijn liefde zowel onze meest vreugdevolle als onze meest pijnlijke ervaringen verbonden. Door de liefde zondigen we niet meer zo ver als we kunnen.
dienen we onze schepper die zijn liefde geeft en gekregen hebben.
je kunt verschillende overtuigingen vinden de ene is meer geliefd dan het andere
elke geloofstrekking of geloof heeft elk hun overtuiging.

zoals in volgende liedje dat de man komt in het rond voor de Heer zijne aan schijn in volgend nummer


hoe de liefde aan het werk is bij hen van onze vader

Wij werken naar rechtvaardigheid en ook zoals een organisatie op deze site zijn dat niet omdat we aan de liefde van de heer in ons leven aan het werk is we zijn een gemeenschap dat de heer ons gezamenlijk bij een brengt in alle eenvoud brengt hij zijn kerken bijeen met de kennis van de Heer, hier op deze site en zijn gemeenschappen op deze aarde hier op de site is een gezonde database. Van kennis die wij u aanbied voor niets omdat de heer zijn liefde uit, met ons deelt via de boodschap van sint jozef, wij zijn samen een gemeenschap van liefde die de 7 werken van barmhartigheid deelt,
u bij staat dat is de liefde van onze vrijwilligers die u bij staan, leert in deze tijd van ons bestaan, dat onze vader de leermeester is in ons bestaan, niet de kerk. de kerk is gebouwd op materie en materie heeft een bron nodig das onze leermeester, mijne Baas hier op de site de liefdevolle 3 vuldigheid ten volle overwinnaar de leeuw van Juda, koning der koningen.

De heer roept ons, in de roeping om bij ons te manifesteren die bij ons van zijn liefde in ons is, en eeuwig durend is.

Als we die niet bezitten bekomen we onverschilligheid,
En als we er slecht mee omgaan en ons laat lijden door onze zwaktes,
we willen samenhorigheid uit liefde,
onder andere: andere cultuur, huidskleur, slechte gedachten waar je niemand mee op bouwt, om zo wrevel te vermijden,
mensen creatief samen te brengen.
Mensen die geven om mekaar zonder een hebzuchtig belang.
waar is ons voorbeeld?
waar is de liefde onder de mensen …

Daarom dat deze website is opgericht, uit menslievendheid.
Omdat mijne baas hem laat dienen, omdat hij zo lief is voor mij.
bent u verder interesseert om mee te werken aan de voorspellingen,
die ons te wachten staat die we niet kunnen veranderen,
dus vrezen we niet door Zijn liefde die zich openbaard.
die we moeten ondergaan samen staan we sterk als een gezamenlijke gemeenschap, om de vrees en pijn samen te doorstaan
Door het goede voor te leven, dat is liefde.
Ontdek meer waar de wereld om zou moeten draaien?
“op deze website laat ik u meer over ontdekken”,
ik zal u leiden dat u niet misleid wordt tot het volle leven van deze liefde gaan we voor u.
die ons vreugdevol veranderd in ons leven, doe het voor je kinderen of kleinkinderen, om duurzaam uw vruchten van vreugde van uw leven hen te schenken,
we zijn allemaal kinderen van god, stel je er voor open,
laat je leiden door sint jozef en laat je niet verleiden door misleiding,
laat je leven niet leiden door angst, dus vrees niet,
ontdek een beter leven laat het oude leven los,
voel de vrijheid van minimalisme.

wil je meer te weten komen hoe ik mijn vrijheid heb gevonden en me beter door voel.
kun jij ook ontdekken door minimalistisch te leven krijg je meer vrijheid als je u inzet voor derde

(Klik Hier, voor mijn ervaring naar mijn vrijheid, “de baan breker voor de terugkomst”)


website opgebouwd
om u te dienenDe website bestaat uit

Gezonde databank :
Dit is een databank om stil bij te staan om meer bewust te maken hoe goed de de databank is in samenwerking met vrijwilligers die hun mening gemeend geven met hun hart op de juiste plaats voor uw vrijheid, en kennis tot rijkdom
die hun ook inzetten om dit alles te laten gebeuren door de heer zijn openbaringen uit liefde voor het universele, en de mensheid.

OP SOMMIGE PAGINAS KUNT U ONDERAAN EEN REACTIE ACHTER LATEN,
niet op deze pagina?

(En)

We are a community of love from day to day.
love is at the same time the most beautiful and the most vulnerable thing we can discover and experience with our fellow human beings. It is the love that drives us psychologically or by faith, which you can find here on the website in the conviction of different people,

speaking or mutual love or by law, which urges us to use the right wording to communicate with each other

After we understand the love of the wealth that this love drives and manifests in our lives and thus gives meaning to our existence every day,
it is God who directs this love in our existence,
giving our love to him and our guilt and sins.

The program to Mr

Listen, notice, deepen the reader here on the site has the choice to listen

(Step 1) to notice where it is happening spiritually. Where it bubbles to get to know this love, what spiritual experiences present themselves

(Step 2) and to stay with and deepen those experiences in the rest of our conversations here on the site

(Step 3) the interest in spiritual experience it means that it is an afterthought these other things go much less.
‘The focus is therefore not on solving problems, the law in catechesis, theological reflection or teaching what spirituality is’
What matters is the need for what the other person experiences and thinks and what they do. Our brothers and sisters show that you sympathize with their difficult situation.
But your interest is what happens in her soul no personal indignation… What matters is just the other (that was the first value) and her or his spiritual experience (The value I discussed above)

How God toils and works for me in all created things on the face of the earth, that is,
He behaves as one who toils.
For example, in the sky, the elements, the plants, the fruits, the livestock, etc.
by giving them existence and sustaining them, by making them grow and feel, etc.

A spiritual director apostle of Christ , does not point out our spiritual faults, and is busy doing good in a positive way for our souls that is our calling in world of change,
he is the laborer for the lord without merit for his work is he a rich man by the simplicity of the love in his life of the creator
we serve our people without imposing our convictions in faith or way of life
we live in heavenly from day to day with his love both our most joyful and our most painful experiences. Because of love we no longer sin as far as we can.
we serve our creator who gives and has received his love.
you can find different beliefs one is more loved than the other every creed or belief each has their belief.

as in next song the man comes round before the Lord his appearance in next song


how love is at work with them from our father

We work for justice and also like an organization on this site it is not because we are working on the love of the lord in our lives we are a community the lord brings us together in all simplicity he brings his churches together with the knowledge of the Lord, here on this site and his communities on this earth here on the site is a healthy database. Of knowledge that we offer you for free because the lord gives out his love, shares with us through the message of saint joseph, we are together a community of love sharing the 7 works of mercy,
assist you that is the love of our volunteers those who stand by you learn in this time of our existence, that our father is the teacher in our existence, not the church. the church is built on matter and matter needs a source that is our teacher, my boss here on the site the loving 3 precision fully victorious the lion of Judah, king of kings.

The Lord calls us, in the call to manifest with us that which is with us of his love in us, and is everlasting.

If we don’t have it we get indifference,
And if we handle it badly and let ourselves suffer because of our weaknesses, we want togetherness out of love, among other things: different culture, skin color, bad thoughts that you don’t build anyone up with, so resentment to avoid,bring people together creatively.People who care about each other without a greedy interest.where is our example?where is the love among people…

That is why this website was founded, out of charity.
Because my boss makes him serve, because he is so kind to me. Are you further interested in collaborating in the prophecies that await us that we cannot change, so we fear not by His love that manifests itself. we have to endure together we stand strong as a community, to endure the fear and pain together
By living the good, that is love.Discover more what the world should revolve around?“ on this website I will leave you more discover”, I will guide you that you are not deceived to the full life of this love we go for you.
who changes us joyfully in our lives, do it for your children or grandchildren, to give them sustainably your fruits of joy of your life,
we are all children of god, be open to it,
let yourself be guided by saint joseph and let don’t be tempted by deception,
don’t let fear rule your life, so don’t fear, discover a better life, let go of the old life, feel the freedom of minimalism.

do you want to find out more about how I found my freedom and feel better about it.can you also discover by living minimalistic you get more freedom when you commit to third

(Click Here, for my experience of my freedom, “the job breaker for the return”)


website built
to serve you The website consists of

Healthy database :
This is a database to remember to raise awareness of how good the database is in collaboration with volunteers who speak their minds with their hearts in the right place for your freedom, and knowledge to wealth
that theirs too committed to making all this happen through the lord are revelations out of love for the universal, and humanity .

(Fr)

Nous sommes une communauté d’amour au jour le jour.
l’amour est à la fois la chose la plus belle et la plus vulnérable que nous puissions découvrir et vivre avec nos semblables. C’est l’amour qui nous anime psychologiquement ou par la foi, que vous pouvez retrouver ici sur le site dans la conviction de différentes personnes,

parler ou l’amour mutuel ou par la loi, qui nous pousse à utiliser la bonne formulation pour communiquer les uns avec les autres

Après avoir compris l’amour de la richesse que cet amour anime et manifeste dans nos vies et donne ainsi un sens à notre existence de tous les jours,
c’est Dieu qui dirige cet amour dans notre existence,
lui donnant notre amour et notre culpabilité et nos péchés.

Le programme de M.

Écouter, remarquer, approfondir le lecteur ici sur le site a le choix d’écouter

(Étape 1) pour remarquer où cela se passe spirituellement. Où ça bouillonne pour connaître cet amour, quelles expériences spirituelles se présentent

(Étape 2) et de rester avec ces expériences et de les approfondir dans le reste de nos conversations ici sur le site

(Étape 3) l’intérêt pour l’expérience spirituelle signifie que c’est une réflexion après coup, ces autres choses vont beaucoup moins.
“L’accent n’est donc pas mis sur la résolution de problèmes, la loi dans la catéchèse, la réflexion théologique ou l’enseignement de ce qu’est la spiritualité.
Ce qui compte, c’est le besoin de ce que l’autre vit, pense et fait. Nos frères et sœurs montrent que vous sympathisez avec leur situation difficile.
Mais votre intérêt est ce qui se passe dans son âme pas d’indignation personnelle… Ce qui compte c’est juste l’autre (c’était la première valeur) et son expérience spirituelle (La valeur dont j’ai parlé plus haut)

Comment Dieu travaille et travaille pour moi dans toutes les choses créées sur la face de la terre, c’est-à-dire qu’il se
comporte comme celui qui travaille.
Par exemple, dans le ciel, les éléments, les plantes, les fruits, le bétail, etc.
en leur donnant existence et en les faisant vivre, en les faisant grandir et sentir, etc.

Un directeur spirituel apôtre du Christ , ne signale pas nos défauts spirituels, et s’occupe de faire le bien de manière positive pour nos âmes qui est notre vocation dans le monde du changement,
il est l’ouvrier du seigneur sans mérite pour son travail est-il un homme riche par la simplicité de l’amour dans sa vie du créateur
nous servons notre peuple sans imposer nos convictions de foi ou de mode de vie
nous vivons au paradis au jour le jour avec son amour à la fois notre plus joyeux et notre plus douloureux expériences. A cause de l’amour, nous ne péchons plus autant que nous le pouvons.
nous servons notre créateur qui donne et a reçu son amour.
vous pouvez trouver différentes croyances, l’une est plus aimée que l’autre, chaque croyance ou croyance a chacune sa croyance.

comme dans la chanson suivante l’homme revient devant le Seigneur son apparition dans la chanson suivante


comment l’amour est à l’œuvre avec eux de notre père

Nous travaillons pour la justice et aussi comme une organisation sur ce site ce n’est pas parce que nous travaillons sur l’amour du seigneur dans nos vies nous sommes une communauté le seigneur nous rassemble en toute simplicité il rassemble ses églises avec la connaissance du Seigneur, ici sur ce site et ses communautés sur cette terre ici sur le site est une base de données saine. De savoir que nous vous offrons gratuitement car le seigneur distribue son amour, partage avec nous à travers le message de saint joseph, nous sommes ensemble une communauté d’amour partageant les 7 oeuvres de miséricorde,
assistez vous c’est l’amour de nos bénévoles ceux qui se tiennent à vos côtés apprennent en cette période de notre existence, que notre père est l’enseignant de notre existence, pas l’église. l’église est bâtie sur la matière et la matière a besoin d’une source qui est notre maître, mon patron ici sur le site l’aimant 3 précision pleinement victorieux le lion de Juda, roi des rois.

Le Seigneur nous appelle, dans l’appel à manifester avec nous ce qui est avec nous de son amour en nous, et qui est éternel.

Si nous ne l’avons pas, nous obtenons l’indifférence,
Et si nous le gérons mal et nous laissons souffrir à cause de nos faiblesses, nous voulons l’unité par amour, entre autres : culture différente, couleur de peau, mauvaises pensées que vous n’avez pas construisez n’importe qui avec, donc le ressentiment à éviter, rassemblez les gens de manière créative. Des gens qui se soucient les uns des autres sans un intérêt cupide. Où est notre exemple ? Où est l’amour entre les gens…

C’est pourquoi ce site a été fondé, par charité.
Parce que mon patron le fait servir, parce qu’il est si gentil avec moi. Êtes-vous en outre intéressé à collaborer aux prophéties qui nous attendent que nous ne pouvons pas changer, donc nous ne craignons pas par son amour qui se manifeste. nous devons endurer ensemble nous tenons fort comme une communauté, pour endurer la peur et la douleur ensemble
En vivant le bien, c’est ça l’amour.Découvrir plus sur quoi le monde devrait tourner ?« sur ce site je vous laisserai plus découvrir », je vous guiderai que vous n’êtes pas trompés à la pleine vie de cet amour nous allons pour toi.
qui nous change joyeusement dans nos vies, fais le pour tes enfants ou petits enfants, pour leur donner durablement tes fruits de joie de ta vie,
nous sommes tous enfants de dieu, sois ouvert à lui,
laisse toi guider par saint joseph et laisse toi ne soyez pas tenté par la tromperie,
ne laissez pas la peur diriger votre vie, alors n’ayez pas peur, découvrez une vie meilleure, abandonnez l’ancienne vie, ressentez la liberté du minimalisme.

Voulez-vous en savoir plus sur la façon dont j’ai trouvé ma liberté et me sentir mieux à ce sujet. Pouvez-vous également découvrir qu’en vivant de manière minimaliste, vous obtenez plus de liberté lorsque vous vous engagez en troisième

(Cliquez ici, pour mon expérience de ma liberté, “le briseur d’emploi pour le retour”)


site Web conçu
pour vous servir Le site Web se compose de

données saine :
Il s’agit d’une base de données à retenir pour sensibiliser à la qualité de la base de données en collaboration avec des bénévoles qui s’expriment avec leur cœur au bon endroit pour votre liberté, et des connaissances à la richesse
qui leur sont également engagées à faire en sorte que tout cela se produise à travers le seigneur sont des révélations par amour pour l’universel et l’humanité .